Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of IT in Society

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of IT in Society

илтгэгч: НА-4 курсын оюутан Б.Мөнгөнтуул Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний цаашдын хандлага, үйлчилгээнд инноваци нэвтрүүлэх Агуулга
1. ОНОТХ үйлчилгээний онол арга зүй (үндсэн ойлголт)
2. ОНОТХ үйлчилгээний өнөөгийн байдал
3. ОНОТХ үйлчилгээг хүргэхэд гарсан хүндрэл бэрхшээл, цаашдын хандлага, үйлчилгээнд инноваци нэвтрүүлэх Зорилго, зорилт Илтгэлийн зорилго
Олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний(ОНОТХҮ) өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, үйлчилгээ үзүүлэхэд тулгарч байгаа бэрхшээлийг илэрүүлэхэд энэхүү судалгааны зорилго оршино.
Илтгэлийн зорилт
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний онол, хууль эрх зүйн орчинг судлах
Монголын олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, тулгарч буй бэрхшээлийг тодорхойлох
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний цаашдын хандлага, иноваци нэвтрүүлэх
Manufacturing Decline 1960 1980 Stagnation of Irish economy
protectionism scrapped Urban-rural shift occurred in the UK
1981 - 1996: employment in manufacturing dropped by a third [The Information Age, 1996: 265] Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ IFSC One of the world's leading financial services centre
Home to some of the world's most important financial institutions Technological Developments "The scope and pace of technology change will have enormous impacts on the operating environments for businesses and the economy as a whole, influencing the way we work and the way we live, and requiring changing, adaptable and flexible business models." IBM Smarter Cities [Forfás, pg. 39] IT in Dublin in the future Business & Financial Services Sector Physical landscape will remain unchanged

Face-to-face communication
Walking distance
Prestigious offices Any Questions? References 1. ОНОТХ үйлчилгээний онол арга зүй (үндсэн ойлголт) [Breathnach, 2000] [Britton et al, 2004, pg. 796] Britton et al. The Future of Regional Cities in the Information Age: The Impact of IT on Manchester's Financial and Business Services Sector, 2004, pgs. 795-814
Breathnach, P. Globalisation, information technology and the emergence of niche transnational cities: the growth of the call centre sector in Dublin, 2000. Geoforum, Vol. 31, Issue 4, pgs. 477-485
Castells, M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 1. Oxford: Blackwell
Forfás. Sharing our Future: Ireland 2025. 2009, 1-147
Dublin Docklands Authority, 2010. Dublin Docklands: Development Opportunities, pgs 1-8.
Manchester City Council. Civic Quarter - Manchester Central Regeneration Framework, 2009, pgs. 1-27
Silicon Republic. Ireland far behind EU average on broadband speeds [Online] accessed 24/02/2013 - http://www.siliconrepublic.com/comms/item/22014-ireland-far-behind-eu-avera Decentralization of Financial and Business Services? ОНОТХ-ний 6 төрлийн үйлчилгээ Dublin Docklands Business hub - employs 40,000 people

Over 620,000m2 of commercial development -home to HQ’s of many of biggest names in business Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 2005 онд УИХ-аас баталсан Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар ОНОТХ үйлчилгээ нь нийгмийн дэмжлэг, туслалцаа шаардлагатай иргэдийн нэн тэргүүний хэрэгцээнд үндэслэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх шинэ хэлбэр болон 2006 оноос эхлэн улс даяар хэрэгжиж эхэлсэн.
Нийгмийн эмзэг бүлэгт хамрагдах иргэдэд халамжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд төр засгийн оролцоо, аж ахуйн нэгж, ТББ-ын дэмжлэг туслалцаа, иргэдийн хувь нэмэр гэсэн 3 хүчин зүйлийн зорилго чиглэл, хөрөнгө, хүчийг нэгтгэж чадвал үйлчилгээний хүрэх үр дүн нь дээшилнэ гэж үзэж олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг хуульчлан батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
Үйлчилгээний хамрах хүрээ Ахмад настан
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд
Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн,
18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн,
3 ба түүнээс дээш тооны бага насны /14 хүртэлх насны/ хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх /эцэг/.
[[Britton et al,2004 p.808-809] 1.Амьдралын итгэл үнэмшил, хөдөлмөрийн дадал олгох, авъяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
2. Зохион байгуулалттай бүлэгт төсөл хэрэгжүүлэх
3. Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ
4.Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ
5.Сэргээн засах үйлчилгээ
6.Өдрийн үйлчилгээ багтдаг. [IFSC, 2012] [[Dublin Docklands Development Authority, 2010, pg. 3] [Britton et al, 2004, pgs. 802-804] Cloud Computing Broadband Speeds EU study - 13.4% over 10 mb/s Greater collaboration [Silicon Republic, 2011] [Britton et al, pg. 798] •Нийгмийн халамжийн тухай хууль /2012/
•Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын 55 дугаар тушаалаар батлагдсан “ОНОТХҮйлчилгээний хөтөлбөр” /2006/
•Засгийн газрын 2008 оны 162 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэх журам” /2008/
•ХХҮГ-ын даргын 25 дугаар тушаал /2010/, ХХҮГ-ын даргын 161 дүгээр тушаал /2010/
[CSO, 2004] CSO. Teleworking questionnaire. [Online] accessed on 24/02/2013. http://www.cso.ie/en/qnhs/qnhsmethodology/teleworking/ Давуу талд тулгуурлах хандлага: Хүн бүхэн зорилго тэмүүлэлтэй, авъяас чадвартай байдаг. Түүнчлэн хүнийг агуулж буй орчин нь ямарваа нэгэн нөөц боломж, дэмжин туслах харилцаа холбоог өөртөө багтаасан байдаг.
Бэрхшээл саадыг тоочихоос илүү боломжит олон хувилбарыг гаргах
Үйлчлүүлэгчийн эмгэг, доголдолтой байдлыг тодорхойлохоос илүү сайн тал, авъяас чадварыг нээн хөгжүүлэхэд ач холбогдол өгөх бодит орчинг бүрдүүлэх боломжийг олгодог.
Бие хүний бодгалийн онолын үндэслэгч Альфред Адлерын бодгалийн онол нь мэдрэмжийг их чухалчилж үздэг. Би бусдаас дутуу гэсэн мэдрэмжид илүү ач холбогдол өгдөг. Энэ мэдрэмж нь хүн өөрийн сул тал болон эд эрхтний согогийг нөхөхийг эрмэлзэхээр тэдгээр нь улам сайн хөгждөг. Энэ үзэгдлийг компенсациар /тэгшитгэх/ тайлбарласан
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ Хууль эрх зүйн орчин: Олон нийтийн оролцоон түшиглэсэн
нийгмийн халамжийн үйлчилгээний
өнөөгийн байдал Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хөтөлбөр”-ийг 2006 - 2010 он хүртэл хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн.

Нэгдүгээр үе шат нь 2006 – 2008 оныг хамарсан бөгөөд энэ хугацаанд нийгмийн тохироог бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа хийгдсэн байна. Үүнд:

a. Эмзэг бүлгийн иргэдийн амьдралын нөхцөл, гэр бүлийн болон өрхийн хэрэгцээнд судалгаа хийгдэх;

b. Өрх, иргэд нэн тэргүүний хэрэгцээгээ тодорхойлох;

c. Иргэд хамт олны зохион байгуулалтад орох; .

d. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн зарим үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж эхлэх.

Хоёрдугаар үе шат нь 2009-2010 оныг хамарсан бөгөөд энэ хугацаанд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг төсөл хэрэгжүүлэн үзүүлдэг тогтолцоо бүрдэж, шинэ төрлийн үйлчилгээний загварууд бий болж, зохих үр дүнд хүрсэн байна. Хүснэгт 2. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тоо, зарцуулсан хөрөнгө /2006-2010/ өө Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тоо, зарцуулсан хөрөнгө /2006-2010/ Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тоо, зарцуулсан хөрөнгө /2006-2010/
Full transcript