Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Utvecklingspsykologi - Båstad - VT2016

No description
by

Henrik Lundgren

on 8 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Utvecklingspsykologi - Båstad - VT2016

Utgångspunkter
- Följer människan från födseln och framåt i sin utveckling.
-

Olika teorier intresserar sig för olika ålderspann och vad som utvecklas.


Anknytningsteori
John Bowlby
Kognitiv Stadieteori
Jean Piaget
Mikrosystem
Den närmiljö som omger barnet (föräldrar, syskon).

Viktigt för individen att det finns balans och fungerande relationer här.

I takt med att barnet blir äldre så formas fler mikromiljöer (dagis, kamrater i närområdet).

Desto fler mikromiljöer som finns desto fler roller och sociala situationer får barnet träna sig i.
Utvecklingsekologiska Perspektivet
Uri Bronfenbrenner
- Anser att människor utvecklas inom ett komplex system av relationer och omgivningar.

- Tycker det är viktigt att kolla på relationen mellan individen, grupper och samhhället

- Skapade en modell för att visa kopplingar mellan individen och samhället som delas in i olika nivåer (mikro, meso, exo och makro).
Utvecklingspsykologi
- Små barn har en (medfödd) biologisk drift (med evolutionärt syfte) att knyta sig till en eller ett par vårdare. De allra flesta vuxna har en motsvarande drift att svara på barns anknytning (vårdande instinkt)
Barn använder skrik och gråt för att signalera att de är hungriga, obekväma eller att de vill ha kärlek/närhet.
Anknytning
är ett
primärbehov
- det är alltså nödvändigt för att överleva. Barn som inte får detta kan bli deprimerade, apatiska eller avlida
Bulgariska Barnhem
Psykosocial Teori
Erik. H. Erikson
Inre Arbetsmodeller
Genom våra erfarenheter och möten med omvärlden skapar vi
scheman
.

EX: om man som bebis skriker och detta vanligtvis följs av att mamma lyfter upp och tröstar som kommer detta leda till förväntingar om relationer till andra människor i framtiden. Man får även en uppfattning om sitt eget värde (jag är en person som blir kramad)
2 system för utveckling
1)
system för närhetssökande
: driver barn att söka närhet, tröst och beskydd. Om detta system funkar bra så har barnet en trygg och välfungerande bas - det leder till att barnet gärna vill utforska världen.

2)
system för utforskning:
driver barnet att utforska världen. Spädbarn intresserar sig för ljud och färger. Otrygga barn är sällan nyfikna och undersökande - de är upptagna med att söka trygghet.
Tonåren & Identitet
Byggs upp genom att agera i olika situationer - man har olika roller (barn, kompis, elev, fotbollsspelare) och hur vi beter oss i dessa olika roller skapar en sammanhängande identitet.

Växer även fram i relation till andra. Våra vänskaps- och kärleksrelationer säger något om oss själva. Innan man har hittat sig själv i tonåren är det vanligt att man prövar/har olika förhållanden/typer.
Tonåren & Identitet
Samhällsnormer och trender påverkar även sin identitet. Om man känner att samhället ifrågasätter den grupp man tillhör (religion, politik, sexualitet) så kan det påverka hur lojal man känner sig till samhället. Detta kan leda till att man "fastnar" i en subkultur istället för att pröva flera.

Det här är även en tid då man börjar frigöra sig från sina föräldrar. För att detta ska ske är det vanligt att tillfälligt ersätta sina föräldrar med någon annan som ger en kärlek, bekräftelse eller normer. Exempelvis en kärleksrelation eller idoler.
Egocentrisk Världsbild
Bolwby menar att under tonåren så har man en egocentrisk världsbild. Detta betyder att man har en uppfattning av att andra delar sin egen syn på saker eller intressen. Man har även en uppfattning av att andra iakttar en och att ens handlingar är väldigt synliga.


Är detta positivt eller negativt?
Skapade en egen egen utvecklingsteori som har sin bas i Freuds psykoanalys.

Har faser som människan genomgår från födseln till döden.

Idag finns det kritik om att några av hans faser (speciellt de senare) inte stämmer.
Faser
Varje ny fas ställer oss inför en ny uppgift. Om vi löser den bra är det stor chans att vi klarar av nästa fas bra också.


Varje fas har en konflikt mellan två poler: antingen upplever barnet tillit eller misstro.
Dags att pröva ett CASE.
Problem med Eriksons teori
Vi lever längre idag och därför ser våra livsförhållanden annorlunda ut.

Samhället har ändrats (hur vi lever, våra normer) och det råder större valmöjlighet och variation i hur våra liv ser ut. Därför är det svårt att ha en teori som säger "så är det när man är 30 år".

Livshändelser påverkar hur vi formas och utvecklas som människor. Tänk hur trauman (naturkatastrofer, krig, död) kan påverka en människa.

Fram till ungefär puberteten kan man säga att människor styrs utifrån biologiska behov. Efter puberteten är det snarare kulturen som formar ens utveckling.
Assimilation
Ackommodation
Piagets
Kognitiva Stadieutveckling
Piagets
Kognitiva Stadieutveckling
Piagets
Kognitiva Stadieutveckling
Piagets
Kognitiva Stadieutveckling
Problem med Piagets Teori
- Sätter den kognitiva (tankemässiga) utvecklingen i fokus.

- Delar också upp utveckling i stadier.

- Menar att människan alltid anpassar sig till att behärska sin omgivning.
Vi kan ta till oss nya erfarenheter och föra in dessa i den kunskap vi redan har.
Illustration av assimiliation & ackommodation
våra gamla begrepp och kunskaper förändras/byts ut av nya erfarenheter.
* Det finns väldigt stora individuella variationer; barn mognar olika snabbt.

* De konkreta operationeras stadium verkar ske tidigare än vad Piaget säger.

* Formella stadiet ska vara det sista, men alla människor kommer inte dit.
Mesosystem
Exosystem
Makrosystem
Utgörs av kopplingar och förhållanden mellan de olika mikrosystemen.

Hur elevens skolmiljö ser ut påverkas även av hur hemförhållandet ser ut och barnets kamratrelationer

Det är bra om det finns mycket interaktion mellan dessa system för att skapa balans och kontinuerlitet.
Här ingår miljöer som individen själv inte är delaktig i men som ändå indirekt påverkar relationer och aktiviteter i närmiljön.

Exempelvis föräldrarnas arbetssituation, skolans personalsituation och kommunens barnomsorgspolitik.
Handlar om generalla drag i det samhället som individen lever i.

Exempelvis: lagar, politik, levnadsstandard och kultur.
Hur ser ditt utvecklingsekologiska system ut?
Harlow's Study on Dependency
Vad behöver människor för att utvecklas?
Finns det några
problem med Eriksons teori?

Vad kan man kritisera?
Nu har vi lärt oss två nya scheman för pizza: inbakade pizzor och pan-pizzor.
Den mänsklinga utvecklingen är;

1) Livslång (Den tar inte slut vid en speciell ålder)
2) Flerdimensionell (psykologisk, biologisk etc)
3) Olika riktningar (inte bara åt det bättre...)
4) Plastisk (Den kan ta många vägar)
5) Kontextuell (Tiden, kultur, socialt)
Särskilt tre aspekter inom utveckling är viktiga:

1) Den kognitiva utvecklingen - Ta emot och bearbeta information

2) Den språkliga utvecklingen

3) Den sociala och emotionella utvecklingen


De överlappar.
Central fråga:
Arv & Miljö; vad är viktigast för vår utveckling?

Arv = De gener som vi fötts med

Miljö =
1) Biologisk (fysisk påverkan på vår kropp & psyke; ex alkoholintag, sömn, matvanor, stress) och
2) Social (den miljö som skapas av sociala varelser runt om). Olika kultur med olika normer leder till olika syn på utbildning, uppfostran etc.

Låt oss komma överens om att;

De gener vi föds med sätter upp en slags
genetisk ramverk
för hur vi har möjlighet att utvecklas och den
miljö som vi befinner oss i avgör var inom den ramen vi hamnar
.Vad gör du för att maximerar ditt positiva genetiska ramverk ?

Vad gör du för att minimerar ditt negativa genetiska ramverk ?

Vad säger de olika psykologiska perspektiven?
Temperament
En individs karakteristiska mönster i emotionella och beteendemässiga responser på omgivningen.

Thomas & Chess nio temperamentsdimensioner:
aktivitetsnivå = Grundtempo
anpassningsbarhet = förmåga att ställa om vid övergångar
positiva och negativa känslouttryck = Humör =grundläggande sinnesstämning
närmande - undvikande = förmåga att hantera främlingar
graden av reaktivitet = Styrkan / intensiviteten i känsloyttringar
reaktionströskel = Känslighet för fysiska stimuli
hur lätt barnet låter sig distraheras = ej förväxlas med koncentrationsförmåga
regelbundenhet = sov & matvanor
uppmärksamhet och ihärdighet = Envishet/tålmodighet vid problem
Tre temperamentstyper:
enligt Thomas & Chess:
easy
difficult
slow to warm up (blyga)
Familjen
Auktoritärt föräldraskap - föräldracentrerad, höga krav
Eftergivet föräldraskap - barncentrerad, låga krav
Auktoritativt föräldraskap - barncentrerad, höga krav
Likgiltigt föräldraskap - föräldracentrerad, låga krav
Baumrinds teorier om olika uppfostringsstilar:
Vårt temperament är medfött och styr vår fortsatta utveckling.

Vad är då temperament?
Hur vi som föräldrar / vårdare förhåller oss till barnets temperament kommer påverka barnet fortsatta utveckling.
Praktisk tillämpning av vetskapen om att barn kan ha olika temperament.

Barn med hög intensivitet reagerar med mycket ilska om hon inte får som hon vill.

- Dessa barn behöver vuxna som hjälper dem reglera sina känsloyttringar - Strategier.

- Barn är av naturen mer känslostyrda än vuxna därför att deras pannlober, där impulskontrollen har sitt säte, inte är mogen.

Saknar mao både biologisk mognad och strategier att reglera sina känslor.
Barnets förmåga att skjuta upp tillfredsställeslse har stor påverkan på hur väl det lyckas i livet - Viljestyrka

Demonstrera via "Marshmallow-test"

Ens viljestyrka går att träna
upp


Relationsbyggande är ingen specifik uppgift utan en biprodukt från en mängd olika uppgifter.

Relation betyder "anknytning" eller att hålla ihop, och enda sättet att göra detta är att göra saker tillsammans. Att bygga relationer betyder att bygga ett lager av delade upplevelser!
Matris - Anknytning
DEL 2
Kognitiv utveckling
Hjärnan styr vår utveckling
Hjärnan utvecklas:
Botten > Upp
In > ut
Kronologisk
(hur många år det gått sedan du föddes)

vs
biologisk ålder
(hur gammal din kropp är)


Evolutionspsykologi (överlevnads-mekanismer) vs inlärt beteende

Yttre vs inre faktorer

Fysiska & Psykologiska egenskaper genetisk betingade

Eugenik

Inte längre "Hur mycket" utan arv & miljö ömsesidigt påverkar varandra.

Full transcript