Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа

No description
by

Amarjargal G

on 15 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа

Эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа Байцаалт- ЭБШ тодорхой ажиллагааны ойлголт, журам ЭБШ тодорхой ажиллагаа гэдэг нь: Эрүүгийн хэргийг шалгах явцад тухайн хэргийг бүхий л нөхцөл байдлыг тогтооход ач холбогдол бүхий нотлох баримтыг цуглуулах, бэхжүүлэх, шалгах, үнэлэх үед хэрэглэгдэж байгаа, тодорхой үндэслэлээр явуулдаг, хуулиар зөвшөөрсөн үйлдэл, арга барил юм. ЭБШ тодорхой ажиллагааг зөвхөн эрүүгийн хэрэг үүсгэсний дараа хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн шийдвэрээр явуулдаг ЭБШ тодорхой ажиллагаа явуулах журам, процессийн хэлбэрийг ЭБШ хууль, Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд заасан байна. Зөвхөн ЭБШ тодорхой ажиллагаа явуулах үндэслэл байгаа үед явуулна. Эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагааны нийтлэг шинж Тухайн тодорхой ажиллагааг явуулсаны төлөөх хариуцлагыг хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч өөрөө хүлээнэ. Хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцаагч нь ЭБШ тодорхой ажиллагааг:
өөрсдийн санаачлагаар
эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үүрэг, даалгавараар
гэрч, хохирогч, сэжигтэн, яллагдагч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн хүсэлтээр явуулна. Хойшлуулшгүйгээс бусад тохиолдолд шөнийн цагаар явуулахгүй ЭБШ тодорхой ажиллагаанд заавал хөндлөнгийн гэрчийг оролцуулна. ЭБШ тодорхой ажиллагаан нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд:
Байцаалт, нүүрэлдүүлэн байцаалт
Үзлэг
Нэгжлэг
Хураан авах
Хөрөнгө битүүмжлэх
Таньж олуулах
Туршилт
Шинжилгээ
Мэдүүлгийг газар дээр нь шалгах Эрүүгийн хэргийг зөв шийдвэрлэхэд ач холбогдол бүхий түүнчлэн хэргийн талаар нотлогдвол зохих байдлуудыг тодорхойлох хүмүүсийн мэдүүлгийг хуульд заасны дагуу бэхжүүлэн авч буй ЭБШ тодорхой ажиллагаа юм. мэдэрсэн Байцаалт явуулах газар Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн албан тасалгаанд, эсхүл байцаалтын өрөөнд Байцаагдаж буй этгээдийн ажлын байр, амьдардаг орон байранд Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн газарт Баривчлагдсан, цагдан хоригдсон этгээдийг тухайн газарт нь байх тусгай зориулалтын өрөөнд Байцаалт явуулах хугацаа 22-06 цагийн хооронд явуулахыг хориглоно. Насанд хүрсэн этгээдийг нэг удаа байцаахад байцаалтын үргэлжлэх хугацаа Цаашид байцаах шаардлагатай бол дахин байцаах 4 цаг 1 цаг 4 цаг нийт хугацаа 8 цагаас хэтрэхгүй ээ. Байцаалтанд дуудах Байцаалтын нийтлэг журам Оролцогчдод эрх, үүргийг нь тайлбарлан өгөх Байцаалтын ажиллагаа Нүүрэлдүүлэн байцаах ажиллагааны журам Нүүрэлдүүлэн байцаах ажиллагаа явуулахад анхаарах асуудлууд Нүүрэлдүүлэн байцаах ажиллагаа Сэжигтэн, яллагдагчаас бусад этгээдийн өмнө өгсөн мэдүүлэгт нь ноцтой зөрүү байна гэж үзэх үндэслэл байвал энэхүү ажиллагааг явуулна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. АМЖИЛТ
Full transcript