Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Албан бичгийн найруулга

No description
by

Thilof Akuyo

on 9 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Албан бичгийн найруулга

ШУТИС албан бичиг
Албан бичгийн найруулга гэж юу вэ?
Ангилал
Захирамжлалын баримт бичиг:
Тушаал
Албан шаардлага
Албан даалгавар
Тогтоол
Шийдвэр
Захирамж
Зарлиг

“Төрийн албан ёсны хэл” гэдэг нь
орчин цагийн утга зохиолын болон
аман ярианы хэлийг, төрийн албан
ёсны хэм хэмжээ гэж орчин цагийн
монгол утга зохиолын хэлний зүй тогтол, хэл бичгийн дүрмийг ойлгоно.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
10/03/2015
Албан бичгийн стандарт ангилал
Баримт бичгийг түүх, эрдэм
шинжилгээний болон лавлагааны
ач холбогдолоор, гарал үүслээр нь,
зохион үйлдсэн байдлаар, бэлтгэсэн
байдлаар, боловсруулалтын шатнаас
хамаарч, албан хэрэгтээ бүртгэх
байдлаар нь ангилан үздэг.

29 нэг төрлийн баримт бичиг үүсдэг:
Захирамжлалын 7
Зохион байгуулалтын 15
Мэдээлэл, лавлагааны 7

Анужин, Оюундалай, Хулан, Ану, Анунаа, Бямба-Эрдэнэ,
Албан бичгийн найруулга
Албан харилцаанд байнга
хэрэглэгдэж байдаг, стандартад заасан тусгай бүрдлүүд бүхий баримтжуулсан мэдээлэл буюу баримт бичгүүдийг
албан бичиг гэнэ.

Аливаа мэдээллийг стандартад заасны
дагуу зохих бүрдлүүдийг ашиглан, зааврын дагуу боловсруулж, тамга тэмдгээр баталгаажсан байхаас гадна цаасан суурьтай бол тэрхүү мэдээлэл нь албан бичиг болон хувирдаг.
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн бүрдэл
14. Тэргүү
15. Бичвэр
16. Хавсралтын тухай тэмдэглэл
17. Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
18. Гарын үсэг
19. Тамга, тэмдэг
20. Баталсан тэмдэглэл
21. Зөвшөөрсөн тэмдэглэл
22. Санал өгсөн тухай тэмдэглэл
23. Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл
24. Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
25. Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
26. Баримт бичгийг байгууллагад хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
27. Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
Баримт бичгийн бүрдлүүд:
01. Төрийн сүлд, соёмбо
02. Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг
03. Байгууллагын нэр
04. Баримт бичгийн нэр
05. Байгууллагын хаяг
06. Улсын бүртгэлийн дугаар
07. Огноо
08. Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
09. Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
10. Хариутай бичгийн огноо, дугаарын тэмдэглэл
11. Баримт бичгийн нууцлалын тухай тэмдэглэл
12. Харилцагч байгууллагын нэр, хаяг
13. Удирдлагын заалт

Албан бичиг найруулга зүйн дүрэм баримтлан боловсруулах арга зүй
Албан харилцааны үүрэг гүйцэтгэж
байгаа баримт бичгийн хэл найруулгыг албан бичгийн найруулга гэнэ.

Албан бичгийн найруулгыг дотор нь:
Албан баримтын найруулга
Ердийн ажил хэргийн найруулга гэж ангилна.

Баримт бичигтэй ажиллах ажил, түүний ЗБ:
Илгээх
Акт
Төлөвлөгөө / дүгнэлт, дүрэм журам, заавар, удирдамж, төсөл, хөтөлбөр/
Албан бичиг
Зөвлөмж
Гэрээ
Тайлан - Тэмдэглэл
Албан бичиг найруулга зүйн дүрэм баримтлан боловсруулах арга зүй
Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг
Илтгэл
Танилцуулга
Мэдээлэл
Тодорхойлолт
Илтгэх хуудас
Санал
Мэдэгдэл

Албан бичгийг байгууллага, түүний зохион байгуулалтын нэгж, албан тушаалтан болон хувь хүмүүсийн нэр дээр хаяглаж явуулна.

Албан бичгийг байгууллагад хаяглахдаа түүний албан ёсны нэрийг бүтнээр бичнэ.

Албан бичиг ба архив
Архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын тухай ойлголт
Архивын тухай Монгол Улсын хууль
Архивын баримтын ашиглалт

Төр захиргааны байгууллага, төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар
Нийтлэг үндэслэл
Байгууллагын архив
Баримт нягтлан шалгах
Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, данс, бүртгэл үйлдэх
Баримтын тоо бүртгэл
Эрдэм шинжилгээний лавлах
Баримтын хадгалалт
Баримтын ашиглалт
Баримтыг төрийн архивт шилжүүлэх
Full transcript