Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ปฐมนิเทศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

No description
by

Channarong Klaewklong

on 2 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ปฐมนิเทศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลังเหตุการณ์อุทกภัย ปลายปี 2554 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร ตลอดจนเนื้อหานิทรรศการจนแล้วเสร็จ ซึ่งในปีดังกล่าว พิพิธภัณฑ์ฯ มีวาระครบ 30 ปี (พ.ศ.2530-2560) จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ
จะได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
เข้าใจเรื่องราวทางวัฒนธรรมและสังคม
ผ่านวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้
2558
17 กุมภาพันธ์ ครบรอบการสถาปนา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 50 ปี
จัดตั้งศูนย์ศึกษา
ชุมชนและวัฒนธรรมเมือง
โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 7 เล่มที่ 101 ตอนที่ 21 โดย รองศาสตราจารย์เฉลิมศรี ธรรมบุตร ดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นคนแรก
(มีฐานะเทียบเท่าคณะ) โดยมีรองศาสตราจารย์จำเรียง ภาวิจิตร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกอิสระฯ เป็นคนแรก
ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในสมัยศาสตราจารย์พลตรี ดร. บัญชา มินทรขินร์ เป็นคณบดี โดยมีศาสตราจารย์คุณหญิง สุภาพ วิเศษสุราการ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกฯ
สังคมวิทยา
2508
มานุษยวิทยา
อาจารย์สาขามานุษยวิทยา
เข้าใจ
มนุษย์และสังคมในหลายมิติ
เคารพ
ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลง
สังคมให้มีความเสมอภาค
2520
2527
2548
2549
2555
2514
2522
2525
2529
2530
2532
2533
2536
2538
2543

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จัดนิทรรศการสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1
จัดตั้งเป็นแผนกอิสระ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สม.บ) ทั้งสิ้น 258 คน นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ทำการสอน
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในระดับปริญญาตรี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยา
5 สิงหาคม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร
ผู้อุทิศตนให้กับการสอนวิชามานุษยวิทยากายภาพ
ให้กับคณะฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะเป็นคนแรก
17 กุมภาพันธ์ จัดตั้งเป็นคณะ
เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขามานุษยวิทยา
ก่อตั้งในฐานะแผนก
ก่อตั้งสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์รวม ของสมาชิกสมาคมและศิษย์เก่าโดยมี
รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ เป็นนายกสมาคมฯคนแรก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่ห้อง 207 อาคารวิจัยฯ
(อาคารเดือน บุนนาค) ศูนย์รังสิต โดยสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชดำเนินเป็นประธานในพิธี
27 กรกฎาคม ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขามานุษยวิทยา) ปีการศึกษา 2531 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
19 กันยายน พระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ เสด็จไปทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
29 กรกฎาคม ทูลเกล้าถวายปริญญาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เปิดสอนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม
29 มีนาคม ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยา) แด่พระราชาธิบดีแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขยายการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีไปศูนย์รังสิต
เปิดสอนหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรพิเศษ)
2551
2552
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา นับเป็นหลักสูตรแรกในระดับ ดุษฎีบัณฑิตทางมานุษยวิทยาของประเทศ
เปิดสอนหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
สาขาการวิจัยทางสังคม
2554
(Center for Contemporary Social and Cultural Studies : CCSCS)

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับมอบโบราณวัตถุและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจาก
ดร. วินิจ วินัจนัยภาค รองเลขาธิการ สำนักพระราชวัง (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7) และอนุมัติให้ ดำเนินการตามโครงการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของคณะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จัดตั้งศูนย์ศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ผ่านการผลิตบัณฑิตและความรู้
อาจารย์สาขาสังคมวิทยา
ฝ่ายบริหารและธุรการ
ฝ่ายบริการการศึกษา
http://socanth.tu.ac.th/about/finance-facilities-staffs/
http://socanth.tu.ac.th/about/educational-services-staffs/
http://socanth.tu.ac.th/about/management-admin-staffs/
ติดต่อเรา
ฝ่ายคลังและพัสดุ
ศูนย์รังสิต 0-2696-5800
ท่าพระจันทร์ 0-2613-2809
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
โครงการบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
https://goo.gl/6ZUJfQ
https://goo.gl/iaAuIO
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 0-2696-5800
โทรสาร: 0-2696-5812
โทรศัพท์: 0-2613-2809
โทรสาร: 0-2623-5115
โทรศัพท์: 0-2564-4440 ต่อ 1752-1754
https://goo.gl/6ZUJfQ
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
https://www.facebook.com/tusocant
https://twitter.com/tusocant
http://socanth.tu.ac.th
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (โครงการปกติ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
http://socanth.tu.ac.th/programmes
ซึ่งพบบริเวณปากแม่น้ำคือที่มาของ สัญลักษณ์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรายังไม่ทราบแน่ชัด ว่าของชิ้นที่ขุดพบนี้ผลิตขึ้นในที่แห่งใด? ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้? เหตุใด ผู้สร้างจึงคิดประดิษฐ์ขึ้นเป็นรูปบุคคล แม้ปริศนาดังกล่าวจะรอการคลี่คลาย โดยนักโบราณคดีหรือนักวิชาการ สาขาอื่นใดในอนาคตข้างหน้า แต่ความ สำคัญของของชิ้นนี้ที่ปรากฏให้เห็นเด่น ชัดก็คือ “สำนึกในความเป็นมนุษย์” เป็นสิ่งสากลข้ามพื้นที่และเวลาไม่ว่าจะเป็น “ตัวเรา” “ตัวเขา” หรือ “ผู้อื่น” เราต่างล้วนเป็น “มนุษย์” ที่ไม่มีเรื่อง ให้ต้องแปลกประหลาดใจ
แก้ว
สี
รูปศีรษะบุคคล

บัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงบัณฑิตด้านการวิจัยทางสังคม สามารถทำงานในด้านต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน งานที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับสาขา วิชานี้โดยตรง ได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัย งานด้านประมวลผลข้อมูลสถิติ งานด้านการวางแผน วิเคราะห์นโยบาย งานด้านผังเมือง งานด้านการพัฒนา ผู้บริหารงานวัฒนธรรมหรือปฏิบัติงานในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนงานอื่นๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภายใต้หลักปรัชญาการศึกษาของคณะฯคือ“เข้าใจ (มนุษย์และสังคมในหลายมิติ), เคารพ (ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม), เปลี่ยนแปลง (สังคมให้มีความเสมอภาค)” ทำให้บัณฑิตสามารถเข้าทำงานในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง อาทิ งานบริหารองค์กร งานฝึกอบรม งานด้านการตลาด งานด้านสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยว งานโฆษณา งานด้านการแสดง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ งานสร้างสรรค์กิจกรรมทาง วัฒนธรรมหรือการจัดแสดงนิทรรศการ และนักเขียนสารคดีโดยเฉพาะในมิติ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านต่างๆ
เส้นทาง
บัณฑต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มีนโยบายให้นักศึกษาได้ออกไป
ศึกษาชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั้งในเขต กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจ
เนื้อหาในรายวิชาที่เรียนมากขึ้น สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับการทำสำรวจและวิจัยทาง
สังคมจะมีโอกาสออกปฏิบัติงาน
วิจัยภาคสนามทั้งในและนอก
กรุงเทพมหานคร เพื่อทดลองใช้
ความรู้ทางทฤษฏีวิจัยสภาพทาง
สังคมจริงๆด้วยตนเองหรืออาจ
ฝึกฝนงานวิจัยร่วมกับโครงการ
สำรวจวิจัยของคณะฯ ซึ่งมีอยู่เป็น
ประจำก็ได้
Vietnam
การศึกษาภาคสนาม
Laos
China
Cambodia
Indonesia
Myanmar
Malaysia
วิเคราะห์สังคม
เจาะลึกวัฒนธรรม
สังคมวิทยา คือ ศาสตร์ที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม
เนื้อหาของสังคมวิทยาจึงกินความกว้างขวางครอบคลุมตั้งแต่ร่างกาย
อารมณ์ความรู้สึก การปะทะสังสรรค์ในชีวิตประจำวันไปจนถึงกระบวน
การทางสังคมในระดับโลก สังคมวิทยามุ่งสร้างความเข้าใจกระบวนการดังกล่าว
อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งในระดับทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ์
มานุษยวิทยา ปรารถนาจะทำความเข้าใจมนุษย์ ทั้งในแง่ที่มนุษย์เป็นผลผลิต
ของระบบวัฒนธรรมที่เขามีชีวิตอยู่และในแง่ที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์
ควบคุมและเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตรอบๆตัว เนื้อหาของมานุษยวิทยา มีขอบเขตกว้างขวาง
ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ทั้งทางด้านกายภาพ วิถีชีวิต พฤติกรรม ความคิด
ความเข้าใจ การให้ความหมายตลอดไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึก
มีวิธีการพิจารณาอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันก็เจาะลึกเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่ม
ทั้งในระดับปัจเจกและชุมชน
สอน ศึกษา วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
ในคุณค่าของความแตกต่าง หลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์คณะ
“พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” เปิดอย่างเป็นทางการ
2531
คณะผู้บริหาร
บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการและฝ่ายการนักศึกษา
ยินดีต้อนรับ
welcome
2560
ครบรอบ 30 ปี
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


ผู้ช่วย
http://socanth.tu.ac.th/about/soc-staffs/
(ลาศึกษาต่อ)
(ลาศึกษาต่อ)
http://socanth.tu.ac.th/about/anthro-staffs/
(ลาศึกษาต่อ)
India
Sri Lanka
(ลาเพิ่มพูนความรู้)
Full transcript