Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tema e Diplomes

No description
by

Olsi Lino

on 6 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tema e Diplomes

Aplikimi në Shqipëri Teoritë e Motivimit Ç’është motivimi ? Motivimi përcaktohet si forca psikologjike që përcakton drejtimin e sjelljes së një personi në organizatë, nivelin e përpjekjes dhe nivelin e këmbënguljes së tij. Mund të shkaktohet nga faktorë të brendshëm ose të jashtëm. Rëndësia e Motivimit (cc) image by rocketboom on Flickr (cc) image by quoimedia on Flickr Hierarkia e Nevojave (Maslow) Disa teori të motivimit Teoria X dhe Y (McGregor) Teoria e Faktorëve Dualë (Herzberg) Disa teori të motivimit Faktorë Higjienikë Paga
Marrëdhëniet Personale
Politikat e Kompanisë Motivues Arritja
Përgjegjësi
Mundësi Rritjeje Teoria e Vendosjes së Qëllimeve (Locke) Puna drejt arritjes së qëllimeve sjell një burim motivimi Njerëzit motivohen kur qëllimet kanë:
Qartësi
Sfidë
Angazhim
Feedback
Kompleksitet Dimensionet e Hofstede Motivimi i punonjësve sipas kulturës 1. Largësia e Pushtetit (PDI)
2. Shmangia e Pasigurisë (UAI)
3. Individualizmi (IDV)
4. Maskuliniteti (MAS) PDI -> 75-90
UAI -> 75-90
IDV -> 80-90
MAS -> 60-70 Indeksi i Hofstede për Shqipërinë Indekset Si ndikojnë në motivim? 1. PDI e lartë tregon se shqiptarët kanë tendencë të akumulojnë pushtet dhe kjo tregon se dhënia e përgjegjësisë punonjësve do të sillte motivim të lartë për ta.

2. UAI e lartë tregon se punonjësit motivohen nga qartësia e qëllimeve dhe bërja e qartë e asaj cfarë pritet prej tyre.

3. IDV gjithashtu e lartë tregon se punonjësit priren të motivohen më shumë prej shpërblimeve personale, kundrejt atyre në grup.

4. Punonjësit motivohen kur kryejnë një punë e cila është brenda karakteristikave të tyre gjinore. Rezultatet e pyetësorit Studim mbi motivimin në Shqipëri Stimujt e rëndësishëm 1. Paraja
6. Marrëdhëniet
13. Trajnimet Profesionale
3. Nevojat shpirtërore. Shqiptarët motivohen nga delegimi i pushtetit.

Komunikimi i hapur dhe plane të detajuara.

Shpërblime individuale dhe jo në grup.

Punë që vlerësohet se është brenda karakteristikave të tyre gjinore. Konkluzione Ashtu si në Japoni, siguria në punë, rritja e pagës dhe mundësia për të kryer detyra të ndryshme paraqiten si stimuj shumë të rëndësishëm për punonjësit e vendit tonë. Elementë të Teorisë së Hierarkisë së Nevojave të Maslow mund të përdoren për të krijuar një model të përshtatshëm për t’u aplikuar në mjedisin shqiptar. Stimujt sipas kulturës (1) Stimujt bazuar në Hierarkinë e Nevojave të Maslow (2) 1- Plotësimi i nevojave financiare
2- Krijimi i një gjendjeje harmonie në punë plotëson nevojat sociale.
3- Rritja personale dhe profesionale. Ndërthurja e tipareve kulturore dhe elementëve të hierarkisë së nevojave, do të mundësonte zbatimin më të përshtatshëm të shkencës dhe artit të motivimit në Shqipëri.

Menaxherët shqiptarë duhet t’i njohin këto tipare kulturore dhe këta faktorë motivues, në mënyrë që t’i bëjnë punonjësit e tyre sa më produktivë. Pyetësori Konkluzione Në përfundim 1. Duke supozuar që Shqipëria ka karakteristika të ngjashme me kulturën lindore të punës, mund të arrijmë ta pozicionojmë në shkallën e indekseve të Hofstede mbi motivimin në bazë të kulturës së menaxhimit.

2. Një nga modelet më të përshtatshëm që mund të zbatohen në vendin tonë mund të mbështetet më skemën e Hierarkisë së Nevojave të Maslow. Hipotezat Secondary Research - kërkim sekondar. Ky lloj kërkimi është përdorur për të paraqitur disa nga studimet për motivimin e punonjësve. Autori kryesor i përdorur është Geert Hofstede.


Primary Research - kërkim primar ose marrja e të dhënave dhe informacioneve në terren në formën e pyetësorit. Numri i të intervistuarve është 116 persona, nga të cilët 67 janë meshkuj dhe 49 janë femra. Metodologjia Olsi Meçi Falemnderit për vëmendjen Burimi: Maslow’s Hierarchy of Needs, Intuition Tells Me So, Word Press
Full transcript