Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Preventie en GVO 1

No description
by

Kim Postma-Haijenga

on 10 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Preventie en GVO 1

Preventie
Factoren die een rol spelen in de manier waarop de voorlichting wordt gegeven
de leeftijd en het begripsvermogen van de zorgvrager
de persoonlijkheid van de zorgvrager
de al aanwezige kennis bij de zorgvrager
de naasten van de zorgvrager -> partner, ouders en kinderen
cultuur waaruit de zorgvrager komt
Inzicht in gedrag en ASE-model
Kennisverwerking
Stap 1
De zorgvrager moet openstaan voor informatie.
Preventie en GVO 1
Wat is ziek of wanneer spreek je van ziek?
Casus:
Hoe is het met jou?
Ben je gezond of ongezond?
Is er verschil tussen ongezond en ziek zijn?
Ben je weleens ziek geweest?
Stel iemand die je goed kent heeft galstenen, maar heeft hier gelukkig geen last van.
Is deze persoon dan ziek?
En als deze persoon nu elke week een flinke pijnaanval heeft?
Wat is gezond of wanneer
spreek je van gezond?
Preventie en
g
ezondheids
v
oorlichting en
o
pvoeding (GVO)
Voorlichting
Advies
Instructie
Voorlichting:
wordt bewust gegeven
maakt gebruik van communicatie
ondersteunt het ontwikkelen van gewenst gedrag
gericht op het overdragen van informatie en het vergroten van kennis en inzicht
bewust gegeven hulp bij menings- of besluitvorming waarbij het belang van de voorgelichte centraal staat.
Advies:
Aanraden, aanprijzen of aanbevelen vanuit professionele kennis.
Je eigen ontwikkeling, professie en deskundigheid speelt een belangrijke rol
Geef jij weleens advies?
Instructie:
Een richtlijn voor een uit te voeren handeling.
Gerichte informatie over:
- hoe
- wanneer
- of op welke manier
je bepaalde acties kunt doen.
via directe communicatie
d.m.v. geschreven handleiding
digitaal via de computer of cd/dvd
als onderdeel van een werkinstructie
Opdracht 2
Opdracht 1
1.
Ga naar de website:
www.omgaanmetdepressie.nl
4.
Welke indruk maakt de website op jou?
2.
Bekijk de twee reclamespotjes op de website. Wat vind je hiervan?
3.
Wat is de doelstelling van de website?
5.
Wie financiert de website?
Voorlichting in de praktijk
Zoek twee
voorlichtingsonderwerpen, onderwerpen voor advies en instructie
per levensfase:

0-2 jaar 3 tot 10 jaar
10 tot 18 jaar 18-30 jaar
30-50 jaar 50-70 jaar

Opdracht 3
Lichamelijke en psychische gezondheid en sociaal welbevinden
1.
Werk de drie bovenstaande begrippen uit. gebruik hiervoor het boek: 1.4.1, 1.4.2 en 1.4.3.

2.
Leg uit hoe deze drie begrippen elkaar beïnvloeden.
In stand houden van de gezondheid
Gezondheids-
bevordering
Ziekte-preventie
Primaire preventie
Secundaire preventie
Tertiaire preventie
Microniveau
Lesdoelen
Je kunt beschrijven:
wat ziekte en gezondheid is;
wat de begrippen voorlichting, advies en instructie inhouden en kenmerken ervan benoemen;
wat de begrippen lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden inhouden.
Vervolg lesdoelen
Je kunt beschrijven:
wat de begrippen preventie, gezondheidsbevordering en ziektepreventie inhouden;
wat er wordt bedoeld met het instand houden van de gezondheid;
wat met primaire, secundaire en tertiaire preventie wordt bedoeld en voorbeelden geven;
de niveaus van preventie: micro-, meso- en macroniveau.
Mesoniveau
Macroniveau
Opdracht 1 - Presentatie maken
Maak in drietallen een presentatie over de begrippen op de volgende dia (9 stuks). Dit mag in een PowerPoint of een Prezi.
Je vindt de begrippen vanaf blz. 9 in het boek 'Voorlichting, advies en instructie'.

Beantwoord daarna de volgende vragen. Dit verwerk je ook in je presentatie
1. Beschrijf een voorbeeld van voorlichting op microniveau waar jij als zorgverlener aan mee kan werken.

2. Ga in jullie groep na in hoeverre jullie tot nu toe te maken hebben gehad met primaire preventie. Noem drie gevallen.

3. Ga ook na op welke manieren jullie tot nu toe te maken hebben gehad met secundaire preventie. Noem drie gevallen.

4. Beschrijf drie voorbeelden van tertiaire preventie die voor jullie duidelijk herkenbaar zijn.

'De Mooiste Chick van het Web' is een voorlichtingsfilm over de 'loverboy 2.0'. Het doel is om jongeren voor te lichten over de risico's van het gebruik van sociale media, die door loverboys steeds meer als werkterrein gebruikt worden. Ook is de film bedoeld voor de omgeving: vriendinnen, ouders leraren. Want hoe merk je nou aan je leerling, dochter of vriendin dat er iets aan de hand is?
Voorbeelden
Opdracht 2
Beantwoord de volgende vragen over de voorlichtingsfilms (voorbeelden).
1. Wat vind je van het onderwerp?
2. Wat vind je van de film:
- wat spreekt je aan?
- wat spreekt je niet aan?
3. Wat zou je willen aanpassen?
4. Valt de voorlichtingsfilm onder primaire, secundaire of tertiaire preventie?
5. Is de voorlichtingsfilm op micro-, meso- of macroniveau?
6. Bekijk de site: www.hetccv.nl. Wat is de doelstelling van het CVV?
7. Bekijk de site: www.cce.nl. Wat is de doelstelling van het CCE?
In Nederland zijn er naar schatting 30.000 tot 35.000 ouderen die niet goed kunnen horen én zien. Ongeveer de helft van hen woont in een verzorgings- of verpleeghuis. Deze film gaat in op de problemen van deze ouderen en is bedoeld voor professionals.
Een film van CCE en Tijdcode Producties.
Doel van gezondheidsvoorlichting is onder andere het doen veranderen van gedrag.
Hier is vaak veel tijd voor nodig!!
Voorlichting geven is het beïnvloeden van personen of groepen.
Jij stemt jouw 'boodschap' af op de personen of de groep aan wie je voorlichting geeft.
Het geven van vertrouwen is basis van voorlichting
Gezondheidsgedrag van de zorgvrager
Waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier?
Waarom vinden mensen iets goed of slecht, verstandig of niet verstandig, gezond of niet gezond?
Factoren die van invloed zijn op het denken en handelen:
Woonomgeving
Werkomstandigheden
Tijdsomstandigheden
Sociale omgeving
Opvoeding
Opdracht:
Opstellen van een stappenplan bij voorlichting, advies en instructie voor een klasgenoot
Vervolg lesdoelen
Je kunt:
beschrijven wat de factoren zijn die een rol spelen in de manier waarop voorlichting wordt gegeven.
wat de factoren zijn die van invloed zijn op het denken en handelen van de zorgvrager.
beschrijven wat drie belangen zijn van goede voorlichting, instructie en advies voor de samenleving;
beschrijven wat ketenzorg is;
vijf maatschappelijke ontwikkelingen beschrijven;
verschillende organisaties, instellingen en patiëntenverenigingen benoemen.
Toetsing
Schriftelijke toets
Boek: Voorlichting, advies en instructie
Leerstof:
Hoofdstuk 1 blz. 2 t/m 13
Hoofdstuk 2 blz. 14 t/m 25
Hoofdstuk 8 blz.86 t/m 93
Prezi Preventie en GVO 1

Hulpmiddel voor het leren
:
Uitwerken van de lesdoelen

Vervolg lesdoelen
Je kunt beschrijven:
wat er wordt bedoeld met aangeleerd gedrag en gedrag dat je jezelf eigen hebt gemaakt.
wat aanleidingen voor gedragsverandering zijn:
weegschaalprincipe
sociale afwegingen
haalbaarheid
wat het ASE-model inhoudt en dit ook uitleggen.
Voorbeeld
Anneke heeft zojuist gesport. Laten we ervan uitgaan dat ze bewegen belangrijk vindt. Dan is het opmerkelijk dat ze met de auto naar de sporthal komt. Anneke weegt dus voor- en nadelen van diverse gedragingen af. ja tegen bewegen als het sport is, maar nee tegen bewegen als het om vervoer gaat. Je ziet dat ze verschillende afwegingen maakt. Dat komt omdat Anneke t.o.v. sport een andere attitude heeft dan ten opzichte van vervoer.
1. Weegschaalprincipe
2. Sociale afwegingen
3. Haalbaarheid
Met het ASE-model kun je het gezondheidsgedrag van mensen uitleggen.
Inzicht in gedrag
A: Attitude (houding)
S: Sociale invloed
E: Eigen effectiviteit
sociale normen;
het waargenomen gedrag van anderen;
sociale steun of sociale druk.
het kunnen uitvoeren van bepaald gedrag;
de inschatting van iemand zelf om sociale druk te weerstaan;
de mogelijkheid om gedrag te kunnen blijven vertonen in situaties van spanning.
Voorbeeld
Voorbeeld
Vervolg lesdoelen
Je kunt beschrijven:
op welke manier inlevingsvermogen en vertrouwen een rol spelen bij het geven van voorlichting, advies en instructie.
wat de vier stappen zijn waarop mensen informatie verwerken.
wat de acht stappen van het maken van een voorlichtingsplan zijn.
Stap 2
De zorgvrager moet de informatie begrijpen, kunnen onthouden en zo nodig toepassen.
Stap 3
De zorgvrager moet gemotiveerd zijn om iet met die informatie te doen, eraan te werken.
Stap 4
De zorgvrager moet daadwerkelijk in staat zijn om er iets mee te doen.
Hoe voer je de stappen uit??
Wie ben ik?
Vervolg lesdoelen
Je kunt beschrijven:
wat de factoren zijn die een rol spelen in de manier waarop voorlichting wordt gegeven.
wat de factoren zijn die van invloed zijn op het denken en handelen van de zorgvrager.
het stappenplan voor een activiteit gericht op preventie en GVO.
Belang voorlichting, advies en instructie
Financieel-economisch belang
Juridisch en democratisch belang
Efficiënte gezondheidszorg
Maatschappelijke ontwikkelingen
Ketenzorg
Thuiszorg en buurtzorg
Mantelzorg en vrijwilligers
Kleinschalige woonvormen
Organisaties voor voorlichting, advies en instructie
Landelijke organisaties
Gemeentelijke instellingen
Patiëntenverenigingen
Opdracht
Werk de belangen, maatschappelijke ontwikkelingen en organisaties op in een mindmap uit.
Zie voorbeeld docent!
Aangeleerd gedrag
Gedrag dat je jezelf eigen hebt gemaakt
Categorieën voor gedragsverandering
Kennisoverdracht
Inlevingsvermogen
Vertrouwen
Full transcript