Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marketing planning

No description
by

Dulguun Ariunaa

on 29 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marketing planning

ДӨЛГӨӨН.А
Маркетинг төлөвлөгөөний
онол арга зүй

Маркетингийн иж бүрдэл
Байгууллагын зорилго нь тодорхой байх ёстой.
Байгууллагын зорилгыг зөв томъёологдсон эсэхийг шалгах шалгуур SMART арга гэж байдаг.

Шалгуур үзүүлэлтүүдийг зөв, оновчтой тодорхойлж чадсан эсэхийг “SMART” аргыг хэрэглэн шалгаж болно.
SMART
S- Specific –
Тодорхой байх

M – Measurable –
Хэмжиж болохуйц

A – Achievable –
Хүрч болохуйц

R – Realistic – Бодитой

T – Time – Хугацаатай
Пүүсийн үйл ажиллагаанд шууд ба шууд бус замаар нөлөөлөх хүчин зүйлсийг маркетингийн орчин гэдэг.

Маркетингийн орчин нь:

- Макро орчин
- Микро орчин
Маркетингийн орчин
Маркетингийн мэдээллийн систем гэдэг нь
төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох маркетингийн арга хэмжээг амьдралд хэрэгжүүлэх, түүний биелэлтэнд хяналт тавих зорилготойгоор маркетингийн удирдлагад шаардлагатай, цаг үеийн, үнэн зөв, чухал мэдээллийг цуглуулах, ангилах, үнэлэх, шинжлэх, түгээхэд ашиглагддаг тоног төхөөрөмж, арга, аргачлал, хүмүүсийн харилцан уялдаатай байнга үйлчлэх систем юм.
Маркетингийн судалгааны ба маркетингийн мэдээллийн систем
Маркетингийн төлөвлөгөөний бүрдэл хэсэг
Marketing is EVERYTHING...
PHILIP KOTLER
1. Товч хураангуй
2. Нөхцөл байдлын шинжилгээ

3. SWOT шинжилгээ

4. Зорилго, Зорилтууд
5. Баримтлах стратеги
6. Үйл ажиллагааны хөтөлбөр
7. Төсөв
8. Хяналт
Макро орчин
Микро орчин
Давуу, Сул тал
Боломж, Аюул
Specific
Measurable
Achievable
Relevant
Time bound
Макро орчин:

- Хүн ам зүй
- Эдийн засаг
- Байгалийн
- Техникийн
- Улс төрийн
- Соёлын шинж чанартай
нийгмийн өргөн хүрээнд нөлөө үзүүлэгч хүчин зүйлүүд багтдаг.
Микро орчин:

- Нийлүүлэгч
- Маркетингийн зууч
- Түнш
- Өрсөлдөгч
- Ажил хэргийн харилцагч
- Tүншүүдийн үйлчилгээний боломж
зэрэг пүүстэй шууд холбоо бүхий хүчнүүдийг хамардаг.


Маркетингийн орчин
Зорилтот зах зээл
Маркетингийн сувгууд
Өрсөлдөгчид
Харилцагчид
Макро орчны хүчин
зүйлс
Маркетингийн мэдээллийн систем
Дотоот
тайлангийн
систем
Маркетингийн
гадаад
мэдээллийг
цуглуулах
Маркетингийн
судалгааны
систем
Маркетингийн
мэдээллийн
судалгааны
систем
Маркетингийн сүлжээ ба шийдвэр
Маркетингийн
удирдлага
Судалгаа
Төлөвлөлт
Хэрэгжүүлэх арга
Гүйцэтгэлийн хяналт
Маркетингийн мэдээллэл
Маркетингийн мэдээллэл
SWOT шинжилгээ

§Тодорхой байх. Хэмжих гэж буй үр дүнг төлөөлөн илэрхийлж чадаж байгаа эсэх, хэмжихийг хүсэж буй үр дүнгийн мөн чанарыг гаргаж байгаа эсэх.

§Хэмжигдэхүйц байх. Бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтэд гарсан өөрчлөлтийг тоогоор хэмжин илэрхийлж болох эсэх.

§Бодитой байх. Хүлээгдэж буй өөрчлөлтийг тооцоолох боломжтой эсэх, тухайн үзүүлэлтийн олон жилийн чиг хандлага, эрсдэл, хүчин зүйлийн нөлөөг тооцон бодитой тогтоосон эсэх.

§Хамааралтай байх. Хэмжихийг хүсч буй үр дүнгийн мөн чанарыг илэрхийлж чадаж буй эсэх, дэвшүүлсэн зорилго, зорилтод хамааралтай эсэх.

§Олдоцтой байх. Үзүүлэлтийг гаргахад боломжийн өртөг, хүч чармайлт зарцуулагдах, эх сурвалж нь тодорхой эсэх, тухайн үзүүлэлтээр хянах төлөвлөгөөтэй эсэх
Баримтлах стратеги: зорилгодоо хүрэхийн тулд ямар арга зам баримтлахаа боловсруулах буюу бодлого тодорхойлох үйл явцыг хамааруулна .
Маркетингийн судалгаа
гэж пүүсийн өмнө тавигдаж байгаа маркетингийн нөхцлийг шийдвэрлэхэд зайлшгүй холбогдсон тоо, баримтын хүрээг системтэй байнга тодорхойлох, тэдгээрийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлагнах үйл ажиллагааг хэлнэ.
Маркетингийн судалгааны систем
Маркетингийн мэдээллийн судалгааны систем
Маркетингийн мэдээллийн судалгааны систем
нь маркетингийн мэдээ баримт болон маркетингийн тулгамдсан асуудлуудыг шинжлэн судлахад хэрэглэгддэг аргуудын нийлбэр цогц юм.
Статистик сан
Регрессийн шинжилгээ
Коррляцийн шинжилгээ
Хүчин зүйлсийн шинжилгээ
Ялгаварлах шинжилгээ
Эх сурвалжийн шинжилгээ

Загварын сан
Үнэ бүрдүүлэх системийн загвар
Үнэ тооцох загвар
Байрлалыг сонгох аргачлалын загвар
Зарлал чимэглэлийн иж бүрдлийг бий болгох загвар
Зарлал мэдээллийн төсөв боловсруулах загвар
Баримт сэлтийг шилж сонгох, хоорондын хамаарлыг нь илүү нарийн тодруулах, тэдгээрийн статистик магадлалын түвшинг тогтооход хэрэглэгддэг мэдээллүүдэд статистик боловсруулалт хийх орчин үеийн аргачлалуудын нийлбэр цогцыг
статистик сан
гэдэг
Загваруудын сан
нь зах зээлийн ажилтанд маркетингийн хамгийн оновчтой шийдвэр гаргахад тусалдаг математик загварын нийлбэр.
Загвар бүр нь харилцан уядаатай хувьсагчдаас бүрдэх ба тэдгээр нь бодит үйл явдал, үр дүнг илэрхийлдэг системийг агуулдаг.
Эдгээр нь "юу? хэрэв" "юу нь илүү" гэсэн харилтанд хариулдаг.
1. Хэрэглэгчээ таних
2. ЗЗ-ийн судалгаа
3. Өрсөлдөөнийг td-х
4. БН-ийг судлах
5. Маркетинг иж бүртдлээ td-х
6. Санхүүгийн тооцоо
7. Хянах
Үйл ажиллагааны хөтөлбөр: маркетингийн стратегийг тодорхойлсны дараа ямар ажил хийж гүйцэтгэх, хэзээ, хэн хийж гүйцэтгэх асуудлуудыг нарийвчлан тусгасан үйл ажиллагааны хөтөлбөр гаргана.
MIND MAP
МАРКЕТИНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ДАРААЛАЛ
Full transcript