Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Синергетичният подход и влиянието му в усвояването на профе

No description
by

Petya Dimitrova

on 4 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Синергетичният подход и влиянието му в усвояването на профе

Синергетичният подход
и влиянието му в усвояването на професионалните знания, умения и компетентности в обучението по компютърна графика.

Приложение на синергетиката в обучението по компютърна графика.
Креативността като дидактически проблем в обучението по дизайн.
Организация
на провеждане на дидактическия експеримент.

Експериментът е проведен през първия срок на учебната 2014-2015 г. върху ученици от 10 Д клас, специалност „Интериорен дизайн“ в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – гр. Русе. Административно класа е разделен на две групи. На случаен принцип първата група бе експериментална, а втората контролна.
Двете групи бяха в началото с еднакви изходни показатели.
Експериментът бе проведен по принципа на единствената разлика.
Допълнение – проучване на мнение относно връзката между проблемите в образованието и синергетиката.
За целите на настоящата дипломна работа бе направено допитване до ученици специалност „Строителство и архитектура“, относно проблемите в образователната система
/oказва се, че това е и в доказателство на Гещалт психологията „инсайт“ преценката на преподавателя, запознат с методите, средствата и идеите на синергетиката/.
До сега синергетиката беше разглеждана само в съзидателна насока, като основен двигател на прогреса и постиженията в съвременната наука, но принципите й намират също толкова силна проява в противоположна посока.
Конкретни методически системи за прилагане на синергетичния подход в „Учебна практика по компютърна графика“.
Структурно-логическа схема на предмета.
Преобразуващ експеримент.
Методичното решение за всяка тема от разработеното образователно съдържание е подобно на това, което се представя като пример в дипломната работа.
Разликите в обучението на двете групи са в образователните тезиси, ангажирани със синергетичния подход, в процедурата на провеждане на преобразуващия експеримент и в задачите за самостоятелна работа.
Заключителен констатиращ експеримент.
Учениците от
експерименталната група
бяха постоянно стимулирани да търсят примери за темите, които разискваме в интернет. При практическото задание „Дизайн на флаш игра“ и „Лого“ ученниците направиха проучване на съществуващи решения, които след това бяха коментирани пред останалите.


Заключение и обобщение.
Образованието и дизайнерската дейност напълно отговарят на изискванията за прилагане на синергетичния подход. Те са:
Обобщени
изводи.

Учениците, които са обучавани с акценти от синергетичния подход са усвоили по-добре необходимите професионални знания, умения и компетентности за професията и специалността. Техните мисли, разсъждения и резултата от тях са пример за една добре действаща, самоорганизираща се система, която успешно използва принципите на синергетиката, за да достигне едно по-високо ниво.

Като възможност пред образованието се представя използването на синергетичния подход, който сам по себе си представлява научен подход за всеобщото развитие на самоорганизиращи се нелинейни системи. Нейните идеи са ново виждане за добре познатия ни свят, основано на еволюцията, самоорганизацията и самоуправлението на всеки един от аспектите в живота ни.
Изясняване същността на синергетиката.
Синергетиката
изучава механизмите на самоорганизацията в сложните системи.

"
Дизайнът
е такава творческа дейност, целта на която е формирането на хармонична предметна среда, най-цялостно удовлетворяваща материалните и духовни потребности на човека. "
Обект на изследването
Процесът на усвояване на знания по „Учебна практика по компютърна графика“ от ученици в 10-ти клас специалност „Интериорен дизайн“ в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – гр. Русе.
Трансфера на знания чрез синергетичния подход - знанията от различни области трябва да се преплитат в едно цяло. За добрия трансфер на знания е необходима солидна база, на която учениците да стъпят. Изграждането на връзки между отделните дисциплини, факти и знания е невъзможно без те да са усвоени. Това е целият процес, свързан с получаване, натрупване и споделяне на конкретни знания.
По своята същност това е един синергетичен модел, представящ взаимното натрупване и съусилване на едновременното действие от ефектите на отделни елементи, качества, алгоритми.
Дидактически ресурси на учебната дисциплина „Компютърна графика“ за прилагане на синергетичния подход.
За постигането на целите, продобиването на технически умения за работа с програмни продукти и успешното реализиране на лични творчески проекти от учениците, специалистите от МОН посочват необходимостта от изграждането на следните качества във всеки ученик:
За подобряване на способността за оперативно усвояване на материала, изграждане на творческо мислене и развиване на умението за самостоятелно изграждане на проекти в разработката са разгледани постоянните връзки между теми от отделните учебни предмети. Те се осъществяват чрез отнасянето им към решение на проблеми, свързани с работата на учениците по „учебна практика по Компютърна графика“.
Естетическата култура като компонент на синергетичния подход за изразяване на единна иновационна култура на човека.
Гещалт психологията се появява като допълнение към традиционния метод на научен анализ. Названието на школата идва от немската дума "гещалт", което означава, цялост, форма, конфигурация, свързаност на елементите, затвореност и други. Приетият начин за научно анализиране на феномени е бил описването на частите и достигане до цялото чрез събиране на така получените описания. Това само по себе си е свързано с принципите и предмета на синергетиката, като наука, а именно: изучаването на връзката между елементите и подсистемите на структурите, които се образуват в отворени системи.
Психология на дизайна
Тематично разпределение на образователното съдържание.
За целите на изследването по авторска идея са разработени 7 теми. Учениците от специалност „Интериорен дизайн“ в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ град Русе са разделени на две групи по 8 ученика по учебния предмет „Учебна практика по компютърна графика“. За целите на изследването е подробно разработен учебния материал по предмета, съответстващ с годишното разпределение на учебния материал.
Методична разработка на урок за систематизация и обобщаване
Заключителният констатиращ експеримент е осъществен чрез втората практическа задача. На учениците от
контролната група
е зададено следното упражнение за графично рисуване:
За целите на изследването е изработен и тест от десет въпроса, който цели определяне на нивото на усвояване на професионалните компетентности.
Първи извод:
Анализираният в глава I синергетичен подход в образованието е основа за адаптацията му в методическата система в обучението по „Учебна практика по компютърна графика“.
Втори извод:
Изследваната концепция в дипломната работа се изразява в това, че дидактическата практика и съответното образование за нея са две синергетични системи, както сами по себе си, така и взети заедно.
Трети извод:
Обзорираните литературни източници във II глава обосновават приложението на синергетиката по „Учебна практика по компютърна графика“ в методологически план в следните аспекти:
- като носител на креативност и естетика;
- като добро вписване в психологията на дизайна.
Четвърти извод:
Изведените дидактически ресурси на учебната дисциплина „Учебна практика по компютърна графика“ за прилагане на синергетичния подход са концентрирани в методична система с компоненти:
- образователно съдържание,
- конкретна технология на изучаването му,
- система за обратна връзка в тестове и практически задачи.
Пети извод:
Структурно-логическата схема както на целия предмет, така и на разработения модул е представена във формат, който визуализира интеграцията му в различните научни области.
Шести извод:
В конкретното методическо решение за всяка тема е направена връзката между съдържанието с акцент върху синергетиката и съответните подходи за изучаването му.
Седми извод:
Организацията и реализирането на дидактическия експеримент позволи да се изследват както по отделно, така и цялостно елементите на методическата система.
Осми извод:
Доказана бе хипотезата, че с прилагане на елементи от синергетичния подход, усвоените знания, формираните умения и компетентности са на по-високо равнище.
Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А

тема:
Синергетичният подход и влиянието му в усвояването на професионалните знания, умения и компетентности в обучението по компютърна графика.

Изготвил: инж. Петя Димитрова Ръководител: проф. д-р Тодорка Стефанова
Предмет на изследването
Синергетичният подход в системата – учебно съдържание и технология на обучението по „Учебна практика по компютърна графика“.
Цел на изледването.
изследване на влиянието на приложението на синергетичния принцип върху равнището на усвояване на професионални знания, умения и компетенции на ученици от специалност „Интериорен дизайн“.
Задачи на изледването.
Първа задача

– изясняване на същността, структурата и закономерностите на обекта на изследване.

Втората задача
- приложение на синергетиката в обучението по предмет „Учебна практика по компютърна графика и дизайн“,

Трета задача
– разработване на конкретни методически системи за прилагане на синергетичния подход в обучението по предмета.

Четвърта задача
– организация и провеждане на дидактически експеримент.

Пета задача
– Обработка на резултатите събрани от дидактическия експеримент, изводи и оценка.
За целите на изследването се:
- доказа сложната, самоорганизираща се и нелинейна природа на двете разглеждани системи, което позволява те да бъдат синергични, както поотделно, така и взаимодействие една с друга;
- разработиха седем теми, трансфериращи знания от една област в друга, представляващи синергетични връзки;
- изготвиха два подхода за преподаване на учебното съдържание – с и без използването на акценти от синергетиката;
- състави компонентен модел за успешно реализиране на личностни и творчески проекти;
- състави динамичен модел на структурно-логическата схема на предмет „Учебна практика по компютърна графика“;
- проведе реален дидактически експеримент с ученици;
- изледваха резултатите от практическите работи на учениците и проведения тест;
- в допълнение бе проучено мнението на ученици от друга
специалност във връзка с проблемите в образованието и
синергетиката.
Full transcript