Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ERP

ERP systems: Accounting and Finance
by

Duy Phan

on 21 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ERP

Ex: Lợi nhuận chưa phân phối, quỹ khen thưởng...
designed by Péter Puklus for Prezi
Quản lý tín dụng
Quản lý đầu tư
Các module Kế toán Tài chính trong hệ thống

Chức năng chính
Kế toán trung tâm chi phí
Đơn hàng nội bộ
Activity-based Costing - ABC
Product Cost Controlling
Profit Center Accounting
MODULE KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Kế toán tài chính
Kế toán quản trị
Mang tính
Ghi chép các số liệu bằng

phát sinh vào
=>
mang tính
Ghi chép bằng cả đơn vị

=> hỗ trợ cho

người quản trị trong việc ra quyết định.

Quản lý toán vốn
ERP đem đến những dữ liệu tức thời phục vụ việc đưa ra quyết định.
-
Phân tích tác động
của sự kiện có thể xảy ra đối với
tài khoản đầu tư.
- Sử dụng công cụ
thẩm định
:
Đặc điểm nổi bật
Lợi ích
- Không cần phải nhập liệu 2 lần, tất cả thông tin được tổng hợp và xử lý thụ động.
- Các quyết định về kế toán tài chính sẽ tác động lên toàn hệ thống.
Giao diện người dùng
thông minh
Là một kế toán viên, bạn cần có thể ghi lại một
khối lượng lớn
các hoạt động , giao dịch chỉ trong một
vài phút
Kiểm soát hóa đơn
Kiểm tra hóa đơn được gửi từ nhà cung cấp,
xác nhận chứng từ mà không cần mã hóa lại.
Quản lý thanh toán dễ dàng
So sánh và đối chiếu dễ dàng các khoản được ghi nhận trên hóa đơn với các khoản thanh toán thực trả thông qua tài khoản ngân hàng và kiểm tra được quy trình xử lý và in ấn.
Tự động theo dõi
Thiết lập
quy trình tự động theo dõi
để có được một cái nhìn tổng quan tài chính định kỳ và thu được các khoản phải thu một cách
nhanh chóng.
Phân tích kế toán tích hợp
Phân tích các hoạt động kế toán kết hợp với các biểu đồ thời gian, các dự án, hóa đơn, kho bãi, ...
Chức năng
Dễ dàng so sánh đối chiếu
Dễ dàng đối chiếu các
khoản ghi nhận trên hoá đơn
và các
khoản thanh toán thực nhận
sử dụng các chương trình hướng dẫn tự động.
Đánh giá hiệu quản công việc
• Tích hợp hoàn toàn với module kế toán quản trị và kế toán chi phí.
• Hỗ trợ đa công ty, đa tiền tệ, đa chiều phân tích quản trị
• Tổng hợp, cân đối hệ thống tài khoản tức thì theo thời gian thực
• Thiết kế tiện lợi giúp xử lý nhanh các bút toán và hóa đơn
• Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế
• Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ mua hàng, bán hàng, kho, nhân sự, sản xuất, …
• Báo cáo tài chính doanh nghiệp đầy đủ và đa dạng báo cáo theo yêu cầu

ERP hỗ trợ hoạt động kế toán và tài chính như thế nào ???
"Người kế toán không còn đứng sau đuôi thuyền nữa mà sẽ cùng Giám đốc đứng trên khoang lái quan sát, đưa ra những thông tin chi phí nhằm giúp Giám đôc đưa con thuyền đi đúng hướng."
Vị trí module kế toán tài chính
trong OpenERP
nào là có lãi nhất?
nào sinh lãi nhiều nhất?
nào đem lại
lợi nhuận cao nhất?
Hệ thống tài khoản
Vai trò mới của kế toán quản trị
Là phương tiện dùng để

phản ánh

tình hình hiện có
và sự
vận động
của từng đối tượng kế toán nhằm phục vụ cho
nhu cầu quản lý
Tài sản
Nguồn vốn
Ngắn hạn
Dài hạn
Tiền
Đầu tư tài chính (ngắn hạn)
Khoản phải thu
Hàng tồn kho
Khoản phải thu (dài hạn)
Tài sản cố định
Bất động sản
Đầu tư tài chính (dài hạn)
Tài sản đi thuê
Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu
=
Tổng tài sản
-
Nợ phải trả

về kế toán
tài chính
Kế toán
Kế toán doanh nghiệp là công việc ghi chép bằng con số dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động nhằm phản ánh và kiểm tra tình hình hiện có, tình hình biến động các loại tài sản, tình hình và kết quả kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí trong doanh nghiệp.
Trả bằng tiền
Trả bằng tài sản khác
Cung cấp dịch vụ
Vốn nhà đầu tư
Thặng dư cổ phần
Hệ thống kế toán
Lợi nhuận giữ lại
Quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối
bắt buộc

đơn vị tiền tệ
hệ thống "cứng"

thời gian đã định
Không
bắt buộc
tiền tệ

hiện vật

hệ thống "mềm"
Quá trình phát triển của kế toán
Kế toán thủ công
Kế toán máy
Hệ thống kế toán
Các hệ thống ERP
Kế toán và tài chính
Quy trình kế toán tài chính
kế toán tài chính
Quy trình
Kinh doanh phát triển
Báo cáo
rủi ro
tín dụng
Thẩm định
giá tài sản
Cung cấp
thông tình hình công nợ cho
Sales
Lập
hợp đồng
tín dụng
Cập nhật
bảng cân đối tài khoản

Nguồn Vốn ?
Thuộc về
công ty
Của công ty và đang
bị chiếm dụng
bởi người khác
Tài Sản ?
Ex: Tiền, máy móc thiết bị ...
Ex: Các khoản phải thu, cổ phiếu, trái phiếu ...
Không thuộc
về công ty
Ex: Các khoản đầu tư của chủ sở hữu, thuế...
Công ty
đang chiếm dụn
g của người khác

Quản trị ngân sách

Theo dõi
các dự toán thu chi
So sánh
Dự toán
vs
Thực tế
Phân tích ngân sách
So sánh
phân bổ ngân sách
phân bổ thu chi
của năm này so vs
năm trước
Ví dụ doanh thu bán hàng tại khu vực A
cao
hơn năm trước
30%
Giám đốc :
tăng cường đại diện
giới thiệu thêm nhiều sản phẩm
-
Đảm bảo
cho công ty có đủ tiền mặt để đáp ứng các
nhu cầu hoạt động
- Lập
quỹ dôi dư
phục vụ cho các
mục tiêu đầu tư
Việc phân tích dòng tiền đó sẽ cho thấy mức
doanh thu

chi tiêu

dự kiến
cho từng tháng
Internal Orders
Chi phí dựa trên hoạt động
Kiểm soát chi phí sản phẩm
Kế toán Trung tâm Lợi nhuận
xử lý và cung cấp các thông tin về chi phí nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của nhà quản trị
Sự hợp nhất Module Kế toán quản trị và các Module khác
( Cost Center )
Kế toán Trung tâm Lợi nhuận chịu trách nhiệm về doanh số và chi phí, kiểm soát doanh thu, chi phí và lợi nhuận cuối cùng mà nó tạo ra.
MODULE KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Đem đến
Vai trò
Dùng làm cơ sở tập hợp và kiểm soát các chi phí theo những công việc có phát sinh chi phí của nội bộ
được sử dụng để định giá chi phí nội bộ của vật liệu và sản xuất cho lợi nhuận và kế toán quản trị
là một kỹ thuật tính toán , xác định toàn bộ nguồn chi phí hoạt động, sau đó phân bổ những chi phí đó theo sản phẩm và dịch vụ dựa trên khối lượng hoạt động hay giao dịch xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ hay sản phẩm
Kế toán tài chính thường xuất ra dưới các dạng báo cáo tài chính
cái nhìn tổng quan
về tình hình kế toán nội bộ
Nền tảng cho công tác hoạch định
Module Kế toán quản trị
Đơn vị trực thuộc
Sản phẩm
Khách hàng
Report
Report
Report
Hệ thống thông tin ABC
Giá trị hiện tại thuần
(NPV)
Tỷ suất hoàn vốn
(IRR)
Thời gian hoàn vốn
(PBP)
=>Cung cấp các thông tin mang tính chất chiến lược, định hướng cho những quyết định về chiến lược tiếp thị và chiến lược kinh doanh.
ERP
quản trị trong kế toán
QUY TRÌNH
TỔNG QUAN
Quản trị ngân sách

Ex: Lợi nhuận chưa phân phối, các quỹ khen thưởng...
CẤP VẬN HÀNH
Tài sản cố định
Lệnh bán hàng
Tài khoản phải thu
Tài khoản phải trả
Kiếm toán kho
Đơn mua hàng
Thanh toán lương
Sổ cái
CẤP QUẢN LÝ
Dự toán vốn
Dự toán ngân sách
Quản lý tín dụng
Vai trò
Full transcript