Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Karta i kartografski metod u geografiji

No description
by

Ana 014

on 25 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Karta i kartografski metod u geografiji


KARTA
Karta je umanjena slika jednog dela ili cele Zemljine površine predstavljena na ravni!
MATEMATIČKI ELEMENTI :
RAZMER
Razmer je broj koji pokazuje koliko puta je neko rastojanje u prirodi smanjeno na karti.
KOORDINATNA MREŽA
Čine je
paralele
i
meridijani
!
KARTOGRAFSKA PROJEKCIJA
GEOGRAFSKI ELEMENTI :
Reljef , vode , biljni svet, naselja , saobraćajnice , administrativno polotičke granice, privredni i kulturni elementi..
Karta i kartografski metod u geografiji
Karta omogućuje preglednu i preciznu interpretaciju geografskih prostora.
Geografska karta sadrži
matematičke
i
geografske
elemente.
KOORDINATNA MREŽA
OSLONE TAČKE
KARTOGRAFSKA PROJEKCIJA
R A Z M E R
Može biti : 1.
Brojčani

2.
Grafički
Brojčani
je predstavljen u vidu brojnog odnosa.
npr : razmer 1 : 500 000 kazuje da 1mm na karti predstavlja 500 000mm u prirodi .
Grafički
razmer nazivamo
razmernik
. To je zapravo linija izdeljena na manje podeoke iznad kojih su upisane brojke izražene u metrima ili kilometrima.
Paralele su zamišljene paralelne linije koje počinju od ekvatora.
Ekvator
je najveća paralela i označen je
nultim stepenom
. Severno i južno od ekvatora paralele su označene brojevima do 90 i njima se meri
geografska širina
.
Meridijani (podnevci)
su zamišljene linije koje povezuju polove i vode od severa ka jugu. Početni meridijan je
Grinič
( kroz London ).Meridijani zapadno od Grinična čine zapadnu geo. širinu , a istočno od njega istočnu geo. širinu .
Ima ih ukupno 360.
Tačka u kojoj se seku paralela i meridijan naziva se
oslona tačka.
Uz pomoć njih idređen je položaj svakog mesta na zemlji
Dele se na 3 grupe :
1.
valjkasta
2.
kupasta
3.
azimutna
Kod
valjkaste
mreže paralela i meridijana se prenosi na omotač valjka.
Kod
kupaste
na omotač kupe.
Kod
azimutne
, na ravan koja dodiruje Zemljinu povržinu u jednoj tački.
Izuzev reljefa, ostali geografki elementi se na karti prikazuju uz pomoć
kartografskih znakova
.
RELJEF se prikazuje metodom
izohipse , šrafa, boja , senčenja.
Izohipse
- su linije koje povezuju sve tačke
iste nadmorske visine
. Kada se izohipse međusobno udaljuju , nagib terena je veći, a kada se približuju nagib je manji. Koriste se kod karata krupnijjih razmera. Izohipse takođe mogu predstavljati i visinsku razliku. Ona se naziva
ekvidistancija
.
Pored izohipsi za utvrđivanje visinske razlike koriste se i
kote
, to su najčešće vrhovi uzvišenja.
Š R A F E
To su crtice različite dužine i debljine. Ukoliko su one kraće i deblje reljef je strmiji , i obrnuto . Ovaj metod pogodan je za karte krupjeg razmera.
B

O

J

E
Koriste se na kartama svih razmera. Nizije su predstavljene
zelenom
bojom , a visije raznim tonovima
braon
i
žute
boje. Ledeni vrhovi planina
belom
bojom..
Boje se posebno koriste kod
posebnih
karata.
S E
N Č

E N
J E
To je metod pogodan za prikazivanje
pravca nagiba zemljišta
. Strmije zemljište senči se tamnije a ono sa blažim nagibom svetlije. Ovaj metod se jako retko upotrebljava.
PODELA KARATA
Prema razmeru karte se dele na
planove
,
topografske
i
geografske
.
Planovi
su najpreglednije karte u koje se mogu uneti mnogi potrebni detalji. To su karte razmera od 1 : 100 do 1: 10 000. Saki veći grad po pravilu ima svoj plan. Planovi se izrađuju i u tehničke svrhe.
Topografske karte
prikazuju manje oblasti i služe uglavnom u
naučne svrhe
. Rade se u razmerama od 1:25 000 do 1: 200 000 . Na njima je detaljnije predstavljen reljef. Ako su u razmeri od 1:25 000 do 1:100 000 nazivaju se
specijalne
a ako su u sitnijem razmeru nazivaju se
pregledne.

Geografske karte
prikazuju veće oblasti i na njima su uneti samo najvažniji objekti. One imaju najširu primenu. Rade se u razmeri koja je sitnija od 1: 300 000.
Prema sadržini karte se dele na
opšte
i
posebne
.
Opšte g. karte
prikazuju sve geografske elemente i rade se u sitnom razmeru. To su npr. školske zidne karte.
Posebne g. karte
sadrže jedan do dva elementa i prikazuju posebno reljef, klimu , vode, ..

KARTOGRAFSKI ZNACI
PREZENTACIJU PRIPREMILA
- Arsenijevic Isidora II-6
Full transcript