Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

El Crèdit Documentari

M3 Mitjans de pagament - UF2 NF2 Presentació per seguir la UF2 del mòdul de Mitjans de pagament del cicle de comerç internacional al centre López Vicuña: http://www.lopezvicu.info/estudi/comerc-internacional/
by

Xavi Garcia

on 4 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El Crèdit Documentari

En definitiva, el crèdit documentari té una triple funció:

1.
Instrument de pagament
: el comprador paga el preu de la importació a través del crèdit emès per un banc. Aquest banc abonarà a l'exportador l'import de la venda.

2.
Instrument de garantia
: ho és per a l'empresa exportadora, donat que l'import de l'operación serà abonat per una entitat financera.

3.
Instrument de crèdit
: l'importador no pagarà al banc fins el moment que aquest li presenti els documents rebuts del vendedor.
El crèdit documentari
És el mitjà de pagament que dóna més seguretat a les dues parts:
El crèdit documentari
És l'instrument de garantia
més utilitzat
al comerç internacional.

La seva existència ha ajudat en gran mesura al desenvolupament del comerç internacional.
Les característiques dels mercats fan que les compravendes internacionals comportin un alt grau d'incertesa.
El crèdit documentari
Un crèdit documentari és
un manament de pagament que l'importador cursa a través de la seva entitat financera...
per a que, directament o a través d'un altre banc, pagui a l'exportador l'import de l'operació,...
sempre i quan aquest cumpleixi, estrictament, amb totes les condicions imposades al propi crèdit.
El crèdit documentari
El crèdit documentari
Estan regulats per la Cambra de Comerç Internacional (CCI) a través dels "Usos y Reglas Uniformes Relativas a los Créditos Documentarios (UCP-600)".
Són d'aplicació a tots els crèdits documentaris.
En cas de conflicte el tribunal local o nacional té rang superior a la normativa de la CCI.
UF2 NF2 - EL CRÈDIT DOCUMENTARI
M3 - Mitjans de pagament

CFGS COMERÇ INTERNACIONAL - 1
Possibles contratemps al transport de mercaderies
- Accidents
- Pèrdues
- Robatoris
- (...)
Existència de formalitats duaneres
Canvi de divises
Diferències en les legislacions nacionals
Desconeixement mutu
Serà
un banc
qui es fa responsable del pagament.
Rep constància documental de que rebrà la mercaderia en les condicions pactades
IMPORTADOR / ORDENANT
BANC AVISADOR
BANC EMISSOR
PARTS QUE HI INTERVENEN
Persona o empresa que sol·licita l'obertura del crèdit.
Es compromet a efectuar el pagament.
Sol ser el mateix importador, però pot ser un agent d'aquest.
Banc escollit per l'ordenant
Confecciona i fa l'obertura del crèdit documentari.
Efectua el pagament del crèdit documentari si es compleixen les condicions exigides.
Banc corresponsal del banc emissor al país de l'exportador.
Avisa al beneficiari de l'obertura del crèdit documentari, sense establir cap altre compromís que el propi avís.
És l'encarregat de verificar l'aparent autenticitat del crèdit.
EXPORTADOR / BENEFICIARI
Persona o empresa a favor de qui s'emet el crèdit documentari
Pot exigir el pagament al banc emissor (o al pagador) una vegada hagi complert les seves obligacions pactades al crèdit documentari.
BANC PAGADOR
ALTRES PARTS QUE HI PODEN INTERVENIR
Banc que rep el manament del banc emissor per a pagar a l'exportador.
El pagament el farà amb recurs (no assumirà l'impagament per part del banc emissor)
Habitualment és el banc amb el que l'exportador treballa habitualment.
BANC ACCEPTADOR
Té un paper molt semblant al del Banc Pagador però el que fa és acceptar un efecte amb pagament diferit. (existeix un document de pagament, en el cas del banc pagador, no).
BANC NEGOCIADOR
Encarregat de negociar i descomptar l'efecte a l'exportador.
Així, encara que el pagament sigui diferit, l'exportador pot cobrar al comptat.
BANC CONFIRMADOR
Banc que garanteix el pagament en comptes del banc emissor.
Se sol fer servir quan el banc emissor no ofereix les garanties suficients (Risc país,…)
Qualsevol intervenció de terceres entitats suposa un endarreriment del cobrament i un increment del cost de l'operació.
EXPORTADOR
IMPORTADOR
Les condicions del crèdit documentari i l'exigència de documents les fixa l'importador
És l'importador (d'acord amb l'exportador) qui decideix quins documents s'hauran de presentar per cobrar el crèdit.
En general, l'importador demanarà aquells documents que li garanteixin la correcta recepció de les mercaderies.
Els crèdit documentaris són independents de qualsevol altre contracte en el que pugui estar basat.
Els crèdits documentaris estan basats en un contracte de compravenda.

De totes formes, diu la UCP que són independents de qualsevol contracte en el que hi pugui estar basat.

Per tant la seva execució no està condicionada pel compliment del contracte de compravenda.
L'anàlisi que fan els bancs dels documents és molt rigurós
L'anàlisi que realitzen els bancs confirmador i emissor dels documents presentats per l'exportador, és rigurós, tant en el contingut com en la forma i data de presentació.

El banco pagador pot rebutjar els documents que presentin “reserves”, això són, els documents que no concordin amb allò sol·licitat o que presentin algun defecte de contingut o de forma.
El crèdit documentari és irrevocable
És irrevocable excepte si expressament s'indica el contrari.

És a dir, les clàusules establides a la pòlissa no podran ser modificades a menys que totes les parts implicades (importador, exportador i entidad emissora) hi estiguin d'acord.
Els crèdit documentari han d'estar limitats en el temps
Tots els crèdits documentaris hauran d'indicar una data última de presentació de la documentació per part de l'exportador.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS CRÈDITS DOCUMENTARIS
Per exemple, el compliment de les obligacions que estableixen al seu clausulat té a veure amb els documents a presentar i no amb les mercaderies que es lliuren a l'operació comercial.
(per exemple, com més desconfiança li generi la compra, més documents i amb més exigències, conformitats, signatures,...)
Les reserves suposen endarreriments en el cobrament i costos addicionals.
Un importador no pot decidir canviar la documentació a presentar, o un exportador no pot modificar un enviament després d'haver pactat el crèdit.
Més enllà d'aquesta data s'haurà d'obrir un nou crèdit documentari per poder cobrar.
LETTER OF CREDIT
LETTER OF CREDIT
LETTER OF CREDIT
LETTER OF CREDIT
IMPORTADOR / ORDENANT
BANC AVISADOR
BANC EMISSOR
OPERATIVA DEL CRÈDIT DOCUMENTARI - 1
EXPORTADOR / BENEFICIARI
L'importador i exportador negocien el contracte de compravenda internacional amb totes les condicions que això implica, inclosa la forma de pagament.
S'acorden totes les condicions del crèdit i els documents que han de recollir-se en el mateix.
L'importador sol·licita a la seva entitat financera l'obertura del crèdit documentari a favor de l'exportador.
Per a això, l'entitat financera li fa emplenar un imprès de sol·licitud d'obertura, en el qual apareixen les condicions del crèdit.
Una vegada que el banc emissor té en el seu poder la sol·licitud d'obertura, estudia el risc de l'operació sol·licitada i, si l'aprova, procedeix a l'obertura del crèdit.
Per a això, subscriu amb un banc del país de l'exportador el document en el qual es materialitza el crèdit documentari i informa a l'importador de l'obertura. En la majoria dels casos, els crèdits documentaris són oberts via SWIFT.
El banc de l'exportador notifica l'obertura del crèdit documentari a l'exportador i l'informa de les seves condicions.
Procès previ a l'enviament de mercaderies
BANC EMISSOR
OPERATIVA DEL CRÈDIT DOCUMENTARI - 2
EXPORTADOR / BENEFICIARI
L'exportador estudia el condicionat del crèdit i, si és conforme als pactes, procedeix a enviar la mercaderia amb destinació al port o lloc convingut de desembarcament.
El banc avisador envia per courier la documentació rebuda al banc emissor.
Podria ser que en aquest punt el banc avisador adelantés l'import del crèdit a l'exportador (banc negociador).
Una vegada embarcada la mercaderia, l'exportador presenta al banc avisador la documentació requerida i en el termini estipulat.
Procès posterior a l'enviament de mercaderies
IMPORTADOR / ORDENANT
BANC AVISADOR
BANC EMISSOR
OPERATIVA DEL CRÈDIT DOCUMENTARI - 3
EXPORTADOR / BENEFICIARI
El banc emissor comprova la documentació rebuda. En cas de que no hi hagin reserves, abona al banc avisador l'import del crèdit i a l'hora...
Abonament de l'import del crèdit (si no hi ha hagut un avançament anterior).
Procès del pagament i lliurament de la mercaderia
IMPORTADOR / ORDENANT
BANC AVISADOR
Lliura a l'importador la documentació rebuda perquè pugui despatxar la mercaderia, previ càrrec de la quantitat deguda.
Una vegada l'importador té la documentació, pot anar a recollir la mercaderia.
ISSUING BANK
ADVISING BANK
APPLICANT
BENEFICIARY
CONFIRMING BANK
MODALITATS DE CRÈDITS DOCUMENTARIS
SEGONS EL GRAU DE COMPROMÍS DEL BANC EMISSOR
REVOCABLES
Poden ser modificats o anul·lats pel banc emissor en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís al beneficiari.
No obstant això, el banc emissor queda obligat per tots els compromisos que tinguin lloc amb anterioritat al rebut de la corresponent modificació i/o anul·lació.
(NO POT TIRAR-SE ENRERA DESPRÉS DE LA PRESENTACIÓ LA DOCUMENTACIÓ)
Donada la seva manifesta arbitrarietat, aquest tipus de crèdits no sol ser utilitzat.
De fet, el propi article 6 de les Regles i Usos Uniformes de la Cambra de comerç Internacional determina que tot crèdit haurà d'indicar clarament si és revocable o irrevocable, i que mancant tal indicació el crèdit serà sempre considerat com a irrevocable.
IRREVOCABLES
Hi ha un compromís assumit pel banc emissor en totes les obligacions contingudes al crèdit, a favor del beneficiari i de la resta de les parts.
Aquesta situació pot quedar reforçada si s'afegeix la confirmació del crèdit per un tercer banc (banc confirmador) que constitueix el compromís en ferm d'aquest últim addicional al del banc emissor en obligar-se de la mateixa forma, sempre que els documents requerits hagin estat presentats al banc confirmador i complerts els termes i condicions exigides en el crèdit.
Qualsevol modificació o cancel·lació requereix l'acord del banc emissor, del banc confirmador (si hi hagués) i del beneficiari.
CONTRA ACCEPTACIÓ
El beneficiari lliurarà, juntament amb els documents sol·licitats, una lletra de canvi amb venciment a una data futura lliurat contra el banc emissor (o el confirmador si hi hagués).
A TERMINI
El pagament es realitza amb posterioritat a la presentació de la documentació necessària. Pot ser:
- Una data concreta
(ex.: el 25/04/2013)
- Un periode de temps concret després de presentar la documentació o de l'embarcament de la mercaderia.
(ex. 3 mesos després de presentar la documentació).
SEGONS LA SEVA DISPOSICIÓ
TRANSFERIBLES
El beneficiari pot donar instruccions al banc pagador, (acceptador o negociador) perquè el crèdit sigui total o parcialment utilitzable per UN ALTRE o ALTRES beneficiaris.
REVOLVING
Els crèdits rotatius són aquells que una vegada utilitzat i cobrat l'import es renova automàticament fins al seu venciment:
- pel mateix import.
- a favor del mateix beneficiari
- sense cap mena de modificació
SEGONS LES SEVES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
BACK TO BACK
Són crèdits documentaris on l'ordenant és el beneficiari d'un altre crèdit que farà de garantia (recolza) al segon crèdit.

Es fa servir en els casos en que hi existeixi un intermediari comercial i el crèdit documentari no sigui transferible.

Suposa doncs l'existència de dos crèdits independents, per la qual cosa el compromís de cobrament que rep el segon beneficiari no està subjecte al que passi amb el primer crèdit (és una garantia però no hi ha una relació legal).
La seva operativa és força complexa i el risc que comporta és elevat pels bancs que hi intervenen.
CLÀUSULES D'ANTICIPAMENT
Aquests tipus de crèdits es fan servir quan l'exportador
necessita finançament
(avançament de la venda) per fabricar o adquirir les mercaderies que ha de vendre.
En general, en un crèdit documentari es paga la venda contra la presentació dels documents de l'exportació. L'avançament de fons suposa una excepció que ha d'estar expressada al clausulat del crèdit.
L'avançament no està subjecte al pagament d'interessos.

Són clàusules molt poc comunes.
STAND-BY
Es tracta d'un aval bancari més que d'un crèdit documentari. Es posarà en marxa quan l'importador no faci front al pagament.
La diferència és:
Els crèdits es cobren demostrant mitjançant la documentació que s'està complint amb el pactat (factura, document de transport,...).
Els stand-by es cobren quan l'ordenant incompleix l'obligació de pagament. La documentació que es presentarà per cobrar serà aquella que demostri l'incompliment d'aquesta obligació:
Aquesta modalitat de crèdit se sol utilitzar quan el beneficiari té una activitat pròpia d'intermediació comercial i no disposa directament de la mercaderia, com pot ser el cas, entre uns altres, de les companyies de “trading” o d'agents de l'importador al país d'origen (el beneficiari no disposa directament de la mercaderia, si no que l'adquireix dels seus proveïdors).
Així el crèdit passa a convertir-se en una forma de PAGAMENTS DE VENDES SUCCESSIVES.
EXEMPLE:
Un importador tanca una operació per valor de 90.000 EUR, però aquesta compra arriba en tres enviaments de 30.000 EUR cada un. L'importador decideix obrir un crèdit revocable per si existeixen problemes amb el primer enviament, anul·lar la resta.
CONFIRMATS
És aquell en que un segon banc, independent a l'emissor ha afegit el seu compromís ferm davant el beneficiari de pagar un crèdit, sempre que els documents requerits al crèdit li siguin presentats a ell.
NO CONFIRMATS
Són aquells als que cap banc no ha afegit la seva confirmació, bé perquè no se li ha requerit o bé perquè no ha accedit a la petició.
En aquest cas el banc avisador no assumeix cap responsabilitat de pagament.
SEGONS EL GRAU DE COMPROMÍS DEL BANC INTERMEDIARI
Serà el beneficiari (exportador) l'interessat en confirmar el crèdit. Especialment en casos de dubtes en la solvència del banc emissor o del país de l'importador.
A instàncies del beneficiari, serà l'ordenant qui donarà instruccions al banc emissor per a que sol·liciti el compromís del banc confirmador.
Aquest s'afegeix al compromís del banc emissor (dos reconeixements de responsabilitat).
Les probabilitats de cobrament augmenten.
La confirmació té un important cost en comissions.
En cas de modificació del crèdit documentari el banc confirmador no està obligat a atendre aquestes modificacions.
Només confirma el crèdit en les condicions inicials.
Les instruccions relatives a la confirmació del crèdit poden aparèixer de tres formes:
-
Add your confirmation to this credit
: El banc emissor sol·licita la confirmació.
-
Add your confirmation to this credit, if requested by the beneficiary
: Se sol·licita la confirmació si és requerit pel beneficiari.
-
Advise this credit without adding your confirmation
: Demana l'avís sense la confirmació.
Tot i que el banc avisador no té responsabilitat de pagament és possible que avanci els diners del crèdit. Aquest finançament es farà sempre
sense recurs
(sense soportar risc d'impagament).
A LA VISTA
El pagament es realitza contra la presentació de documents, bé a les oficines del banc emissor o a les d'un banc intermediari (confirmador o pagador)
Si el banc està d'acord amb els documents acceptarà la lletra de canvi, quedant així obligat al pagament futur.
AT SIGHT (A/S)
DEFERRED PAYMENT
BY ACCEPTANCE
El compromís no queda documentat en cap títol.
CONTRA NEGOCIACIÓ
Funciona igual que un crèdit contra acceptació, però en aquest cas el banc està obligat a descomptar la lletra i avançar l'import havent descomptat els interessos i comissions pertinents.
Els crèdits han de dessignar un banc negociador, sinó es fa es considera lliurement negociable en qualsevol banc.
BY NEGOTIATION
DIVISIBLES
És aquell que l'import del qual es pot dividir en fraccions.
SINGULARS
SEGONS LA QUANTITAT D'ENVIAMENTS
Aquest tipus de crèdit s'adapta a aquelles operacions de compravenda que contemplen expedicions periòdiques. Al crèdit s'establirà el calendari d'aquests enviaments que haurà de complir el beneficiari.
Per defecte, un crèdit documentari és divisible. No cal que s'hi faci constar de forma específica.
És suficient si no s'hi prohibeixen els embarcaments parcials.
Són aquells que, de forma explícita, no permenten embarcaments parcials.
Exemple:
Una empresa catalana ha firmat amb una empresa russa un contracte de subministrament pel que s'obliga a enviar-li 120.000 tones de tomàquets durant el pròxim any. El preu de la tona de tomàquet s'ha fixat en 500 €. L'empresa catalana es compromet a efectuar expedicions parcials cada dos mesos i amb un mínim de 15.000 tones.
Al contracte de compravenda s'ha estipulat que l'operació es liquidarà amb un crèdit documentari irrevocable, pagable a la vista al banc de l'exportador i que permeti els embarcaments parcials.

L'empresa russa per complir amb els compromissos adquirits sol·licitarà al seu banc l'obertura d'un crèdit documentari a favor de l'empresa catalana per import de 60 milions €, amb un termini de validesa d'un any, autoritzant embarcaments parcials sempre que el temps entre enviaments no sigui superior a dos mesos i que cada un sigui, al menys de 15.000 tones.
El banc emissor es reserva el dret a no renovar-lo si l'ordenant deixa de pagar alguna de les disposicions. Aquesta és la diferència principal amb un crèdit divisible o fraccionat on el dret del beneficiari a disposar del que queda de crèdit és independent al pagament per part de l'ordenant.
Els crèdits rotatius hauran d'indicar l'import de cada disposició i la seva periodicitat. El límit d'aquests crèdits es fixarà com un límit en l'import (ex. quantitat màxima de 300.000 USD) o en el temps durant el qual són possibles les renovacions (ex. durant 10 mesos) o ambós (ex. fins a 300.000 USD durant 10 mesos, el que passi abans).
AVANTATGES PER L'IMPORTADOR
REVOLVING
És un tipus de crèdit adequat per pagar operacions que requereixen expedicions periòdiques.
- Dóna més garanties al banc emissor, ja que es pot interrompre la renovació automàtica si no pagués l'ordenant del crèdit. Això fa que sigui més fàcil aconseguir que el banc emissor accedeixi a obrir el crèdit documentari.
- Les comissions són menors.
- El cost d'emissió es reparteix a mida que es va renovant el crèdit, no es paga de cop.
TIPUS DE CRÈDITS ROTATIUS
REVOLVING
CRÈDIT ROTATIU ACUMULATIU
És aquell que permet que la part no utilitzada en un període s'utilitzi per augmentar l'import dels períodes següents.
Les condicions del crèdit hauran d'especificar que es tracta d'un rotatiu acumulatiu. Per defecte no ho serà.
Un exportador que no estigui segur de poder enviar la quantitat pactada en cada enviament hauria d'insistir per a que el seu client inclogui aquesta clàusula al crèdit documentari.
El beneficiari no podrà disposar dels imports que no hagi utilitzat en els períodes anteriors.
Per exemple: Un crèdit rotatiu trimestral no acumulatiu de 60.000€ i amb un termini d'una any, si l'exportador només facturés mercaderia per valor de 40.000€ el primer trimestre, no podrà acumular els 20.000€ que no va enviar.
CRÈDIT ROTATIU NO ACUMULATIU
Un crèdit NOMÉS es considera transferible si el banc emissor el califica com a tal, per tant, per defecte els crèdits documentaris són no transferibles.
PROVEÏDOR
IMPORTADOR
EXPORTADOR
(INTERMEDIARI
COMERCIAL)
TRANSFERIBLES
FUNCIONAMENT
Banc emissor
Banc intermediari
IMPORTADOR
(Ordenant)
EXPORTADOR
(1r Beneficiari)
FABRICANT
(2n Beneficiari)
1 - Contracte de compravenda
2 - Sol·licitud obertura Crèdit Doc.
3 - Emissió del Crèdit Doc.
4- Avís obertura
5 - Sol·licitud transferència
6 - Avís de transferència
8 - Presentació documents
9 - Pagament
7 - Enviament mercaderies
10 - Documents
11 - Pagament
12 - Documents i càrrec
13 - Documents i càrrec
En el moment de rebre l'avís de l'obertura del crèdit, el beneficiari informa al banc de la transferència. Les condicions seran les mateixes excepte en:
Els imports
: L'import que cobrarà el fabricant serà inferior al del crèdit original (l'exportador es quedarà una comissió per la venda).
Les dates
: El segon beneficiari haurà de presentar abans la documentació per a que el primer pugui lliurar després la seva dintre dels límits establerts.
El primer benefiaciari demanarà que la documentació estigui
al seu nom
per evitar que l'importador conegui l'origen de la mercaderia.
TRANSFERIBLES
FUNCIONAMENT
El crèdit documentari s'ha de transferir amb les mateixes condicions que l'original excepte:

Imports i preus unitaris
: Normalment el crèdit es transfereix per un import menor per a que l'intermediari es pugui quedar amb la seva comissió.

Dates (venciment, presentació de documents i embarcament)
:
És habitual transferir el crèdit amb períodes de venciment, presentació i embarcaments més curts per a que es puguin complir les dates del crèdit original.
(exemple: al crèdit original la data límit de presentació de documents és el 25/10, el primer beneficiari imposa com a data límit en el crèdit transferit el 15/10. Així disposarà de 10 dies per poder presentar la seva documentació i cobrar la seva part del crèdit)
És necessari que sigui respectada la confidencialitat en la transferència per part del banc que l'efectua. El segon beneficiari no ha de conéixer ni el nom de l'ordenant, ni l'import del crèdit original o qualsevol pista que informi de qui és el comprador estranger (s'ha d'evitar que es puguin saltar la figura de l'intermediari).

Només es poden transferir un sol cop.
BACK TO BACK
FUNCIONAMENT
Banc emissor
Banc intermediari
IMPORTADOR
Ordenant
EXPORTADOR
Beneficiari
FABRICANT
Beneficiari
1 -Contracte de compravenda
2 - Sol·licitud obertura Crèdit Doc.
3 - Emissió del Crèdit Doc.
5 - Enviament mercaderies
6 - Documents i pagament
4 - Avís
7 - Documents i càrrec
8 - Documents i càrrec
L'intermediari comercial (Exportador) farà servir el crèdit original
(blau)
com a garantia davant el banc per demanar l'obertura del crèdit back to back
(vermell)
Aquests tipus de crèdits es fan servir quan l'intermediari no genera prou confiança al banc emissor del segon crèdit.
El crèdit back to back més que un tipus de crèdit especial és una situació en la que un crèdit documentari fa de garantia de cobrament d'un altre crèdit.
Ordenant
Banc emissor
Banc intermediari
6 - Documents i pagament
4 - Avís
1 -Contracte de compravenda
5 - Enviament mercaderies
3 - Emissió del Crèdit Doc
.
2 - Sol·licitud obertura Crèdit Doc
.
8 - Documents i càrrec
7 - Documents i càrrec
AMB CLÀUSULA VERMELLA
RED INK CLAUSE
Consisteix en una anotació que s'inclou al text del crèdit, a iniciativa de l'ordenant, per la qual es faculta al banc intermediari a atendre les peticions d'avançament de fons.

Aquests avançaments es fan contra la presentació d'un simple rebut que deixi constància del fet i un escrit on el beneficiari es compromet a aplicar aquests diners a comprar/fabricar els productes a exportar.

Els pagaments es faran sempre a càrrec del banc emissor o del confirmador si hi hagués.

Ha d'existir un grau de confiança elevat entre beneficiari i ordenant. Així com entre banc emissor i l'ordenant.
AMB CLÀUSULA VERDA
GREEN INK CLAUSE
És una variant més conservadora que la clàusula vermella, ja que només permet els avançaments contra la presentació de certs documents que garanteixin que la mercaderia ha estat comprada i dipositada en un magatzem de dipòsit a favor del banc.

Com la mercaderia està en dipòsit a favor del banc aquest sempre té la possibilitat de fer-se'n amb la propietat.
Declaració firmada pel beneficiari de que l'ordenant no ha pagat.
Còpia de la factura impagada, indicant la data de venciment.
Còpia del document de transport corresponent que demostra l'entrega de la mercaderia.
Igual que en un crèdit convencional, el banc no entra a analitzar els fets reals, pagarà si la documentació presentada és la inicialment pactada.
LA NEGOCIACIÓ DEL CRÈDIT DOCUMENTARI
Tant importador com exportador intentaran incloure al Crèdit Documentari aquelles clàusules que els resultin més favorables.
DIVISA
A les dues empreses els interessa tancar l'operació en la seva divisa per evitar riscos de canvi. A més, l'exportador ha de saber que si es tanca un CD en divisa estrangera se li carregarà una comissió pel canvi.
IMPORTADOR
Sol demanar un descompte per la seguretat que suposa aquesta forma de pagament.
EXPORTADOR
Preferirà un crèdit:
Irrevocable
Confirmat
Pagable al seu propi banc
Transferible (si el vol posar a disposició d'un tercer)
Sovint afavorir una de les dues parts suposa perjudicar l'altre (joc de suma zero). Per exemple:
DOCUMENTS
L'importador demanarà més documents en funció de la desconfiança que tingui en l'operació. L'exportador ha de saber que aconseguir alguns documents pot suposar un increment en el cost de l'operació. (Exemple: factura consular, certificats d'inspecció, traduccions,...)
TERMINIS
L'importador intentarà reduir al màxim els terminis per minimitzar l'incertesa de l'importació. L'exportador ha d'estar segur que podrà complir els terminis marcats, quan li arribi l'avís de l'obertura del crèdit ha de comprovar que siguin els pactats i que siguin factibles.
Negociació
2
Sol·licitud d'obertura
Avís
3
4
1
Presentació documents
Una vegada tancades les característiques del crèdit documentari, el sol·licitant demanarà al seu banc l'obertura mitjançant el document que li posi a disposició.
Quan el banc emissor accepta l'obertura emetrà el document SWIFT MT-700 (emissió del crèdit documentari)
OPERATIVA DEL CRÈDIT DOCUMENTARI
Procés previ a l'enviament de les mercaderies
Procés posterior a l'enviament de les mercaderies
Pagament i lliurament de les mercaderies
La presentació dels documents s'haurà de fer dintre del
termini
i de les
formes
pactades:

TERMINI
Abans de la caducitat del crèdit i abans de la data límit fixada des de l'embarcament de la mercaderia.
OBERTURA DEL CRÈDIT
DATA DE CADUCITAT DEL CRÈDIT
EMBARCAMENT
PERÍODE LÍMIT DESPRÉS DE L'EMBARCAMENT
FORMA
Si la documentació presentada no s'ajusta a allò pactat, es diu que hi ha
reserves
. Davant d'això, el banc (presentador, negociador,...) pot:
- Si hi ha temps, tornar la documentació per a que es rectifiqui
- Rebutjar els documents i enviar-los al beneficiari per a que intenti el cobrament davant del banc emissor.
- Enviar-los al banc emissor per a que decideixi (com si fos una remesa)
- Acceptar els documents, pagar i enviar-los a l'emissor. Corre el risc que si aquest no els accepta, no cobrarà de l'emissor (pagament amb recurs)
- Retenir els documents i consultar al banc emissor.
Full transcript