Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marketing Mix

No description
by

Justyna Marek

on 24 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marketing Mix


Marketing Mix
Marketing-mix to inaczej kompozycja marketingowa, jest więc kategorią o współzależnych elementach, które jako zintegrowany system oddziałują na zjawiska rynkowe.
Wyróżniamy kilka koncepcji marketing-mix najbardziej popularna to 4P:
Produkt
Jest on agregatem pewnych właściwości, spełnia określone funkcje podstawowe i dodatkowe, jak i może być rozpatrywany w różnych aspektach: np. rynkowym, techniczno-technologicznym, umiejscowienia wśród pozostałych ofert, cyklu życia. Przy jego analizowaniu zwracamy również uwagę na jakość, markę, opakowanie, gwarancję, jak jest postrzegany przez konsumentów i czy zaspakaja ich potrzeby.
cena

Cena jest z punktu widzenia nabywców, wydatkiem, który musi być przez nich poniesiony, aby wejść w posiadanie produktu. Natomiast dla przedsiębiorstwa jest wynagrodzeniem za poniesione nakłady. Charakteryzuje się ją za pomocą: polityki cenowej (np. czy cena i koszty są konkurencyjne), wskaźnika elastyczności cenowej popytu, progów rentowności, rabatów, upustów, warunków płatności.
Dystrybucja
Zajmuje się sposobem rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do sprzedaży. Omawia ona kanały dystrybucji - czyli układy wzajemnie zależnych organizacji zaangażowanych w proces udostępnienia produktu bądź usługi konsumentom lub odbiorcom przemysłowym. Syntetycznej ocenie poziomu obsługi rynku służą tzw. wskaźnik wartości liczbowej i ważonej dystrybucji.
Promocja
Zaliczamy do niej:

reklamę-
która jest płatną i bezosobową formą promocji adresowaną do masowego odbiorcy
public relations-
(propaganda marketingowa) jest to ogół działań związanych z utrzymaniem jak najlepszych stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem
sponsorowanie,
czyli organizowanie środków finansowych, rzeczowych, usług na wspieranie różnorodnej działalności dla osiągnięcia określonych celów marketingowych
Rozszerzona kompozycja marketingowa
Specyfika usług, większe oczekiwania konsumentów, większa konkurencja, nowe technologie spowodowały rozwinięcie tradycyjnego "4p" o kolejne elementy:
people (ludzie)
personel obsługujący, klient, inni nabywcy
process (proces)
przebieg świadczenia usługi od zainteresowania klienta, poprzez informację, sprzedaż i obsługę posprzedażową
physical evidence
(
świadectwo materialne
)
Są to wszystkie wizualne i materialne elementy (budynki, logo, meble, wyposażenie techniczne, ulotki itp.), które dla klientów są dowodem jakości danej usługi
pleasure (przyjemność)
Cechy usług lub produktów, zwykle nie wiązane z zaspokajaniem podstawowej potrzeby, ale dostarczające przyjemności (w samochodzie klimatyzacja, radio; w telefonie komórkowym dostęp do gier, internetu; W punktach usługowych ładny wystrój, zapach, wygodne fotele w poczekalni itp.)
Marketing to zespół działań polegających na skuteczniejszym od konkurentów rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb nabywców w sposób satysfakcjonujący obie strony
(zysk dla przedsiębiorstwa korzyści dla klienta).
Marketing
rozpoznać
Potrzeby nabywców
przygotować
odpowiednią ofertę rynkową
skoordynować
Działania personelu wszystkich działów przedsiębiorstwa
dostarczyć
Satysfakcji odbiorcom
osiągać
Cel przedsiębiorstwa
Sprzedaż osobista
Sprzedaż osobista jest zaliczana do jednego z elementów narzędzi promocji firmy. Polega na bezpośrednim kontakcie przedstawicieli firmy z klientem lub potencjalnym klientem. Kontakt taki może nastąpić z inicjatywy firmy lub z inicjatywy klienta. Ma zwykle charakter informacyjny, ma przekonać do zakupu, rozwiązywać różnego typu problemy klientów lub ma na celu podtrzymanie relacji.
Rodzaje aktywności, realizowanych w ramach sprzedaży osobistej
Poszukiwanie nowych klientów

Komunikacja z istniejącym lub potencjalnym klientem w celu przekazania informacji o produkcie lub usłudze

Sprzedaż - czyli kontakt z klientem , którego celem jest domknięcie transakcji

Obsługa klienta przed zakupem, w jego trakcie i po dokonaniu zakupu

wykorzystywanej następnie w procesie planowania marketingowego

Decydowanie o alokacji dostępnych zapasów towaru lub przydziału zasobów do realizacji usług
Istotne znaczenie w sprzedaży osobistej odgrywa ciągłe szkolenie oraz skuteczne metody motywacyjne służące nie tylko realizacji bieżących ilościowych celów sprzedażowych, ale także celów marketingowych i strategicznych firmy.

Public relations
Public Relations to instrument komunikacji marketingowej, który zmierza do kreowania, podtrzymywania i utrwalania wzajemnie korzystnych stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem lub określoną instytucją oraz daną grupą odbiorców (tzw. publics).

Celem
public relations
jest odpowiednie oddziaływanie na odczucia lub przekonania klientów, kształtowanie ich przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wizerunku firmy (umożliwiającego stopniowe i perspektywiczne rozszerzanie jej rynku) oraz odpowiednie reagowanie na niekorzystne informacje.
Przy uwzględnianiu klientów istotną rolę odgrywają nie tylko ci obecni, ale także potencjalni oraz akcjonariusze, dostawcy, pracownicy i inne grupy docelowe, ważne ze strategicznego punktu widzenia dla firmy.
Funkcje
W każdej organizacji która docenia rolę odpowiedniego doboru public relations, tworzy się określone struktury, w oparciu o analizę poszczególnych funkcji jakie może w danym przedsiębiorstwie pełnić PR. Możemy wyróżnić następujące jego funkcje:
integracyjną -
polegającą na dostosowywaniu organizacji do elementów otoczenia, celem polepszenia sprawności działania układu gospodarczego z otoczeniem,
koordynacyjną -
która wyraża się w odpowiednim doborze poszczególnych elementów promocji, reklamy wraz z public relations w celu stworzenia jednolitego pod względem programowym obrazu przedsiębiorstwa,
komunikacyjną -
której celem jest nawiązywanie i utrzymywanie odpowiednich więzi ze wszystkimi elementami otoczenia, znajdujących się w obszarze działania, jak i potencjalnego rynku rozwoju przedsiębiorstwa.
Ze względu na horyzont czasowy możemy ponadto wyróżnić jeszcze dwie funkcje public relations:

operacyjną -
obejmującą działania krótkookresowe o charakterze wspierania innych form promocji, mających wpływ na stymulacje sprzedaży w krótkim okresie,
strategiczną -
obejmującą elementy oddziaływania na publiczność w długim okresie, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie nabywców dotychczasowych

Produkt
Cena
Dystrybucja
Promocja
W marketingu ze względu na różne kryteria podziału wyróżniamy różne rodzaje produktów:
rodzaje produktów w marketingu

dobra nietrwałe
dobra trwałe
usługi
towary częstego zakupu
towary kupowane impulsywnie
towary
problemowe
towary elitarne
bezpośrednia
Przekazywanie infomacji o firmie,produkcie,idei
( np: o zdrowym odżywianiu się)
w celu skłonienia innych osób do ich zaakceptowania

To działania informacyjne i propagandowe na rzecz zwiększenia stopnia znajomości produktu,marki,firmy przez jej potencjalnych kontrahentów i nabywców
pośrednia
Co to jest Marketing?
Full transcript