Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Thang Tran

on 21 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT
DÂN TỘC

Vai trò ĐĐKDT trong
sự nghiệp cách mạng:

Lực lượng ĐĐKDT
Hình thức tổ chức
khối ĐĐKDT

Một cây làm chẳng nên non;
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

ĐĐKDT là vấn đề
chiến lược
có ý nghĩa
quyết định
thành công
của cách mạng
ĐĐKDT là mục tiêu,
nhiệm vụ hàng đầu
của Đảng,của dân tộc

CON RỒNG CHÁU TIÊN
Bầu ơi thương lấy bí cùng;
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công!"
"mọi con dân nước Việt"
"mỗi một người con Rồng cháu Tiên"
không phân biệt
"già, trẻ, gái, trai,
giàu nghèo, quý tiện"
ĐĐKDT LÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói rằng
: "Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài... ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. ai có tài, có đức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ"
Những nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của mặt trận dân tộc thống nhất:
Điều kiện thực hiện khối
đại đoàn kết dân tộc:
Kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc.
Khoan dung, độ lượng
với con người.
Niềm tin vào nhân dân.
Hình thức tổ chức
của khối ĐĐKDT là
mặt trân thống nhất:
các hội thân hữu
hay tương trợ
đoàn thanh niên hay hội phụ nữ, đội thiếu niên nhi đồng hay hội phụ lão
hội Phật giáo cứu quốc, Công giáo yêu nước hay những nghiệp đoàn...
MẶT TRẬN DÂN TỘC
THỐNG NHẤT
Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công - nông -
trí thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân.
Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết chặt chẽ,lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Full transcript