Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MESLEKİ REHBERLİK

No description
by

Handan Aydın

on 19 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MESLEKİ REHBERLİK

MESLEKİ REHBERLİK
Her bireyin kendne özgü özellikleri vardır.
Her meslek, belli özelliklere sahip bireyler tarafından yapılabilir.
Özellik Bireyin test yoluyla ölçülen karakter yapısıdır.
Faktör Başarılı iş performansı için gerekli olan karakter yapısıdır.
MESLEKİ GELİŞİM İLE İLGİLİ KURAMLAR
Sosyolojik Yaklaşımlar
Karar verme Yaklaşımları
Varoluşçu Yaklaşım
Gelişimsel Yaklaşım
İhtiyaçlar Yaklaşımı
Psiko-analitik
SUPEB'İN GELİŞİM KURAMI
Meslek seçiminde kişisel özellikler
Bir mesleğin seçilmesi, bireyin
yaşamında onun benlik kavramını belirttiği süreçtir.
Meslek seçimi '' Ben şu ya da bu biçimde bir insanım. ''
Gingsberg'in Gelişim Kuramı 3 devreden oluşur:
6 kişilik tipi
gerçekçi tip
araştırmacı tip
sanatçı tip
sosyal tip
girişimci tip
geleneksel tip
Gelişimsel süreç
Geri dönülemez bir süreç
Daima uzlaşma
Gingzberg'in Gelişim Kuramı
1.Devre ( Hayal/ Fantezi Devresi 11 yaş öncesi )
1.Devre ( Hayal/ Fantezi Devresi 11 yaş öncesi )
2.Devre ( Deneme/ Geçiş Devresi 12-17 yaş )
3. Devre (Gerçekçi Devre 18 yaş üstü )
Gerçekçi olmayan, oyuna yönelik meslek seçimi
Pilot, asker, şoför
Sıkça değişir
2.Devre ( Deneme/ Geçici Devresi 12-17 yaş )
İlgi, yetenek ve değerler
Mesleklerle ilgili bilgi toplama
İlgi basamağı
Kapasite basamağı
Değer basamağı
3. Devre ( Gerçekçi Devre 18 yaş üstü )

İlgi+ Yetenek+ Değer yargıları= gerçekçi seçimler
Keşfetme basamağı
Billurlaşma basamağı
Belirleme basamağı
ÖZELLİK FAKTÖR KURAMI
Zeka
Mesleki İlgi
Değerler
Yeterlilik
Parsons:

Meslek seçimi ve uyumu bireyin kişiliğinin uzantısıdır.
Kişiliğin iş dünyasında ifade bulan yansıması
Cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, zeka ve eğitim durumu

Eleştiriler:
Kendisi, tutumları, yetenekleri, ilgileri, hırsları, sınırlı kaynakları ve bunların nedenleri
Başarının gerekli koşulları, avantaj-dezavantajları, fırsatları ve beklentileri
Bu grubun ilişkileri üzerine muhakeme
Çevresel etmenler göz ardı edilmiştir.
Sadece test puanlarına önem verilmiştir.
Katkısı:
Test ve test envanterleri
Bireysel Meslek Danışmanlığında halen kullanılır.
HOLLAND'IN KİŞİLİK KURAMI
2 temel kavrama dayanır:
Benlik kavramı
Gelişimsel süreçler
3. Yerleştirme Evresi (25-44 yaş)
4. Koruma Evresi (45-65 yaş)
Denemeler azalır, işe bağlanma artar.
Sosyal yaşamı işe göre düzenler.
İlerlemek ve iş dünyasında güvenli yer edinmek ister.
Olgun birey
Varolan benlik kavramını koruma
Umutların gerçekleşmesi
Doyuma ulaşma
5. Çöküş Evresi (65 yaş ve sonrası)
Fiziksel ve zihinsel yavaşlama
Enerjinin azalması
Yeni bir benliğe uyum sağlama (Yeşilyaprak,2006)
GOTTFREDSON'UN MESLEKİ GELİŞİM KURAMI
Ana teması mesleki hedeflerin gelişimidir.
Temel kavramları:
bilişsel büyüme
öz yaratım
daraltma ve uzlaşma
4 evreden oluşur:
Brill'e göre meslek seçimi tesadüfi bir eylem değil; bilinçdışı dürtülerin bir yönlendirmesidir.
Psikoanalitik Kuram
Mesleki Olgunluk
3-5 yaş, büyüklük ve güç oryantasyonu
6-8 yaş, cinsiyet rollerine oryantasyon
9-13 yaş, sosyal sınıflara ilişkin soyut kavramlar
14 yaş ve üzeri, iç gözlem, kendisini öğrenme, meslek alanında ilgiler üzerine düşünme
Psikoanalitik kuramları bireyin diğer birçok davranışı gibi meslek seçmenin de bilinçdışı gereksinimleri doyurma yoluyla ''yüceltilmiş'' davranışlar olduğu görüşünden hareket eder. (Yeşilyaprak, 2006:205)
Sosyal Öğrenme Kuramı
Kuromboltz'a göre meslek seçimini etkileyen etkenler;
Genetik donanım
Çevresel koşullar
Öğrenme yaşantıları
Performans becerileri
Karar Kuramları
Bu kuramlar daha çok bilişsel stratejilere önem vererek okulda öğrencilerin karar vermelerine yardımcı olunması gerektiğini vurgularlar. ( Yeşilyaprak, 2006:206 )
Karar kuramları temsilcileri olan Gelott ve Katz'e göre, karar verme süreci salt duyusal bir eylem değil, bilişsel yönü ağır basan bir eylemdir.
Mesleki Gelişim Görevleri
Mesleki gelişim görevlerini yerine getirme mesleki olgunluk kavramını ortaya koymuştur.
Mesleki olgunluk; Super'e göre mesleki olgunluk, gelişim derecesinin bir göstergesi olup, bireyin çocukluktaki fantezi seçim yapma evresinden başlayarak, emekli olup çalışma yaşamından ayrılma kararına kadar süren mesleki gelişim sürecinde ulaşılan yerdir.
Super'e göre 14-18 yaşları arasındaki bireyler mesleki gelişim sürecinin ''Araştırma Evresi''nin ''Deneme Basamağı''ndadır.
Mesleki Rehberlik Hizmetleri Ne Zaman Yapılmalıdır?
Mesleki seçimi, insanın tüm gelişimiyle paralellik gösterenbir oluşum sürecidir.
Mesleki rehberlik özellikle 5,6,7,8,9 ve 11. sınıflarda öğrencilere verilmelidir.
MESLEKİ REHBERLİK HİZMETLERİNDE UZMANLARIN GÖREVLERİ
Her öğretim kademesinde mesleki rehberlik hizmetlerini verirken yapılması gereken çalışmalar:
öğrenciyi tanımak
öğrenciyi kendine tanıtmak
meslekleri tanımak ve öğrencilere tanıtmak
birey-meslek uygunluğunu sağlayarak mesleki seçim yapmalarına yöneltmek
seçim yapmasını geröekleştirmek
izlemek
Bireyin geliştirdiği ve varsa yaptığı meslek seçimini, toplanan bilgiler çerçevesinde tekrar gözden geçirmesi, incelemesi konusunun sağlanmasına yardımcı olmak uzmanın yapacağı işlerin ilki olabilir.
Toplanan bilgiler çerçevesinde bireyin kendine uygun meslek veya meslek alanını seçmesi konusu ele alındığında ,uzman, bireyin gerçeğe uymayan beklentilerini görmesini ,yeterlilikleri ile yetersizliklerini ve gerçek gücünü farketmesini sağlamada yardımcı olmalıdır.
Rehberlik uzmanı grup rehberliği metodu ile aşağıdaki önemli işlemleri ele alma durumundadır :


mesleklere ve meslek alanlarına yöneltme
gençlere uygun temel mesleki bilgi kaynaklarını tanıtma
yurt düzeyinde ve yerel düzeyde mesleklere has eğilimleri ve gelişmeleri inceleme
meslek alanları kavramı geliştirme
bireysel kişilik özelliklerinin meslek veya iş grupları ile ilişkilerini kurma
bireye veya bireylere uygun düşen belli meslek veya mesleklere has bilgileri edinme
okulda mesleğe yöneltme
okulun esas amacı öğrenciyi hayata ve mesleğe hazırlamaktır.

Okulda mesleğe yöneltmenin amaçları

öğrencinin yaşına
zihinsel olgunluğuna
özel yeteneklerine
öğrencinin özel eğitime ihtiyaç duyup duymamasına
okuduğu okulun türüne
seviyesine göre değişir.
Okul öncesinde mesleğe yöneltme
çocuk çalışmanın önem ve gereğini fark etmeli
bütün mesleklerin gerekli ve önemli olduğu görüşü benimsenmeli
meslekler hakkında önyargı kazanmamalı
mesleklerin belli bir eğitimle kazanıldığının farkına varmalı
İlköğretim birinci kademede mesleğe yöneltme
mesleklerin birbirleri ile etkileşim içinde olduğunu anlamak
ders konuları ile meslekler arasında etkileşimi fark edebilmek
meslek edinmenin ve çalışmanın para kazanmak dışındaki temel amaçları hakkında farkındalık geliştirmek
İkinci kademede okula ve mesleğe yöneltme

meslekleri keşfetme
cinsiyet / meslek alanındaki ön yargıları fark etme
güçlü ve zayıf yönlerini, yeteneklerini tanıma
karar verme ve problem çözme becerisini kazanma
kendi özellikleriyle eğitim / meslek amaçları arasındaki ilşkiyi görme
Ortaöğretimde alana ve mesleğe yöneltme

mesleki kararlarda kişisel özelliklerinin önemini kavrama
kendi ilgi ve yeteneklerine uygun meslekler ile bunların koşulları hakkında doğru, geçerli bilgi edinme
yapılan seçimlerin sorumluluğunu alma
mesleki kararda ailenin görüşünü de dikkate alma
Mesleki Gelişim ile İlgili Kuramlar
Mesleki Olgunluk
Mesleki Rehberlik Hizmetleri Ne Zaman Yapılmalıdır?
Mesleki Rehberlik Hizmetlerinde Uzmanların Görevleri
Okulda Mesleğe Yöneltme
TEŞEKKÜRLER!
Full transcript