Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

БОЛОВСРОЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ ГАРГАЛТ БА АНХААРАХ АСУУДЛУУД

No description
by

bulgan prezi

on 12 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of БОЛОВСРОЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ ГАРГАЛТ БА АНХААРАХ АСУУДЛУУД

Thank You!
Боловсролын салбарын статистикийн зарим үзүүлэлтүүд
БОЛОВСРОЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ ГАРГАЛТ БА АНХААРАХ АСУУДЛУУД
Илтгэгч: Боловсролын статистик мэдээ, ХШҮнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
Улсын байцаагч Э.Түвшинмөнх

/Зураг1/ 2013-2014 оны хичээлийн жилд 4186 хүүхэд СӨБ-д хамрагдаж байгаа нь өнгөрсөн хичээлийн жилээс 492 /өсөлт- 13.4 хувь/ хүүхдээр өссөн байна.
Цэцэрлэгийн байнгын бүлэгт хамрагдалтын хувь сүүлийн 6 жилд жил бүр өсөлттэй байгаа бөгөөд жилийн дундаж өсөлт 7.4 хувь байна.
/Зураг2/ Харин хувилбарт сургалтын дүн 2010 онд өмнөх оноос 9.9 хувь, 2012 онд 29.7 хувь буурсан нь нийт хүүхдийн тоо тухайн онуудад буурах гол шалтгаан болсон байна. Тухайлбал нийт хүүхдийн тоо 2010 онд 0.3 хувь, 2012 онд 3.2 хувь тус тус буурчээ.
Хувилбарт сургалтын дүн 2010 онд буурсан гол шалтгаан Булган сумын хэмжээнд нүүдлийн цэцэрлэгийг хичээлээгүй.
2012 онд Нүүдлийн цэцэрлэгийн Чех Каритас төсөл зогссонтой холбогдуулан ээлжийн болон явуулын сургалтанд хамрагдагчдын тоо эрс буурсан байна.
/Зураг3/. Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдагчдын хамран сургалтын жинг авч үзвэл сүүлийн 6 жилийн 2009 онд хүрсэн түвшингээр /95.2 хувь/ манай аймаг улсад тэргүүлж байсан хэдий ч түүнээс хойш сүүлийн 3 жилд тогтмол буурч байгаад 2013 оноос өсөх хандлагатай гарсан байна.
Үүний гол шалтгаан нь цэцэрлэгийн байнгын бүлгийн хүүхдийн тоо өсч байгаа хэдий ч цэцэрлэгийн хүчин чадлаас шалтгаалан хүн амын өсөлттэй шууд уялдаж чадахгүй байна.
Мөн 2011 оноос байнгын болон хувилбарт сургалтанд хамрагдаж буй хүүхдүүдийн Дата санг регистрээр нь бүрдүүлж эхэлсэнтэй холбогдон хүүхдийн тооны давхардалыг арилгасан.
Цэцэрлэгт хамрагдалтын хуулийн насны 2-5 насны хүүхдүүд нийт хүүхдийн 95 хувийг эзлэж байна.
Цэцэрлэгт хамрагдагчдын тоог бүлгээр авч үзвэл нийт хүүхдийн 91 хувь нь Бага, Дунд, Ахлах, Бэлтгэл бүлэгт хамрагдаж байна.
Цэцэрлэгийн бүлэг дүүргэлтийн тухайд БСШУ-ны Сайдын 405 тоот тушаалаар батлагдсан “Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм”-ийн 2.3-д “Цэцэрлэгийн бага бүлгийг дунджаар 20, дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийг дунджаар 25, холимог бүлгийг дунджаар 20 хүүхэдтэйгээр зохион байгуулна” гэж заасан.
-3.8
-4.1
-3.9
-4.4
-2.8
-2.6
-3.8
-2.2
-8.3
+2.6
ЕБС-ийн бүлэг дүүргэлтийн дундаж аймгийн хэмжээнд 25.8 байгаа бөгөөд өнгөрсөн хичээлийн жилээс 0.4 пунктээр буюу 1.4 хувиар буурчээ.
Бүлэг дүүргэлтийн үзүүлэлт нь Боловсролын үйлчилгээний үр ашгийг илэрхийлэх үзүүлэлтийн нэг байдаг.
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2007 оны 307/91/237 дугаар тушаалын 1 дүгээр хэсгийн 4-д “Анги дүүргэлтийг бага ангид 30-35 (багийн салбар бүлэгт 20-оос доошгүй), дунд, ахлах ангид 32-35, ахлах ангийн мэргэжлийн болон сонгон судлах хичээлийн бүлэг дүүргэлтийг 25-30, харах, сонсох эрхтний хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн бүлэгт 8-12, оюун ухааны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн бүлэгт 10-15 байхаар зохион байгуулах”-аар журамласан байна.
Багшийн цалингийн эх үүсвэрийг тооцохдоо анги дүүргэлтийн дундаж нормативт үндэслэн тооцсон хувьсах зардлын нормативыг хэрэглэдэг бөгөөд манай аймгийн хувьд бүлэг дүүргэлтийн дундаж улсын дундажаас 4.2 пунктээр доогуур байгаа нь цалингийн эх үүсвэр дутагдах нэг шалтгаан болж байна.

Хувьсах зардал тооцсон бүлэг дүүргэлтийн улсын дунджаас манай аймгийн 17 сургуулийн бүлэг дүүргэлт бага байгаа нь цаашид бүлэг дүүргэлтийн талаар тодорхой шийдвэр гаргах шаардлагатай болж байна.
Хамран сургалт нь сургуульд элсвэл зохих насны хүүхдийн хэдэн хувь нь хамрагдаж байгааг илэрхийлсэн боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийн үзүүлэлт юм.
Энэ үзүүлэлт нь сургуулийн гадна сургуулийн насны хүүхдийн хэдэн хувь нь үлдэж байгааг илэрхийлэх суурь үзүүлэлт болдог.
Гэвч бүртгэлгүй шилжилт хөдөлгөөн иргэдийн ихэссэн өнөө үед энэхүү үзүүлэлтийн мөн чанар алдагдаж байна.
Статистикийн мэдээлэл гэдэг нь:
Тодорхой нэг хугацаанд цуглуулсан
Зохион байгуулалттай, цэгцтэй
Тоогоор илэрхийлсэн
Мэдлэг болж чадах ажиглалтууд буюу баримтууд юм.

Статистикийн хүснэгт:
Хүснэгт олон янз байдаг, статистикийн хүснэгтийн ялгагдах онцлог нь статистикийн анхан шатны мэдээллийн нэгтгэлийн үр дүнг агуулдаг.

СӨБ маяг буюу Сургуулийн өмнөх боловсролын маягт юм.
Нийт 14 маягтыг тогтоосон хугацаанд.

БДБ маягт буюу Бага дунд боловсролын маягт юм.
Нийт 44 маягтыг тогтоосон хугацаанд гаргадаг.
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ ГАРГАХ
СТАТИСТИК МЭДЭЭ ХҮРГҮҮЛЭХ ХУГАЦАА
/СӨБ, БДБ МЭДЭЭ/
Жил бүрийн 09-р сарын 20-ны дотор
Жил бүрийн 01-р сарын 20-ны дотор
Жил бүрийн 03-р сарын 01-ны дотор
Жил бүрийн 06-р сарын 20-ны дотор
Database
-буюу мэдээллийн санг Access болон Excel зэрэг тоон мэдээлэл боловсуурлах программууд дээр хийдэг.

СӨБ ба БДБ мэдээг
MS EXCEL
программ дээр одоогоор хийж байгаа ба мэдээллийг боловсруулахадаа анхаарч ажиллах хэд хэдэн анхаарах зүйлс байна.
Мэдээллийн санг бүрдүүлэхэд нийтлэг
хэд хэдэн алдаа гардаг.
UNICODE ашигладаггүй.
Мэдээллийн үнэн бодит байдал алдагдсан
Санамсаргүй болон хариуцлаггүй алдаа гаргадаг.
UNICODE
гэж юу вэ?
Unicode гэдэг нь
Энгийнээр бүх компьютерын систем, бүхий л программ хангамж, бүхий хэлэн дээр хаанч давдагдахгүй тусгай дугаар өгөх тэмдэгтийн кодчлол юм.
Өөрөөр unicode нь 16-тын тооллоор тухайн хэлний тухайн үсгийн код юм. Ийм кодчлолын зорилго нь компьютер зөвхөн тоотой харьцаж ажилладагт оршиж байгаа юм
Мэдээллийн үнэн
бодит байдал
алдагдсан
Регистр бичилтэн дээр хэд хэдэн алдаа гаргадаг.
- Тэмдэгт хооронд хоосон зай авах
- Илүү тэмдэгт нэмэж бичих
- Регистр давхардуулж бичих зэрэг алдаанууд гардаг.

Регистрын дугаар дээр гардаг нийтлэг алдаа:
УЛ93102638
ийм регистртэй хүн эрэгтэй хүн байна.
УЛ93102648
бол эмэгтэй хүн байна.

2000 оноос хойш төрсөн хүний регистр
БГ00251131 ийм байхад үүний эхний 2 орон он ба 4,5 дахь тэмдэгтээс (-20)-ыг хасаж байж тухайн сар нь гардаг.
Үүнийг шалгах функцүүд байдаг.
Жишээ нь:
Q4 багана дээр регистр бичигдсэн гэж үзэе.
Регистрийн уртыг шалгая =LEN(Q4) функцээр тэмдэгтийн уртыг олно.
Мөн регистрын он, сар, өдөрийг сонгож олохдоо =MID(Q4,3,2) бичнэ.
=IF(VALUE(S4)>10,CONCATENATE(19,S4),CONCATENATE(20,S4)) функцээр оныг хасаж олж болно.
=VALUE(MID(Q4,5,2))
сарыг бодож олох функц
=IF(MOD(MID(Q4,9,1),2)=0,1,0)
хүйсийг бодож олох функц
- Тоон мэдээллийг боловсруулах
EXCEL
программ дээр
IF
болон
COUNTIF
функцүүдыг ашигладаг.
2014-2015 оны хичээлийн жилийн БДБ болон СӨБ мэдээ өгөхөд анхаарах зүйлс
1. 2014-09-20-оос хойш шилжилж ирсэн хүүхдийг тухайн сургууль, цэцэрлэгийн БДБ болон СӨБ мэдээнд оруулахгүй байх.
2. Мэдээний баазыг 2014-09-10-20 хооронд Боловсролын газарт шалгуулж маягтруу хуулна.
3. Мэдээний баазыг UNICODE ашиглан шивэлт хийнэ.
4. Мэдээний баазын асуулгын дагуу үнэн зөв бодитой бөглөх
5. Гадаадын харъяат, регистрийн дугаар тавих боломжгүй тохиолдолд тухайн цонх бүрт тайлбарыг оруулна. Мөн энэхүү тоог БДБ 1, БДБ2 болон СӨБ1 мэдээн дээр тусгасан байх.
Full transcript