Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Korallens IKT-kompetens

Kompetensutveckling IKT på Korallens friskola
by

Helene Bragsjö

on 24 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Korallens IKT-kompetens

Hur Korallens friskola ska höja ¨personalens utbildningsnivå avseende IT och ITpedagogiska verktyg för att möjliggöra att IKT kan vara en naturligt, integrerad del i skolans verksamhet
Mars
Hur
PIM
Bloggen

6 februari: Start PIM-café.
20 februari: PIM-café

12 mars: PIM-café

2 april: PIM- café + Certifieringstillfälle minimum Nivå 1.
23 april: PIM- café

14 maj: PIM- café

4 juni: Certifieringstillfälle
minimum nivå 2
Styrdokument inkl. nyckelkompetenser EU
Konkurrens
Förändrad
lärarroll
Styrdokumentens tydliga skrivningar om tidsenliga lärverktyg och digital kompetens ställer också stora krav på skolans kompetens. Varje pedagog i dagens och morgondagens skola måste veta hur undervisningen påverkas av it och olika tidsenliga lärverktyg.”
(IT i lärandet för att nå målen ,2011, Specialpedagogiska skolmyndigheten)
Europaparlamentet och europeiska unionens råd har utfärdat en rekommendation om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. De presenterar åtta olika nyckelkompetenser som ska vara den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.
(Europaparlamentets och rådets rekommendationer, 2006/962/EG )
Bland kompetenser som språk och matematik finns alltså även digital kompetens avseende “ grundläggande IKT-färdigheter som är nödvändiga för att kunna använda informationsteknologi på ett sätt som är kritiskt, reflekterande och säkert”.
Fördelar med IKT kopplat till lärande:
ökning av elevers motivation och färdigheter

ökad självständighet

utveckling av arbete i grupp

speciellt effekterna när det gäller elevernas ämnesrelaterade prestationer men också läs- och skrivutveckling

ger ökade möjligheter att anpassa undervisningen efter individers förutsättningar och behov

Effektiv användning av IT i Skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007, rapport 17)
“Allt fler studier pekar på att en hög tillgänglighet och en aktiv it-användning påverkar elevers skolresultat på ett positivt sätt. Om skillnaden i it-kompetens mellan kommuner och mellan skolor blir alltför stor riskeras likvärdigheten och den digitala kompetensen kommer då att variera beroende på vilken skola eleven går i och vilka pedagoger eleven möter.”
(Publikation “It i lärandet - för att nå målen”, SPSM 2011)
Februari
Juni
2002 March
(cc) image by jantik on Flickr
April
Maj

Inspiration!

Varför
“Styrdokumentens tydliga skrivningar om tidsenliga lärverktyg och digital kompetens ställer också stora krav på skolans kompetens. Varje pedagog i dagens och morgondagens skola måste veta hur undervisningen påverkas av it och olika tidsenliga lärverktyg.”
I den nordiska undersökningen E-learning Nordic 2006 lyfter man fram vikten av att IT integreras i skolans organisation och vardag som helhet, till exempel i det administrativa arbetet, i planering och uppföljning av lektionerna samt i skolans samarbete med hemmet

(Myndigheten för skolutveckling,2007, Rapport 17 Effektiv användning av IT i skola)
Likvärdighet
Om Skolans uppdrag:
“ Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.”

Kap 2. Övergripande mål och riktlinjer

Om Mål:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
“kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”
Öka måluppfyllelse
LGR11
Interna mål och externa krav
IIKT naturligt integrerat
pedagogiska arbetet
skolans interna kommunikation och information
skolans kommunikation med omvärlden /hem
Och varför är vi nu här?
Privat/personligen
administration, uppföljning, planering, kommunikation
Hem och skola
Kommunikation
IKT som medel för lärande enligt LGR-11: moderna verktyg, variation, gemensamt kunskapsskapande
Pedagogiska programvaror
exempel som liber espresso, multigram ..
all personal
- målinriktat projekt på individnivå
- genomförande med stöd för personal via träffar och blogg
“För att nå dessa fördelar (med IKT i skolan) kan man inte fokusera enbart på tekniken utan arbetet kring teknikanvändningen måste vara kopplad till en pedagogisk idé för att nå effekt. Det framkommer med all tydlighet att det är hur IKT används i skolan och hur väl integrerad IKT är i undervisningen är det som avgör effekten på elevers inlärning.”

Effektiv användning av IT i Skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007, rapport 17)
“Undervisningen och it-användningen i skolan ska vara tillgänglig för alla. Anpassade och fungerande verktyg måste finnas tillgängliga där de behövs, i alla lärmiljöer. För att det ska bli verklighet måste pedagogerna få återkommande fortbildning för att kunna hantera elevernas alternativa verktyg, både tekniskt och pedagogiskt. Tillgänglighet är en grund för delaktighet.”
(IT i lärandet för att nå målen ,2011, Specialpedagogiska skolmyndigheten)
www.korallenklass4.wikispaces.com
www.korallensklass2.wikispaces.com
Liten film
Full transcript