Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CISS

No description
by

Agnieszka Gajos

on 28 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CISS

Dziękuję
Podstawowe informacje
CISS - opis kwestionariusza
CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych.

Kwestionariusz służy do pomiaru trzech stylów radzenia sobie ze stresem: Stylu Skoncentrowanego na Zadaniu (SSZ), Stylu Skoncentrowanego na Emocjach (SSE), Stylu Skoncentrowanego na Unikaniu (SSU).

Każda ze skal, mierząca poszczególne style radzenia sobie, składa się z 16 pozycji, stąd osoby badane mogą uzyskać w każdej ze skal od 16 do 80 punktów.
Procedura badania
Badanie można przeprawadzić grupowo lub indywidualnie.
W badaniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 79 lat. Jednak polskie dane normalizacyjne dowiodły, że ma on w pełni zadowalające właściwości psychometryczne także dla młodszych osób w wiek 16-17 lat.
Badani samodzielnie czytają instrukcję i udzielają odpowiedzi zakreślając kółkiem cyfry odpowiadające częstosci wykonywania przez nich różnych czynności w trudnych i stresujących sytaucjach.
Czas udzielania odpowiedzi jest nieograniczcony. Zazwyczaj badani kończą przed upływem 20 minut.
Przy odbieraniu arkusza należy upewnić się czy badany odpowiedział na wszystkie pytania, jeśli nie, poprosić o uzupełnienie.

Rzetelność
Współ czynniki rzetelności dla skal CISS są satysfakcjonujące, trochę niższe niż w orginale. Stabilność skal natomiast jest wyższa niż w orginale.
Współczynniki dla skal podstawowych (SSZ, SSE, SSU) zawierają się w granicach 0,78-0,90. Dla podskal AZC i PKT są nieco niższe, lecz tylko w najstarszej grupie dorosłych jeden ze wspólczynników nie osiągnął wartości 0,70 uznawanej za minimalną dopuszczalną wartość dla testów przeznaczonych do diagnozy indywidualnej.
Trafność
Trafność czynnikowa jest zgodna z założeniami teoretycznymi, a także stabilna w różnych grupach badanych. Analiza czynikowa potwierdziła zasadność wyodrębnienia 2 czynników ze skali SSU, ACZ i PKT.

Trafność teoretyczną sprawdzano poszukując zależności między stylami radzenia sobie ze stresem a cechami osobowości, cechami temperamentu, lękiem, inteligencją, kompetencjami społecznymi i inteligencją emocjonalną.

Analiza trafności kryterialnej obejmowała między innymi porównanie wyników CISS różnych grup zawodowych i klinicznych.
CISS
Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Autorzy: Norman S. Endler
James D. A. Parker

Autorzy polskiej adaptacji:
Jan Strelau
Aleksandra Jaworowska
Kazimierz Wrześniewski
Piotr Szczepaniak

Recenzent: Irena Heszen-Niejodek
Redakcja: Anna Matczak


Wydawnictwo polskie:

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Rok wydania polskiego: 2003

Normalizacja
Obliczono normy na dwóch ogólno polskich próbach:
osób dorosłych od 16-79 lat
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.
Opis skal
Skala Styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ)
określa styl radzenia sobie ze stresem polegający na podejmowaniu zadań. Osoby uzyskujące wysokie wyniki w tej skali mają tendencję do podejmowania wysiłków zmierzających do rozwiązania problemu przez poznawcze przekształcenia lub próby zmiany sytuacji.

Skala Styl skoncentrowany na emocjach (SSE)
dotyczy stylu charakterystycznego dla osób, które w sytuacjach stresowych wykazują tendencję do koncentracji na sobie, na własnych przeżyciach emocjonalnych, takich jak złość, poczucie winy, napięcie. Osoby te mają również tendencję do myślenia życzeniowego i fantazjowania, co ma na celu zmniejszenie napięcia emocjonalnego związanego z sytuacją stresową. Czasami jednak mogą powiększać poczucie stresu, powodować wzrost napięcia bądź przygnębienia.

Skala Styl skoncentrowany na unikaniu (SSU)
określa styl radzenia sobie charakterystyczny dla osób, które wykazują tendencję do wystrzegania się myślenia, przeżywania i doświadczania tej sytuacji. Styl ten może przyjmować dwie formy:
angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ)
, na przykład oglądanie telewizji, objadanie się, myślenie o sprawach przyjemnych, sen albo
poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT)
Obliczanie i ocena wyników
CISS składa się 48 pozycji, a odpowiedzi są punktowane w skali od 1 do 5, co oznacza, że na każdej z 3 głównych skal możemy otrzymać od 16 do 80 punktów. Dla skali SSU można też obliczyc wyniki w dwóch podskalach ACZ (8 pozycji) oraz PKT (5 pozycji).

Numery pozycji wchodzących w skałd poszczególnych skal podane są w kluczu wydrukowanym na oddzielym arkuszu.

Po obliczeniu wyników surowych należy odnieść je do norm stenowych zamieszczonych w Aneksie.
Jeśli CISS jest stosowany w celu diagnozy indywidualnej, należy przedtem oszacować przedział ufnośc, czyli granice w jakich mieści się wynik prawdziwy osoby badanej.

Porównanie wyników uzyskanych na poszczególnych skalach pozwala na określenie dominującego sposobu radzenia sobie ze stresem. O dominacji mówimy wtedy, gdy wynik uzyskany w danej skali jest istonie wyższy od wyników w 2 pozostałych skalach.
Zastosowanie
Kwestionariusz CISS znajduje zastosowanie zarówno docelów badawczych jak i do praktycznych, np. jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.

Jednakże jest również użyteczny dla wszystkich, którzy na co dzień zmagają się ze stresem – czy to w pracy, czy w życiu codziennym – i chcieliby efektywniej sobie z nim radzić.
Normalizacja dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
Wykształcenie a CISS
- żołnierze z wykształceniem średnim uzyskują wyniki istotnie wyższe w przypadku skali SSZ, o 1 stopień odchylenia standardowego.
Miejsce zamieszkania nie różnicuje badanych.
Rodzaj wojska a CISS
- żołnierze z jednostek powietrzno desantowy uzyskują najwyższe wyniki w skali SSZ.
Normalizacja dla osób dorosłych
Wiek a wyniki CISS
- wiek wyraźnie różnicuje wyniki w SSU (a także w 2 jej składowych). Osoby najmłodsze(16-24) osiągają w tych skalach wyniki istotnie wyższe.

Płeć a wyniki CISS
-płeć wyraźnie różnicuje wyniki w skali SSE. Kobiety uzyskują tu wyniki istotnie wyższe niż mężczyźni niezależnie od przedziału wiekowego badanych. Kobiety w wieku 55-79 wykazują również wyniki istotnie wyższe od mężczyzn w skali SSU i to na obu podskalach.

Wykształcenie a wyniki CISS
- osoby z wyższym wykształceniem wykazują wyniki istotnie wyższe na skali SSZ nie zależnie od wieku w porównaniu do osób na niższym poziomie wyksztalacenia.

Full transcript