Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Baljinnyam Enkhtungalag

on 23 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Гэрээ түүнийг үүсгэн байгуулах талаар ГЭРЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Гэрээ хууль зүйн хувьд хүчин төгөлдөр байх шалгуур
•Субьектийн эрх зүй
•Гэрээ байгуулах хэлбэр
•Гэрээний агууллага хууль зөрчсөн эсэх

Гэрээнд талуудын тохиролцсон тодорхойлсон нөхцлүүдийн нийлбэрийг гэрээний агуулга гэнэ.
Гэрээг амаар болон бичгээр хийнэ.
Хуульд тухайлан зааснаас бусад гэрээг амаар байгуулж болно. Хуульд тусгайлан заасан тохиолдолд бичгээр байгуулсан гэрээг нотариатаар гэрчлүүлснээр эсвэл эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болдог. Энгийн хэлбэртэй бичгийн гэрээнд талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно. Гэрээ хуулийн хувьд хүчин төгөлдөр байх хамгийн чухал шалгуур нь гэрээний агууллага хууль зөрчөөгүй байх явдал. Түүхэн агуулгаараа
“Гэрэгэ” пайз буюу эрх хэмжээг илтгэсэн баримт нэг талаараа “Дипломат эрх ямба”-ын эхлэл байжээ

Эрх зүйн агуулгаараа
- Харилцаанд оролцогч талуудын эрх үүргийн нэгдэл буюу эрх зүйн харилцааны агуулгыг илэрхийлэгч баримт болохын хувиар...
- Энэхүү харилцааны улмаас үүдэн гарах үр дагаварт тохирох хамгаалт, зохицуулалт, хэрэглэх арга зэргийг багтаасан байдаг.
- Гэрээгээр зохицуулсан харилцаа нь хуулиар зохицуулсан харилцааг илүү нарийвчлан зохицуулсан байдаг.
Иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч этгээд иргэний эрх үүргийг үүсгэх өөрчлөх шилжүүлэх дуусгавар болгох зорилгоор хүсэл зоригоо илэрхийлсэн үйлдэлийг ХЭЛЦЭЛ гэж Иргэний хуульд тодорхойлсон байдаг.Иргэний эрх зүйд 2 буюу түүнээс дээш талын хэлцлийг ГЭРЭЭ гэж томъёолдог.
Иргэний эрх харилцаанд оролцогчдын эрх, үүрэг бий болгох, өөрчлөх, дуусгавар болгох талаарх харилцан тохиролцоог гэрээ гэнэ.
Гэрээний хэлбэр ГЭРЭЭГ ХЭРХЭН БАЙГУУЛАХ ВЭ?

Гэрээг байгуулахын тулд талууд гэрээ байгуулах
талаар хүсэл зориг, саналаа харилцан илэрхийлж
байгуулна.

•Эд хөрөнгө шилжүүлсэнээр гэрээ байгуулахаар хуульд
заасан бол гэрээний гол нөхцлийн талаар талууд
тохиролцож, тухайн эд хөрөнгийг шилжүүлснээр,

•Гэрээг бичгээр байгуулахаар хуульд заасан буюу талууд
тохиролцсон бол гарын үсгээ зурсан захидал, албан бичиг,
телефакс зэрэг баримт бичгийг нэг тал хүлээн авснаар,

•Нүүр тулан амаар гаргасан саналд тэр даруй
зөвшөөрсөн хариу авсан,
Гэрээний стандарт нөхцөл
Гэрээний нэг тал нь нөгөөдөө санал болгож байгаа хуулиар тодорхойлоогүй буюу хуулийн заалтыг тодотгосон журам тогтоосон олон дахин байнга хэрэглэгдэх урьлчилан тогтоосон нөхцөлийг гэрээний стандарт нөхцөл гэнэ. Дараах нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд стандарт нөхцөл нь талуудын хооронд байгуулсан гэрээний салшгүй хэсэг болно.
Үүнд:
•Санал гаргагч тал нь гэрээ байгуулж байгаа газарт стандарт нөхцөлийг ил тод харагдахаар бичиж энэ нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн этгээдтэй гэрээ байгуулахаар заасан болийг ил тод харагдахаар бичиж энэ нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн этгээдтэй гэрээ байгуулахаар заасан бол;•Нөгөө тал нь дээрх нөхцөлтэй танилцах боломжтой байсан ба уг нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн бол стандарт нөхцөлд тооцогдоно.
ГЭРЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗАХ:
Гэрээ байгуулсан талууд нь эрх ашиг нь зөрчигдсөн, гэрээгээр тохиролцсон үйл ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон зэрэг тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхтэй.
Татгалзаж байгаа тал нь энэ тухайгаа нөгөө талд мэдэгдэх хэрэгтэй. Татгалзах хугацааг татгалзах санал гаргаагүй тал тогтоохоор иргэний хуульд заасан.
Гэхдээ энэ талаарх өөр зохицуулалтыг анх гэрээ байгуулах үедээ гэрээндээ тусгаж болно. Гэрээнээс татгалзсанаар талууд гэрээний гүйцэтгэлийг биет байдлаар нь, түүнчлэн гэрээ биелэсэнээс олсон ашгийг харилцан буцааж өгөх үүрэг хүлээнэ.

Буцааж өгөх эд юмсыг хэрэглэж, ашигласан, гэмтээсэн, муутгасан, дутаасан, устгасан зэрэг шалтгааны улмаас биет байдлаар нь буцааж өгөх боломжгүй болсон бол мөнгөөр нөхөн төлнө.
Full transcript