Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

การอ่านคิด วิเคราะห์

No description
by

Myaey P.

on 17 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การอ่านคิด วิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ- สกุล นางสาวณัฐรดา ทองสว่าง

เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2535

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่

โทร 095-684-1010

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาเอก ภาษาไทย

วิชาโท ประวัติศาสตร์

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แบบสรุปผลกรประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่าเข้มของครูผู้ช่วย
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐรดา ทองสว่าง

1.การปฏบัติหน้าที่การสอน
1.1 วิชาภาษาไทย ม.1 ท21102
3 ห้อง จำนวน 9 คาบ

1.2 วิชาการสื่อสารและนำเสนอ
ทม 20302
5 ห้อง จำนวน 10 คาบ

1.3 ชุมนุม 1 คาบ ลูกเสือ 1 คาบ
ประชุมระดับ 1 คาบ

รวม 22 คาบ
2.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายนอกจากการ
สอน
งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2.1 งานสารสนเทศ /กลุ่มสาระภาษาไทย
2.2 ครูที่ปรึกษา ม.2/9
2.3 ครูเวรประจำวันจันทร์
2.4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต่างๆในโรงเรียน

หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน
1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
1.1 วินัยในตนเอง

1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ

1.3 คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

1.4 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี

1.5 การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติราชกา
ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันจันทร์
พิธีน้อมเกล้ารำลึกถวายความอาลัย
เข้าร่วมการประชุมอบรมของโรงเรียนและกลุ่มสาระ ทุกครั้ง
แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน
2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2.1 มาตรฐานวิชาชีพครู

2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ใบประกอบวิชาชีพครู
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
โปรแกรม Photoshop และการพัฒนา Google apps
for education
คุมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2/2559 และสอบกลางภาค 2/2559
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู

3.1 คุณค่าละความสำคัญของวิชาชีพครู

3.2 บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นครูที่ดี

3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครู
4. การพัฒนาตนเอง

4.1 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน

4.2 ความฉลาดทางอารมณ์

4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
5.การพัฒนาบุคคลิกภาพ

5.1 การพัฒนาบุคคลิกภาพ

5.2 การปรับตัว
แต่งกายตามระเบียบข้าราชการ
และกาลเทศะของโรงเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน
6. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม

6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา

6.2 การดำเนอนชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการบรรพชาสามเณร
ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ทำบุญตักบาตรทุกครั้งที่
โรงเรียนจัดขึ้น
หมวดที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.การจัดการเรียนรู

1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาด
หวัง

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

1.3 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

1.4 การรายงานผลการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนโดย
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
หมวดที่ 2 การะเมินผลการปฏิบัติงาน
2.การพัฒนาผู้เรียน

2.1 การปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต ของผู้เรียน

2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

2.4 การปลูกผังวินัย และความเป็นประชาธิปไตย
แก่ผู้เรียน

2.5 ค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน

2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
หมวดที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัตรงาน
4. การพัฒนาสถานศึกษา

4.1 งานบริหารทั่วไป

4.2 งานสนับสนุนวิชาการ

4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
ต้อนรับผู้ปกครองและรับ
ลงทะเบียนการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1, 2/ 2559
กิจกรรมเดินการกุศล
วันที่ 8มกราคม 2560
หมวดที่ 2 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน

5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน

5.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองกับชุมชน

5.3 การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้

5.4 การให้บริการชุมชน

5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
การพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน
จบการนำเสนอ
ให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสบายใจเมื่อเข้ามาปรึกษา เวลาที่มีปัญหา
คุมสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย
ที่ กาญจนบุรี
อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบของข้าราชการครู และการจัดหลักสูตรในยุค
Thailand 4.0
เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามวันสถาปนา
ยุวกาชาด ประจำปี 2560 ที่สนามกีฬา
แห่งชาติ
เยี่่ยมบ้านนักเรียน
เข้้าร่วมอบรม PISA
Full transcript