Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Re1 - Religion som fenomen

Presentation för Religion 1 i gymnasiet - LP2016.
by

Anna Rustén-Bergenwall

on 6 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Re1 - Religion som fenomen

Religion 1
Vad är religion?
Heliga skrifter
Heliga skrifter
Om en skrift är helig avgör alltid samfundet som använder den
Den heliga skriftens funktion:

1 Underhålla
2 Förmedla kunskap och världsbild
3 Kunskap om värderingar och normer
Innehåll:
Samfundets historia
Anvisningar för ritualerna
Moraliska och samhälleliga föreskrifter
Berättelser om gudarna
Den heliga skriftens ursprung
Gudomlig uppenbarelse
Skrivet av en helig peron
Sammanställt av många källor som fötts under en lång tid
Allegorisk tolkning

Symbolisk tolkning, tidigare kyrkans officiella tolkning
Konservativ tolkning
Bibeln är tillförlitlig, trots oklarheter
Fundamentalistisk tolkning

Bibeln dikterad av den helige ande, ofelbar, vid konflikt har bibeln rätt
Frälsningshistorisk tolkning
Människorna som skrivit bibeln har varit inspirerade av den helige anden men påverkade av sin egen tid. Frälsningsläran är det väsentliga och framträder trots tidsbundeten. Ev. Luth. kyrkans officiella linje under 1900-talet
Existentialistisk tolkning

Bibelns historicitet irrelevant. Budskapet ger tröst i människans meningslösa liv. Levnadsvisdom och etik. 1900-tals filosofi.
Samhällsinriktad

Befrielseteologi Mot social ojämlikhet, främst i latinamerika.
Feministteologi
Polemisk tolking

Medvetet försök att avslöja bibelns motsägelser och otillförlitlighet. Slutet av 1900-talet
Historisk-kritisk

Vetenskaplig tolkning. Man läser bibeln som historiskt dokument. Läser andra samtida texter. Ifrågasätta. Man accepterar att bibeln innehåller fel och motsägelser.
Bibeltolkning
Religion som fenomen
2. Kristendomen som världsomfattande religion (RE2)

3. Religioner och religiösa rörelser i världen (RE3)

Anna Rustén-Bergenwall
i kristendomens, judendomens och islams fotspår
Vad är trosbekännelse, vilken funktion har den?

Vad är frälsning, förklara de olika frälsningssynerna
lagreligion
nådreligion
självfrälsningsreligion
exegetik myt tempel
kanon monolatri mässa
dualism rit agnosticism monoteism polyteism tanak
panteism Q-källan dogmatik
vishetslitteratur fundamentalism
synoptiska evangelierna ekumenik
kreationism animism ateism
religionsfenomenologi
moské synagoga
Definitioner
Livsåskådning
Världsbild
Världsåskådning
Ideologi
Religion är en allvarlig och social inställning (attityd) hos individer eller grupper gentemot den makt eller de makter, som de anser ha den yttersta kontrollen över deras intressen och öden.
Uppfattning om hurdan världen är
Beskriver hurdan världen är, och hurdan den BORDE vara
Världsåskådning som inte innehåller transcendenta element
Den personliga världsåskådningen och uppfattningen om den egna platsen i världen
Religion
Magi
I religionen anses den övernaturliga kraften finnas utanför människan, utom vår kontroll.
Den övernaturliga kraften kan besittas och kontrolleras
vs
Homo religiosus
- Den religiösa människan
Religionen ligger i människans natur
Heligt - Sakralt
Världsligt - Profant
TABU - förbjudet
Transcendent - det övernaturliga
tillbe och vörda sina döda förfäder, tron att människan blir en gudom när hon dör
Olika gudsbilder s. 25
tro på en övernaturlig intelligens i form av en personlig, aktiv gud
Teism
tro på en skapargud, inte längre närvarande i skapelsen
Deism
Monoteism
tron på en och endast en gud (grekiska: monos - ensam, theós - gud)
Monolatri
det finns flera gudar, men man dyrkar bara en
Henoteism
en övergud med flera undergudar
(kan också avse det samma som monolatri)
tro på två makter, en god och en ond
Dualism
är tron att det existerar många gudar och gudinnor
Polyteism
gud finns i allt som existerar, världsalltet är guden
Panteism
naturen är besjälad
(det finns andar i naturen)
Animism
man dyrkar en person som om han/hon vore gudomlig. ex, Japan, Nordkorea, Romarriket
Personkult
Förfädersdyrkan
Teologisk non-realism
de religiösa begreppen har en relevans fastän de inte motsvaras av något verkligt
Inställningar till religiösa frågor s. 67-69
Teist
troende, man tror
Agnosticism
skeptisk/tvivlande inställning till Guds existens
Ateism
förnekar guds existens Nietzche: ”Gud är död”
Sökare
nyfiken, intresserad, öppen och villigt att prova då olika åskådningar
Teologisk realism
religionen motsvaras av något verkligt existerande
Utbredning
- folkreligion
- världsreligion

Gudsuppfattning
- ateistisk
- polyteistisk
- monoteistisk

Kulturella drag
- naturreligion
- högreligion
Grunder för klassificiering av religioner
Världsreligioner:
kristendom
islam
judendom
hinduism
buddhism
konfucianism
taoism
shinto
Läromotiveringarna
- profetiska uppenbarelsereligioner
- den eviga världsordningens mystiska religioner

Frälsnings uppfattning
- lagreligion
- nådreligion
- religion som baserar sig på självfrälsning

Historiska bakgrunden
- semitisk
- uppkommen i Indien
- uppkommen i Kina
- uppkommen i Japan
Har religionen en stiftare?
Är religionen missionerande eller etnisk?
I vilken världsdel uppstod religionen?
Var finns anhängarna?
Har religionen en eller flera gudar?
Har religionen en helig skrift?
Grundar man sig på muntlig tradition?
Livet efter döden?
Återfödelse eller är livet unikt?
6. Narrativ (mytisk) dimension
(kan även ingå i den kognitiva dimensionen)
7, Materiell dimension
religiösa och mystiska föremål
Religionens dimensioner
1 Kognitiv/intellektuell dimension (kap. 3)
man är övertygad om att det finns en övernaturlig makt
livsåskådningsfrågor, existentiella frågor och svar
2 Emotionell/känslomässig dimension (kap. 4)
man känner sig beroende av den övernaturliga makten och känner/upplever någon sorts kontakt med den
3 Handlings/beteende dimension (kap. 5)
Religionen tar sig uttryck i beteende och handling. Riter.
4 Social dimension (kap. 6)
Sammanhang där anhängarna delar sin religion. Mässor o andakter.
5 Kulturell dimension (kap. 7-9)
Samhällets och religionens växelverkan. Influerar kultur o lagstiftning. Etiska värderingar
Det finns enligt boken tre betydelser för ordet kyrka, vilka?

Vad är en universell religion?

Vad är skillnaden mellan kult och sekt?

Vad är kännetecknande för en sekt?

Vad är de religiösa ledarnas huvudsakliga uppgifter?

Vilka helgedomar och andra heliga platser finns inom religionerna?

Vad är ”uskonnon uhri” dvs. ett religionens offer? Vad har man råkat ut för?

Vad finns det för religiösa dietföreskrifter?

Vilka föreskrifter för klädsel finns inom religionerna?

Hurdan är religionens roll i det moderna, västerländska samhället?

Vilka fyra delar är Gamla Testamentet indelad i?

Beskriv den judiska historieuppfattningen

Varför var den babyloniska fångenskapen viktig?

Vad är, och vad handlar Pentateuken om?

Vad handlar det deuteronomistiska historieverket om?

Vem var profeterna och vilka uppgifter hade de?

Vad är apokryferna?

Vad är utmärkande för den poetiska litteraturen i Gamla testamentet? Vilka böcker ingår?

När och hur uppkom evangelierna, vad handlar de om?

Vad är Q-källan?
Instuderingsfrågor
Myter
Religion och kultur
Religion och kultur smälter ihop.
Gamla seder ges religiös innebörd. Omskärelse, midsommar, jul
Traditioners religiösa betydelse glöms bort. Midsommar

Dietföreskrifter
Endel följer dietföreskrifter mycket noggrant, andra lite ditåt. Muslimer äter nästan aldrig gris, även om de inte skulle bry sig om förbudet att dricka alkohol.
Hinduer ofta vegetarianer pga. ahimsa - respekt för livet →
Kina ”yang”-mat, äta sådant som verkar positivt på hälsan.
Kosher – Mat som är religiöst rent för judar
Halal – rent för muslimer Halal = bra Haram = dåligt
Religionen i vardagen
Forskningsområden inom teologin
Kyrkohistoria
Man använder den historiska forskningens metoder, det är bara forskningsobjektet som skiljer sig från annan historieforskning.
Systematisk teologi
Dogmatik: trossatser, kyrkans lära
ekumenik: samkristenhet, det som är gemensamt för alla kristna
teologisk etik/teologisk filosofi: Man diskuterar hur den kristna etiken skiljer sig från annan etik och använder filosofisk metod.
Praktisk teologi
Allmän praktisk teologi: hur blir teologiska tankar kyrkans praxis
Kyrkosociologi: Man undersökar kyrkan i samhället, och människan i samfundet
Religionspedagogik: Religiös fostran; i hemmet, skolan och kyrkan
Exegetik
Texttolkning, man fördjupar sig i texterna och läser andra texter som kan hjälpa till att belysa de bibliska texterna. Man läser texterna på originalspråk, Gamla testamentets exegetik – hebreiska, Nya testamentets exegetik - grekiska
Det vetenslapliga studiet av religioner
Religionsvetenskap och teologi
RELIGIONSVETENSKAP kap. 11 o 12
• Alla religioner
• VAD och HUR tror folk
• Objektivt
• Forskningsområden
○ Religionsfenomenologi
○ Religionshistoria
○ Religionsociologi och -antropologi
○ Religionspsykologi
Religionsvetenskap
Religionsvetenskapen betraktar religionen som historiskt fenomen. Religionsvetenskapen intresserar sig för vad människor tror, utan att ta ställning till huruvida det folk tror är sant
eller falskt.
Förklarande: Betraktar religionen som en del av människans natur och utveckling
Tolkande: Vill förstå hur människor tänker och hur religionen påverkar människan och hennes omgivning
Kritisk: Man är som utgångpunkt kritisk. t. ex feministisk forskning är samhällskritisk och utgår i från att samhället är uppbyggt på patriarkala strukturer som är onaturliga och förtryckande.
Forskningsområden inom religionsvetenskapen
Religionsfenomenologi
Man vill ”avslöja religionens väsen” dvs. man vill hitta en så fullständig definition på religion som möjligt. Frågor som ”vad är religion?” och ”Vad är det heliga?”
Religionshistoria
Man forskar i religionens uppkomst och utveckling, hur olika religioner möts och korsats. Man använder som material gamla texter och arkeologiska fynd.
Religionssociologi och religionsantropologi
Man vill förstå religionen och kulturen ur den troendes perspektiv,
antropologen
ger sig ut på fältet och undersöker religionen i sin naturliga omgivning. (Vad tror människan på? Hur utövar hon sin religion?)
Sociologen
undersöker religionens växelverkan med sin omgivning samt grupperingar och strukturer i religionen.(Hur påverkar religonen samhället, hur påverkar samhället religionen? Hur fungerar den religiösa gruppen?)
Religionspsykologi
Vill förklara den religiösa upplevelsen. Man vill psykologiskt förklara vad som händer då en människa blir omvänd, eller upplever Guds närvaro.
Teologi
Teologi = lära om gud, att tala om Gud
Theos = Gud Logos = lära, ord
Tidig teologi förenade antikens filosofi med kristendom (Augustinus: kristendom + Platon
Thomas av Aquino: kristendom och Aristoteles)
Ibland konflikter mellan kristendom och vetenskap
TEOLOGI kap. 13 o 14
• Kristendom
• Läran om Gud
• Religionsfilosofi
• Forskningsområden
○ Kyrkohistoria
○ Systematisk teologi
○ Praktiskteologi
○ Exegetik
Klädsel
Traditionell/religiös klädsel
Halal – slöja, hijab (är i vidare bemärkelse regler för återhållsam klädsel inom islam och i snävare bemärkelse namnet på ett specifikt plagg, som används av kvinnor och som täcker håret och axlarna)
burka/niqab - förtryck eller uttryck för tro
Indien – bindi
Rastafari, Sikh, Kloster

Fritid
Fritid som vi förstår det finns inte i alla kulturer
välgörenhet, USA
Tai chi, Kung fu, yoga

Andra seder
Arabisk hälsning: A-salam-aleikum Aleikum a salam
Kina artighet
Japan Hierarki

Religion, samhälle och politik
Modernisering – sekularisering – konsumtion
Samhälle – engagemang – isolering
Samhällspåverkan
Hur mycket får religionen synas i samhället?
Islamister – Sharia
Japan – Komei – Soka Gakkai (Buddhism)
Indien – BJP – Hinduistisk

Religion och konst
-Avbildande – avbildar religiösa motiv och element
-Inspirerad – symbolik
-musik, dans
-litteratur
-bildkonst; kristen, hinduisk. Islam och judendom har förbud mot avbildning.
hijab fashion
Religion
Kyrka
Stämmer det?
4. Religion i det finska samhället (RE4)

5. Religion inom vetenskapen, konsten och populärkulturen (RE5)
Världsåskådning som har transcendenta element
Den kognitiva dimensionen
Den sociala dimensionen
berättar vad man tror på, religionens kärna
Varifrån kommer vi?
Vad är livets mening?
Vad händer efter döden?
Hur borde människan leva?
Världens religioner ser olika ut, för att världen de förklarar ser olika ut.
Religion är människans sätt att försöka besvara dessa frågor.
Religionen svarar på frågor vi inte har svar på, existentiella frågor.
VAD?
KUNSKAP
KÄNSLOR
HANDINGAR
SOCIALT
KULTUR
Vi kan försöka förmå kraften att vara gynnsam genom att blidka, offra, dyrka och tillbe den/dem som besitter makten.
Svart magi - att göra onda saker
Vit magi - att göra goda saker
Kontagiös magi - delen påverkar helheten
Homeopatisk magi - lika framkallar lika
Vad är det för skillnad mellan religion och ideologi?

Vad är en icke-religiös världsåskådning, ge exempel.

Vad betyder transcendens?

Definiera:
Heligt
Sakralt
Profant

Hur låter J.B. Pratts definition av religioner? Förklara vad den betyder.

Vad är magi, beskriv
kontagiös magi (=berörings magi)
homeopatisk magi (=likhets magi)
vit magi
svart magi

Vad är det för skillnad mellan religion och magi?
Hur kan man klassificera religioner?
Varför innehåller en religion mytologiska berättelser?
Varför är vattnet en viktig religiös symbol? Ge exempel från några olika religioner
Vilka är de olika religions dimensionerna?
Vad innebär synkretism?

Vad innebär nationalism?

Vad vill islamister göra?

Vilka olika konstformer finns inom religionen?

Hur ser man på avbildning av det heliga i olika religioner?

Vad är a. Scientism b. Kreationism?

Vilka olika religionsfilosofiska sätt finns det att se på förhållandet mellan tro och förnuft?

Vilka olika forskningsområden finns inom religionsvetenskapen?
Lineär och cyklisk världsbild

Vad betyder teodicé problemet, varför är det särskilt stort i kristendomen? Hur uppfattar de andra världsreligionerna lidandet?

På vilket sätt skiljer sig uppfattningarna och ritualerna kring begravningstraditionerna inom de olika världsreligionerna?

Varför utför man riter och vad finns det för olika sorters riter?

Vilka är övergångsritens 3 olika faser? Ge även exempel på en övergångsrit, och beskriv faserna

Vilka olika typer av böner finns det?

Vad är fasta och vilken betydelse har fastan inom religionen?
Vad betyder ordet teologi?

Vad gjorde man i katedraler och klosterskolor?

Vad är a. Befrielseteologi b. Feministteologi

Vad kan teologer arbeta med i Finland?

Vilka språk använder man inom bibelforskningen?

Vilka forskningsområden finns inom teologin?

Vad innebär kanonisering av en bok?

Vilka är kännetecknen på en helig skrift?

Vilka skrifter ingår i Tanak (den hebreiska Bibeln)?

När fick Bibeln sin nuvarande form?

Vilka olika sätt att tolka Bibeln finns det? Vilka för och nackdelar finns det med de olika synsätten?
Vad vet vi om Jesus som historisk person?

Vem anses ha skrivit apostlagärningarna och vad handlar de om?

Vilka typer av brev finns i nya testamentet, vilka tros vara skribenterna och vilken är deras funktion?

Vad menas med apokalyptik?

Varför finns det så mycket olika tolkningar av uppenbarelseboken?

Vilken är kanons omfattning i de olika kristna kyrkorna?

Bibelns roll för fastställandet av läran i de kristna kyrkorna?

Varför har bibeln översatts till så många språk?

Vilka principer för bibelöversättning finns?

Vilken betydelse har bibelöversättning haft för språkutvecklingen?

Ge exempel på bibelns inflytande på konsten

Ge exempel på bibelns infytande i det västerländska samhället
Noggrant faststälda formuleringar av en religions lära, en trosförklaring i kort form som är lätt att lära sig, t.ex den apostoliska trosbekännelsen i kristendomen.
Trosbekännelsen
Ateism
Att förneka det övernaturligas existens
Agnosticism
förhålla sig skeptiskt till det obevisbara
Den rituella dimensionen:
övergångsriter, kyrkans funktion som stabiliserande faktor
Diskussion: varför höra till kyrkan?
Den kulturella dimensionen:
Diet, klädsel, fritid, seder, internet
Diskussion: vad är slöjan?
Politik, mellanöstern, nationalism
Mellanöstern
Fösök klassificera följande religioner enligt klassificeringskriterierna och gudsbild.

Kristendom
Judendom
Islam
Hinduism
Buddhism
Shintoism
Konfucianism
Taoism
Fornnordisk religion
Wicca
Satanism
Sikhism
Inlämningsuppgift
Välj ett samfund - vilket som helst, man kan också välja en icke-religiös grupp - intressant, men kanske lite svårare
Efterhand som vi behandlar religionsdimensionerna ska ni arbeta med "ert" samfund och ta reda på hur den aktuella dimensionen ser ut i just det samfundet.
Detta skall resultera i en essä, PPT, prezi eller affisch som inlämnas då vi avklarat alla dimensioner.
Skapelseberättelser, myter om världens ursprung (varifrån?)
Myter om människans tillblivelse (vem?)
Myter om gudars födelse
Myter om världens slut (vart?)
Myter som reciteras i samband med riter och upprepas varje gång riten utförs.
Myter finns i form av
• kosmogoni
• antropogoni
• teogoni
• eskatologi
• kultiska
myterna är religiösa berättelser som bär upp religionens kognitiva dimension
de berör djupa frågor om t ex liv och död, människans ursprung och livets mening.
i myten konkretiseras viktiga frågor och värden
myten ger
inte
en vetenskaplig förklaring till livet utan en tolkning av livet.
För de troende är myten en (i någon mening) sann berättelse.
Då vetenskapen kommer med rationella svar på våra existentiella frågor tolkar religionerna sina myter allt mer symboliskt.
mytens uppgift att ge livet en mening eller får läsaren att se en mening i livet
Den som tror såhär hör till religionen, den som inte gör det hör INTE till religionen
Social funktion - är också ett sätt att dela sin tro - skapar gemenskap
"Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.

Dessa ord som jag i dag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.

Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna. Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar."
Är det viktigt att kunna betrakta myten som sann?
Legend - sägen - folksaga - memorat
Vilka är de semitiska religionerna?
Linjär
Cyklisk
Livet är unikt
Livet är en del av en process
Själen - "jag"
Själen - ?
Frälsning innebär befrielse från livscykeln
Frälsning - evigt liv
Världsbild s.31
födelse
död
Frälsning
religionens mål - räddning och befrielse
i religiös mening räddning från synd och de lidanden och svårigheter den för med sig
HUR?
Självfrälsning
Nåd
Lag
Den emotionella dimensionen
Innehåller stora upplevelser som omvändelse upplevelser, trans och extas.
Men också de små känslorna som stillhet och enhet med guden, eller en vag känsla av det övernaturligas närvaro som kan upplevas i samband med tyst refektion och uppfattas som bekräftelse på individens tro.
Den rituella dimensionen
I riten förenas det världsliga och det heliga
Riten
- binder ihop samhället
- skapar gemenskap
- trygghet och stabilitet
Rit - helig handling
Övergångsriten har tre faser:
separation
mellanfas
Integration
Övergångsriter markerar en förändring i livet
tar upp nya medlemmar i samfundet
markerar steget in i vuxenlivet
bildar familjer
markerar slutet av livet
Dop
Konfirmation
Bröllop
Begravning
(Prästvigning
inträdet i prästerskapet)
Krisriter finns till för att hjälpa individen eller samfundet genom en kris
• genom krisriten kan en ny ledare väljas (påveval)
• att tända ljus på olycksplatser är en modern krisrit
• hos naturfolk regndans
Kalenderriter
• högtider, berör ofta hela samhället firas vid bestämda tider på året
En politisk institution som utövar social kontroll genom att kontrollera religiösa symboler och sakrament.
Formell struktur
Man föds in i organisationen
Gör anspråk på att vara den universella sanningen i ett samhälle.
Medlemskap är "obligatoriskt"
Ledarskap är bundet till ett ämbete = ett jobb
Karismatiskt ledarskap - konflikt med samhället
Medlemskapet förtjänas, är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.
Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap.
Sekten är etisk och asketisk, alltså att man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp.
Totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv.
En sekt har en begränsad tid och försvinner eller utvecklas till en kyrka.
Fokus på frågor sanarare än på svar. Att söka är viktigare än att hitta. Den enskilde måste finna sin egen väg.
Man kan vara med i flera kulter.
Lösa krav på medlemskap. Man snarare deltar än är medlem.
Kritik mot kulter har varit att de har kommersiell prägel.
Kurser, seminarier och konsultationer är viktiga kontaktplatser.
Diffus organisation.
Kulterna blandar ofta element från olika religiösa traditioner.
Oproblematiskt förhållande till samhället då de är mer inriktade på individens problem och inte på samhällets.
Den ekonomiska och sociala processen gör att dessa är mindre exklusiva.
Man vill bli accepterade av samhället.
Man har nått ett välstånd som leder till att man börjar närma sig samhällets normer.
De skiljer sig dock från kyrkan eftersom de inte eftersträvar att vara universella.
Rit - Besvärjelse
Religion - Magi
- vilka tecken på samhörighet finns det inom religionen?
- olika betydelser av ordet kyrka
- skillnaden mellan kult och sekt
- olika religiösa ledare och deras betydelse
- olika heliga platser
http://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/A9C3C89B5241E122C225718E002FA632?OpenDocument&lang=SV
http://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/C571143AC62E5088C225718E00306D45?OpenDocument&lang=SV
Sekt
Kult
Denomination
Vilka synliga tecken finns på religionstillhörighet?
Varför bär folk sådnan yttre tecken?
Varför?
Känner ni gemenskap med alla kristna eller bara med vissa?
Den enas sekt är den andras kyrka
Är sekten alltid ohälsosam för individen?
Kan man identifiera faserna i riten?
Vem mår bra i en religiös rörelse och vem gör det inte? Varför?
Uppgift:
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/index.php
Ledarskap
- Tolka läran
- Överföra kunskap
- Utföra ritualer
Uppgifter:
Varför blir platser heliga?
J. B. Pratt's religionsdefinition:
Kyrka, sekt, kult, ledare, platser, problem
Karisma
Karismatiska rörelser
Pingströrelsen
Torontoväckelsen -
Nokia väckelsen
Kristendomen
Bibeln

En boksamling bestående av 66 böcker
GT - 39 böcker
NT - 27 böcker
Kanon c 300e.Kr
Skrevs under 1000 års tid av c 40 olika personer
Apokryfer
Hur valdes Nya Testamentets böcker?
1000 - 165f.Kr
50 - 150 e.Kr
1. Skrivna av Jesu lärjungar
2. Användes i någon känd församling
3. Hade stor spridning och var allmänt godkänd
4. Renlärig, stämde överens med Jesu undervisning
GTs apokryfer finns med i Bibel 2ooo
NTs apokryfer finns inte i Bibeln
Israel
Palestina
Muntlig tradition
Hebreiska
Papryrus - säv
Pergament - djurhudar
1. Historiska böcker
2. Profetiska böcker
3. Poetiska böcker
= judendomens heliga skrift
Jesu liv och undervisning
Palestina - Romarriket
Skrevs av människor som trodde att Jesus var messias och att han skulle komma tillbaka snart
Muntlig tradition
Grekiska
1. Evangelium
2. Historisk bok
3. Brev
4. Profetisk bok
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Bibeltolkning
Liberal
Konservativ
Kritisk
Fundamentalistisk
Frälsningshistorisk
Existentialistisk
Polemisk
1Mos 3:1-15
31Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” 2Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, 3men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.” 4Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. 5Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” 6Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. 7Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna.

8De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. 9Men Herren Gud ropade på mannen: ”Var är du?” 10Han svarade: ”Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig.” 11Herren Gud sade: ”Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?” 12Mannen svarade: ”Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.” 13Då sade Herren Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort?” Hon svarade: ”Ormen lurade mig, och jag åt.”

14Då sade Herren Gud till ormen:

”Du som gjorde detta,
förbannad skall du vara,
utstött från boskapen och de vilda djuren.
På din buk skall du kräla
och jord skall du äta så länge du lever.
15Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan,
mellan din avkomma och hennes:
de skall trampa på ditt huvud
och du skall hugga dem i hälen.”
1Men ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: ”Skulle då Gud hava sagt: ’I skolen icke äta av något träd i lustgården’?” 2Kvinnan svarade ormen: ”Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården, 3men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ’I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke mån dö.’” 4Då sade ormen till kvinnan: ”Ingalunda skolen I dö; 5men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är.” 6Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt; och hon gav jämväl åt sin man, som var med henne, och han åt.

7Då öppnades bådas ögon, och de blevo varse att de voro nakna; och de fäste ihop fikonlöv och bundo omkring sig.

8Och de hörde HERREN Gud vandra i lustgården, när dagen begynte svalkas; då gömde sig mannen med sin hustru för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. 9Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” 10Han svarade: ”Jag hörde dig i lustgården; då blev jag förskräckt, eftersom jag är naken; därför gömde jag mig.” 11Då sade han: ”Vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du icke ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” 12Mannen svarade: ”Kvinnan som du har givit mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så att jag åt.” 13Då sade HERREN Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort!” Kvinnan svarade: ”Ormen bedrog mig, så att jag åt.”

14Då sade HERREN Gud till ormen: ”Eftersom du har gjort detta, vare du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar. 15Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.”
Bibelsyn
Tolkning
Bibeln är GUDS ORD
Varje ord är givet av Gud och med nödvändighet sant
Bibelns budskap är Guds plan att frälsa människan.
Det budskapet är sant oberoende av om detaljerna stämmer.
Bibeln innehåller värderingar och visdom som som är meningsfulla, även om det inte finns någon frälsning
Bibeln är påhittad och det kan man bevisa genom att lyfta fram sådant som är inkonsekvent
Bibeln är en helig skrift
Det är de som hör till samfundet som avgör om en skrift är helig
Är Bibeln sann?
Bibeln innehåller flera tusen år gamla berättelser
Symboler och liknelser
Skribenterna använder SITT språk
Allegorisk
Texten har två nivåer.
Den ytliga är omedelbart tillgänglig, den djupa är som en kod som ska tydas
Samhällsinriktad
Bibeln innehåller ett politiskt budskap om jämlikhet och solidaritet.
Martin Luther King
Centralamerika
Historisk-kritisk
Bibeln är ett historiskt dokument som kan lära oss saker om den tid och det samhälle den skrevs i.
Betraktas inte som helig.
Teodicé - lidandets problem
Varför är det ett extra stort problem i kristendomen?
Om Gud är god och allsmäktig, hur kan det då finnas lidande i världen?
Platser
Byggnader
Städer, berg, floder...
Kyrka, moské, synagoga, tempel...
Viktigt livsskede för grundaren
Annan viktig händelse i religionshistorien
Myter, trosbekännelse, gudsbilder
Den intellektuella-/kunskapsmässiga dimensionen
Vad tror man på?
Bruten och obruten myt
En obruten myt uppfattas av de troende som historiskt mer eller mindre sann. ex Korsfästelen o uppståndelsen
En bruten myt anses inte vara sann utan en symbolisk berättelse som visar gudarnas avsiker eller planer. Ex. Skapelsen, syndafloden
Vad är:
a. legender
b. sägner
c. folksagor
d. memorat
Förklara:
Deism Teism Dualism
Ateism Agnosticism Sökare
Monoteis
m Henoteism Monol
atri
Polyteism Panteism Ani
mism
Personkult Förfädersdy
rkan

Vilka olika typer av myter finns det? Ge exempel på en myt. Vad är gemensamt för olika skapelsemyter?
Vad menas med “de stora livsfrågorna”, ge exempel.
Vad menas med bruten och obruten myt?
Den kulturella dimensionen
Vad är kultur?
Hurdan är vår kultur?
6. Religioner och medier (RE6)
7. Fundamentalisten i samhället - att tänka annorlunda (Re7/Lk7)
8. Repetitonskurs i religion
Full transcript