Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Transport ładunków specjalnych

No description
by

Anna Loj

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Transport ładunków specjalnych

Transport ładunków specjalnych
Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych
Opakowania
i oznaczenia
najważniejszy
element zapewnienia bezpieczeństwa przy przewozie materiału
ujednolicone
wymagania dot. opakowań
wymagany
znak UN

Plan prezentacji:
Rygorystyczne przepisy dot. transportu ładunków
niebezpiecznych obowiązują w kwestii:

- dopuszczenia towarów do przewozu
- ich opakowania i oznakowania
- odpowiednich kwalifikacji przewoźników
- doboru środków transportu
- realizacji procesu transportowego


Monika Le Ngoc
Anna Łój
Katarzyna Ropek

Ładunki niebezpieczne
wyroby, których właściwości stanowią
zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego
niewłaściwe obchodzenie się z towarami
grozi utratą zdrowia lub życia, a także skażeniem środowiska
naturalnego
Klasa Nazwa

1 Materiały i przedmioty wybuchowe
2 Gazy
3 Materiały ciekłe zapalne
4 Materiały stałe zapalne i samoreaktywne,
materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą
gazy palne
5 Materiały utleniające i nadtlenki organiczne
6 Materiały trujące i zakaźne
7 Materiały promieniotwórcze
8 Materiały żrące
9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

F

- zapalność,
T

- działanie trujące
,
C
-
działanie żrące
Typ opakowania zależy od:
rodzaju ładunku
jego objętości
wolumenu
postaci fizycznej
Opakowania powinny być dobrej jakości i w dobrym stanie, a także odporne na uszkodzenia.
W zależności od rodzaju materiału niebezpiecznego opakowania powinny spełniać dodatkowe wymagania w kwestiach:
tworzywa
zamknięcia
wentylacji
Zależność między grupą pakowania
a rodzajem opakowania
Litera Grupa pakowania
X I, II, III
Y II, III
Z III
Oznakowanie
zawiera:
informacje dot. rodzaju opakowania
informacje ostrzegawcze dot. zawartości przesyłki
Wymagania dot. transportu
Transport drogowy
Pojazdy powinny być:

odpowiednio przystosowane (instalacja elektryczna, przewody, wentylacja, kabina kierowcy)
dodatkowo wyposażone
właściwie oznakowane
przewóz w sztukach -
pomarańczowe tablice
z przodu i z tyłu pojazdu
przewóz luzem lub w cysternie - pomarańczowe tablice z numerem rozpoznawczym zagrożenia
Transport kolejowy
kryte wagony, wagony-cysterny

dobry stan techniczny wagonów

tory zabezpieczone przed nieprzewidzianym wjazdem innego pociągu

bez sieci trakcyjnej, z dala od wody

nie bliżej niż 100 m od innych obiektów użyteczności publicznej
Transport morski
statki specjalistyczne (gazowce, chemikaliowce, tankowce)

kontenerowce

statki konwencjonalne
Transport lotniczy
konwencjonalne samoloty

jedynym zabezbieczeniem jest opakowanie ładunku
Żegluga śródlądowa
świadectwo dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych

obowiązkowe wyposażenie dodatkowe (rękawice i okulary ochronne, ucieczkowy aparat oddechowy, gaśnice ręczne)
Zadania spedytora

zapewnienie odpowiednio wyszkolonej kadry (stanowiska specjalistów)
przechowywanie pełnej dokumentacji
ścisła współpraca z załadowcą
zlecenie oceny stanu technicznego kontenera po przybyciu do portu morskiego
Obowiązki załadowcy

przygotowanie, opakowanie i oznakowanie ładunku

przygotowanie niezbędnych dokumentów (deklaracja ładunku niebezpiecznego, instrukcja o postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożenia, opis wymagań dot. opakowania)

wypełnienie zlecenia spedycyjnego i listu przewozowego

w transporcie morskim: konosament, manifest, lista ładunkowa itp.

stwierdzenie o dopuszczeniu do przewozu
Obowiązki przewoźnika

przystosowanie pojazdu do przewozu niebezpiecznego ładunku
zaświadczenie ADR
zabezpieczenie ładunku
w szczególnych przypadkach - zawiadomienie Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej o przewozie
złożenie "Powiadomienia kapitana statku powietrznego"
Ładunki ponadnormatywne
wymagają specjalnych środków transportu i urządzeń przeładunkowych
Podział ładunków ponadnormatywnych
Ponadgabarytowe zwykłe:
do 25 t
długość: 15-16 m, szerokość: 3,5-4 m, wysokość: 3-3,5 m

Ponadgabarytowe specjalne:
długość: do 5 m, szerokość: do 7 m, wysokość: do 6-7 m
mają stosunkowo niewielką masę

Ładunki ciężkie:
70-100 t

Ładunki ciężkie o masie skupionej:
200-300 t
na lądzie – naczepy wieloosiowe, wagony kolejowe

Ładunki ciężkie przestrzenne:
900 t
40 m wysokości
tylko droga morska (rzeczna)
Ładunki długie:
od 40 do 60 m długości
Środki transportu ładunków ponadnormatywnych
Transport drogowy:
naczepy standardowe
trzyosiowe, wymiary: 13m x 1,35-1,45m, brak burt i plandeki
naczepy dłużycowe
o większej liczbie osi – możliwość rozsuwania do 36-45 m
naczepy o obniżonej platformie
trzyosiowe (0,75-1,05m)
naczepy niskopodłogowe ciężkie
, 4-8 osi, zawieszenie hydrauliczne lub pneumatyczne
naczepy zagłębione
wieloosiowe, wysokość 0,3-0,6 m
naczepy do przewozu zbiorników
naczepy modułowe
Transport kolejowy
specjalnie

przystosowane wagony

o różnej liczbie osi i obniżonej podłodze, wagony zagłębione i dłużycowe

z powodu
skrajni

koleją nie można przewozić ładunków ani zbyt wysokich, ani zbyt szerokich, ale ciężar może wynosić
od 150 do 400 t

norka

– amerykański wagon, 24 lub 32 osiowy z hydraulicznym systememem do przesuwania ładunków
Transport morski
statki wielozadaniowe
, dodatkowo specjalne dźwigi na nabrzeżu
statki specjalistyczne
z zamontowanymi dźwigami o unosie od 150 do 800 ton,
ciężarowce
- są półzanużalne, przewożą ładunki do 73 000 t
Żegluga śródlądowa
barki i pontony
statki specjalne

– wzmocnione dno lub pokład
Transport lotniczy
największe samoloty, zdolne do przewozu ładunków
powyżej 120 ton
powiększona
objętość kadłuba
tylko
komunikacja czarterowa
, ograniczona liczba samolotów
Obowiązki zlecającego, organizatora i wykonawcy transportu


ZLECAJĄCY:
podanie w zleceniu transportowym wszelkich niezbędnych informacji do przewozu (gabaryty, ciężar, rodzaj ładunku, miejsce załadunku i rozładunku, czas na dostarczenie przesyłki itp.)

Nadawca:
przygotowanie i zabezpieczenie przesyłki
indywidualne przygotowanie każdego procesu transportowego
opracowanie koncepcji przemieszczenia ładunku
wybór właściwych rozwiązań technicznych
uzyskanie wymaganych zezwoleń
zgłoszenie przewozu do właściwej komendy policji


kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa - rozmieszczenie i zamocowanie ładunku na statku

konsultacje z meteorologami

armator wydaje indywidualne instrukcje na podróż

specjalne procedury wyszczególniają sposób, w jaki ładunek ma być zabezpieczony (uchwyty do mocowania, chroniące opakowanie) i przeładowywany

w portach stosuje się dźwigi pływające


nadawca:
zawiadomienie przewoźnika kolejowego co najmniej 30 dni przed nadaniem przesyłki, a w komunikacji międzynarodowej: min. 60 dni

organizator i wykonawca:
Staranny dobór trasy i dokonanie jej objazdu
opracowanie wraz z nadawcą projektu załadunku
Ładunki szybko psujące się
żywność i półprodukty spożywcze – mrożone owoce, warzywa, ryby mięso, nabiał i ich przetwory
zaostrzone
reżimy
jakościowe
wymagania higieniczne,
cieplne, wytrzymałościowe
i eksploatacyjne
Transport ładunków szybko psujących się
samochody przewożące żywność mogą korzystać z
przywilejów drogowych
Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach przeznaczonych do tych przewozów (
ang.
ATP)
Podział wagonów
i pojazdów samochodowych:
stosowanie odpowiednich konstrukcji i materiałów izolacyjnych

podział środków transportu na komory

budowanie środków transportu na zamówienie
dokładnie sprecyzowane wymagania dot. temperatury towarów

składowanie musi się odbywać w chłodniach

kierowca chłodni ma obowiązek przejść badania lekarskie
wymagany wysoki poziom higieny pojazdów

przyrządy do kontroli temperatury środków spożywczych głęboko mrożonych muszą spełniać
odpowiednie normy
(Europejski Komitet Normalizacyjny)
środek izotermiczny (stała temperatura)
lodownia (lód naturalny, suchy lub gazy skroplone)
chłodnia (agregaty sprężarkowe lub urządzenia absorpcyjne)
ogrzewany środek transportu
(z urządzeniami grzewczymi)
Przepisy prawne regulujace przewozy ładunków niebezpiecznych
transport drogowy
Transport Kolejowy
umowa europejska dot. międzyrodowego przewozu drogowego (Adr)
załaczniki A i B
ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
doradca ds. bezpieczeństwa
ADR (nowelizacja z 2007) - ograniczenia w tunelach
regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (rid)
ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
doradcy ds. bezpieczeństwa -świadectwa
transprt morski
międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych - imdg
2 tomy i suplement
międzynarodowa konwencja o zapobiegniu zanieczyszczeniom mórz przez statki (Marpol)
ustawa o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki
Ustawa o bezpieczeństwie morskim
ustawa kodeks morski
art. 122 art. 127
transport lotniczy
regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych - dgr (iata)
techniczne instrukcje icao
rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagajacych szczególnego traktowania
rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych
żegluga śródladowa
europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych środlądowymi drogami wodnymi - Adn
rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
certyfikat HACCP

przewoźnik kolejowy
nie specjalizuje
się w transporcie towarów o niskiej podatności transportowej

transport morski
: chłodnicowce lub kontenery chłodnicze i izotermiczne

towary niepodatne na temperaturę, ale
wrażliwe na wilgoć
(np. kawa, herbata, cukier, ryż) wymagają specjalnego opakowania i ochrony – przewozy w kontenerach
Akty prawne regulujące przewóz ladunków ponadnormatywnych
rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych
rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie kosztów zwiazanych z określeniem tras przejazdu
rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej
dziękujemy!
pkp CARGo

Żegluga śródlądowa - umożliwia przewóz bardzo ciężkich ładunków ponadgabarytowych, ograniczeniem jednak są mosty
Transport drogowy
transport morski
transport kolejowy
1. ładunki niebezpieczne - definicja, klasyfikacja, opakowanie a oznaczenia
2. wymogi dot. transportu ładunków niebezpiecznych, obowiązki stron organizujących przewóz ładunków niebezpiecznych, przepisy prawne regulujące przewóz
3. ładunki ponadnormatywne - definicja, klasyfikacja, środki transportu
4. obowiązki stron organizujących transport, akty prawne regulujące przewóz ładunków ponadnormatywnych
5. ładunki szybko psujące się - definicja, transport
6. Umowa atp i kwestie, które reguluje
Bibliografia
J. neider, "transport międzynarodowy", polskie wydawnictwo ekonomiczne, warszawa 2008
Full transcript