Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ISIP AT KILOS LOOB:

No description
by

Loida Angeles

on 10 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ISIP AT KILOS LOOB:


ISIP AT KILOS LOOB:
Kapangyarihang Nagpapabukod-Tangi sa Tao
Ang katotohanan ay batay sa kalikasan ng tao at ito ay para sa kabutihan ng lahat o ng nakakarami.
Kapag ang isang bagay ay totoo, tiyak itong mabuti at hindi ito nakakasakit sa materyal at esperitwal na katangian ng tao.
Kung minsan, ang katotohanan ay masakit subalit nakakaya itong tanggapin ng tao sapagkat ito ang totoo at para sa kaniyang kabutihan at kabuuan.

Evaluation
Karunungan, Wastong Paghubog ng Isip at Kilos- Loob
Ang karunungan ang bunga ng nahubog na isip at
kilos-loob batay sa katotohanan.

Paano ang Pag-alam ng Katotohanan?
Ang katotohanan ay inaalam sa pamamagitan ng pagsagot sa mga payak na katanungan na:

Ang isip ay may kapangyarihang umalam, umunawa at gumawa ng sumusunod:
• Humanap ng impormasyon
• Umisip at magnilay sa mga layunin at kahulugan ng mga impormasyong nakalap
• Sumuri at alamin ang dahilan ng mga pangyayari
• Alamin ang mabuti at masama, tama at mali, at ang katotohanan.
• Umisip ng mga paraan upang maisagawa o mailapat ang mga kaalaman sa araw-araw na pamumuhay

Ang kilos-loob ay may kapangyarihang gumawa ng sumusunod:
Malayang pumili ng gustong isipin o gawin
Umasam, maghanap, mawili, humilig sa anumang naunawaan ng isip na gawin.
Maging mapanagutan sa pagpili ng aksyong makakabuti sa lahat.
Mga Paraan ng Wastong Paghubog ng Isip at Kilos- Loob
Pagsasanay ng Isip:
Paghahanap ng kahulugan at totoong layunin ng buhay
Pag-unawa at pagbibigay-katuwiran sa katotohanan at mga moral na alituntunin at pag-ugnay nito sa buhay
Paghusga at pagpapasiya batay sa malinaw na pamantayan ng moralidad
Pag-unawa sa pangkalahatang katotohanan
Pagsusuri sa mga dahilan at epekto ng mga pasiya at gawi
Makatuwirang paglutas sa mga suliranin
Pagsasanay at Pagganyak ng Kilos-Loob:
Pagmamahal sa Diyos at kapwa
Pagpili ng pinakamabuti, pangkalahatang katotohanan at moral na pagpapahalaga
Pagdaan sa masusing proseso ng pagpapahalaga at pagpapasiya nago isakilos
Pagkilos bunga ng malayang pagpapasiya
Paggamit ng kalayaan nang may pananagutan sa kalalabasan ng pasiya o kilos

Ano?
Sino?
Saan?
Paano?
Kailan?
Bakit?
Ito ba ay naaayon sa batas?
Ito ba ay makatarungan?
Maipagmamalaki ko ba ito sa lahat?
Tama ba ito?
Malaya ba ako sa pag-iisip at pagkilos?

Paano pagtibayin ang Isip at Kilos-Loob na Pumanig sa Katotohanan?
1. Magbasa ng Banal na Kasulatan
2. Magbasa o manood ng mga dinadakilang aklat at pelikula
3. Linangin ang karunungan sa mga pangkatang pag-aaral
4. Kumuha ng aral mula sa araw-araw na buhay

Application
Panuto: Magbigay ng mga paraan na sa tingin ninyo ay makakatulong upang mahubog ang iyong isip at kilos-loob ng isang tao. Isulat ito sa papel.

Takdang Aralin
Pagdisiplina sa sarili at pagkontrol sa mga emosyon kung kailangan
Pagsusumikap, pagtitiis at pagtitiwala
Pagkakaroon ng determinasyong magbago upang umunlad
Pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga ng birtud
Sa paglilimi ng katotohanan,maaaring tanungin ang sarili o magnilay-nilay sa sumusunod na pamantayan:

Ang tao ay _____________
na nilalang dahil siya ay mayroong:
Isip na
________________.
Ang gamit ng isip ay
__________________.
Kilos loob na
______________.
Ang gamit ng kilos loob ay
_______________________.
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa
pamamagitan ng pagsulat ng maikling sanaysay.

1. Anu-ano ang mga natutunan mo tungkol sa paksang
“Isip at Kilos Loob: Kapangyarihang Nagpapabukod-Tangi sa Tao”?

2. Tumutugma ba ang iyong natutunan sa iyong ikinikilos sa pangaraw-araw?


“There are only two kinds of people in the end: those who say to God, "Thy will be done," and those to whom God says, in the end, "Thy will be done." All that are in Hell, choose it. Without that self-choice there could be no Hell. No soul that seriously and constantly desires joy will ever miss it. Those who seek find. Those who knock it is opened.”
-C.S. Lewis, The Great Divorce
Full transcript