Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Makt- och normkritiskt bemötande

No description
by

Sabina Gušić

on 24 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Makt- och normkritiskt bemötande

Sabina Gusic, leg psykolog Makt- och
normkritiskt bemötande Grundantaganden Kritisk psykologi KRITIK; (fr. critique, av grek. kritikē´ (te´chnē) 'bedömandets konst', av kritiko´s 'kritisk', 'avgörande', av kri´nō 'avgöra', 'bedöma’) (Nationalencyklopedin) Normen och toleransen
a) Vi kan aldrig nå en sanning om världen, bara olika slags kunskaper.

b) Sociala strukturer, kultur och historiska faktorer påverkar vad vi anser vara kunskap.

c) Kunskap/normer skapas och upprätthålls genom språket.

d) Den kunskap vi har påverkar hur vi ser på världen, oss själva och andra. PSYKOLOGI; vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar. (Nationalencyklopedin)
Systematiskt undersöka hur psykologiska teorier upprätthåller idologier och maktförhållanden

Visa hur alla delar av psykologin är formad av sin socio-kulturella historiska position

Studera hur olika former av självövervakande och självregulering sker i vardagen, till exempel i kulturen

Utforska vilken slags motstånd som vardagliga aktiviteter kan utgöra mot mer disciplinära praktiker Parker (1999) ‘Kritisk psykologi’ är en gren av psykologin som vill ändra samhället, på grund av dess nuvarande organisering som möjliggör förtryck och diskriminering.

Kritiska psykologer menar att ”mainstream psykologi” är helt omedveten om sin plats i samhället. På så vis används psykologin för att hålla upp status quo och för att hindra samhällsförändringar.

Kritisk psykologi är kritisk till ”mainstream” forskningsmetoder.

Kritiska psykologer hävdar vikten av det politiska! Sammanfattning över kritisk psykologi Normer: åsikter/föreställningar inom en grupp om hur man beter sig i en viss situation

Sätter gränser för/reglerar individens handlingar och således hela gruppen

Finns på såväl individnivå som politisk/ekonomisk Normer
Normal = det som är bra/friskt/sunt/rätt
(värderande, normativt)

Normal = vanligast/mest förekommande
(förklarande, deskriptivt)

Blandas ofta ihop!  PROBLEM! Definitioner av ”normal” Mål
Vill öka tolerans eftersom det finns fördomar och okunskap om ”den Andre”.

Strategi
Kunskap om den Andre
Diskussion om den Andre
Sympati och förståelse för den Andre Toleranspedagogik Nyckelord
Vi är som ni!
Alla vinner på mångfald/jämställdhet.

Exempel
Värderingsövningar; diskussioner
Temaveckor
Låna en fördom
Skolinformation Toleranspedagogik forts. Toleranspedagogik forts. Information
Hej, jag kom som flykting...
Jag är muslim...
Klansamhället i Somalia Ger kunskap om livsvillkor
Ger ”den Andre” identifikation och historia
Rubbar stereotyper/föreställningar? Fördelar med toleranspedagogik Vem har rätt att tolerera?
Förutsätter att det finns normpersoner!
Vem tolereras?
Skapande av ”vi och de”
Fokus på avvikaren – ses som en homogen grupp!
Normen ifrågasätts inte, utan snarare cementeras!
Riskerar kränkningar Problem med toleranspedagogik Mål:
Synliggöra hur normer finns på individ-, språklig, institutions- och samhällelig nivå

Strategi
Synliggöra de normer som privilegierar vissa och diskriminerar andra
Ifrågasätta det som anses vara ”normalt”
Plocka isär föreställningar om ”vi” och ”de” Normkritik Nyckelord
Se sig själv och osynligt ”vi”
Kritisera normer

Exempel
Se och ifrågasätta vithetsnormen och andra normsystem (ålder, funktionalitet, sexualitet, klass, etnicitet, religion mm)
Granska egen position/föreställningar Normkritik forts. Kunskap om förtryck, ej om ”avvikaren”

Visar hur diskriminering kan fortsätta genom att normer fortplantas av lagar, idéer och organisationer

Normer angår alla – inte bara en typisk bild av den hemska förövaren

Det finns många olika maktordningar!

Deltagare måste titta på sig själva! Fördelar med normkritik Leder medvetenhet till handling?

Räcker utbildning?

Riskerar att osynliggöra de livsvillkor personer utanför normen faktiskt har samt möjligheten till identifikation Nackdelar med normkritik MAKT avvikaren Normkritik Kritiska psykologer ska: Bemötandet då? STeg 1:
Vem har makten?
Hur ser makthierarkin ut? - Språket?
- Normpersonen?
- Rätten att sätta agenda?
- Vem definierar behovet av insatsen?
- Vem utformar aktiviteten? Steg 2: Hur ser makten ut? Steg 3: Vilka strukturer eller normer (oskrivna lagar) i samhället finns i vår "maktanays"? Vilka av dessa vill vi inte ha eller upprätthålla? Vilka behöver vi och anser lämpliga inom vår verksamhet? Ex: Psykiatrin Steg 4: Vad är möjligt att förändra

- i relation till våra mål och syften

- i relation till samhället vi verkar i Ex: Asylgruppen
Feministiskt nätverk
Malmö Jämställdhetsbyrå I praktiken
då? Det finns inga
* Gör si
* Säg så
(tyvärr) Öka medvetenheten
Diskutera mycket (med andra)
Ta hjälp av andra för att se sig själv
Vara förstående mot sig själv
Tack Presentation? Maila sabina.gusic@skane.se Europé, Icke-västerlänning? Social klass Etnicitet Ekonomiska förutsättningar Flykt eller flytt? Kultur Utbildning Trauma Religion VAD MENAR VI t ex MED ETT KULTURPERSPEKTIV?
Full transcript