Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

No description
by

Magdalena S.

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Systemowe wsparcie

procesów zarzadzania
Podniesienie jakosci wykonywania zadan publicznych przez JST poprzez opracowanie i wdrozenie systemu wsparcia doradczo – eksperckiego słuzacego modernizacji procesów zarzadzania.

Cel główny projektu
Realizacja celu odbywać się będzie poprzez:
upowszechnienie nowoczesnego modelu organizacji i funkcjonowania administracji samorządowej
monitorowanie jakości usług publicznych
wdrożenie mechanizmów wymiany doświadczeń i standardów
standaryzację wybranych usług
LIDER PARTNERSTWA:
Projekt realizowany w Partnerstwie
Partnerzy

Projekt a
Strategia Sprawne Panstwo
Podjęte działania sa zgodne z założeniami strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”, opracowanej przez Ministra Administracji
i Cyfryzacji i przyczynią się do wzrostu skuteczności i efektywności działań JST szczególnie w zakresie:

Podnoszenia jakości usług publicznych
Planowania działań rozwojowych
Współrzadzenia wspólnotami lokalnymi i regionalnymi
RAMY PROJEKTU
Rozpoczecie realizacji projektu
Wsparcie dla max. 5200 pracowników
samorzadowych z 430 JST
Zakonczenie projektu
WRZESIEN 2015

KWIECIEN 2013
Obszary

Modernizacja procesów i technik
Promocja standardów
Wsparcie dla procesów
dotyczacych
planowania w

Przeglad standardów
zarzadzania jakoscią


Opracowanie
Zasadniczym celem prac jest wzrost skutecznosci zarzadzania zasobami ludzkimi w JST
Program adresowany jest głównie do pracowników komórek kadrowych JST lub osób pełniacych funkcje kierownicze, które odpowiedzialne sa za zarzadzanie zasobami ludzkimi.
Rozpoznanie i analize potrzeb szkoleniowych pracowników JST,
którzy zakwalifikowani zostali do udziału w projekcie.
Określenie potrzeb szkoleniowych dotyczyć będzie najważniejszych
z punktu widzenia projektu obszarów zarzadzania zasobami ludzkimi, tj.
pozyskiwania pracowników
oceniania
oraz rozwoju
Na podstawie badań opracowany zostanie program zajęć warsztatowych najpełniej odpowiadajacy potrzebom uczestników.
ZAJECIA WARSZTATOWE POSWIECONE TEMATYCE:
Efektem zajec bedzie opracowanie przez uczestników projektów

standardów w zakresie ZZL
Każdy z uczestników

warsztatów
otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych oraz zagwarantowane będzie miał noclegi i wyżywienie.
W ramach działanń


W sumie w warsztatach wezmie udział 210 pracowników JST (srednio 2 osoby z jednej jednostki)
oferujemy:
Okreslenie potrzeb JST w zakresie narzedzi informatycznych wspomagajacych zarzadzanie zasobami ludzkimi w JST
Konstrukcjeę narzedzi informatycznych dla JST
Pomoc przy wdrazaniu narzedzi informatycznych do praktyki działania JST - wsparcie informatyków w siedzibach urzedów
tematyczne
PROJEKTU
KONTROLI
ZARZADCZEJ

CAF/PRI
OBSZARACH
FUNKCJONALNYCH
INNOWACYJNYCH
ROZWIAZAN
z zakresu zarzadzania publicznego


które wdrazane beda w zatrudniajacych ich JST.

Warsztaty realizowane beda w wymiarze 32 godzin w 20-osobowych grupach.
ZZL
dotyczyć będzie każdej ze 100 JST.
Pomoc przy wdrozeniu opracowanych standardów w zakresie ZZL
do praktyki JST reprezentowanych przez uczestników warsztatów.
Wsparcie eksperckie w postaci
"coachingu"
Ekspert pracować będzie z uczestnikami warsztatów przez 4 dni robocze. Wdrożone standardy zostana ocenione przez ekspertów.
Autorzy najlepszych projektów beda uczestniczycćw wizytach studyjnych w zagranicznych jednostkach samorzadu terytorialnego.
Udział w programie kończy wdrożenie nowoczesnych rozwiazań w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi do praktyki JST.
pozyskiwania pracowników (rekrutacja, selekcja, adaptacja pracownicza)
oceniania pracowników
szkolenia i rozwoju zasobów ludzkich
W ramach

działan
w JST
Działania upowszechniajace wiedzę w zakresie koncepcji Kontroli Zarzadczej
Zakres działania bedzie obejmował :
seminaria poświęcone Kontroli Zarzadczej
opracowanie publikacji dla JST nt. Kontroli Zarzadczej
publikacja nt. środowiska i praktyki planowania w JST
analizy i diagnozy stanu Kontroli Zarzadczej w JST i planowania działalności w JST
Działania zaplanowane w ramach tego zadania słuzyc beda wdrozeniu nowego terytorialno-funkcjonalnego podejscia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego.


i koncentrowac sie bedzie wokół
nastepujacych obszarów:

1. KURSY
Realizowane w wymiarze 32 godzin łacznie dla
Program kursów koncentrowac sie bedzie m.in. wokół
zintegrowanego planowania rozwoju
opracowania lub/i usprawnienia procesów podejmowania decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania (Evidence Based Policy)
Kursy realizowane przez zespół nauczycieli akademickich i praktyków.
JST
2. Zrealizowany w ramach kursów program zajec stanowic bedzie punkt wyjscia do oferowanych w ramach projektu
WARSZTATÓW
Warsztaty realizowane beda w formie 32 godzin zajec praktycznych łacznie dla
- uczestników kursów.
Zajecia prowadzone beda przez wykładowców - praktyków.
W trakcie zajec uczestnicy pracowac beda nad opracowaniem zintegrowanych projektów rozwojowych pod katem rozwoju terytorialnych układów funkcjonalnych.
3. ZINTEGROWANY PLAN/STRATEGIA ROZWOJU
W ramach projektu opracowana zostanie
dla wybranego obszaru funkcjonalnego.
W ramach prac nad strategia:
podjeta zostanie wielopoziomowa współpraca miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego
nastapi wskazanie i zoperacjonalizowanie zintegrowanych projektów rozwojowych
wskazanie kierunków zagospodarowania dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego


Głównym załozeniem strategii jest poprawa spójnosci społecznej i gospodarczej i integracji przestrzennej celem m.in. wykształcenia trwałych przewag konkurencyjnych dla rozwoju działalnosci gospodarczej i usługowej.

opracowaniu zintegrowanych planów (strategii) rozwoju obszarów funkcjonalnych
podjety zostanie dialog dotyczacy zasad współpracy
prezentowane beda doswiadczenia w dziedzinie miedzygminnego partycypacyjnego planowania rozwoju


4. KONFERENCJE
W trakcie realizacji projektu organizowane będą konferencje poświęcone:
dd
Wybrane modele procesów Urzędów Miast
Obsługa administracyjno - organizacyjna RM - Uchwały
Zastosowanie
PODEJŚCIA PROCESOWEGO
w systemie zarzadzania JST
Wsparcie w zakresie podniesienia jakości procesów zarzadzania w JST z wykorzystaniem
szkoleń i warsztatów

z zakresu:
Istoty zarzadzania procesowego w JST, definicji procesu, metodyki identyfikacji, opisu i optymalizacji procesów zarzadzania w JST.
W ramach szkoleń z ww. zakresu objętych wsparciem bedzie 1575 pracowników JST. Prace wdrozeniowe zakończone zostana:
wdrozeniem systemu usprawnien procesów zarzadzania w 100 JST.
Podniesienie efektywnosci procesów JST z wykorzystaniem modeli referencyjnych procesów administracji publicznej.
W ramach szkolenia objętych wsparciem będzie 1680 pracowników JST. Prace wdrożeniowo-rozwojowe w JST zakończone zostana:
wdrozeniem systemu podniesienia efektywnosci procesów zarzadzania w 50 JST.
Szkolenia i warsztaty odbywać się będa
w co najmniej 4 lokalizacjach w Polsce,
w grupach 10 osobowych, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do opisu procesów.
W ramach szkolenńi warsztatów zaplanowane zostały:
materiały szkoleniowe
wyżywienie
nocleg dla wszystkich uczestników szkoleń
Skierowane bezposrednio do JST
szkolenia i doradztwo
w zakresie wdrażania metod zarzadzania jakościa
Prowadzenie pilotazu systemu
ewaluacji i certyfikacji stosowanych
juz metod zarzadzania
CAF/PRI w 100 JST
Ponowna ewaluacja
i certyfikacja posiadanego
systemu zarzadzania
dla 20 JST.
Wsparcie JST w poszukiwaniu kreatywnych i innowacyjnych rozwiazan w zakresie
sprawnego i efektywnego zarzadzania
ze szczególnym uwzglednieniem sfery usług publicznych.
Działania realizowane beda w oparciu o nowe w warunkach polskich metodologie:
- Living Lab
- Obserwatorium Innowacji
Sektora Publicznego
W ramach zadania wsparciem objetych zostanie
Realizacji zadania towarzyszyc bedzie szereg działan zwiazanych z promocja wiedzy o innowacyjnosci sektora publicznego, w tym m.in.:
biuletyny informacyjne
materiały szkoleniowe
konferencje promujace itp.
LIVING LAB
Działania koncentrować sie będa na wpsieraniu JST
w poszukiwaniu pożadanych i skutecznych rozwiazań problemów lokalnych, poprzez
inicjowanie innowacyjnych zachowan.
Proponowane rozwiazania nie będa miały radykalnego charakteru, destrukcyjnie wpływajacego na ciagłość lokalnych działań, ale z drugiej strony maja one przynosić widoczna zmianę, nie pozwalajaca zachować dotychczasowej rutyny działania.
W projekcie zdefiniowano dwa rezultaty, które wykorzystuja
metodyke Living Lab:
w zakresie rozwiazywania problemów wspólnot lokalnych, które będa efektem opracowania i implementacji rozwiazań przygotowanych w ramach Living Lab.
m.in. innowacyjne formy współpracy JST z sektorem prywatnym, społecznym, non-profit i z mieszkańcami.
1. WDROZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIAZAN
2. UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O INNOWACYJNYCH ROZWIAZANIACH
STOSOWANYCH W JST
OBSERWATORIUM INNOWACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Zasadnicze problemy sektora publicznego dotycza dwóch zagadnień:
twardych ograniczenńbudzetowych
oraz

rosnacych wymagan w zakresie swiadczenia usług publicznych
(zarówno w zakresie ich zróżnicowania, jak i wzrostu popytu).
OPSI odpowiada na te potrzeby poprzez proponowanie innowacyjnych rozwiazan usprawniajacych funkcjonowanie sektora publicznego
i pozwalajacych na osiagniecie lepszych rezultatów w działaniu.
W ramach działania OPSI wskazane sa
1. Wdrożenie w JST innowacyjnych rozwiazań zarekomendowanych przez OPSI oraz upowszechnienie wiedzy o tych rozwiazaniach stworzonych we współpracy z ośrodkami naukowymi
2
. Opracowanie metodyki gromadzenia i analizowania zbioru praktyk innowacyjnych w sektorze usług
publicznych
3. Opracowanie wytycznych w zakresie wdrażania i promocji innowacji w procesie dostarczania usług publicznych
4. Opracowanie instrumentów służacych ocenie korzyści i kosztów wdrożenia innowacyjnych rozwiazań
w sektorze publicznymWydział Projektów Systemowych EFS
Departament Współpracy z Jednostkami
Samorzadu Terytorialnego

Dziękuję za uwagę!
www.administracja.mac.gov.pl
cztery główne efekty:
Łukasz Krysztofiak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
W ramach zadania wsparcie
adresowane bedzie do
1575 osób
400 osób
1 strategia
16 JST
w JST
projektu
Uniwersytet
Uniwersytet
w Olsztynie
Łódzki
Warminsko - Mazurski

- Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
ZARZADZANIA
ZASOBAMI
LUDZKIMI

Małopolska Szkoła
Administracji Publicznej
Rekrutacja była prowadzona od 24 czerwca do 24 lipca 2013 r.
Podsumowanie
REKRUTACJI
do Zadania 1
Na podstawie rejestru prawidłowych zgłoszen stworzona została:
183 JST
Zgłoszenia od
(ponad 400 osób)
lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w Zadaniu (198 osób)
lista podstawowa 100 JST oraz 210 pracowników samorzadowych (maksymalnie 3 osoby z jednej jednostki)
O wynikach rekrutacji decydowała:
kolejność zgłoszeń
wskaźniki ilościowe Zadania - preferowane były przede wszystkim gminy wiejskie i miejsko - wiejskie (ich liczba stanowi ponad 50% liczby wszystkich JST objętych wsparciem)
uprzednie wdrożenie w jednostce co najmniej jednego narzędzia ZZL
TERMIN ROZPOCZECIA SZKOLENŃ:
8 lokalizacji: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław
28 października 2013 r.
Szkolenia beda realizowane do czerwca 2015 r.
10 grup szkoleniowych
Podsumowanie Rekrutacji
Rekrutacja była prowadzona w terminie 1 lipca - 23 sierpnia 2013 r.
Zgłoszenia od 133 JST (689 pracowników samorzadowych)
Opracowanie Zintegrowanego Planu Rozwoju nastapi na rzecz
Łódzko-Warszawskiego obszaru funkcjonalnego
Dla JST z pozostałych województw zostana przeprowadzone kursy w zakresie zintegrowanego zarzadzania rozwojem, pozwalajace na przygotowanie profesjonalnej kadry administracyjnej i zarzadzajacej rozwojem lokalnym i regionalnym w ujeciu zintegrowanym oraz identyfikacje i wstepne opracowanie zintegrowanych projektów rozwojowych. Planowany termin rozpoczecia kursów w roku 2014.
TERMIN ROZPOCZECIA KURSÓW organizowanych na obszarze województwa łódzkiego i mazowieckiego (12 grup)
listopad 2013 r.
TERMIN ROZPOCZECIA WARSZTATÓW
Najsilniejszy gospodarczo wschodni obszar UE
Miejsce wazne dla ekonomicznego bezpieczenstwa
Regionalny system innowacyjny - przewaga konkurencyjna polskiej gospodarki do konkurowania na arenie globalnej
Połaczenie rozwoju gospodarczego z dostepem do wartosciowych walorów przyrodniczych i zasobów kultury materialnej (Łowicz, Nieborów, Zelazowa Wola, Puszcza Kampinoska, Wzniesienia Łódzkie, itd.)
Wszelkich informacji dotyczacych udziału w Zadaniu 3 udziela Uniwersytet Łódzki pod nr tel. (42) 635-49-67 lub (42) 635-63-43
do Zadania 3
styczen - marzec 2014 r.
Podsumowanie Rekrutacji
do Zadania 6
Rekrutacja była prowadzona w terminie 10 lipca - 5 sierpnia 2013 r .
Z uwagi na charakter Zadania preferowane były jednostki sredniej wielkosci (liczba ludnosci od 10 000 do 30 000 osób).
Na podstawie rejestru prawidłowych zgłoszen wybranych zostało
Decydowała równiez kolejnosc zgłoszen.
Wsparcie w ramach Zadania rozpocznie sie w listopadzie 2013 r.

które zainteresowane sa poprawa sprawnosci zarzadzania poprzez wdrozenie innowacyjnych rozwiazan w sferze instytucjonalnej oraz w sektorze usług publicznych.
16 JST
Full transcript