Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arbetslivets pedagogik

No description
by

annelie andersen

on 26 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arbetslivets pedagogik

Arbetslivets pedagogik

En introduktion
Ellström, Löfberg och Svensson (2005) framhåller att forskning om arbetslivspedagogik har hjälpt till att belysa att det finns generella pedagogiska processer som är involverade närhelst människor är i färd med att lära sig.


Olika förutsättningar jämfört med det vanliga skolväsendet

Senaste ca 50åren
sedan 1980-talet

1960-t kurser för anställda och chefer på olika företag så som Ericson, SJ, SR etc

1970-t chefs och ledarskapsutveckling - Organisationspedagogik
Pedagogiskt ledarskap
Hur ledarna skapar/ förväntas skapa en god miljö för medarbetarnas lärande
Lärandets villkor i organisationer
Begränsningar och möjligheter för att förändra dessa villkor
Olika sorters utbildningssatsningar

1970-80-tal Miljöpedagogik
Människans förhållande till arbetsplatsen som miljö

1990-t gemensam kunskapsbildning - Arbetslivspedagogik

Historia
Ellström, Löfberg och Svensson (2005)
Arbetslivet och pedagogiseringen
1) En subjektiv dimension

2) En utförande dimension

3) En strukturell dimension


Vad är arbetslivets pedagogik?
reproduktivt
Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande
- Arbetsuppgifternas karaktär
- Balansen mellan autonomi och standardisering vad gäller arbetets utförande och resultat
- Anställdas delaktighet i beslut om verksamhetens utformning
- Anställdas inställning till och motivation för lärande
- Verksamhetenskulturens karaktär
- Verksamhetens mål och grundläggande inriktning – konsensus kontra konflikt
- Förekomsten av förändringstryck från omvärld/marknad, kunder/klienter, kollegor, ledning etcetera
- Förekomsten av ledningsstöd, samt stöd i form av formell utbildning

Villkor för lärande i arbetslivet
- att tänka kring lärande i arbetslivet
- i praktiken organisera förutsättningarna för lärande i arbetslivet

Utförandets logik och utvecklingens logik
- Sammaträffa
- Vara ägnad
- Vara kompetent
- Räcka till

Kompetensutveckling
Introduktion till arbetslivets pedagogik
En del av disciplinen pedagogik
pedagogik = påverkansprocesser

Angränsande områden – ledarutveckling i arbetslivet
Företagsekonomi
Psykologi
Sociologi
Teologi

Grundskola
Personalutbildning
Gymnasium
Formellt lärande
Vuxenutbildning
Informellt lärande
Värnplikt
Icke formellt lärande
Arbetsmarknadsutbildning
Folkhögskola
Studieförbund
Kommunal vuxenutbildning
Högskola
Universitet
FRÅN
Utlärande

Utbildning av ledare och anställda

Formellt lärande

TILL
Anställdas lärande
Kunskapsbildning
Kompetensutveckling
Arbetsplatsen som lärande miljö
Villkor för lärande
Organisationsformer
Teknisk utveckling
Begränsningar
Möjligheter
Informellt lärande

1) Omfattande satsningar på utbildning och andra former av kompetensutveckling, av såväl personal som ledning i företag och offentliga verksamheter
2) Satsningar på tekniska och organisatoriska förändringar i många verksamheter. Dessa sker i syfte att skapa mer ”lärandeintensiva” produktionssystem och organisationsformer.
3) Förändrade synsätt på ledning och styrning mot mer ”mjuka” styrfaktorer som mål, värderingar och kompetens.
4) Ökade förväntningar om och krav på anställdas delaktighet i verksamheter och deras utveckling.

- Gränserna mellan arbete och livet i övrigt?
- Nya produktionssätt och organisationsformer?
- Den tekniska utvecklingen, och de begränsningar och möjligheter till lärande, kunskapsbildning och kompetensutveckling som dessa faktorer ger?
- Ledarskap och ledarutveckling?
- Lärande kopplat till människors välbefinnande och hälsa?
- Relationerna mellan individuellt och kollektivt lärande?
- Lärandets betydelse för innovativa processer?
- Möjligheter till lärande – både individuellt och kollektivt – som ligger i anställdas deltagande i olika former för verksamhetsutveckling?

Detta har lett till:
Samtal: Fundera över det arbete du har, eller något arbete du har haft, eller någon organisation typ ”idrottsförening”.


Finns det någon av tidigare frågor som skulle vara av särskilt intresse?

Varför då i så fall?
Reflektion: Om ni tänker tillbaka på förra arbetsveckan.

Lärde ni er någonting?
Samtal: Tidigare bad jag er tyst reflektera över om ni lärde er något förra veckan.

Skulle ni kort kunna berätta om det för grannen och försöka placera in det i rätt dimension?

Eller berör det flera?
utvecklingsinriktat
kreativt lärande
kompletterande och samexisterande
Samtal: Om ni nu kommer ihåg vilken dimension som ni placerade in ert lärande i nyss hur skulle ni då vilja beskriva lärandet?
Som reproduktivt eller utvecklingsinriktat?
Varför då?
Utförandets logik


- En strävan efter att främja ett effektivt och tillförlitligt utförande av en uppgift
- En strävan efter att detta utförande ska vara stabilt över tid
- En strävan efter att reducera variation vad gäller kunskap och handlingsmönster inom och mellan olika individer
- En strävan efter koncensus vad gäller mål och riktlinjer
- Ett starkt fokus på bemästrande av gällande metoder och rutiner för att lösa arbetsuppgifternaPremierar ett reproduktivt lärande

Utvecklingens logik

- En strävan efter att främja reflektion och innovativitet
- En strävan efter att utforska och pröva alternativa synsätt och arbetssätt för att kunna möta nya situationer och krav
- En strävan efter att skapa möjlighet för variation och mångfald
- Ställer krav på ett kollektivt handlande och lärande som ställer krav på risktagande och acceptans för misslyckanden
- Ställer krav på förmåga till kritisk analys och möjligheter och resurser att experimentera med och praktiskt pröva olika handlinsalternativPremierar ett utvecklingsinriktat lärande

Fundera kort över din nuvarande arbetsplats, eller någon annan arbetsplats som du känner till ”inifrån”.

Styrs den av utförandets logik eller av utvecklingens logik? Olika logik i olika sammanhang?

Finns det balans mellan dessa logiker på arbetsplastsen som helhet?

Samtala kort med grannen

KOMPETENS
- Alltid knutet till den aktuella individen/gruppen och den aktuella kontexten
- En individs potentiella förmåga att framgångsrikt utföra ett arbete eller en uppgift.

Kompetens – Förmåga i relation till en viss uppgift


Kvalifikation – Uppgiftens krav på individen

KOMPETENS:
- Yrkeskunnande
- Skicklighet
- Formell
• Legitimation, examen
- Icke formell
• ”Know how”

KUNSKAP:
- Fakta
• Vetande
- Förståelse
• Insikt om samband, uppfattningar och mening och innebörd i vad man varseblir och tänker på
• Samma fenomen kan förstås på olika sätt
- Färdigheter
• Kunskap om hur något ska utföras och kunna göra detta
- Förtrogenhet
• Utvecklas i handling
• Kan finnas utan att innehavaren kan beskriva den i ord

KOMPETENSUTECKLING
REKRYTERA KOMPETENS
FORMELLA UTBILDNINGSVERKSAMHETER
• Kurser
• Utbildningar
• Föreläsningar
Externa
Interna

ICKE FORMELLA UTBILDNINGSVERKSAMHETER
• Lägre grad av planering och organisation
• Ej formell ansökan/antagning
Cirkelverksamhet
Konferenser
Självstudier
Föredrag

INFORMELLT LÄRANDE I DET DAGLIGA ARBETET
• Förändrade arbetsuppgifter/organisation
Befordran
Vikariat
Arbetsrotation
Studiebesök
... etcetera

STRATEGIER FÖR KOMPETENSUTVECKLING
UTBILDNINGSDRIVEN
Prioriterar formell utbildning


INTEGRERAD
Prioriterar såväl formella, som icke-formella, utbildningsverksamheten
ger goda förutsättningar för informellt lärande
ATT DISKUTERA
Alla i gruppen ger en kort beskrivning av någon arbetsplats (case). Nuvarande eller någon annan som ni har en djupare inblick i.

Kom överens om något/några begrepp eller teorier som ni kan koppla till era ”case”.
Diskutera exempelvis utifrån tankarna om reproduktivt eller utvecklingsinriktat lärande, autonomi kontra standardisering, eller vilka olika typer av kompetensutveckling som ni kan urskilja på arbetsplatsen, eller något annat ur litteraturen.

Välj sedan ut två av era ”case” och jämför dem utifrån det/de begrepp ni valt.

Vid återsamlingen redogör varje grupp kort för sin diskussion.
Full transcript