Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Władza wykonawcza w Polsce

Prezydent i Rada Ministrów
by

Natalia Stępień

on 19 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Władza wykonawcza w Polsce

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 126) jest najwyższym przedstawicielem RP, gwarantuje ciągłość władzy państwowej, stoi na straży suwerenności, bezpieczeństwa państwa, niepodzielności jego terytorium…

…. JEST GŁOWĄ PAŃSTWA
1. Kandydata na Prezydenta może zgłosić grupa 100 tys. obywateli

2. I tura - wszyscy zgłoszeni kandydaci, wygrywa ten, kto dostanie bezwględną liczbę głosów
(50% + 1)

3. II tura - dwaj kandydaci z największą liczbą głosów, 14 dni później

Prezydent RP wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich
i tajnych.

Prezydent RP wybierany jest na 5. letnią kadencję, i może być wybrany ponownie tylko raz.

Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy, do tej instytucji wyborcy mogą zgłosić protest przeciwko ważności,
Prezydentem może zostać osoba, która:

jest obywatelem Polski,
ukoczyła w dniu wyborów 35 lat,
korzysta z pełni praw wyborczych.

Prezydent w czasie penienia urzędu nie może sprawować żadnej innej funkcji oraz nie może by posłem lub senatorem.
Skrócenie kadencji prezydenta może nastawić
w przypadku:

śmierci,
zrzeczenia się urzędu,
stwierdzenia nieważności wyborów,
uznania przez Zgromadzenie Narodowe (większością 2/3 głosów ustawowej liczby) o niezdolności prezydenta do pełnienia tej funkcji ze względu na stan zdrowia,
w wyniku orzeczenia Trybunału Stanu (złożenie urzędu). Postawienie przed TS - 2/3 ZN, na wniosek 1/4.

W przypadku wcześniejszego zwolnienia się urzędu prezydenta do czasu nowych wyborów głową państwa zostaje
Marszałek Sejmu
, a gdy on nie może
Marszałek Senatu.
RM
Prezydent RP

Władza wykonawcza
(egzekutywa)

Prezydent
Wybory prezydenckie
Prezydent
Prezydent
Zaprzysiężenie Prezydenta
Prezydent składa przysięgę przez ZN
Prezydenci RP
1.Wojciech Jaruzelski — 19.07.1989–22.12.1990
2.Lech Wałęsa — 22.12.1990–22.12.1995
3.Aleksander Kwaśniewski — 23.12.1995–23.12.2000
4.Aleksander Kwaśniewski — 23.12.2000–23.12.2005
5.Lech Kaczyński — 23.05.2005–10.04.2010
P.O. Bronisław Komorowski — 10.04.2010–08.07.2010
P.O. Bogdan Borusewicz — 08.07.2010
P.O. Grzegorz Schetyna — 08.07.2010–06.08.2010
6.Bronisław Komorowski — 06.08.2010-06.08.2015
7. Andrzej Duda - od 06.08.2015
Prezydent a Premier
W związku z tym, że Prezydent nie prowadzi bieżącej polityki oraz nie ponosi politycznej odpowiedzialności ma ograniczony wpływ na realizację polityki Premiera:
Premier (oraz RM) nie jest odpowiedzialny przez Prezydentem
Premier nie ma obowiązku informowania Prezydenta o podstawowych problemach będących przedmiotem pracy rządu
Prezydent ma ograniczony wpływ na kształt gabinetu, w zakresie dymisji / powołania ministra jest wykonawcą decyzji Premiera
Prezydent może nie przyjąć dymisji Premiera
Prezydent Aleksander Kwaśniewski w maju 2005 roku nie przyjął dymisji ówczesnego Premiera Marka Belki.
Uprawnienia Prezydenta:
Uprawnienia zwykłe

– wymagają

kontrasygnaty

(podpisu Premiera), który jednocześnie przejmuje odpowiedzialność polityczną za podjętą decyzję.

Prerogatywy

– nie wymagają zgody premiera. Art. 144 Konstytucji RP.
Prerogatywy:
zarządzanie wyborów parlamentarnych, desygnowanie i powoływanie Prezesa Rady Ministrów, nadawanie obywatelstwa, wydawanie praw łaski, zgłoszenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, zarządzenie ogólnokrajowego referendum, nadawanie orderów i odznaczeń
Odpowiedzialnosc
Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed Parlamentem.

Prezydent ponosi
odpowiedzialność konstytucyjną
: przed Trybunałem Stanu (o postawieniu prezydenta przed tym Trybunałem decyduje Zgromadzanie Narodowe większością 2/3, na wniosek 140 członków).

Prezydent odpowiada również za popełnione przestępstwa, ale tylko przed Trybunałem Stanu.
RM
RM
Skład:
1. Premier (Prezes RM)
2. wicepremierzy
3. Ministrowie (resortowi, bez teki)
Można wyróżnić 3 przypadki zmiany na stanowisku Ministra:
1. odwołanie Ministra z inicjatywy Premiera
2. rezygnacja samego Ministra – Premier akceptuje tę decyzję
3. uchwalenie przez Sejm wobec niego wotum nieufności
Wniosek o wotum nieufności wobec Ministra może zostać zgłoszony przez min. 69 posłów. Zostaje on przyjęty jeżeli uzyska poparcie większości ustawowej liczby posłów, wówczas premier odwołuje Ministra.
Konstruktywne wotum nieufnosci
Konstruktywne wotum nieufności jest szczególnym instrumentem politycznej kontroli nad egzekutywą. Premier oraz jego gabinet poddawany jest ocenie pod względem zasadności i celowości prowadzonej przez siebie polityki.

Spełnia 3 funkcje:
jest jedynym ze sposobów dymisji Rady Ministrów;
jest realizacją funkcji kontrolnej Sejmu: egzekwowanie solidarnej odpowiedzialności członków rządu za prowadzoną politykę;
jest sposobem kreacji nowego premiera;

Przyczyną wystąpienia z wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu może być rozpad koalicji rządowej. Zerwanie przez jednego z partnerów koalicji i zawiązanie jej z jednym z klubów opozycyjnych może być podstawą do zgłoszenia własnego kandydata na premiera w procedurze konstruktywnego wotum nieufności.
Konstruktywne wotum nieufnosci
Odpowiedzialnosc RM:
Polityczna – przed sejmem (m.in. instytucja wotum nieufności, zaufania).

Konstytucyjna – ponoszona indywidualnie za naruszenie konstytucji i ustaw przed Trybunałem Stanu (decyzje w tej sprawie podejmuje sejm większością 3/5 ustawowej liczby posłów na wniosek prezydenta lub 115 posłów).
Kancelaria Prezesa RM - urząd powołany do pomocy premierowi.

Premier jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.

Członkowie RM obejmują urząd wraz złożeniem przysięgi na ręce Prezydenta.

Komitet Stały Rady Ministrów – organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów
Kompetencje RM
Realizuje władzę wykonawczą, czyli wprowadza ustawy w życie.
Opracowuje budżet (wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie) i go realizują.
Prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, przy współpracy z prezydentem.
Kieruje administracją państwową.
Ma prawo inicjatywy ustawodawczej.
Zawiera umowy międzynarodowe.
Prawo wnoszenia poprawek do projektów ustaw.
art. 146 Konstytucji
Kompetencje Prezesa RM
jest reprezentantem Rady Ministrów
kieruje pracami Rady Ministrów
wydaje rozporządzenia
zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów oraz określa sposób jej realizacji
koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów
sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym
jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej
art. 148 Konstytucji
Premierzy RP
1.Tadeusz Mazowiecki — 24.08.1989–14.12.1990, bezpartyjny/UD
2.Jan Krzysztof Bielecki — 4.1.1991–5.12.1991, KLD
3.Jan Olszewski — 6.12.1991–4.06.1992, PC
4.Waldemar Pawlak — 05.06.1992–10.07.1992, PSL
5.Hanna Suchocka — 10.07.1992–18.10.1993, UD
6.Waldemar Pawlak — 18.10.1993–21.03.1995, PSL
7.Józef Oleksy — 25.03.1995–1.02.1996, SLD
8.Włodzimierz Cimoszewicz — 16.02.1996–17.10.1997, SLD
9.Jerzy Buzek — 17.10.1997–19.10.2001, AWS
10.Leszek Miller — 19.10.2001–02.05.2004, SLD
11.Marek Belka — 02.05.2004 –31.10.2005, SLD
12.Kazimierz Marcinkiewicz — 31.10.2005–14.12.2006, PiS
13.Jarosław Kaczyński — 14.07.2006–16.11.2007, PiS
14.Donald Tusk — 16.11.2007–18.11.2011 , PO
15.Donald Tusk — 18.11.2011–22.09.2014, PO
16. Ewa Kopacz - 22.09.2014-16.11.2015, PO
17. Beata Szydło - 16.11.2015-11.12.2017, PiS
18. Mateusz Morawiecki - od 11.12.2017, PiS
Wybory zarządza Marszałek Sejmu pomiędzy 100 przed końcem kadencji prezydenta a 75 po jej upływie.
Odbywają się najwcześniej 60 dnia od dnia zarządzenia

W przypadku opróżnienia urzędu - wybory zarządza się nie później niż w 14 dniu po opróżnieniu
System rządów:
parlamentarno-gabinetowy w wersji kanclerskiej

Obejmuje urząd po złożeniu wobec ZN przysięgi
Prezydent jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych:

1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Sentat

2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,

3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.

Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.
Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem.
Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony.

Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać.

Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych, bezpieczenstwo
Stosunki zewnetrzne
* Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
* W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Art. 138.

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.

Art. 139.

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Art. 140.

Prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

Art. 141.

W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej.
Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.
Art. 142.

Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art. 93.
Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji.
Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu
.

Prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art. 93. Rozp. => wykonanie ustawy lub stan wojenny (rozporządzenie z mocą ustawy - na wniosek RM, gdy Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, muszą być następnie zatwierdzone.
Full transcript