Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

contextualització de l'oci i el temps lliure

Tema 1.
by

Arantxa Camacho Torres

on 9 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of contextualització de l'oci i el temps lliure

Segons Georges Friedman, l'oci es com una compensació de treball i que la persona te que buscar en la clau de la seva existència. Segons Jofre Dumazedier l'oci es una oportunitat per ser utilitzat com factor de cambi i d'evolució social. Sociologia mmmmm... m'agrada l'oci.
Descans.
Diversió.
Desenvolupament de la personalitat. Temps lliure L'oci Temps lliure es el temps que queda després d'haver satisfet les necessitats vitals i socials. CULTURA? cultura: transmet uns valors que qualsevol cultura té que transmetre (=ceba). Costums
Tradicions
Religió
Art
Ciència Coneixements
Gastronomia
Folklore
Hàbits
Valors de grup
Integració
Vivència Forma de ser
Forma de fer C
U
L
T
U
R
A H
E
L
·
L
È
N
I
C
A L' oci, scholé, disfrutar del temps lliure, temps per a un mateix. C
U
L
T
U
R
A R
O
M
A
N
A Oci: temps per a descansar.
oci plebe = oci filosof. E
D
A
T

M
I
T
J
A
N
A R
E
N
A
I
X
E
M
E
N
T R
E
V
O
L
U
C
I
Ó F
R
A
N
C
E
S
A L'oci es viscut de maneres diferents:
Classe nobiliaria: l'oci es el dolce far niente - no fer res i deixar passar el temps- temps no productiu.
Burgesia: treball una virtud i oci temps que s'ha d'evitar.
Classe popular: el temps i l'oci van segons el sol i l'esglèsia. Diuen de l'oci que es una pèrdua de temps i que s'ha d'eliminar, en canvi, el treball és la virtud suprema. L'oci es una realització com a persona, tant de bellesa com de cultura, en canvi, el temps lliure es un temps privilegiat que tens i el gestiones com tu vols. ??? L'oci en la societat del coneixement. Factors que la propicien:
- Reducció dels horaris de treball setmana.
- Ampliar els caps de setmana.
- Ampliació dels dies de vacances.
- Reconstruir la plantilla les persones que han aconseguit lap rejubialció.
Globalització i cultura de consum.
Estandarització de l'oci i consum dirigit.
El turisme.
Els medis de comunicació social: televisió a les xarxes socials Declaració Universal dels drets humans (1984) Artícle 24. Tota persona té dret al descans, a disfrutar del temps lliure, a una limitació raonable de la duració del treball i a vacances periòdiques pagades. La Sociologia s'ocupa d'estudiar la societat i els canvis que es produeixen en ella. Pedag-ogia La pedagogia de l'oci i el temps lliure Es la que es dedica a estudiar la potencialitat educativa d'aquest temps. Antecedents: Les colònies d'estiu. (les primeres colònies en arribar a Espanya van ser l'any 1877).
Els moviments juvenils: - Wandervogel (Alemania 1896), consisteix en passar els caps de setmana i vacances al aire lliure.
- Schouting (1907), el seu objectiu es convertir els nene en bons ciutadans.
- Boy Scouts.
- girl Guides (1909). Escultisme Factors que proporcionen la pedagogia Transformació en l'hàbitat.
Canvis en l'estructura familiar.
Ampliació dels espais de temps lliure.
Ampliacio del concepte d'eduació. Desenvolupament de les tecnologies de l'informació i la comunicació (TIC).
El valor formatiu del joc.
Generalització de recursos de l'oci. - Educació vertical educació formal.
- Educació horitzontal educacio no formal i informal. Misió de la pedagogia. Educar En el temps lliure (Com àmbit temporal) Educació PEL temps lliure (Com objectiu educatiu) Educació MITJANÇANT l'oci (Realitzada dintre del marc del temps lliure, amb objectius relacionats amb l'oci) Objectius educatius de l'oci. Desenvolupar l'educabilitat en qualsevol temps i lloc.
Estimular la creativitat
Afavorir la posada en pràctica de les capacitats instrumentals d'expressió.
Ajudar als usuaris a aprendre a pensar, a actuar, a crear i a extraure llisons de la realitat.
Despertar i afiançar la sensibilitat per les activitats lúdiques pel seu benefici.
Integrar els procesos de coneixement, reflexió i acció que protagonitzen els individus i els grups socials que l'envolten. Agents Educatius Familia Escola Comunitat Local L'animació sociocultural i l'educació en el temps lliure Modalitats de l'educació L'educació formal: comprén les institucions i medis de formació i enseñament que estan dintre de l'estructura educativa gradual, jerarquitzada i oficialitzada.
L'educació no formal: educació formada pel conjunt d'institucions i medis educatius intencionals i amb objectius definits que no formen part del sistema d'aprenentatge reglat.
L'educació informal: conjunt de procesos factors que generen efectes educatius sense haber estat expresament concebuts amb aquest fi, és a dir, de forma no intencionada i sense ninguna planificació. El medi educatiu és el conjunt d'elements que interaccionen entre ells i amb l'educador, i que representan una mínima unitat estructural educativament significativa.
Per poder fer una aproximació avaluadora de l'educativitat es deu considerar els següents aspectes:
Quantitat; Divestitat; Adaptabilitat; Organització. Elements en tenir en compte a l'hora dels micromedis de l'oci Les persones implicades Formació de grups segons:
- Tipus d'agrupació (grans, petits, flexibles,...)
- Consitució (ja sigui espontani, per ordre alfabètic, per ordre d'arribada,...)
- Presencia de l'animador/a (constant, intermitent, un o varis animadors,...)
Duració de la vida del grup (grups estables, grups temporals, fixes, de duració indeterminada,...)
El petit grup.
Aquest tipus de grup es molt aconsellable per a nens i nenes petites i per a la gent gran, tipus de persones que requereixen molta atenció.
Grups petits formats des de 6 fins a 15 membres. Espai i entrorn.
El temps.
Els sistemes de comunicació.
Les normes. L'oci inclusiu Oci inclusiu Article 24 de la Declaració Universal dels Drets Humans: Tota persona té dret al descans i de disfrutar del temps lliure.
TOTES les persones, independentment de la seva condició, tindria que tenir accés a disfrutar. tradicionalment s'han adaptat dos estratègies diferents: Estrategia Integradora Estrategia inclusiva L'oci integrador està dirigit a les persones que tenen necessitats específiques, i la seva finalitat es facilitar-li l'accés a diferents experiències d'oci. Els mitjans per conseguir-ho consisteixen en proporcionar-lis els recursos i els ànims que li van a permetre suplir les seves limitacions per poder gaudir de les activitats d'oci. Les estrategies inclusives van destinades a procurar que les intervencions siguin suficientment diverses i aglutinadores per que incloguin a totes les persones, independentment de les característiques, particularitats o condicions que presenten cada una. Principis esencials en l'oci inclusiu:
La participació.
La equiparació d'oportunitats. Diferents nivells d'inclusió en l'oci: L'inclusió física: es refereix als elements de les infraestructures i equipaments d'oci que permeten l'accés i l'ús a totes les persones.
L'inclusió comunicativa: Està destinada a facilitar l'accés a la informació i la comunicació, ja sigui mitjançant l'elaboració de formats accesibles, la señalització dels espais o accesos a les tecnologies de la informació i la comunicació.
L'inclusió social: Estableix determinats elements orientadors a facilitar les relacions entre totes les persones que participen en les propostes d'oci i en general amb tota la comunitat.
Full transcript