Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Identitet 22 sept 2014

13 september 2011
by

Sara Berglund

on 22 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Identitet 22 sept 2014

22 september 2014
Sara Berglund

Genom språket uttrycker vi vilka vi är!
Den avgörande kontexten
Vad är påverkbart?
Vad är inte påverkbart?
Omgivningen påverkar oss, från vår födsel. Omedvetet och/eller medvetet är den präglad av en viss syn på hur barn bör bemötas i förhållande till sitt kön.
Kromosomerna påverkar...

- om vi kan bli gravida
- vår muskelmassa och röstläge
Kromosomerna påverkar inte...

- om vi gillar att mecka med bilar
- om vi tycker om att klä oss i rosa och glitter
- om vi är lämpliga som företagsledare
Vår könsidentitet är istället resultatet av hur vi bemöts av omgivningen - vad vi fått lära oss, vilka förväntningar vi haft på oss, vad vi uppmuntrats att göra.
Uppfattningar kring hur vi kan och bör klä och bete oss förändras hela tiden.

Normerna växlar mellan olika tider, olika kulturer.
Alltså...

Kön är en i hög grad social konstruktion.
Könsidentiteten uppstår EFTER födseln.
HUR vi pratar

VAD vi säger
VAD vi gör

HUR vi gör det
Genom könsattribut:

Kläder
Frisyr
Smink
Accessoirer
Förväntningarna ser olika ut på pojkar och flickor, vad de har för intressen och önskemål.

Deras beteende tolkas också olika.
Identiteten är knuten till en mängd olika egenskaper, intressen och aspekter av individen.
Att göra...
Identitet
Vad är
identitet?

Det som definierar den unika människan.

Hur jag upplever mig själv, samt hur andra upplever mig.
Identitet är mångdimensionellt
Identitet är relationellt
Identitet är föränderligt
Jaget och omvärlden
Olika delar av identiteten är aktiva och betydelsefulla i olika sammanhang.
Ständiga förhandlingar och omvandlingar.
Identitetsarbetet blir aldrig "klart", men är aktivare ibland.

När då?
Identitet
Val
Tro/övertygelser
Utseende
Kön
Sexualitet
Etnicitet
Ägodelar
Intressen
Familj
Vänner
Vanor
Från öde till projekt -
ett historiskt perspektiv
I bondesamhället:

Traditionen väljer åt individen. Man ifrågasätter inte livs- och tankemönster.

Avlastande men inskränkande.
Dagens senmoderna samhälle:

Globalisering och medialisering - oändliga valmöjligheter!

Fria att aktivt forma vår identitet - höga förväntningar på oss.

Identiteten är ofta knuten till konsumtion.
Vi har större möjligheter idag att förhålla oss till oss själva och andra reflexivt. Vi analyserar, omskapar, dömer och bedömer oss ständigt i förhållande till vad vi möter omkring oss.

Medier (veckotidningar, tv-program, reklam) visar upp idealkroppar och idealmänniskor som vi jämför oss med.
Allt fler sidor av identiteten är idag ”görbara”, dvs. möjliga att skapa och omskapa.
Olika perspektiv
Kön?
Sexualitet?
Klass?
Ras?
Ålder?
Friheten att forma vår identitet innebär också en "fångenskap". Vi blir utsatta som individer i förhållande till marknaden, i form av reklam och trender.
Identitet som rollspel
Samhället kan betraktas som en teaterscen, där människor framträder i olika roller, i olika sociala sammanhang.
Backstage kan man sänka garden och gå ur sin roll. Normerna blir inte längre så viktiga.

Mellan de båda regionerna är barriärerna höga.
Framträdandet sker frontstage. Där spelar de sociala normerna stor roll.

Individen är på sin vakt för att kunna visa upp en sammanhållen bild av sig själv. En motstridig bild skulle skada förtroendet för rollpresentationen.
Det är i framträdandet som individens identitet bestäms, med hjälp av det som publiken tillskriver honom/henne.
Industrialismen och det moderna samhället:

Valmöjligher och förutsättningar för att själv forma sin identitet.
Identiteten knyts till produktion och arbete.
Det som definierar den unika människan. Hur jag uppfattar mig själv, och hur andra uppfattar mig.
Skillnader och likheter
Ingen människa är en ö...
Samspel och kommunikation
Hur signalerar du det?
Hur uppfattar andra dig?
Vem är du?
Individuell identitet


Kollektiv identitet
Klass
Konstruktivistiskt perspektiv
Essentialistiskt
perspektiv
Identiteten är medfödd
och fast. Förändring
är omöjligt.
Identiteten skapas i relation till omgivningen och förändras genom hela livet.
Den enskildes konsumtion styrs av det ekonomiska och det kulturella kapitalet, enligt Bourdieu.
Varor och tjänster vi
köper säger något om vem
vi är eller vill vara
(social och kulturell identitet).
Vad köpte du senast?
Vad säger det om dig?
När är du frontstage?

Var ligger ditt backstage?

Hur påverkas dina handlingar beroende på var du befinner dig?
Definiera

Perspektivera

Diskutera

Exemplifiera
Identiteten utformas i
ett ständigt växelspel med omgivningen.
Olika medier
Historien
Samhället
Skolgång
Materiella tillgångar
Social och
fysisk miljö
Vilka är du?
Från: Erving Goffmans "Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik" (1974)
Ett grundläggande mänskligt behov?
Vem är jag?
Var hör jag hemma?
Vilken roll har jag?
Vad är meningen med mitt liv?
Vem är jag?
Vilka är vi?

I relation till andra lär vi oss vem vi själva är.
Vi beter oss olika, och uppfattar oss olika, beroende på vem vi interagerar med och varför.
Genom kulturella överenskommelser skapas motsatspar och laddas med betydelse. Identitet definieras genom vad vi INTE är.
Identiteten kan inte existera ensamt, det skapas i relation till sin omvärld.
Full transcript