Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Kübra Duran

on 30 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

YARATICILIK VE MOTOR PERFORMANS
36-66 AYLIK OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN
ÇOCUKLARIN MOTOR BECERİLERİ VE YARATICILIKLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
PROBLEM CÜMLESİ
EVREN VE ÖRNEKLEM
BULGULAR
Problemler:
1. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-66 aylık çocukların yaratıcılık ve motor becerileri arasında anlamlı ve doğru orantılı bir ilişki vardır
2. E. Paul Torrance tarafından geliştirilen “Torrance Yaratıcılık Testi” ve okul öncesi dönemdeki çocukların motor performanslarını ölçmek amacıyla Morris, Atwater, Williams ve Wilmore’un 1980 yılında geliştirdikleri motor performans test protokolü arasında anlamlı ilişki vardır. (TAD, DUA, TTF ve Yakalama - ÇBKLK)
3. Çocukların yaratıcılıkları ve motor becerileri arasında çıkan ilişki yaşa ve cinsiyete göre değişiklik göstermemektedir.
Arş. Gör. Dila Nur YAZICI
Arş. Gör. Esra KÖSE
Arş. Gör. Kübra DURAN
ARAŞTIRMANIN AMACI

Literatür taraması
Yaratıcılık

1- Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-66 aylık çocukların yaratıcılık ve motor becerileri arasında bir ilişki var mıdır?
2- E. Paul Torrance tarafından geliştirilen “Torrance Yaratıcılık Testi” ve okul öncesi dönemdeki çocukların motor performanslarını ölçmek amacıyla Morris, Atwater, Williams ve Wilmore’un 1980 yılında geliştirdikleri motor performans test protokolü arasında nasıl bir ilişki vardır?
3- Araştırma grubunda yer alan çocukların yaratıcılıkları ve motor becerileri arasında çıkan ilişki yaşa ve cinsiyete göre değişiklik göstermekte midir?
Bu araştırmanın amacı, 36-66 aylık okul öncesi eğitime devam eden çocukların motor becerileri ve yaratıcılıkları arasında nasıl bir ilişki olduğunun incelenmesidir. Aynı zamanda araştırma grubunda yer alan çocukların yaratıcılıkları ve motor becerileri arasında çıkan ilişki yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterip göstermediği de araştırmanın hedefleri arasındadır.
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Yapılan literatür alışmasında, ülkemizde bu alanla ilgili olabilecek çok az sayıda çalışmanın olduğu görülmüştür. Bu nedenle yapılacak araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Bu araştırmadaki veriler sadece MEB’e bağlı Ankara ili merkezindeki anaokulu/kreşlerde eğitim görmekte olan 110 çocuktan elde edilen verilerle sınırlıdır.
YÖNTEM
ARAŞTIRMANIN MODELİ
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-66 aylık çocukların, yaratıcılıkları ve motor becerileri arasında nasıl bir ilişki olduğunun belirlenmesi ve bu ilişkinin araştırma grubundaki çocukların, yaş ve cinsiyete göre incelenmesi için, bu araştırmada var olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeye çalışan genel tarama modeli kullanılmıştır.
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Ankara merkezde bulunan devlet anaokullarına devam eden 36-66 aylık çocuklar araştırmanın evrenini oluşturmuştur.

Ankara İlin ’de MEB’e bağlı anaokullarından/kreşlerinden rastgele örneklem yöntemi ile
belirlenmiş 36-66 aylık 110 çocuk örneklemi oluşturmuştur
Bu araştırmada E. Paul Torrance tarafından geliştirilen “Torrance Yaratıcılık Testi” ve okul öncesi dönemdeki çocukların motor performanslarını ölçmek amacıyla Morris, Atwater, Williams ve Wilmore’un geliştirdikleri motor performans test protokolü kullanılmıştır.
Motor performans test protokolü, 1980 yılında geliştirilmiştir. Çabukluk, durarak uzun atlama, tek ayak üzerinde dengede durma, tenis topu fırlatma, sürat koşusu ve yakalama olmak üzere 6 boyutu vardır.
Kullanılacak diğer veri toplama aracı olan Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (Torrance
Creative Thinking Test- TCT), 1966 yılında ilk kez yayınlanmış ve çeşitli değişim süreçlerinden geçerek bugünkü halini almıştır (Torrance, 1999; Akt: Gürgen, Bilen, 2005).
Test, üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; resim oluşturma, resim tamamlama ve paralel çizgilerdir.
VERİLERİN TOPLANMASI
Araştırmada kullanılan ölçeklerin uygulamaları iki oturumda gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda çocuklara Torrance Yaratıcı Düşünme Testi uygulanmıştır. İkinci oturumda ise yine aynı çocuklara Motor Performans Test Protokolü uygulanmıştır.
2 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında toplanmıştır. İlk olarak Torrance Yaratıcı Düşünme Testi uygulanmış, ardından Motor Performans Test Protokolü uygulanmıştır. Uygulamanın yapıldığı okulun mevcudu 110 kişidir; ancak uygulama sırasında bazı çocukların gelmemesi ya da yapmak istememeleri nedeniyle veri kaybı olmuş ve örneklem 90 kişiden oluşmuştur.
Motor Performans Test Protokolü
TAD: Çocuk, tek ayak üzerinde durmaya başladığı andan itibaren kronometre çalıştırılmış ve çocuk ayağını yere bastığında kronometre durdurulmuştur. 7 kez uygulandı. En iyi ve en kötü performanslar çıkarılarak geri kalan beş uygulamanın ortalaması saniye üzeirnden alınmıştır.

ÇABUKLUK: Sırt üstü yatar durumdayken, ayağa kalkarak 3.05 m.’ lik mesafeyi koşup tenis topunu alarak hemen geri dönüp eski yatar konumuna gelmesi arasındaki süre ölçülmüştür. 4 kez uygulanmış ortalaması alınmıştır.

YAKALAMA: Bu uygulamada 60 cm. çapındaki çemberin alt ucunun yere olan yüksekliği çocuğun boyuna eşit olacak şekilde ayarlanır. Çocuğa gerekli direktifler verilerek iki tanesi örnek olarak toplam 12 uygulama yaptırılır. Daha sonra son on uygulamanın ortalaması alınır.
DUA: Bacaklarını omuz hizasında açması ve ayak uçlarının yere yapıştırılan bandı geçmeyecek şekilde durması istenir. 5 kez uygulama yaptırılır. En iyi dört uygulamanın ortalaması alınır.

TTF: Çizgiyi geçmeden elindeki tenis topunu en uzağa fırlatması istenir. Bir kez deneme fırsatı verildikten sonra yapılan 7 uygulamadan en uzun ve en kısa mesafeler çıkarılarak 5 uygulamanın ortalaması alınır.
Torrance’a (1981) göre erken çocukluk
dönemindeki çocuklar yaratıcılıklarını kinestetik
olarak sergilemeye daha çok eğilimlidirler çünkü
gelişimsel olarak bu yaşlardaki çocuklar duyumotor dönemindedirler ve hareket, çocukların duygu
düşünce ve hislerini en iyi şekilde ifade ettikleri
yoldur. Bu sebeple, çocukların yaratıcılık düzeyleri
ile motor performansları arasında bir ilişkinin
kurulabilir olması, olağandır.
Yaratıcılık üzerine yapılan geçmiş çalışmalar
göstermektedir ki yaratıcılık; kişilik,
akademik başarı, zeka, ailesel kabul, kişinin
kendi kendini algılayışı ve fiziksel özellikleri
gibi birden çok boyut ve değişkenle
ilişkilendirilebilir (Barron ve Harrington,
1981;Feldhusen ve diğ., 1970; Fleith ve diğ.,
2002; Garailordobil ve Berrueco, 2007;
Lau ve diğ., 2004;Miligram ve Miligram, 1976).
Gelişim Alanları
Motor Gelişim
90 öğrencinin 55’i kız iken 35’i erkek olarak gözlenmiştir. Bu da verinin %61,1’inin kız, %38,9’unun ise erkek olduğunu göstermektedir.
Ay aralıklarına bölüp kategorik olarak aldığımız yaş
değişkeni için bar grafiğini çizdirdiğimizde,
veri setinde en fazla 54-60 ay arasındaki
çocukların olduğu görülmektedir.
ortalama torrance değerinin 8,74 , standart sapmmanın ise 4,443 olduğunu görmekteyiz.
Lineer Regresyon Modeli

Bu bölümde hangi bağımsız değişkenlerin Torrance değeri üzerinde etkisi olup olmadığını, bir diğer deyişle hangi değişkenlerin Torrance ile ilişkisi olduğunu görmek için bir model kurmayı amaçlamaktayız.

Bu bölümde Minitab programını kullanmaktayız.


Regression Analysis:
TORRANCE versus Cinsiyet; TAD; ...

The regression equation is
TORRANCE = - 2,54 + 0,183 Cinsiyet + 0,0535 TAD
- 0,335 ÇABUKLUK - 2,07 YAKALAMA
+ 0,147 DUA + 0,00638 TTF + 0,359 Yaş Gurubu

Predictor Coef SE Coef T P
Constant -2,541 2,586 -0,98 0,329
Cinsiyet 0,1831 0,4203 0,44 0,664
TAD 0,05349 0,02017 2,65 0,010
ÇABUKLUK -0,3354 0,3668 -0,91 0,363
YAKALAMA -2,0701 0,2780 -7,45 0,000
DUA 0,14656 0,01587 9,24 0,000
TTF 0,006379 0,001509 4,23 0,000
Yaş Gurubu 0,3594 0,1931 1,86 0,066

Analysis of Variance
Source DF SS MS F P
Regression 7 1475,38 210,77 61,42 0,000
Residual Error 82 281,40 3,43
Total 89 1756,79


Minitab çıktısına baktığımızda Torrance‘ın açıklanmasında
TAD, Yakalama,DUA, TTF değişkenlerinin önemini görmekteyiz.
Bir diğer deyişle Torrance ile TAD, Torrance ile Yakalama,
Torrance ile DUA ve son olarak Torrance ile TTF değişkenleri
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu sonucuna varmaktayız
( p değerleri α=0,05’den küçüktür)
Ayrıca bu model ile torrance değişkenindeki değişkenlik
%82.1 oranıyla diğer değişkenlerle açıklanabilmektedir.

Sonuç olarak torrance ile öğrencilerin cinsiyeti, çabuklukları ve yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki bulamazken, torrance ile TAD, Yakalama,DUA, TTF değişkenlerinin arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu görmekteyiz.
Full transcript