Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PhD v.5

No description
by

Martin Marko

on 13 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PhD v.5

OSNOVA teoretické východiská
ciele výskumného projektu
návrh riešenia výskumných problémov CITÁT „We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we
created them“

Albert Einstein VHLAD naše problémy nemožno vyriešitˇť spôsobom myslenia, ktorý ich vytvára ˇ Epistemologická dilema PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM KONCEPTU VHLADU
VÝZNAM teoretický a aplikovaný inteligencia kreativita poznanie kognit.štýl kognícia osobnostˇ potreba poznávatˇ úzkostlivostˇ emócie motivácia .aplikované disciplíny psychodiagnostika ooo psychológia práce edukacna pedagogická školská psychológia ˇ schopnostť vhlľadu v reálnom svete
konštruktívne a rekonštruktívne aspekty intelektu
identifikácia, explikácia a využitie schopnosti diagnostika pracovných schopností
pracovná orientácia a voľba povolania
tvorivé riešenie problémov
tréning a výuka PREČCO skúmat vhlad... ? ˇ ˇ ˇ VHĽAD čo je? ? aktuálny stav
komputačné modelovanie
"bludný kruh" fenomenologická (náhlosť, "aha", implicitnosť, bezradnosť) problémová (prac.priestor, - rozmer, subj.) (špecificita - reštrukturácia,
"gap", analógie... NSA a RCT) procesuálna DEFINÍCIA nekoherentné poznanie,
konceptuálna
nejednotnosť nevalidné metódy
(vhľadové problémy) nevalidné a rozporné
výsledky Bludný kruh nedostatok konsenzu a rigoróznosti vo výskume.
problém koncipovania plauzibilnej definície vhľadu.
vágnosť a nekoherentnosť implikuje využívanie arbitrárnych metód (operacionalizácia tzv. "vhľadovými" problémami, chýba im validita.)
hromadia sa nekoherentné výsledky a závery. ... stagnácia Primárne a kruciálne úlohy pre výskum:
stanoviť plauzibilnú a konzistentnú koncepciu,
rigorózne definovať fenomén vhľadu.
K úlohám relevantné a nevyhnutné potreby:
tvorba experimentálnych vhľadových problémov pre výskum a modelovanie.
validizácia a teoretická systemizácia konceptu Stav v oblasti
implikuje ˇ ˇ NAŠE Marko, 2010; 2011; 2012
Brezina, Marko, 2012 Diferenciálna analýza VÝSKUMY Reprezentacčný vplyv kognitívnych štruktúr ak existuje vhlľad ako dištinktívny konštrukt, musia existovaťtˇ špecifické definičcné atribúty;
štruktúru týchto atribútov možno izolovatˇ kontrastom vhľladového a analyticko-konvergentného myslenia

existencia diferentných módov myslenia implikuje existenciu rozdielov vo využívaní kognitívnych zdrojov a v procese riešenia problémov;
tieto rozdiely sa preukázali na kvantitatívnej aj kvalitatívnej úrovni Predpoklady ˇ ˇ Výsledky Neexistencia vztahu medzi úspešnostou v riešení analytických problémov (AM) a vhladových problémov (VP): Výkon AM ≠ Výkon VM;
výkon v riešení analytických problémov bol silno korelovaný s výkonovým skóre kognitívnych procesov a všeobecnou inteligenciou. (Regresný model: Výkon AM = f (FS); >75% variability)
vztah medzi výkonom v riešení vhladových problémov a kognitívnymi funkciami nebol identifikovaný. (Regresný model: Výkon VM = f (FS); < 6% variabilit)
"aha"; referovanie; náhlostˇ; špecifické fázy riešenia. AM VM FS >75% < 6% Predpoklady poznávací systém organizuje chaos reality do poznatenej podoby prostredníctvom konštrukcie kognitívnych štruktúr (KŠ) - systém transformácií a filtrov.
KŠ - relatívne rigidné komponenty systému reproduktívneho myslenia.
neadaptívne poznávatˇ každú vec unikátne - KŠ ako efektívne nástroje, ktoré sa aktivujú pri reprezentovaní každodenných situácií a problémov.
majú reprezentacný vplyv –intuitívne prednastavujú reprezentácie situácií
vhladové problémy však považujeme za špecifickú kategóriu nerutinných (až proti-intuitívnych) a viacznaných situácií, ktoré pre svoju neštruktúrovanostˇ vytvárajú stav kognitívnej neistoty.
v týchto situáciách KŠ ako automatizované filtre a transformácie vytvárajú inadekvátne uchopenie problému. Pre úspešné riešenie je teda nutné transformova reprezentáciu problému - reštruktúrovatˇ. ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Vhľad je samostatný konštrukt.
Je relatívne nezávislý od kognit. proc.
Zlyhanie vhľadu môžu spôsobovať KŠ. Systemizované ciele výskumného projektu 1. Fáza: konceptualizácia (1) Detailná analýza fenoménu
(2) Určenie základných konštituentov problémov
(3) Definovanie konštruktu 2. Fáza: operacionalizácia (4) Tvorba experimentálnych vhladových problémov
(5) Testovanie a nastavovanie ich parametrov
(6) Poskytnutie operacionálnej definície (7) Bližšia explorácia vplyvu KŠ na zlyhanie vhladu
(8) Explorácia interfunkčných vzahov s úspechom
(9) Zistenie globálnosti vs. špecificity schopnosti 3. Fáza: explorácia a explanácia ˇ PROBLÉMY praktické
teoretické
metodologické ? ! RIEŠENIA postupy
metódy
dizajn Metodologické otázky výskumu myslenie sa manifestuje pri riešení problémov
systematickou manipuláciou týchto situácií možno systematicky evokovatˇ žiadúce femonény, popísatˇ a vysvetlitˇ ich. Typ (kvalita) údajov VALIDIZÁCIA a DEFINÍCIA Riešenie 1. problému: "Problem-driven" postup "Theory-driven" postup ˇ diferenciálna analýza
kognitívne štruktúrovanie
participujúce procesy Sekvencia dôležitých krokov kvalitatívnej analýzy: (1) výber vhladových problémov využívaných vo výskume - korpus problémov vhodných pre následnú analýzu.

(2) systemizácia problémov podla charakteristík - zúženie, kategorizácia, ich teoretická analýza - taxonómia.

(3) kvalitatívna analýza procesu riešenia - opakujúce sa typické fenomény, resp. konštituenty, ktoré možno teoreticky zvážitˇ a využitˇ pre tvorbu nových problémov;

(4) deskripcia zachytených fenoménov, kt. sa manifestovali, no aj základných kvantitatívnych parametrov (% úspechu a priemerný cas)

(5) induktívna úvaha - zovšeobecnenie pozorovaných fenoménov v súvislosti so schopnostˇou vhladu. Všeobecné a špecifické metódy: (1) Pozorovanie (verbalizovaného) riešenia problémov
(2) Pološtruktúrované rozhovory (post hoc) o kritických bodoch
(3) Analýza videosekvencií, resp. odpoveových hárkov
(4) Metóda kontinuálnych asociácií
(5) Metóda „importaint to solution“
(6) Metóda hodnotenia progresu v riešení Úloha kvalitatívnej analýzy: fenomény typické pre VM
typy chýb a stratégií
pretriedenie korpusu problémov
kritické zhodnotenie a výber najvhodnejších pre dalšiu fázu výskumu & získanie poznatkov pre tvorbu nových problémov ˇ ˇ ˇ "Prioritnou a nevyhnutnou úlohou predkladaného výskumného projektu je navrhnutie plauzibilnej definície konštruktu vhadu a obhájenie jeho validity. Ako sme spomenuli, táto problematika je pre výskum vhadu fundamentálna." Riešenie 2. problému: TVORBA EXPERIMENTÁLNYCH
PROBLÉMOV "Arbitrárne využívanie vhľadových problémov viedlo ku konceptuálnej nejednotnosti Pre ďalší výskum je dôležité vytvoriť validné vhľadové problémy s voliteľnými parametrami." IRT Atribúty Item Response Theory testová teória - pre dizajn problémov
theta - latentná; variabilita odpovede
model P = f (theta; a;b;c) a) b) Nárocnostˇ ˇ Nárocnostˇ nutná vyváženostˇ

Sémantická blízkostˇ
RAT
IR indexy


Kumulatívny efektZložitostˇ (distraktory)
Priming, prevedenie... ˇ ˇ Cas Temporálny parameter ˇ ˇ ˇ 5+ minút:
neumožnuje zistovanie vzájomnej asociácie
množstvo pozorovatených fenoménov
vhodné najmä pre kvalitatívnu analýzu
1-5 minút:
využitie niekolkých problémov za sebou
možnotˇ komparácie / modelovania / test
do 1 minúty:
nevhodnými pre kvalitatívnu analýzu
vlastnosti pre kvantitatívny výskum
neurofyziologický (nulový bod EPR) 4. Fáza: aplikácia - tvorba testu; výpoctovú reprezentáciu modelu ˇ Navrhované vhladové problémy: nárocnostˇ spracovania
a riešenia rastie s IR ˇ ˇ 3) Candle problem 4) Bulb problem 1) Figúry 2) RAT Bondra - Demitra - Šatan Metla - Uhlík - Mrkva Humor - Noc - Pasažiér Očné pohyby Nezávislé Závislé Parametre
problémov Schopnostˇ vhladu
(úspech, cas...) ˇ ˇ INTERVENUJÚCE "Frontálna inteligencia" Fluidná inteligencia Tvorivostˇ "Informacne správanie" Neurofyz. procesy ˇ rozdiel od psychomet. inteligencie
"alternatívy vytvárajúce myslenie"
zodpovedné za formovanie "geštaltov" Navrhované testy: identifikácia neurálnej aktivity reštrukturácie (objektívne kritérium pre definovanie vhladu) - málo neurofyziologických podkladov
výskumne využívané problémy: RAT, cínske znaky

EEG (ERP)

konvergentná evidencia: špecifická dôležitostˇ pravej hemisféry (hrubé sémantické kódovanie; difúzne šírenie aktivity - remote štruktúry): (1) facilitatívna nápoveda PH; (2) lepšie rozpoznávanie RA; (3) klinické zníženie schopnosti rieši neštruktúrované problémy; (4) zhoršené porozumenie symbolike a metaforám. ˇ NFS; NFCC; AACS Torranceho test: Kruhy: „odhaluje tendenciu k narušeniu už vytvorenej štruktúry, pricom sa má vytvorit nieco nové“ ˇ ˇ ˇ ˇ 3. EXPLORÁCIA A EXPLANÁCIA Simulácia systému "kognitívna hra" programovaný komplexný problém
systém dynamických premenných
kontextualizované prostredie
Úcel simulácie: kontext: známe pojmy a javy, no taktiež fikcia - mesto/výprava
schopnostˇ štruktúrovatˇ správanie sa systému a orientovatˇ sa
úcelné ovládanie systému zasahovaním do neho a riešenie úloh
vplyv aktivácie familiárnych štruktúr na uvedené schopnosti
tendencia skreslovatˇ nové konceptuálne vztahy.

Parametre: pocet krokov; komplexnostˇ; intuitívnostˇ systému...
Výstupy: štrukturácia systému (schopnostˇ vytvoritˇ koncepty a relácie premenných); reprezentácia systému (CmapsTooL); riešenie úloh (misií): konzonantných vs. dizonantných (kritické); tendencie poznávania systému (uzatvorenie, schop. štrukt., potreba štr.)
prostredie komplexných štrukturálnych vztahov v kontexte ˇ ˇ prepojenie mnohých konštruktov projektu
ich "objektívne" zachytenie
možnostˇ jemného a komplexného modelovania Simulácia Vhlad ˇ Informacné správanie ˇ Štrukturácia reprezentácie Frontálne funkcie ...a iné ˇ Prínos výskumu: metodológia (nové metódy)
teoretický prínos (definícia, koncepcia, model - porovnanie)
psychológia práce (pracovná orientácia, výber zamestnancov)psychodiagnostika (testovanie)
edukacná / školská psych. (výber na špecializované odbory).
väcšina reálnych pracovných pozícií nevyžaduje akademické schopnosti, ale schopnostˇ porozumietˇ a riešitˇ zle-štruktúrované problémy.
výber podla tohto kritéria má teda praktické uplatnenie (flexibilita a kreativita sú cenené vlastnosti).
pozície: priemyselný / umelecký dizajn, reklama, všetky firmy sprostredkovavajúce riešenia ... ˇ ...dakujem za pozornostˇ
Full transcript