Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kindermishandeling

No description
by

John Apple

on 13 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kindermishandeling

Kindermishandeling
Jaarlijks 100 000 kinderen
Kinderen van alle leeftijden met meest uiteenlopende achtergronden
Ouders: vaak niet met opzet

Definitie:
'Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen, ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.'

Kindermishandeling

Omschrijving
Niet alleen voor professionals, maar voor iedereen
Advies geven
(vermoedelijke) situaties onderzoeken
Het voor hulp en justitiële acties verder geleiden van meldingen
Melding kan anoniem

Doel
Bestrijden kindermishandeling
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Organisatie
Verantwoordelijkheid voor jeugdzorg:
Gemeenten: Wet maatschappelijke ondersteuning
Provincies: Wet op de jeugdzorg
Jeugdzorg NL
Kamer Jeugd & Opvoedhulp
Kamer Bureaus Jeugdzorg
Toegangspoort tot jeugdzorg: Indicatie stelling
Taken:
Uitvoeren van maatregelen door kinderrechter opgelegd
AMK
Kindertelefoon

1 januari 2015: Zorg voor jeugd geheel ondergebracht bij gemeenten
Nieuwe Jeugdwet in voorbereiding
Betrokken bij AMK
Gezondheidszorg
Onderwijs
Kinderopvang
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdzorg
Justitie: Raad voor de Kinderbescherming

Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Geldt niet voor vrijwilligersorganisaties
Controle door inspecties

Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 'Kinderen Veilig‘
Multidisciplinair

Professionals
Kindermishandeling:
Ernstige bedreiging voor gezondheid en ontwikkeling kinderen
Bestrijden d.m.v.
Voorkoming
Vroegtijdige signalering en stoppen
Beperken van schadelijke gevolgen voor het kind

2010: 118 000 kinderen en jongeren in NL
Ruim 3%!
Meerderheid: emotionele en fysieke verwaarlozing

2005: 107 000 kinderen en jongeren in NL
Waarschijnlijk door eerder rapporteren
Maatschappelijke achtergrond
VN-Verdrag rechten van het kind
Burgerlijk Wetboek (art. 247)
AMK: Wet op de Jeugdzorg
Wet verplichte meldcode
Wetsartikelen mishandeling in instellingen
Art. 21, 4a, 3, 1.3.8

Kinderbeschermingsmaatregelen
Ondertoezichtstelling
Ontheffing en ontzetting uit ouderlijk gezag
Machtiging uithuisplaatsing

Wetboek van Strafrecht

Wetgeving rondom kindermishandeling
J.P. Mackenbach, P.J. vd Maas. Volksgezondheid en gezondheidszorg. 4e druk. Maarssen, Elsevier, 2008
www.rijksoverheid.nl – laatst bekeken op 14-06-2014
Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg
Meldcode
AMK, via www.amk-nederland.nl – laatst bekeken op 14-06-2014
Jeugdzorg Nederland, via www.jeugdzorgnederland.nl – laatst bekeken op 14-06-2014
Rijksbegroting, via www.rijksbegroting.nl – laatst bekeken op 14-06-2014
Bureau Jeugdzorg, via http://socialekaartasvz.intropagina.nl/bureau-jeugdzorg.html – laatst bekeken op 14-06-2014
KNMG Stappenplan kindermishandeling, via http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/Stappenplannen-meldcode/Stappenplan-kindermishandeling.htm# – laatst bekeken op 14-06-2014
Beter beslissen over kindermishandeling, via http://www.nji.nl/nl/Beter_beslissen_over_Kindermishandeling.pdf – laatst bekeken op 14-06-2014
Kindermishandeling probleemschets en cijfers, via http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Cijfers – laatst bekeken op 14-06-2014
Landelijke ontwikkeling aanpak kindermishandeling, via http://www.voordejeugd.nl/images/pdf/factsheet/Factsheet_Land_Ontw_Aanpak_KiMi_juni2013.pdf – laatst bekeken op 14-06-2014
Beleid Wet- en regelgeving, via http://www.nji.nl/Beleid-Wet--en-regelgeving – laatst bekeken op 14-06-2014
Kinderombudsman, via http://www.kinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/mishandelde-kinderen-en-risicogroepen-nog-onvoldoende-in-beeld-bij-gemeenten/?id=387 – laatst bekeken op 14-06-2014
Bronnen
Verschillende vormen van kindermishandeling:
Lichamelijke mishandeling
Lichamelijke verwaarlozing
Psychische of emotionele mishandeling
Psychische of emotionele verwaarlozing
Seksueel misbruik
Ethiek kindermishandeling lijkt simpel:
Voor degene die mishandelt: doe dat niet.
Voor ieder ander: doe wat je kan om kinderen ertegen te beschermen.

Echter:

Intentie
Culturele verschillen

Beroepsgeheim

Aannemelijk vermoeden?
Sociaal-economische verschillen
Etniciteit
Huisarts: Alle gezinsleden als patiënt

Stel je meldt en het blijkt dat je fout zit…
Ethische dilemma's
Ethische dilemma's
Wat rekenen we tot mishandeling?
Wanneer spreken we van een aannemelijk vermoeden?
Hoe zeker moeten we zijn van mishandeling voordat er onderzoek moet worden uitgevoerd?
Wat moeten we doen wanneer we denken dat het rapporteren van mishandeling niet het beste is voor het kind?
Groepsleidster medisch kinderdagverblijf:
Johan, bang, zeer gehoorzaam.
Veel blauwe plekken, maar struikelt ook vaak.
Moeder: "Pak hem streng aan!"
Wanneer moeder groepsverblijf binnenkomt, kruipt Johan bij de hoofdleidster op schoot of klampt zich aan mij vast.
Intuïtief (groepsleidster): Johan en zijn moeder gaan niet zo gemakkelijk met elkaar om als andere kinderen en hun moeders.
Groepsleidster vermoedt kindermishandeling

Hoofdleidster: “Het is een ontwikkelde vrouw die veel over opvoeding weet.”

Partner: “Je beeld het je waarschijnlijk in. Je werk is al moeilijk genoeg, dus bemoei je er maar niet mee. Hoofdleidster heeft meer ervaring.”

Vriendin: “Dat kind kan niet voor zichzelf opkomen. Daar ben jij als volwassene voor. Het is jouw verantwoordelijkheid om te onderzoeken of hier iets aan de hand is.”

Vragen?
Take Home message
Bel het
AMK
als de situatie jou niet zint, dat is
altijd
het beste voor het
kind!
Full transcript