Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Pulitika ng Wikang Panturo

Ulat ni Justine Amonoy
by

Justine Amonoy

on 20 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Pulitika ng Wikang Panturo

Ang Pulitika ng
Wikang Panturo I. Dimensyon ng wika
A. Pedagogikal
B. Pulitikal
II. Wikang panturo
A. Instrumento ng pagbilanggo sa isipan
B. Instrumento ng pagpapalaya sa isipan Balangkas ng ulat Buod ng Ulat A. Teorya ng wika at edukasyon
B. Patakarang pangwika sa edukasyon: kasaysayan
a. Bilang asignatura
b. Bilang wikang panturo
C. Wikang Panturo: Isyung Pulitikal
a. Instrumento ng kolonisasyon ng isipan
b. Instrumento ng pagpapalaya ng isipan Teorya ng Wika at Edukasyon Patakarang Pangwika sa Edukasyon: Kasaysayan Bilang asignatura
Bilang Wikang Panturo Bilang Asignatura Konstitusyon ng Biak-na-Bato ng Unang Republika ng Pilipinas (Mayo 13, 1897)

-Tagalong ang opisyal na wika ng Republika Ikalawang Republika (Hunyo 12, 1898) at sumunod pang mga Republika

-May pag-aalinlangan sa mga katutubong wika
-Katatagan sa wika ng dating kolonisador Pilipino

- ang tawag sa Wikang Pambansa mula 1959 sa bisa ng Kautusang Pangkagawaran Bilang 7
Programa Constitucional de la Republica Filipino ni Mabini

- nakatakdang dapat ituro sa primarya ang pagbasa, pagsalita at pagsulat sa Tagalog
-Hindi naisakatuparan
Kautusang Pangkagawarang Bilang 1, serye 1940

-Pinalabas ng Sekretarya ng Edukasyon
-Itinakdang simula Hunyo 19, 1940, ituturo ang wikang pambansa sa lahat ng paaralan bilang asignatura sa ikaapat na taon ng mataas na paaralan at sa mga kolehiyong pangguro
1943

-Itinagubilin ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng publiko’t pribadong paaralan at kolehiyo
1973 Konstitusyon ng Ikalimang Republika

- inanak ng Batas Militar
-Isinatabi ang Pilipino bilang wikang pambansa bagamat bilang wikang opisyal kaagapay ng Ingles
Kautusang Pangkagawaran Bilang 22, serye 1978

-Inatas ng Ministri ng Edukasyon at Kultura
-Paglalakip ng anim na yunit ng Pilipino sa lahat ng programang kurikular ng mga kolehiyo, publiko’t pribado, simula sa unang semestre ng pasukan 1979-1980
-Paglalakip ng 12 yunit ng Pilipino sa kurikular ng Edukasyong Pangguro


Presidente William McKinley (1900)

-“primary instruction should be given in the first instance in every part of the island in the language of the people.”
Bilang Wikang Panturo Wikang Inggles

-ipinasya ng mga kolonisador na gamitin bilang tanging wikang panturo mula primarya hanggang antas tersyaryo
Lupon ng Pambansang Edukasyon

-bernakular bilang wikang panturo sa una’t ikalawang baiting ng mababang paaralan
-ibinatay ang pasya sa kinalabasan ng eksperimento sa Iloilo (1948-1954)
-sinuportahan ng rekomendasyon ng UNESCO noong 1951
Departamento ng Pilipino at Panitikan ng Pilipinas

-sa Kolehiyo ng Agham at Sining sa Unibersidad ng Pilipinas
-natatag bunga ng siglang makabayan
1968

-ilang mga guro ang nagpasyang gamitin ang Pilipino sa kani-kanilang asignatura
Rebolusyon Bilang 45, serye 1969

-pinagtibay ang paggamit ng Pilipino bilang wikang panturo sa 1-4 na baitang ng mababang paaralan
-hindi halos maipatupad
Presidential Commission to Survey Philippine Education (1970)

-Pilipino ang magiging pangunahing wikang panturo ng bernakular sa unang baitang
-Pilipino at Ingles ang magiging wikang panturo sa mataas na paaralan at kolehiyo
-Di pa naipapatupad ay napaltan na nuong 1974 ng Patakarang Bilingwal na hindi din ganap na naipatupad
1971

-pinagtibay ng UP ang patakarang pagkakapantay ng wikang Ingles at Pilipino
Edukasyong Elementarya (1983)

-sa bagong kurikulum nananatili ang magkahiwalay na gamit ng Ingles at Pilipino bilang wikang panturo
Wikang Panturo: Isyung Pulitikal Instrumento ng Kolonisasyon ng Isipan
Instrumento ng Pagpapalaya sa Isipan Instrumento ng Kolonisasyon ng Isipan Bilang Asignatura
*Programa ng Masaklaw na Edukasyon - 3 yunit sa Pilipino at 9 yunit sa Ingles

Bilang Wikang Panturo
*Ang paggamit ng Pilipino bilang wikang panturo ay mahigpit na tinutulan.
*Magbalik sa paggamit ng wikang Ingles bilang tanging wikang panturo sa lahat ng antas
Patakarang pang-edukasyon at pang-wika

-patuloy na pinaglilingkuran ang interes ng nakapangyayaring uri
-pinapanatiling bihag ang mga Pilipino
Wikang Kastila

*Hindi pinapalaganap ang wikang Kastila sa mga katutubo
*Nabuksan sa mga katutubo nuong 1863 lamang
Wikang Ingles

*Ginawa ng mga mananakop ang edukasyon na mahalagang bahag ng kanilang benevolent assimilation policy

*Ingles bilang asignatura at wikang panturo

*Mis-edukasyon hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi pati sa mga administrator at edukador

*Natuklasan na hindi mabisang panturo ang Ingles (Monroe Survey Commission, 1924)
*Mga guro’t iskolar, tinanggap ang kanluraning edukasyon (teorya at metodolohiya)

*Mataas na uri ng edukasyon para sa mayaman at mababang uri para sa mahirap

*Inatasan ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng edukasyon na palakasin ang Ingles bilang wikang panturo

*Gawing politekniko ang ang mga akademikong mataas na paaralan ng bansa
Instrumento ng Pagpapalaya sa Isipan Makabayang edukasyon

-ang institusyong pagn-edukasyon ay magiging maka-Pilipino sa oryentasyon
-magiging malaya’t mapagpalaya sa pagsisiwalat sa tunay na kalikasan ng namamayaning kaayusang panglipuna’t pangkabuhayan at ng totoong kalagayan ng sambayanan
-ang wika ay ang Wikang Filipino
Coordinate Bilingualism

-mahirap matamo; laging mangingibabaw ang isa sa isa
Surian ng Wikang Pambansa (1978)

-sinaliksik na multilingwal ang batayan ng Filipino
Pag-aaral sa Bikol, Cebu, Iloilo, Iloko at Pampanga

-natuklasan na ang mga batang tinuruan sa Filipino ay kasinghusay na nakababasa’t nakasusulat sa kani-kanilang bernakular gayong hindi pormal na tinuruan
Wikang Filipino

-mabisang wikang panturo maging sa asignatura sa siyensya, matematika at teknolohiya
-may mapagpalayang bisa
-katulong sa paggawa ng sariling modelo
-Higit na makikinabang ang sambayanan sa mga pag-aaral sa lipunan at kultura
Sanggunian:

Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan
Pamela Constantino at Monico Atienza Nag-ulat:
Mary Justine Clarise A. Amonoy
Full transcript