Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

СОЛО ТАКСОНОМИЙН АРГА

No description
by

Suvd Ganbold

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of СОЛО ТАКСОНОМИЙН АРГА

design by Dóri Sirály for Prezi
COLO таксономийн аргын давуу тал :

Оноодрийн байдлаар боловсролын байгууллагуудад стандартыг хэрэгжYYлэх болсноор сургалтын зорилгуудад томоохон оорчлолтYYд гарч байна.
COLO ТАКСОНОМИЙН АРГА
Уламжлалт сургалтын тогтолцоонд суралцагсдын мэдлэг, чадвар, хэрэглээг чухалчилсан Yнэлгээний тоон хандлага давамгайлж байсан Yед голлон Блуумын таксономид тулгуурлан сургалтын Yнэлгээг явуулдаг байсан.
Тэгвэл 21-р зууны орчин цагт дидактик сургалтыг чухалд тооцдог болсон энэ нийгэмд Блуумын Yнэлгээний арга нь хэр нийцтэй вэ? , Хэр шударга Yнэлгээ болж чадах вэ? гэдэг нь оороо их эргэлзээтэй юм.
Одоогийн нийгэмд Блуумын таксономид тулгуурлан сурагчдыг Yнэлсэнээр - 1. Сурагч багшийн талаар таагYй сэтгэгдэлтэй болох, 2. Сурагч багшид Yл итгэх хандлагатай болох, 3. Сурагчид дYнгийн араас хооцолдох гэх мэт сорог Yр дагаварууд ихээр гарсаар байна.
Тэгвэл яагаад BLOOM биш COLO гэж ?

Иймд COLO таксономийн арга зYй нь суралцагсадын цогц чадамжийг Yнэлэхэд тохиромжтой ба боловсролын Yнэлгээний шинэчлэлд ашиглаж болохоороо давуу талтай юм.
COLO таксономийн аргын Yзэл баримтлал :
COLO таксономийн Yзэл санаа нь БИГ ба КОЛИ нарын
"Суралцагчийн мэдлэгийн бYтэц"
судалгааны Yр дYн богоод ЖАН ПИАЖЕГИЙН "Оюун ухааны хогжлийн онол"-д Yндэслэгдсэн байдаг.

"Structure the Observed Learning Outcomtes"
гэсэн англи YгнYYдийн эхний YсгYYдээс
COLO
гэж нэрлэгддэг.
COLO таксономийн нь
"Даалгаврыг хэрхэн гYйцэтгэж байгаагаар нь хYYхдийн ОЮУН УХААН-ы хогжлийн тYвшинг Yнэлж болно , ЯАЖ ХИЙЖ БАЙГАА НЬ ЯАЖ СЭТГЭЖ БАЙГААГИЙН ИЛРЭЛ"
гэсэн
КОГНИТИВ
сэтгэл судлалын Yзэл санаанд тулгуурладаг.
COLO таксономийн гол Yзэл санаа нь - Суралцагчийн мэдлэг эзэмшилтийн
5 ТYВШИНГ
ялгасанд оршдог.
Суралцагчийн мэдлэг эзэмшилтийн

5 ТYВШИН
БYТЦИЙН
ОМНОХ
ЭНГИЙН

НИЙЛМЭЛ
НИЙЛМЭЛ

УЧИР
ШАЛТГААНТ
НИЙЛМЭЛ

ХИЙСВЭР
Эдгээр тYвшингYYд дараалсан байдаг ба мэдлэгийн бYтцийн зохион байгуулалтад Yндэслэдэг.
Суралцагчдын бYтээсэн мэдлэгийг дээрх 5 тYвшинд нийцсэн асуулт даалгавраар илрYYлэх боломжтой гэж Yздэг байна.
Улмаар суралцагчийн бичгэн болон Yгэн хариултанд шинжилгээ хийж, сургалтын зорилтыг ямар тYвшинд хэрхэн хангаж байгааг илрYYлэх боломжтой.
Энэ арга нь сурагчид яаж хийж байгаа нь, яаж сэтгэж байгаагийн илрэл гэсэн зарчимд тулгуурлан сурагчдын сэтгэн бодохуй болон эзэмшсэн мэдлэг хэр бYтэцчилэгдсэн, эрэмбэ тогтолцоотой болсон, тэрхYY мэдлэгийг сурагчид оорсдоо бYтээсэн YY? гэдгийг 5 тYвшин бYхий асуулт, даалгавраар илрYYлдэг богоод боловсролын олон улсын Yнэлгээний жишиг юм.
"13-р зууны Монгол улс"
сэдэвт нэгж хичээлээр тYYхэн чухал Yйл явдлын тухай сурагчдын мэдлэг эзэмшилтийг СОЛОТАКСОНОМЫН аргаар Yнэлсэн жишээ :
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
Full transcript