Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

adnan kara

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Foundation Açık uçlu anket -nitel

“Öğretmen bir çiçek/renk/hayvan olsaydı, hangi çiçek renk/hayvan olurdu, neden?”

Veri analizi
içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve yorumlanmıştır.
Metaforların tümü 11 öğretmen tipi kategorisi altında toplanmıştır.
Çalısmanın ÖnemiÇalışma bir olgu bilim (fenomoloji) çalışmasıdır. Fenomoloji kullanılarak bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamıyla kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışmada veriler açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları içeren anket yoluyla 2010-2011 bahar yarıyılında elde edilmiştir. Veri toplama aracı hazırlanırken, bireylerin sahip olduğu algıları ortaya çıkarmada metaforların bir araç olarak kullanıldığı çalışmalar incelenmiştir (Inbar, 1996; Guerrero ve Villamil, 2002; Alger, 2009; Shaw vd. 2008; Saban 2004, 2008, 2009; Saban vd. 2006; Töremen ve Döş, 2009; Aydoğdu, 2008; Öztürk, 2007; Cerit, 2008; Aydın ve Ünaldı, 2010). Phase 1 Metafor terimi
Yunancada
“bir eyin karılığını aktarmak” veya
“transfer etmek” tir (Presmeg,1998).

Farklı sözlüklerde ise iki eyi karılatırma, temel benzerlikleri kullanma (Dur, 2006).

TDK sözlüğünde ise mecaz anlamında; “bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından baka anlamda kullanılan söz; bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dıında baka anlamlara gelecek biçimde kullanma” (http://www.tdk.gov.tr) eklinde tanımlanmıtır Arastırma Çalısmanın Amacı Kosova Prizren Eğitim Fakültesine devam eden öğretmen adaylarının “öğretmen” ve “öğretmenlik mesleği” kavramları hakkındaki düşüncelerini, gelecekte olmayı düşündükleri öğretmen tipini metaforlar kullanarak belirlemektir. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ METAFORLARI: KOSOVA ÖRNEĞİ Kosovada yetişen öğretmenler

Öğretmen yetiştirme politikası Çalışma bir olgu bilim (fenomoloji) çalışmasıdır. Fenomoloji kullanılarak bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamıyla kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

Çalışmada veriler açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları içeren anket yoluyla 2010-2011 bahar yarıyılında elde edilmiştir. Veri toplama aracı hazırlanırken, bireylerin sahip olduğu algıları ortaya çıkarmada metaforların bir araç olarak kullanıldığı çalışmalar incelenmiştir (Inbar, 1996; Guerrero ve Villamil, 2002; Alger, 2009; Shaw vd. 2008; Saban 2004, 2008, 2009; Saban vd. 2006; Töremen ve Döş, 2009; Aydoğdu, 2008; Öztürk, 2007; Cerit, 2008; Aydın ve Ünaldı, 2010). Metafor Doç.Dr. Hülya Gür
Balıkesir Üniversitesi
Necatibey Eğitim Fakültesi
10100, Balıkesir- TÜRKİYE öğretmen öğretmenlik mesleği öğretmen adayları Kosova Veri toplama Çalımada iki arastırma sorusu kullanılmıstır:

Kosova Prizren Eğitim Fakültesindeki öğretmen adaylarının öğretmen kavramı için kullandıkları metaforlar nelerdir?;

Kosova Prizren Eğitim Fakültesindeki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği için kullandıkları metaforlar nelerdir?

Çalımanın Kosova eğitiminin planlanmasına katkı sağlaması ümit edilmesi bakımından önemlidir. Çalısma 2010-2011 Eğitim-öğretim yılında
Prizren Eğitim Fakültesi-Kosova’ da llköğretim Bölümünde öğrenim gören 150
(60 I.sınıf-okul öncesi öğretmenliği (OÖ1),
45 II. sınıf-matematik-enformatik öğretmenliği (ME2),
25 III. sınıf-sınıf öğretmenliği (SÖ3) ve
20 IV. sınıf-sınıf öğretmenliği (SÖ4)) öğretmen adayları ile yapılmıtır.
Katılımcıların 126 sı kız (%84), 24 ü erkek (4 I.sınıf- 13 II.sınıf- 4 III. sınıf- 3 IV.sınıf) (%16)dir.
Ayrıca, okul öncesi öğretmenliği programında öğretmen adaylarının yaları
birinci sınıfta olmalarına rağmen 21 ile 39 arasında değimekte, diğer sınıflarda ise 21-24 arasında bulunmaktadır. Açık uçlu anket -nitel
“Öğretmen bir çiçek/renk/hayvan olsaydı, hangi çiçek renk/hayvan olurdu, neden?”

Veri analizi
içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve yorumlanmıştır.

Metaforların tümü 11 öğretmen tipi kategorisi altında toplanmıştır. Katılımcılardan “Öğretmen . . . gibidir. Çünkü, ...”;“Öğretmenlik . . .gibidir. Çünkü, ...”
ifadeleri verilerek öğretmen, öğretmenlik ile ilgili imajları ve bunların sebepleri belirlenmeye çalışılmıştır.

İkinci bölümde “Öğretmeni bir çiçek/bitki ile tanımlamak istersek hangi çiçek olurdu? Nedenlerinizi yazınız”;
ifadelerini doldurmaları istenmiştir.

Üçüncü bölümde, “Öğretmeni bir renk ile tanımlamak istersek hangi renk olurdu? Nedenlerinizi yazınız” ifadelerini doldurmaları istenmiştir.

Dördüncü bölümde ise ““Öğretmeni bir hayvan ile tanımlamak istersek hangi hayvan olurdu? Nedenlerinizi yazınız”; ifadesini doldurmaları istenmiştir. metafor Forceville (2002:2),

1- Metaforun konusu nedir?
2- Metaforun kaynağı nedir?
3- Metaforun kaynağından konusuna atfedilmesi düşünülen özellikler nelerdir?

örneğin,
“Öğretmen bahçıvan gibidir.”

öğretmen sözcüğü), metaforun kaynağı (bahçıvan) ve metaforun kaynağından konusuna atfedilmesi düşünülen özellikler (bahçıvanın yetiştirdiği fidanlarla ayrı ayrı ilgilenmesi gibi öğretmenin sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alması) şeklinde açıklayarak metaforun kaynağının, metaforun konusunu farklı bir bakış açısıyla anlamada bir filtre veya süzgeç görevi gördüğünü belirtmiştir. Bullough vd. (1992),
Ross et al. (1992),
Inbar (1996),
Guerrero ve Villamil (2002),
Botha (2009),
Alger (2009),
Forceville (2002),
Shaw, Barry &Mahlios (2008),
Saban (2004, 2008, 2009),
Saban vd.(2006, 2006),
Töremen ve Döş (2009),
Girmen (2007),
Arslan ve Bayrakçı (2006),
Aydoğdu (2008),
Öztürk (2007) ve
Cerit (2008) gibi.

Kosova da “öğretmen” ve “öğretmenlik mesleği” kavramları ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda çalışma bir ilk olacağından öğretmen yetiştirme politikalarına öneriler sunacaktır. Öğretmen adaylarının “öğretmen” ve “öğretmenlik mesleği” kavramlarına ilişkin algıları;

Çevreye, kültüre, deneyimlerine, okul yaşantılarına, aldıkları formal ve informal eğitime

Derse karşı tutumlarına bağlı olarak değişmektedir.
Gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının öğretmenleri ve öğretmenlik mesleğini nasıl algıladıklarının ortaya çıkarılması bize eğitimin planlanmasında ipuçları verecektir. Yapılan araştırmalarda likert tipi ölçekler kullanılsa da, birçoğunda katılımcıların açık uçlu cümleleri tamamlamaları istenmiştir. Bu nedenle anket için önce ön görüşmeler yapılmış ve daha sonra yazılı form şekline dönüştürülmüş ve dört bölümden oluşmuştur. Katılımcılardan

“Öğretmen . . . gibidir. Çünkü, ...”;“Öğretmenlik . . .gibidir. Çünkü, ...” ifadeleri verilerek öğretmen, öğretmenlik ile ilgili imajları ve bunların sebepleri belirlenmeye çalışılmıştır.

İkinci bölümde “Öğretmeni bir çiçek/bitki ile tanımlamak istersek hangi çiçek olurdu? Nedenlerinizi yazınız”; ifadelerini doldurmaları istenmiştir.

Üçüncü bölümde, “Öğretmeni bir renk ile tanımlamak istersek hangi renk olurdu? Nedenlerinizi yazınız” ifadelerini doldurmaları istenmiştir. Dördüncü bölümde ise

““Öğretmeni bir hayvan ile tanımlamak istersek hangi hayvan olurdu?
Nedenlerinizi yazınız”;
İfadesini doldurmaları istenmiştir. Tarama ve içerik analizi metaforik ifadelerin analiz edilmesi ve yorumlanması beş aşamada gerçekleştirilmiştir[1]:

(1) Adlandırma Aşaması,
(2) Tasnif Etme (Eleme ve Arıtma)Aşaması,
(3) Kategori Geliştirme Aşaması,
(4) Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama Aşaması ve
(5) Verilerin sayısallaştırma Aşaması [2](Yıldırım&Şimşek, 2005)

her metafor (1) metaforun konusu,
(2) metaforun kaynağı ve
(3) metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki ilişki bakımından analiz edilmiştir.

“örnek metafor listesi” nin iki temel amacı:
Metaforların belli bir kategori altında toplanmasında bir başvuru kaynağı olarak kullanmak ve
bu araştırmanın veri analiz sürecini ve yorumlarını geçerli kılmak. Güvenilirlik ve geçerlik araştırmanın güvenirliği, Miles ve Huberman’ın (1994: 64) formülü

Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı

% 95 oranında güvenirlik

Geçerlik 2 uzman görüşü

Veriler sayısallaştırılarak frekans (f) ve yüzdeleri (%) hesaplanmıştır. BULGULAR Rehber öğretmen: Öğretmen adaylarından
okul öncesi öğretmen adayları 8(%15),
Matematik-Enf. Öğrt. adayları 7 (%14),
3.sınıf sınıf öğret.öğrt. adayları 3(%10),
4.sınıf sınıf öğret. Öğrt.adayları 2(%10) metafor üretmişlerdir.

En sık kullandıkları metaforlar: yol, pusula, rehberdir.
Güvercinler yavrularını eğitip, rehberlik yapıp onları belli bir olgunluğa ulaştırdıktan sonra bırakırlar, öğretmenler de aynıdır.
Öğrencilerini pusula gibi aydınlığa yöneltirler. Fedakar öğretmen: Öğretmen adaylarından
okul öncesi öğretmen adayları 3(%6),
Matematik-Enformatik öğretmen adayları 3 (%6),
3.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 1(%3),
4.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 1(%3) metafor üretmişlerdir.

En sık kullandıkları metaforlar: ebeveyn, kutsal meslek, özveri, gönül verme, çiçek (gül), sevgi, şevket, güven vericidir.

Öğretmenler gül gibi, sabırlı, anlayışlı çiçekler gibidir.
Aslan ormanın kralı olarak nasıl hayvanları korursa, öğretmenler de öğrencilerini aynı şevkatle kötülüklerden korur.
Anne gibidir, nasıl anne çocuklarına sahip çıkıyorsa öğretmen de öğrencilerine sahip çıkar.
Dağ/kaya gibi tüm zorluklara göğüs gerer.
Dağ gibi sağlam ve her öğrencinin korkmadan güvenebileceği, sırtını dayayabileceği bir kişidir.


Üretilen metaforlara göre öğretmenlik ve öğretmenlik mesleği anne-babanın öğrencilerine gösterdiği şevkat, güven olarak algılandığı, özveri ve gönül verme işi olduğudur. Aydınlatcı ögretmen: Öğretmen adaylarından
okul öncesi öğretmen adayları 4(%8),
Matematik-Enformatik öğretmen adayları 6 (%12),
4. sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 1(%3),
4.sınıf, sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 1(%5) metafor üretmişlerdir.

En sık kullandıkları metaforlar: güneş, ışık, ay, yıldız, gökkuşağı, fener, ve nefestir.
Altın sarıdır, güneş de sarıdır. Güneş bütün dünyayı ısıtır. Bir öğretmenin bilgisi de bütün öğrencileri eğitmeye ısıtmaya yeter.
Güneş gibi bizi her zaman aydınlatır.
Işık gibi öğretmen de bütün nesillere bilgisiyle ışık tutar.
Fener gibi her zaman karanlıkları aydınlatır.
Nefes gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bilgi kaynağı öğretmen: Öğretmen adaylarından
okul öncesi öğretmen adayları 5(%9),
Matematik-Enformatik öğretmen adayları 2(%3),
3.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 3(%10),
4.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 2(%10) metafor üretmişlerdir. En sık kullandıkları metaforlar: Kitap, defter, depo, deniz, okyanus, inek, bilgi kaynağı, internet, kaynak, değerli eşya, sonsuzluk, toprak, gül, papatya ve ekmektir. Gül ve papatya için verilen örnek:
Öğretmen de öğrencilerini bilgilendirir ve güzel bilgiler saçar.
Papatya yapraklarını teker teker döker, öğretmen de bilgilerini öğencilere teker teker dağıtır.
Öğretmen gülerken yüzünde güller açar ve gül ne kadar bıkmadan usanmadan çiçek açarsa öğretmende bıkmadan usanmadan öğrenciye yeni konuları anlatır.
Nilüfer çiçeği su üzerinde yüzer. Öğretmen de öğrencilerine bilgi aktarmak için bilim sularında durmaksızın yüzer.
Mavi sonsuzluğun rengidir, öğretmen de sonsuza kadar hatırlanacaktır.
Kırmızı ateşi anımsatır, öğretmende bilgi saçar.
Öğretmen, kitap gibidir.
Öğretmen, değerli bir eşya gibidir.
Öğretmen, depo gibi tüm bilgileri saklar.
Öğretmen okyanus gibidir, içinde binbir zenginlik saklıdır.
Verimli toprak gibidir, nasıl toprakta meyve sebze yetişirse öğretmen de öğrencilerini yetiştirir.
Bu metafora göre öğretmen bilgi kaynağıdır, her şeyi bilen bir anlam taşımaktadır. Sonsuzluk ifadesi ile de ulaşılamaz bir kişi ya da bilgi kaynağı olduğu vurgulanmıştır. Taşıyıcı öğretmen: Öğretmen adaylarından
okul öncesi öğretmen adayları 4(%8),
Matematik-Enformatik öğretmen adayları 4(%8),
3.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 4(%13),
4.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 3(%15) metafor üretmişlerdir.


En sık kullandıkları metaforlar: Arı, aslan, karıncadır.
Arı birçok çiçekten faydalanarak bal yapar, öğretmen de kitaplardan bilgi toplar ve öğrencilere aktarır.
Karınca gibi öğretmenler çalışmak için gün ve saat beklemezler. Gece yatağına uzandıkları zaman, o gün ne yaptığını ve yarın ne yapacağını kendine sormadan uyumazlar.
Üretilen bu metaforlara göre çalışkan ve onları bir yerlere yükselmesi için taşıyacak olan kişidir. Bütünleştirici öğretmen: Öğretmen adaylarından
okul öncesi öğretmen adayları 7(%13),
Matematik-Enformatik öğretmen adayları 6(%12),
3.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 3(%10),
4.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 2(%10) metafor üretmişlerdir.


En sık kullandıkları metaforlar:
meyve ağacı, çam ağacı, elma ağacı, orman, kraliçe arı, gökkuşağıdır.


Elma ağacı nasıl çorak topraklar dışında her toprakta meyve verir ve sert iklimlere dayanırsa, öğretmenler de her koşulda öğrencilerini yetiştirir.
Ağaçlar her mevsim başka başka meyve verir, öğretmen de her dönem başka başka öğrenci yetiştirir.
Ağaç nasıl yeni meyveler veriyorsa öğretmende öyledir, yeni yeni öğrenciler yetiştirip onları olgunlaştırıp faydalı kişiler olmasını sağlar.
Gökkuşağı rengarenktir, bu yüzden öğretmenler de öğrencilerine sadece bilgi veren bir kişi değil aynı zamanda arkadaş, sırdaş, ebeveyn gibi öğrencinin herşeyi olabilir.
Arı bal yapar ve öğretmen de öğrencilere bilgi verir sunar.
Üretilen bu metaforlar göz önüne alındığında tüm öğrencilerini aynı gören renk, dil, din, ırk ayrımı yapmayan bir kişidir. Kişilik modeli öğretmen Öğretmen adaylarından okul öncesi öğretmen adayları 3(%6), Matematik-Enformatik öğretmen adayları 5(%10), 3.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 3(%10), 4.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 1(%5) metafor üretmişlerdir.
Defne nasıl hoş görüyü ifade ederse öğretmen de çok hoşgörülüdür..
Mavi tarafsızlığı ifade ediyorsa öğretmen de aynı şekilde, olaylara objektif yaklaşır.
Arılar çalışkandır, öğretmenler de devamlı öğrencileri eğitmek için çalışırlar.
Ayna gibi herkes ona bakar ve herşeyi görür.
En sık kullandıkları metaforlar: ayna, örnek alma, adam gibi olma, tarafsız, objektif, model olma beyaz rengi temsil etmedir. Öğretmen öğrenciler için tam anlamıyla objektif, tarafsız olan bir modeldir. Şekil verici öğretmen: Öğretmen adaylarından okul öncesi öğretmen adayları 6(%11), Matematik-Enformatik öğretmen adayları 2(%3), 3.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 2(%7), 4.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 1(%5) metafor üretmişlerdir.
Beyaz temizliği simgeler, öğretmenler de öğrencilere kirliliği ve yanlışı öğretmez.
Nakış işleme mesleği gibidir çünkü nakış işler gibi herşeyi en küçük ayrıntısına kadar belirgin ve gözle görülür bir ilerleme içinde usanmadan ve yorulmadan işler.
Öğretmen sanatçı gibidir kendisine emanet edilen çocukların iyi yetişmesi için çaba gösterir ve onları geleceğe hazırlayan bir mesleğin temelidir, yaratıcısıdır.
Kilim nasıl dokudukça büyür güzelleşirse, öğretmende öğrencilere yeni yeni şeyler öğrettikçe o öğrencilerde çok iyi yetişir.
En sık kullandıkları metaforlar: bilgiyi işleme, nakış işleme, kilim dokuma, toprak, sanaçtı, usta-çırak ve doktordur. Öğretmen onları şekillendirip nakış gibi işleyen kişidir. Yenilikçi öğretmen: Ögretmen adaylarından okul öncesi öğretmen adaylar 7(%13), Matematik-Enformatik öretmen adaylar 6(%12), 3.snf snf öretmenlii öretmen adaylar 3(%10), 4.snf snf öretmenlii öretmen adaylar 1(%5) metafor üretmilerdir. En sk kullandklar metaforlar: modernleme, yenilenme, bukelemun, geni vizyon sahibi olma, teknoloji, çada düünce, yeil renkdir.
Yeil yenilikçilii ifade eder, öğretmen de hep yenilikçi olmaldır.
Su ve yol gibidir çünkü hiçbir zaman bitmeyen ve her gün kendisini gelitirmeye gerektiren bir meslek daldr.
Ekmek, su ve hava gibi nasl insan yemeden içmeden nefes almadan yaayamaz. Bir devletin geleceinin parlak olmas, bilgili örencilerin yetimesi öretmenlere baldr.
Çağda düşünce gibidir. Çünkü bizleri cahillikten kurtarr.
Bu metaforlar göz önüne alındığında, çağa ayak uyduran, yeni yaklam, araç ve gereçleri kendi gelişimi ve öğrencileri için kullanmaya açk bir kişidir. Gelişim unsuru öğretmen: Öğretmen adaylarından

okul öncesi öğretmen adayları 2 (%3),
Matematik-Enf. öğretmen adayları 6 (%12),
3.sınıf sınıf öğrt. öğretmen adayları 2(%7),
4.sınıf sınıf öğrt. öğretmen adayları 1(%5) metafor üretmişlerdir.
Elma ağacında her yıl bol bol elma yetişir, öğretmenler de öğrenci yetiştirir.
En sık kullandıkları metaforlar: bitki, fidan, ağaç, toprak, hayat ve yaratıcılıktır. Gelişime yeniliğe açık bir kişidir.
Otoriter Öğretmen: Öğretmen adaylarından okul öncesi öğretmen adayları 4(%8),
Matematik-Enformatik öğretmen adayları 4 (%8),
3.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 5(%17),
4.sınıf sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 5(%25) metafor üretmişlerdir.

En sık kullandıkları metaforlar: Lacivert renkle, kral, aslan, kraliçe arı metaforlarıdır.

Lacivert sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği ifade ettiği için.
Arıların başında kraliçe arı gibi, öğretmenler de öğrencilerinin başındadır.
Aslana kuvveti, yiğitliği, hakimliği ve yardım severliği yüzünden ‘Orman krallığı’ münasip görülmüştür. Öğretmeni, aslan dururken başka hangi hayvanla tanımlayabilirdik ki!!!.
Aslan ormanın kralıdır, öğretmen de kendi dalında bir kraldır
Bazen karınca bazen aslan gibidir. Ara sıra sert ara sıra yumuşak kalpli olur.
Doktor gibi sürekli insanlarla iletişim içinde ve onlarla uğraş halindedir.
Lacivert renkle öğretmeni ve öğretmenlik mesleğini ifade etmişlerdir. Lacivert renk otoriteyi ve sorumluluğu temsil etmektedir. Diğer iki bölümün adaylarının tersine, sınıf öğretmenliği öğretmen adayları hala öğretmeni bir otorite figürü olarak görmektedir.
öğretmen adaylarının öğretmen kavramı için ürettikleri metaforlar gül için 66,
orkide için 28,
papatya için 19,
menekse için 14,
karanfil için, 9,
elma ağacı için 14,
lale için 5,
defne için 5,
nilüfer için 4 metafor üretmilerdir.
Renk için gökkuağı 50,
beyaz, 45,
yeil 30,
mavi 25,
kırmızı 7,
pembe 3,
lacivert 7,
turuncu 8,
sarı renk için ise 9 metafor üretmilerdir.
Hayvan arı 40,
karınca 30,
inek 5,
kurt 10,
tavan 5,
ku 5,
bülbül 5,
güvercin 10,
anka 5,
kırlangıç 10 ve
fil için ise 7 metafor üretmileridir. ME2 ve OÖ1 öğretmenliği adayları rehber öğretmen tipi için metaforlar belirtirken, SÖ3 ve SÖ4 öğretmen adayları daha çok otoriter öğretmen tipini ifade eden metaforlar belirtmilerdir.
Ayrıca öğretmen adayları “öğretmenin” bilgi kaynağı ve dağıtıcısı, anne/baba, rehber ve çevresini aydınlatan kii olduğu metaforlarını kabul ederken; bahçıvan, otoriter kii, gardiyan metaforlarını ise tercih etmemilerdir.
Sonuç ve öneriler Katılımcıların “öğretmen”, “öğretmenlik mesleği” kavramları hakkında farklı imajlara sahip oldukları görülmektedir.

Bu sonuçların farklı sebepleri olabilir:
Katılımcılar tarafından ifade edilen metaforların doğru ya da yanlı olduğunu ifade edemeyiz. Katılımcıların verdikleri cevaplar irdelenmi metaforik ifadelerinin kültürlerine, bireysel deneyimlerine bağlı olduğu görülmütür.

öğretmenliği kutsal bir mesleğe, dini ibadete, doktorluğa, hayata, ebeveyne, araca, günee, toprağa, fenere, nefese, ekmeğe, sanata, kilime ve güle benzetilmitir.

Buradaki metaforlardan elde edilen bilgilere göre, öğretmen adaylarının öğretmenliği ebeveyne kutsal bir meslek, nakı ilemeye benzettikleri gibi aya çıkmak, zor i, sonsuzluk dünyanın geleceği gibi ulaılmasının zor olduğu konusunda endielerinin bulunduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının yaptıkları yüklemeler dikkate alındığında bu yüklemelerim olumlu anlam taıdığı görülmektedir.

Saban, Koçbeker ve Saban (2007) çalımalarında, metaforların amaçlı olduğunu vurgulamılardır. Özellikle “...Çünkü….” ifadelerine katılımcıların verdikleri cevaplar birbirinden farklıdır. Çalımada metaforlar Saban (2008) in sonuçları ile örtümektedir. Mahlion ve Maxson (1988) ve Balcı (2001) öğretmeni otoriter bulmu olmasına rağmen sınıf öğretmenliği adayları hariç diğer bölümler öğretmeni otorite olarak görmemektedir. “Öğretmen” ve “öğretmenlik mesleği” kategorilerine yükledikleri anlamlar sırasıyla dikkate alındığında öğretmen adaylarının daha çok rehber, yansıtıcı öğretmen, ekil verici, yenilikçi, bilgi kaynağı, geliim unsuru, fedakar, aydınlatıcı, kiilik modeli, bütünletirici, taıyıcı kiilik modellerine yüklemeler yaptıkları bulunmutur.
“Balık vermek” yerine “balık tutmayı” yani öğrenmeyi öğretmeliyiz.


Prizren Eğitim Fakültesi ilköğretim bölümü öğretmen adaylarının “öğretmen” ve “öğretmenlik mesleği” ile ilgili metaforik algılarının bilinmesi öğrenme ve öğretmede yardımcı olacak ve eğitim fakültesindeki derslerin yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacaktır.

Hem öğretmenlerin hem de öğretmen adaylarının inanç, duygu ve düüncelerini metaforlar kullanarak gelitirmek mümkündür. Metaforlar öğretmenlerin kendi statülerini ve sorumluluklarını gözden geçirmelerine yardımcı olur. Toplumdaki öğretmenlerin sosyal statülerinin ne olduğu hakkında bilgi toplanıp gerekenler yapılabilir. Metaforlar özellikle soyut konuların öğretiminde yardımcı teknik olarak kullanılabilir.

Çalımada sadece dilsel metaforlar kullanılmıtır. Soyut konuların veya derslerin öğretiminde imgesel metaforlardan yararlanarak görsel materyallerin hazırlanması sağlanabilir. Çalımadan elde edilen bulgular, özel olarak akademisyenlere, eğitim planlamacılarına, müdürlere, öğretmenlere, müfettilere, farklı bir bakı açısı kazandırabilir.

Çalıma grubuna müfettiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler de dahil edilebilir.
KAYNAKLAR (REFERENCES) 1.Alger, C (2009). Secondary Teachers' Conceptual Metaphors Of Teaching And Learning: Changes Over The Career Span. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 25 (5), 743-751.
2.Arslan, F (2008). Metaforik Tercihler Bakımından Akif’i Okuyabilmek. I.Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu, 259, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
3.Arslan, M M ve Bayrakçı, M (2006). Metaforik düünme ve öğrenme yaklaımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 35(171), 100-108.
4.Aydoğdu, E (2008). lköğretim Okullarındaki Öğrenci ve Öğretmenlerin Sahip Oldukları Okul Algıları ile deal Okul Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi: Yüksek Lisans Tezi, Eskiehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskiehir.
5.Aydın, F ve Ünaldı Ü E (2010). The Analysis of Geography Teacher Candidates’ Perceptions Towards “Geography” Concept with the Help of Metaphors, International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622.
6.Balcı, A (2001). Sosyal Bilimlerde Aratırma, PegemA Yayıncılık: Ankara.
7.Botha, E (2009). Why metaphor matters in education. South African of Education, 29, 431-444.
8.Bullough, R V J, Knowles, J G & Crow, N A (1992). Emerging as a Teacher. London and New York: Routledge.
9.Cerit, Y (2008). Öğretmen Kavramı ile lgili Metaforlara likin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
10.Ergül, H F (2009). Kosova’da Türkçe Eğitim ve Sınıf Öğretmeni Yetitirme htiyacı. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 39-51.
11.Girmen, P (2007). lköğretim Öğrencilerinin Konuma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları: Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskiehir.
12.Guerrero, M C M ve Villamil, O S (2002). Metaphorical Conceptualizations of ELS Teaching and Learning. Language Teaching Research, 6(2), 95-120.
13.Inbar, D (1996). The Free Educational Prison: Metaphors And Images. Educational Research, 38(1), 77-92.
14. Karasar, N (1995). Aratırmalarda Rapor Hazırlama, 10. baskı, Nobel Yayın Dağıtım Ltd.: Ankara.
15.Koro, B (1999). Kosova’da Türkçe Eğitimin Geliimi (1). Sofra Kültür ve Sanat Dergisi, 1(4), Mamua. 22–23.
16.Levine, P M (2005). Metaphors and Images of Classrooms. ERIC: EJ724893.
17.Miles, M B & Huberman, A M (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
18.Öztürk, Ç (2007). Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına Yönelik Metafor Durumları. Ahi Evran Üniversitesi, Kırehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.
19.Presmeg, N C (1998). ‘Metaphoric and Metonymic Signification in Mathematics’,Journal of Mathematical Behavior 17(1), 25-32.
20.Reeder S, Utley J & Cassel D (2009). Using Metaphors as a Tool for Examining Preservice Elementary Teachers’ Beliefs About Mathematics Teaching and Learning. School Science and Mathematics, 109(5), 290-297.
21.Rızvanoğlu, K (2007). Grafik Kullanıcı Arayüzlerinde Metaforların Kültürlerarası Kavranıı: Fransa ve Türkiye’de Bir e-Öğrenim Sitesi Üzerinden Karılatırmalı Bir Çalıma. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: stanbul.
22.Ross, E W, Cornett, J W & McCutcheon, G (Eds.) (1992). Teacher Personal Theorizing - Connecting Curriculum Practice, Theory, and Research. New York: State University of New York Press.
23.Saban, A (2004). Giri Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına likin leri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
24. ________ (2008). lköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına likin Sahip Oldukları Zihinsel mgeler. lköğretim Online, 7 (2), 421-455.
25. ________ (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına likin Sahip Olduğu Zihinsel mgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
26.Saban A, Koçbeker B N & Saban A (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına likin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla ncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice),6(2), 461-522.
27. ________ (2007). Prospective Teachers’ Conceptions of Teaching and Learning Revealed Through Metaphor Analysis. Learning and Instruction, 17, 123-139.
28.Semerci, Ç (2007). “Program Gelitirme” Kavramına likin Metaforlarla Yeni lköğretim Programlarına Farklı Bir Bakı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 31(2), 125-140.
29.Senemoğlu, N (2007). Geliim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.
30.Shaw D, Massengill B & Mahlios M (2008). Preservice Teachers' Metaphors Of Teaching n Relation To Literacy Beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14 (1), 35-50.
31.Sofuoğlu, E ve Topsakal, C (1997). Osmanlı Devleti’nin Kosova Eğitim Sistemi’ne Yönelik Yönetimsel Düzenlemeleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2007. 4(1), 60-80. http://efdergi.yyu.edu.tr
32.Sterenberg, G (2008). Investigating Teachers’ Images of Mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 89-105.
33.Türk Dil Kurumu Sözlüğü http://www.tdk.gov.tr adresinden ubat 2011 de indirilmitir.
34.Töremen, F ve Dö (2009). lköğretim Öğretmenlerinin Müfettilik Kavramına likin Metaforik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 9(4), 1973-2012.
35.Yıldırım, A ve imek H (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Aratırma Yöntemleri (5. baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
36.__________ (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Aratırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Dinlediğiniz ve Prizren'de
olduğunuz için teekkürler...
Full transcript