Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of BAB 2 : POTRET HUBUNGAN ETNIK

No description
by

Nur Wahidah

on 24 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of BAB 2 : POTRET HUBUNGAN ETNIK

Maksud:
Memberi gambaran/batas

Fungsi:
Kupas & analisis hubungan etnik secara mendalam

KERANGKA TEORI
MENELITI KONSEP RAS DAN ETNIK DI MALAYSIA
Kajian Coppel dan Henfer membuktikan etnik di Malaysia telah menerima

budaya setempat
dan
tidak hidup terpisah
.
Hubungan etnik di Malaysia mudah dicorakkan oleh
hubungan politik
berbanding kedudukan ekonomi.
Selepas era DEB, kemiskinan hampir dibasmikan.
Dalam kehidupan harian:
Barat Semenanjung-
perkiraan
peribadi
Utara dan TimurSemenanjung- perkiraan
agama
Sabah dan Sarawak-isu
kewilayahan
lebih berpengaruh
Masyarakat pelbagai budaya di Malaysia bersifat
kompleks
dan
berbeza
.
Konsepras
(bangsa) digunakan untuk mengkategorikan kumpulan pelbagai etnik dalam pentadbiran dan wacana politik.

KERANGKA KONSEPTUAL
Konsep ras dan etnisiti merujuk kepada
ahli-ahli yang berkongsi keturunan
atau nenek moyang yang sama lalu membentuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka.
Kepercayaan dilihat membentuk kumpulan sosial atau kategori sosial

KUMPULAN: CITYZEN
TEORI EKOLOGI
TEORI FREUDIAN
Perhubungan tidak sama rata
Individu sedar akan ciri-ciri status perbezaan
Manusia berstatus tinggi tidak mahu bersaing atas dasar sama rata dengan yang status rendah.
Prejudis merupakan luahan kesedaran
Kehidupan sosial menyumbang kepada kelahiran kekecewaan psikologi
Kekecewaan dapat dikurangkan dengan kekerasan.
Kekerasan senang diluahkan
Anggapan orang putih
Kumpulan minoriti menjadi sasaran

STRUKTUR FUNGSIONALISME
Membayangkan individu bertindak kepada insentif dan dikawal oleh hukuman dan denda.

Pertelingkahan ras

antara golongan kapitalis/orang putih & orang bukan putih.
Apabila kapitalisme Eropah berkembang ke kawasan yang kaya dengan sumber asli, buruh berada dalam keadaan tertindas.
Hubungan yang tidak adil membentuk keyakinan mendukung ketidaksamarataan.

Bergaul dalam satu kelompok tetapi tidak bergabung.
Konflik berlaku mengikut ras, bukannya kelas.
Peniaga hendak buruh murah dan lemah.
Buruh gaji tinggi diancam oleh kewujudan buruh murah.
Kelemahan kuasa buruh murah mudah dikuasai peniaga
Teori Masyarakat Majmuk
Teori Pasaran Buruh Terpisah
Teori kelas
Teori Pilihan Rasional Tentang
Hubungan Etnik
Manusia ada matlamat dan kecenderungan berbeza.
Individu lebih kepada ganjaran material dan kedudukan sosial.
Tingkah laku individu adalah fungsi sentimen peribadi.
Individu akan mewujudkan ikatan sosial erat dengan individu yang terlibat.
Berusaha gigih apabila gagal.

Pembelajaran dibentuk melalui ganjaran dan denda.
Manusia bersosial bagi mendapatkan ganjaran, keuntungan dan meminimumkan kos.
Proses pertukaran sosial manusia memerlukan tolak ansur yang berfaedah.
Teori Pertukaran Sosial
Teori Sistem Ekologikal
Bronfenbrenner
Perkembangan manusia dipengaruhi oleh sistem dan atau budaya di sekelilng.
Mikrosistem
Melibatkan persekitaran yang terdekat, seperti kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa.

Mesosistem
Merupakan perhubugan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain.

Ekosistem
pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung,

Makrosistem
Melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat.


Kronosistem
Merupakan perubahan keadaan dalam satu tempoh masa
CIRI-CIRI KUMPULAN RAS
Macionis 1998
Kumpulan yang terdiri daripada
lelaki dan perempuan
yang berkongsi
ciri-ciri biologi
tersendiri
Academic American
Encycopedia Vol. 16(1991)
Teori atau falsafah yang menyatakan seseorang itu bukan sahaja mewarisi
ciri-ciri fizikal
tetapi juga
tingkah laku, kelakuan
atau tahap
intelektual
yang tertentu
Littlefield et.al 1982
Konsep sosiopolitik dan bukan konsep saintifik dan mereka mencadangkan supaya konsep ini tidak diguna pakai sebagai konsep saintifik.
Pakar sosiologi berpendapat bahawa ras bukan satu hakikat biologi tetapi dibentuk oleh masyarakat supaya fahaman perkauman dapat disemarakkan berdasar ciri-ciri fizikal.
Satu ideologi atau kepercayaan yang diwujudkan untuk membuat justifikasi atau perjelasan secara rasional supaya wujudnya
ketidaksamarataan
dalam kalangan etnik yang berbeza.

Tahap individu
– Kepercayaan bahawa wujudnya ras yang berlainan status.
Tahap Institusi

– dasar dan perlaksanaan yang bersifat diskriminasi, seterusnya membentuk ketidaksamaan bagi masyarakat daripada ras yang berbeza.

RASISME
CIRI-CIRI KUMPULAN ETNIK
Yinger (1994), satu segmen daripada masyarakat besar dilihat oleh orang lain sebagai
berbeza
dengan beberapa
kombinasi
dalam ciri-ciri berikut- bahasa, agama, ras dan negara nenek moyang bersama adat dan kebudayaan.

Martin (2003), satu kumpulan manusia yang wujud sebagai sebahagian daripada satu masyarakat yang lebih besar dengan ahli-ahli kumpulan ini mengamalkan
budaya yang agak seragam.

Etnosentrisme
Dale, Romo dan Harriett 1998,Merujuk kepada
kepercayaan
atau
rasa bangga
yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya dan etnisiti mereka paling baik.

Martin (2003), ia adalah kecenderungan sesuatu kumpulan etnik untuk
menilai kumpulan etnik yang lain
berdasarkan kedudukan dan nilai etniknya sendiri.

Perkahwinan campur
Budaya

Hubungan silang
Ketebalan batas-batas etnik dalam masyarakat kontemporari dipengaruhi oleh faktor
sosioekonomi

seperti material, status dan sosial.
Kepelbagaian membawa kepada hubungan
simbiosis
.
Mendorong masyarakat untuk hidup dalam suasana
harmoni
dan saling
bersatu padu
.
Pengkategorian kumpulan masyarakat tetap wujud
Masyarakat di Malaysia boleh membuat pilihan samada mahu menebalkan atau menipiskannya.
Amalan mengaitkan konsep ras serta warisan fizikal dan etnik dengan kebudayaan individu sudah oleh diterima pakai secara meluas
Melabelkan seseorang berdasarkan ciri-ciri fizikalnya atau warisan nenek moyangnya adalah tidak wajar.
Pencampuran ras berlaku disebabkan
Hubungan yang positif
Perbahasan tentang aplikasi konsep etnik dan ras di Malaysia menjelaskan bahawa manusia mempunyai
ciri kepelbagaian yang tidak terbatas
dan ia sering bertindih dengan kumpulan-kumpulan yang lain.
Batas-batas kumpulan etnik sebenarnya ditentukan oleh satu
set persetujuan sosial
dalam masyarakat itu sendiri.
Konsep ras dan etnik lebih bersifat
sosiopolitik
yang diakui pelbagai pihak sebagai model hubungan etnik antara yang terbaik di dunia.

MODEL HUBUNGAN ETNIK TERBAIK
BUDAYA
Maksud
Satu sistem
pemahaman
dan
kelakuan
yang
diwarisi
daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain.
Meliputi
adat, nilai dan tradisi
Masyarakat berkongsi nilai, adat, tabiat dan ritual yang sama merangkumi sistem penglabelan dan penilaian, sikap sosial, persepsi berkenaan kemanusiaan, alam semula jadi,hubungan antara perseorangan,simbol, kesenian dan artifak yang sama.
Sentiasa
berubah
dan saling bergantung kepada persekitaran.

Diubah melalui
• Migrasi
• Konversi
• Asimilasi
• Interaksi
Peranan utama membentuk budaya
1. Membina imej negara kearah mewujudkan
keperibadian
serta
identiti.
2. Memupuk
kesedaran kebangsaan
dan
kenegaraan
bercirikan kerohanian, kemanusiaan, spiritual, dan mental.
Ciri-ciri budaya
• Perlu dipelajari
• Perlu dikongsi
• Bersifat sejagat
• Diwarisi
• Berubah
• Mempunyai unsur simbolik
• Ada pandangan semesta
EKOLOGI
FREUDIAN
KONSEP PREJUDIS, STEREOTAIP DAN DISKRIMINASI
Konsep Prejudis
Kepercayaan
dan
perasaan

negatif
mengenai kelompok etnik lain.
Prejudis tidak disuarakan secara terbuka.
Bersifat
umum
dan tidak berasaskan maklumat yang jelas, tepat atau mencukupi.
Wujud berdasarkan satu
imej mental
, biasanya kurang memuaskan tehadap kumpulan etnik tertentu.
Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip.

Konsep Stereotaip
Kenyataan umum
terhadap sesuatu kumpulan etnik.
Gambaran yang
berlebih-lebihan
tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan etnik oleh etnik lain.
Setiap kumpulan etnik mempunyai pandangan stereotaip masing-masing terhadap kumpulan etnik yang lain.
Wujud daripada
pengalaman
dan
kehidupan seharian
setiap etnik sehingga membentuk imej terhadap kumpulan etnik lain.

Konsep Diskriminasi
Layanan buruk

sesuatu kumpulan etnik terhadap etnik lain (dominan terhadap minoriti).
Dipengaruhi oleh
pandangan
,
pemikiran
dan
kepercayaan negatif
.
Diskiriminasi mudah dilihat, individu sesuatu kumpulan etnik cuba mengelakkan diri daripada individu atau etnik yang diprasangkakan.
Mencapai tahap tertinggi apabila melibatkan pembuangan kerja, serangan fizikal secara terbuka atau percubaan penghapusan sesebuah etnik.
KERANGKA TEORETIS
Masyarakat disusun atur
Orang Kulit Putih - memberi ruang ekonomi dalam perdagangan bijih timah dan getah
Orang Cina - buruh kegiatan bijih timah dan perniagan
Orang India - buruh di estet-estet getah
Orang Melayu - pentadbir bawahan, petani dan nelayan
Kepelbagaian dan ketidak seragaman hidup rakyat Malaysia sudah diterima dan diraikan tetapi terdapat manipulasi sehingga
rusuhan kaum

13 Mei 1969 terjadi yang memisahkan hubungan etnik.
Pengalaman hubungan etnik di Malaysia membuktikan perbezaan etnik bukan merupakan penyebab berlakunya konflik antara etnik.

Segregasi
Akulturasi
Akomodasi
Pemisahan
atau
pengasingan
individu atau kumpulan sosial dengan kumpulan sosial yang lain.
Berlaku dalam beberapa keadaan :
Budaya, agama, adat resam.
Kawasan tempat tinggal.
Sistem persekolahan.
Pengangkutan dan kemudahan awam.
Segregasi boleh wujud :
Secararela.
Secara tanpa rela.
Kesan segregasi :
Kumpulan etnik kurang berinteraksi antara satu sama lain.
Proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta
menghormati norma
dan
nilai
kumpulan etnik yang lain.
Setiap kumpulan etnik dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai budaya.
Formula :
A + B+ C = A + B + C
Setiap kumpulan etnik masih bebas mengamalkan budaya mereka masing-masing.
Proses
penerimaan unsur kebudayaan
dalam kalangan individu atau kelompok daripada sesuatu kebudayaan lain yang berbeza.
Budaya etnik lain diterima dan diolah mengikut kebudayaan sendiri.
Akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima.
Formula :
A + B + C = A** + B** + C**
Sosialisasi
primer
:manusia mula belajar dan mengadaptasi budaya yang paling dekat dengan mereka.
Sosialisasi
sekunder
: mengadaptasi budaya dengan masyarakat yang lebih besar.
KONSEP-KONSEP TAHAP
HUBUNGAN ETNIK
KESIMPULAN
Konsep hubungan etnik harus dilihat dari segi luaran dan dalaman
Istilah dan konsep sosiologi membolehkan kita mendalami bidang ilmu hubungan etnik secara ilmiah dan mendalam
Dengan ini kita dapat merealisasikan dan mengaplikasikan konsep hubungan etnik dalam kehidupan seharian.
Kita dapat juga memupuk nilai nilai murni dan mengelakkan perkara perkara negatif berlaku.
POTRET HUBUNGAN ETNIK (II)
Asimilasi
Satu proses apabila kumpulan
minoriti
atau kumpulan etnik yang baharu
mengamalkan budaya
dan
identiti
kumpulan
majoriti
untuk mengurangkan batas etniknya.
Konsepasimilasi : A + B + C = A
A : golongan dominan
B & C : golongan minoriti
Jenis asimilasi
Asimilasi
budaya
Satu proses apabila kumpulan minoriti mempelajari ciri kebudayaan masyarakat tuan rumah
Asimilasi
struktur
Satu proses apabila anggota kumpulan minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat dominan.

Amalgamasi
Satu tahap asimilasi yang paling tinggi dimana proses yang terjadi apabila
budaya
atau
ras

bercampur
untuk membentuk jenis budaya dan ras
baharu.
Cara utama untuk menentukan proses ini adalah melalui
perkahwinan campur
antara kumpulan etnik.
Konsep amalgamasi : A + B + C = D
A, B, C : kumpulan etnik yang berlainan
D : amalgam, satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A, B dan C
Full transcript