Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chapter 4

No description
by

Khanitha Watee

on 13 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chapter 4

Chapter 4

Housekeeping job description, Housekeeping office

STAFF IN HOUSEKEEPING DEPARTMENT
1. Executive Housekeeper
2. Secretary Clerk
3. Assistant Executive Housekeeper
4. GUEST ROOM

- Floor Supervisor
- Room Attendant
: Room Maid and Room Boy
- Housemen
5.PUBLIC AREA
- Public Area Supervisor
- Cleaner
- Toilet Attendant
- Window Cleaner

6. LINEN ROOM
- Linen Supervisor
- Linen Attendant
- Sewing Girl

7. UNIFORM ROM

- Uniform Supervisor
- Uniform Attendant
- Dressmaker
8. FLOWER ROOM
- Florist Supervisor
- Florist Attendant or
Florist Helper
- Runner

ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งแผนกโดย
อาศัยความช่วยเหลือของ
Assistant Executive Housekeeper
จัดตารางการทำงานให้เหมาะสมและสมดุลกับ งานในช่วงที่มีงานมากหรืองานน้อย
โดยดูแลให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแรงงาน
กำหนดมาตรฐานของการทำความสะอาด ตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด รวมทั้งสร้างกฎเกณฑ์
ให้บรรลุถึงมาตรฐานที่วางไว้
Staff
ในโรงแรม
JOB DESCRIPTION
การรับฟังและตรวจรายงานจาก Staff ในแผนก ถึงเหตุการณ์ในแต่ละ Floor และ ควร
พยายามพบกับพนักงานในแผนกให้ได้ทุกคนทุกวัน
การตรวจดูบริเวณโรงแรมทั้งหมดอย่างน้อย
ควรเป็นวันละครั้ง พยายามเข้าเยี่ยมแขกเพื่อไถ่ถามถึงความ
สะดวกสบายที่ได้รับ ตรวจดูความเรียบร้อยของห้องพักแขก ดูห้องชำรุดเตรียมซ่อมแซม
STAFF IN HOUSEKEEPING DEPARTMENT
9. LAUNDRY

- Laundry Manager
- Laundry Supervisor


- Laundry Clerk

- Tumbler Attendant
- laundry Supervisor
- Hand press Attendant
- Dry Cleaning Attendant
- Machine Press Attendant
- Washing Machine Attendant
- Flat Work Ironer Attendant
- Hand Wash Attendant
- Valet Attendant
- Checker
- Steam Finisher


STAFF IN
HOUSEKEEPING
DEPARTMENT

การปฏิบัติงานประจำวัน
Executive Housekeeper จะนั่งประจำและทำงานอยู่ที่
Housekeeping office


ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำงานของ Housekeeping ทั้งหมด การปฏิบัติงานของแม่บ้าน มีดังนี้
..แบ่งได้..
4 ระดับ
1.
Manager
Chief
Executive
Sous Chef

2.
Assistant

Supervisor
General Staff
3.
4.
STAFF IN HOUSEKEEPING DEPARTMENT
EXECUTIVE HOUSEKEEPER
เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการควบคุมพนักงานทั้ง
แผนกโดยเฉพาะโรงแรมที่มี
ขนาดใหญ่มีห้องเป็นจำนวนมาก

พนักงานก็มีจำนวนมากตามไปด้วย การควบคุมงานต้องเป็นไป
อย่างทั่วถึงหน้าที่ของหัวหน้าแผนก

มีดังต่อไปนี้
EXECUTIVE HOUSEKEEPER
ตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นประจำ ให้งานเป็นไปตามมาตรฐาน
และออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้าจำเป็น

รับผิดชอบในการสั่งของเข้ามาใช้เมื่อของใกล้หมด
ปรึกษาหารือกับแผนกอื่น ๆ เป็นประจำเพื่อสะดวกในการเบิกจ่ายพัสดุ
โดยเฉพาะ ฝ่ายช่างและฝ่ายบริหาร
ด้านการผลิตผ้าเพื่อใช้ในโรงแรมให้พอเพียง ชุดพนักงาน การซ่อมแซมเสื้อผ้าแขก
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนก Front Office ต้องมีการปรึกษากันตลอดเวลาใน
เรื่อง Check in และ Check out ของลูกค้า
ให้ความสนใจในการจ่ายเงินเดือน
ของพนักงานในแผนกโดยร่วมมือกับ
ฝ่ายบุคคลและจัดฝึกอบรม
ตรวจดูบันทึกการทำงานต่าง ๆ ของพนักงาน การจัดเวรทำงาน (Log Book, Handover
Book) รวมทั้งวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ ตรวจดูบัญชีของใช้ สำรวจจำนวนผ้าในคลัง และรายงานอื่น ๆ

รายการพิเศษที่ต้องทำด่วน เช่น การจัดเลี้ยงใหญ่ ๆ ต้องมีการตกแต่งเป็นพิเศษ การ
เตรียมผ้าที่ใช้ในการจัด การเตรียมดอกไม้ ต้นไม้ ตกแต่งรอบบริเวณห้องจัดเลี้ยง
พิจารณาการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมกับงาน และมีการโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งถ้าเห็นสมควร พิจารณาความดีความชอบและเสนอบำเหน็จรางวัล ให้กับพนักงานที่ทำงานดีเด่นหรือผู้ที่เสนอ
ความคิดที่เป็นประโยชน์ให้กับโรงแรม
การประชุมพนักงาน การสื่อสารหรือแถลงข่าวภายในโรงแรมให้พนักงานทราบถึงเหตุ
การณ์ และการเคลื่อนไหวภายในโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การประสานงานกับฝ่ายอื่นเป็นไปด้วยดี

ช่วย Executive Housekeeper ในการตรวจตราสอดส่องดูแลความสะอาดทั่วไปของโรงแรม
ความสามารถในการบริหารงานและการบริการให้กับแขกที่เข้าพัก เช่นการทักทายแขกและเอาใจแขก ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในระบบสากล และยังรวมถึงหน้าที่ของแผนกอื่น ๆ
ทำหน้าที่แทนเมื่อ
Executive Housekeeper ไม่อยู่และปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดรวมถึงเครื่องทุน
แรง การใช้น้ำยาเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดทุกชนิด
ตรวจการทำงานของพนักงานจากการสังเกต และจากรายงานการบันทึกใน Log Book, Handover Book ทั้งหมดในแผนกทั้งหมด ก่อนส่งให้ Executive Housekeeper
ร่วมประชุมกับหัวหน้าแม่บ้านในการประเมินผลการทำงาน และของพนักงานในแผนก แก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้
ASSISTANT EXECUTIVE HOUSEKEEPER
ในโรงแรมขนาดใหญ่ หัวหน้าแผนกแม่บ้านเพียงคนเดียวไม่สามารถควบคุม และบริหารงานในแผนกได้ทั้งหมด จำเป็นต้องมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง ช่วยดูแลการบริหารงานในแผนก ควบคุมการทำงานของพนักงานที่มีเป็นจำนวนมากให้ดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ของผู้ช่วยหัวหน้าแผนก มีดังนี้
HOUSEKEEPING OFFICE
สำนักงานห้องแม่บ้านมีความสำคัญ คือ

1.
เป็นศูนย์กลางของ
Housekeeping Department
3.
Executive Housekeeping
จะนั่งประจำอยู่ที่นี่
2.
Staff ทุกคนต้องมาเซนต์ชื่อทั้งเวลา
เข้า-ออกทำงาน
4. เป็นศูนย์กลางการรับโทรศัพท์ของ
แผนกโดยมี Secretary,Clerk เป็นผู้รับและคอย
ประสานงานให้กับแผนก

8.
ในบริเวณเดียวกับ Office นี้จะมี
Linen room
และ Uniform room อยู่ใกล้เพื่อสะดวก
5.
เป็นห้องเก็บของ
และพัสดุของแผนก
6.
เป็นห้องสำหรับเก็บ
Master Key
ของทั้งห้องพักแขก และห้องเก็บของต่าง ๆในแผนก
7.
เป็นที่เก็บของ
Lost and Found
รับโทรศัพท์จากแขก เช่น แขกต้องการของ การส่งผ้าซัก แขกต้องการให้ปลุก หรือแขก Complaint
รับโทรศัพท์จากแผนกอื่น ๆ ในโรงแรม เช่น จาก Front office เกี่ยวกับเตรียมแขก
C/N ,C/O การแจ้งลักษณะของห้อง
การรับแจ้งงานซ่อมจากพนักงานที่พบว่ามีอุปกรณ์ชำรุด เช่น แอร์เสีย สีผนังลอก เครื่องดูดฝุ่นเสีย secretary Clerk จะแจ้งให้กับฝ่าย Engineer ให้จัดการซ่อมแซมทันที
พิมพ์สั่งซื้อและติดตามการเบิกจ่าย
ของใช้ทั้งของในแผนกและของแขก
จัดตารางการทำงานของพนักงานในแผนก การจัดวัน Extra การเปลี่ยนรอบการทำงาน
Vacation, Change day off การจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงานและ
เสนอให้กับหัวหน้าอีกครั้ง
จัดสมุดเซนต์ชื่อให้กับพนักงานและบันทึกเมื่อพนักงานขาดงาน ลาป่วย มาสาย
ตรวจงานที่ทำค้างไว้จากรอบที่แล้วไม่ว่าจะเป็น เช้า บ่าย ดึก จาก Log Book
เตรียม Master Key, Beeper, วิทยุสื่อสาร สำหรับพนักงาน Room maid, Public area เมื่อเข้าทำงานในแต่ละรอบ
SECRETARY, CLERK

เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ดูแล Housekeeping Office ต้องมีพนักงานทั้ง 3 รอบ ประจำหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีหน้าที่ดังนี้
Full transcript