Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vlamingen in de wachtrij van de wieg tot het graf

Door verkeerde keuzes regering Peeters II moet de bevolking meer dan ooit wachten op oplossingen voor haar problemen.
by

Groen nationaal

on 14 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vlamingen in de wachtrij van de wieg tot het graf

Jongeren wachten op een job
Wachten op minister Muyters
* inloopstages, werkinlevingstrajecten, individuele beroepsopleidingen : onvoldoende aanbod
* steeds meer openstaande vacatures
* lage werkzaamheidsgraad allochtonen (waterval in onderwijs - discriminatie op arbeidsmarkt)

Groen Alternatief

* duurzaam relancebeleid
* echt jongerenbanenplan (binnen 4 maand aanbod opleiding - stage - job)
* actievere rol toeleiding allochtonen naar werk
Vlamingen wachten op zorg, een plaats in de crèche, op school, een sociale woning
Wachten op ministers Vandeurzen, Van den Bossche, Smet
* nieuwe decreten gehandicapten-, jeugdzorg : geen oplossing - te weinig middelen
* kinderopvang : zelfstandige crèches worden dood geknepen
* onderwijs : te weinig nieuwe capaciteit - te weinig middelen voor renovatie
* doelstelling sociale woningen wordt niet gehaald - onvoldoende steun voor huren op private huurmarkt


Groen Alternatief

* meer sociale woningen - meer huursubsidies in combinatie met richthuurprijzen
* meer middelen voor zorg
* nadruk op lokale dienstencentra en buurtgerichte zorg
* persoonsvolgende budgetten i.p.v. alle middelen voor instellingen
* kleine en lokaal verankerde pps-projecten voor scholenbouw


Belastingbetalers wachten op duurzame fiscaliteit
Wachten op ministers Peeters en Muyters
* Vlaanderen slechtste leerling van de klas op vlak van milieufiscaliteit
* ecologiepremie voor bedrijven : flip flop beleid

Groen Alternatief

* sterkere ecologische invulling BIV
* slimme kilometerheffing
* ecologiepremie : toespitsen op de echte groene pioniers (top runners)
Verbruikers wachten op groene betaalbare energie
Wachten op minister Van den Bossche
* (te snelle) afbouw steun hernieuwbare energie
* geen ruimtelijke inplanning windturbines
* onvoldoende steun voor energiebesparing in woningen
* energie-armoede blijft toenemen

Groen Alternatief

* meer continuïteit steun hernieuwbare energie
* decreet inplanting windturbines
* Alliantie Werk & Milieu energierenovatie woningen (zoals in Brussel)
* echte garanties voor voldoende stroom, gas, water

Vlamingen wachten op vlotte en propere mobiliteit
Wachten op minister Crevits
* files toegenomen - Vlaanderen filekampioen
* grote projecten blijven aanslepen
* van 1850 km nieuwe fietspaden 1300 niet aangelegd
* van 16 km nieuwe tramlijnen maar 7,3 km aangelegd
* aandeel openbaar vervoer vermindert

Goen Alternatief

* sneller door meer en vroege inspraak
* investeren in modal shift (minder in wegen - meer in OV en fietswegen)
* bijv. noodplan aanpak files op Antwerpse ring
* herziening decreet basismobiliteitLeerlingen wachten op beter onderwijs
Wachten op minister Smet
* kwaliteit onderwijs daalt voor alle leerlingen
* 14% vroegtijdige schoolverlaters
* onafgewerkte dossiers : hervorming secundair, lerarenloopbaanpact, leerzorg, brede leefschool, schaalvergroting, automatische toekenning studietoelagen,...

Groen Alternatief

* versterking basisonderwijs
* herwaardering leerkrachten
* hervorming secundair
* aanpak schooluitval
* uitbouw brede school
Wachten op propere lucht en stop aan de klimaatverandering
Wachten op minister Schauvliege
* normen NOX en Fijn stof probleem voor Vlaanderen
* klimaatplan lege doos
* aankoop 20 miljoen ton schone lucht in het buitenland

Groen Alternatief

* 6de staatshervorming : klimaatresponsabilisering
* groen klimaatplan : klimaatcontracten met gemeenten
* voorstel Groen Industriebeleid
* decreet lage emissiezones
Wachten op meer groen en bossen
Wachten op minister Schauvliege
* te weinig overstromingsgebieden
* elk jaar verdwijnt 20 vierkante km open ruimte
* netto bos-afname >< spookbossen
* soorten en habitats in slechte staat van instandhouding
* Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) ???
Groen Alternatief

* bescherming tegen wateroverlast
* stop aan verlies open ruimte (norm in BRV)
* decreet behoud kwetsbare historische bossen
* snelle realisatie stadsbossen
* bescherming soorten en habitatsWachten op echt armoedebeleid
Wachten op minister Lieten
* armoederisico voor 1 op 10 Vlamingen
* 1 op 10 kinderen in kansarm gezin
* armoede-organisaties : Actieplan Armoedebestrijding voldoet niet

Groen Alternatief

* structurele aanpak (op vlak van tewerkstelling, huisvesting, onderwijs, kinderopvang,..)
* andere aanpak (minder gericht op de middenklasse)
Wachten tot de volgende regering betaalt
Wachten op ministers Peeters en Muyters
* nieuwe decreten zonder kostendekking
- kinderopvang - gehandicapten
- landinrichting - omgevingsvergunning
- decreet onroerend erfgoed
- M-decreet

* doorschuif kosten voor PPS : factuur van 2,4 miljard € voor volgende regering
* doorqschuif kosten 6de staatshervorming

Groen Alternatief

* enkel decreten stemmen als de benodigde middelen efffectief begroot zijn
* meer projecten in gewone begroting
* kost 6de staatshervorming mee inrekenen
Full transcript