Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VMBO Boekhouden

balans
by

Eric de Jong

on 4 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VMBO Boekhouden

Balans
Boekhouden
Op een balans staat wat je hebt (activa, de linkerzijde van de balans), in de vorm van geld, goederen, enz., en hoe die gefinancierd zijn (passiva, de rechterzijde van de balans): met eigen vermogen of met vreemd vermogen (leningen). Dus een balans is een momentopname van bezittingen en van de manier waarop deze zijn betaald.BALANS


Activa (Debetkant) Passiva (Creditkant)


Vaste activa (grond, terreinen, gebouwen) Eigen vermogen

Vlottende activa (voorraden, debiteuren) Vreemd lang vermogen

Liquide middelen (bank, bedrag in kas)
Soundtechniek
Debet
gebouw
inventaris
bestelauto
bank
kas
100.000
2.750
9.000
700
150
eigen vermogen
lening
Credit
103.600
9.000
totaal
totaal
112.600
112.600
Soundtechniek
Debet
Credit
gebouw
inventaris
bestelauto
bank
kas
totaal
eigen vermogen
leningtotaal
100.000
2.750
9.000
3.500
350
115.600
103.600
12.000115.600
extra geld (€200)voor de kas, van de bank
extra lening (€3000)
Maak een balans per 1-1-2012
van de volgende gegevens. Het Eigen vermogen moet nog worden berekend.
Winkelpand € 195.000; Inventaris € 75.000; Voorraad goederen € 70.000; Kas € 3.750; Bank € 12.000; Postbank € 21.000; Vreemd vermogen € 185.750.
Een debiteur is een klant die nog moet betalen. In de boekhouding is een debiteur een persoon of een bedrijf dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten.
Debiteur
Crediteur
Een crediteur is een leverancier aan wie je nog moet betalen
Is de balans in evenwicht?
Balansposten
Winkelpand
Inventaris
Debiteuren
Voorraad goederen
Kas
Postbank
Eigen vermogen
Banklening
Balans per 2 januari
Debet
Credit
Winkelpand
Inventaris
Debiteuren
Voorraad goederen
Kas
Postbank
€ 85.000,-
55.000,-
8.000,-
30.000,-
7.500,-
2.500,-
€ 188.000,-
Eigen vermogen
Banklening
€ 181.000,-
7.000,-
€ 188.000,-
1. Jorn koopt bloemen € 25,- en betaalt contant

a. gaat het om een bezitting (B) of een schuld (S)
b. neemt de bezitting of schuld toe of af :
B+ of B-
S+ of S-
c. verwerk dit in de balans
2. Het RGO bestelt 100 boeketten
voor leerlingen € 2.500,-
en betalen per factuur/rekening
3. De Staver bestelt planten voor € 1.000,-
en zet dit op rekening (vaste klant)
4. Aankoop van een bestelauto van € 12.500,-;
lening van € 10.000,- en de rest per bank betaald
5. Inkopen van bloemen op veiling
gekocht op rekening € 5.000,-
!!
Facturen
Financiële feiten
Registreren/controleren
vertalen naar balansposten
facturen sorteren, registreren en controleren
Coderen
opdracht Magister

studiewijzer

coderen boekingsstukken
Financiële feiten
herkennen ("fin.feiten All for Animals"
"fin.feiten All for Animals boekingsstukken
Sorteren:
inkoopfacturen
verkoopfacturen
contante verkopen
kostenfacturen
bankadschriften
Opdracht 1:
- controleer a.d.h.v. de facturen
en de bankafschriften
of deze zijn betaald
(gebruik hiervoor
"I&A Boekhouden: Herkennen van Boekingsstukken" , boekingsstukken
All for Animals
en vul het registratieformulier verder in)
Opdracht 2:
- controleer of er bij de inkoopfacturen
ook kostenfacturen zitten en noteer deze
in het register
Opdracht 3:
Maken
Financiële feiten All for Animals en
Financiële feiten All for Animals (boekingsstukken)
lezen theorie coderen boekingsstukken verkoopfacturen

maken opdracht 1

lezen theorie coderen inkoopfacturen

maken opdracht 2

etc.

Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen en hierin wordt van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen.
Veelal worden deze wijzigingen in dagboeken geregistreerd, alvorens ze automatisch worden verwerkt in het grootboek.
Aan de hand van bepaalde waarden in het grootboek kan de financiële situatie van een bedrijf op het betreffende moment worden bepaald.

Belangrijke waarden zijn:
Activa
Passiva
Eigen vermogen
Omzet
Kosten
Opbrengsten
Verliezen
Grootboekrekening
Kolommenbalans
Kolommenbalans
1. boekingsstempels plaatsen
2. facturen coderen
3. facturen sorteren
5. boekingen inbrengen in
grootboekrekeningen
7. bedragen grootboekrekeningen
inbrengen in Proefbalans van de
kolommenbalans (1e kolom)
4. grootboekrekeningen openen
12. winst- en verlies bepalen:
15. eigen vermogen uitrekenen:
6. debet en credit apart optellen
8. Saldibalans invullen (2e kolom):
debet en credit verrekenen
9. verdelen naar Resultatenrekening of naar Eindbalans
(goed weten welke bedragen waar naartoe)
10. hulprekeningen van het Eigen Vermogen:
* Opbrengst Verkopen (8500)
* Kostprijs Verkopen (8000)
* Bedrijfskosten (4000)
* Privé (0550)
gaan naar de Resultatenrekening

11. overige bedragen naar Eindbalans
(behalve Privé en Eigen Vermogen)
* privé leeg laten
* Eigen Vermogen uitrekenen
Grootboek openen
OpbrengstVerkopen
- Kostprijs Verkopen
- Bedrijfskosten
Nettowinst/verlies
13. op Kolommenbalans toevoegen
en daarna winst debet en verlies credit
14. totalen Resultatenrekening uitrekenen/controleren
oud Eigen Vermogen
+ winst
- Privé-opnamen
nieuw Eigen Vermogen
16. EV naar Eindbalans
Vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of instelling
Boekhouden is het bijhouden van de in hun ondernemingen gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, en de vermogenspositie van het bedrijf.

De doelen hiervan zijn onder andere:
Overzicht te hebben en te houden in de financiële positie van het bedrijf.
Inzicht te krijgen in de winsten en verliezen.
Afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid.
Gegevens te leveren voor kostprijsbepaling en voorcalculaties en het uitbrengen van offertes

De boekhouder wordt gecontroleerd door een accountant, die beroepsmatig jaarrekeningen controleert. Deze controle van jaarrekeningen wordt in Nederland uitgevoerd door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent.
De boekhouding wordt meestal gevoerd op een computer in een boekhoudprogramma. Hierin worden facturen (zowel inkoop- als verkoopfacturen) verwerkt, bankafschriften geboekt, en allerlei andere boekingen gedaan (hierbij valt de denken aan de salarisverwerking, of de activa-registratie).
Boekhouding
De boekhouding krijgt vorm met een grootboek. Het grootboek bestaat uit rekeningen of kaarten waarop per soort financieel feit de waardeveranderingen worden weergegeven.
Het grootboek wordt ingeboekt met journaalposten, ook wel "boekingen" genoemd. Het grootboek wordt op zijn beurt gebruikt om de jaarstukken te maken, bestaande uit:
Jaarrekening : de balans en winst- en verliesrekening, met toelichting en
Jaarverslag : tekstuele toelichting bij de jaarrekening en verwachtingen.
Intern boekingsstuk
coderen (IB)
Voorraadboeking
coderen
Welke grootboekrekeningen:
8000 Inkoopwaarde van de verkopen
7000 Voorraad
Afschrijving coderen
Welke grootboekrekeningen:

4800 Afschrijvingskosten
en
0100 Gebouw
0200 Inventaris of
0250 Machines of
0300 Bedrijfsauto's

Magister
coderen intern boekingsstuk

Bankafschrift coderen
Welke grootboeken heb je nodig?
1100 Bank
1300 Debiteuren
1400 Crediteuren
(2000 Geld onderweg)
Samenvatting
Beginbalans
Grootboek
Kolommenbalans
Eindbalans (in scontrovorm)
Winst- en verliesrekening (in scontrovorm)
Begroting (FA12)
Cashflow: de geldstroom in een bedrijf

Liquide: een bedrijf heeft genoeg geld om zijn schulden op tijd terug te betalen
netto werkkapitaal
current ratio
quick ratio
Full transcript