Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mission to M (uitgebreide versie)

No description
by

Mart Nuyts

on 28 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mission to M (uitgebreide versie)

Waarom een
M-decreet?

Historiek
Mission to M
Wat?
Omdat we moeten
Omdat we willen
Omdat het nodig is
Omdat we kunnen

De keuze voor inclusief en tegen gesegregeerd
onderwijs is ook een maatschappelijk,
filosofische keuze.

Welke maatschappij willen we creëren voor
onze kinderen…

Go! Memorandum: fundamentele filosofische keuze voor een inclusieve, en niet voor een gesegregeerde maatschappij.

Pedagogisch project GO!

Andere manier van denken en kijken
Geen revolutie, kleine betekenisvolle aanpassingen
Welke bril heb je op?
Openheid: de wil om erbij te horen en de wil om erbij te laten
Gezamenlijk proces
Communiceren!!!!
Vallen en opstaan (trial and error)
Wie bepaalt de norm?

Werken aan de reguliere school als ‘de school voor alle kinderen’ (alle kinderen zijn welkom)
Diversiteit is ‘normaal’ op school en in de maatschappij
Kinderen met functionele beperkingen volgen onderwijs in dezelfde klas als hun leeftijdsgenoten, ze krijgen eventueel (extra-) ondersteuning op die gebieden waar het nodig is
Kinderen werken aan dezelfde thema’s in dezelfde lessen maar ieder op zijn eigen tempo en met eigen doelen
Streven naar een evenwicht tussen sociale vaardigheden en functioneel schoolse vaardigheden
Het gehele inclusietraject wordt begeleid door een team van betrokken en deskundige mensen (HGW/HGD) waarbij leeftijdsgenoten essentieel zijn
Onderwijs is één van de elementen die voorbereiden op ‘het latere leven’/een goed leven
Geen techniek of methodiek maar een proces dat doordrongen is van duidelijke waarden

Redelijk aanpassingen zijn een recht.
Het niet verlenen van redelijke aanpassingen is
Discriminatie.

Maar….

Enkel voor het volgen van het gemeenschappelijk
curriculum

Dosissen rilatine
2005: 1,7M
2008: 4,2M

Percent leerlingen in buitengewoon onderwijs
Vlaanderen: 7%
Europees Gemiddelde: 4%


HGW
2006
2008
2015
2009
1998
1994
VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap

Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet
Vlaams Parlement ratificeert
VN-Verdrag

M-Decreet
het Salamanca-akkoord

Advies over inclusief onderwijs
VLOR
2002-2009
verschillende pogingen – geen decreet:
Maatwerk in samenspraak
Leerzorg

2012-2013:
DAM-decreet / BNM-decreet
betwisting?
Bij onenigheid tussen ouders, school en CLB over het afleveren van het verslag kan, op initiatief van een van de betrokken partijen, een beroep gedaan worden op een
Vlaamse Bemiddelingscommissie.
De regering bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werkingsprincipes van deze commissie.
Vragen over Buitengewoon onderwijs:
Joke Pauwels (hoofdadviseur PBD BuO GO!)
Email: joke.pauwels@g-o.be
Vragen over leerbegeleiding (zorgbeleid) BaO:
Chris Martens (hoofdadviseur PBD BaO GO!)
Email: chris.martens@g-o.be
Yves Cohen (hoofdadviseur PBD GO!)
Email: yves.cohen@g-o.be
Vragen over leerbegeleiding SO:
Valentijn Van Hootegem (hoofdadviseur PBD SO GO!)
Email: valentijn.van.hootegem@g-o.be
Willy Steensels (hoofdadviseur PBD SO GO!)
Email: willy.steensels@g-o.be
Vragen aan de pedagogische begeleidingsdienst:
Netcoördinator: Kjell Bosmans
Email: kjell.bosmans@g-o.be
tel.nr.: 0494 / 36 42 61
Mart Nuyts
Email: mart.nuyts@g-o.be
Johan Claes
Email: johan.claes@g-o.be
Beth Vanderschot
Email: beth.vanderschot@g-o.be
Hilde Swinnen
Email: hilde.swinnen@g-o.be
Vragen aan SNPB Competentieontwikkeling i.k.v. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:
Vragen aan Permanente Ondersteuningscel voor de CLB (POC) GO!:
Stefanie Pieters
Email: stefanie.pieters@g-o.be
Algemeen tel.nr. POC: 02 / 790 93 13
M-decreet zelf lezen?
Memorie van toelichting:
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2290-1.pdf
→ p. 3-38
M-decreet:
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2290-7.pdf
Bijkomende informatie:
Website onderwijs Vlaanderen over specifieke onderwijsbehoeften:
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/
 
Prodia:
http://www.prodiagnostiek.be/index.php

Informatie over STICORDI door PBD GO!
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/pedagogischeondersteuning/STICORDI/Pages/default.aspx

Brochure CGKR ‘Met een handicap naar de school van je keuze’:
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/brochureCGKR.pdf


Vragen over programmatie BaO:
Marianne De Paduwa (OOP GO!)
Email: marianne.de.paduwa@g-o.be

Vragen over programmatie SO:
Brecht Vanwynsberghe (OOP GO!)
Email: brecht.vanwynsberghe@g-o.be
Els Supply (OOP GO!)
Email: els.supply@g-o.be

Vragen aan OOP (Onderwijsorganisatie en –personeel) over programmatie
Inclusie
Gewoon onderwijs

tegemoet komen aan onderwijsbehoeften:
a.d.h.v. redelijke (niet disproportionele) aanpassingen
(= DISTICORDI)

GON

handelingsgericht samenwerken binnen het zorgcontinuüm:
met leerling en ouders
met CLB
met externe partners
Gewoon onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Na een handelingsgericht traject binnen het zorgcontinuüm:
wanneer aanpassingen onvoldoende zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum
wanneer de nodige aanpassingen disproportioneel zijn
Rekening houdend met de aanpassingen die reeds gebeurd zijn in het gewoon onderwijs
Type basisaanbod
Type 2: Verstandelijke beperking
Type 3: Emotionele - of gedragsstoornis
Type 4: Motorische beperking
Type 5: Ziekenhuis, residentiële setting of preventorium
Type 6: Visuele beperking
Type 7: Auditieve beperking of spraak- of taalstoornis
Type 9: Autismespectrumstoornis
Overzicht typologie
Zorgcontinüum
Geen kopie van type 1 + type 8
op basis van onderwijsbehoeften!
wanneer aanpassingen in gewoon onderwijs onvoldoende zijn en disproportioneel zijn

Verslag max. 2 jaar geldig: verplichte evaluatie door CLB
(SO: elke opleidingscyclus)

Bij overgang naar school gewoon onderwijs
CLB + BuO-school ondersteunen bij zoeken gepaste school
afspraken in functie vlotte overgang leerling
Type basisaanbod
Type 2
IQ < 60
significante beperkingen sociale aanpassingsgedrag
functioneringsproblemen ontstaan vóór 18 jaar
besluit “verstandelijke beperking” na procesdiagnostiek
De ideale wereld


- Paradigmashift in denken over onderwijs:
van: "wat is er met de leerlingen aan de hand?"
naar: "wat heeft deze leerling nodig?"

- Voor ALLE leerlingen

- Goed onderwijs

- Paradigmashift in denken over handicap:
van: "medisch deficit-model"
naar: "bio-psycho-sociaal model"
M-decreet naar de geest

Type drie
geen verstandelijke beperking (IQ > 60)
op basis van gespecialiseerde, door multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek
een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:
a) een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
b) een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
c) de gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’
d) een angststoornis
e) een stemmingsstoornis
f) een hechtingsstoornis

Type negen
geen verstandelijke beperking (IQ > 60)
diagnose: multidisciplinair team met inbegrip psychiatrisch onderzoek
mogelijke stoornissen
a) de autistische stoornis;
b) pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anders-omschreven
omkadering: overeenkomstig huidig type 3

Opleidingsvormen BuSO
en mogelijke types
Verslag van het CLB
(enige gemachtigde instantie BuO en GON)
fasen zorgcontinuüm doorlopen, tenzij motivatie irrelevantie
aanpassingen (DISTICORDI) onvoldoende of disproportioneel
onderwijsbehoeften omschreven op basis van wetenschappelijk
onderbouwd classificatiesysteem
interactionele visie
bio-psycho-sociaal model van handicap
geen gevolg van enkel SES- / GOK-indicator
bepaling type op basis van de onderwijsbehoefte!
inspectie houdt toezicht
Redelijke aanpassingen?
Te concretiseren?
--> criteria als vermeld in Protocol van 19 juli 2007
betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België

Disproportionaliteit:
onredelijkheid van aanpassingen
aangetoond na een proces van afweging


- doeltreffend?
- evenwaardige participatie?
- zelfstandige participatie?
- waarborgt men de veiligheid van de leerling?
- financiële impact?
- organisatorische impact?
- te verwachten frequentie en duur van het gebruik?
- mate waarin de persoon daadwerkelijk kan participeren?
- impact op de omgeving en gebruiksmogelijkheden voor
andere gebruikers?
- ontbreken van alternatief?
- verzuim van voor de hand liggende of wettelijke
voorschriften?
Protocol van 19 juli 2007 begrip
redelijke aanpassingen?
Uit Prodia
www.prodiagnostiek.be
'Diagnostische protocollen' binnen onderwijs
Doel: elke leerling krijgt een correct antwoord op
zijn of haar specifieke onderwijs- en opvoedingsnoden
Uitgangspunten:
leerlingenbegeleiding is een taak van school en CLB samen
onderwijsbehoeften van leerlingen
faire diagnostiek
principes van handelingsgericht werken
en handelingsgerichte diagnostiek
continuüm van zorg op school
Prodia?
7 protocollen
lezen en spellen
rekenen
vermoeden zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking
vermoeden hoogbegaafdheid
motoriek
spraak en taal
gedrag en emotie
Doorverwijzing BuO: attest en verslag van CLB
Motivering voor GON: enkel gemotiveerd verslag van CLB

Wat met huidige BuO- of GON-leerlingen?
eerder inschrijvingsverslag blijft behouden
nieuw inschrijvingsverslag bij:
overgangen
wijziging type

De regering legt diagnostische protocollen vast voor de oriëntering naar alle types met uitzondering van basisaanbod (prodia).

Verslag van het CLB
(enige gemachtigde instantie BuO en GON)
Recht op gewoon onderwijs
onvoorwaardelijk inschrijvingsrecht
vs
voorwaardelijk inschrijvingsrecht
voor leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met toepassing van redelijke aanpassingen (remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen)
Elke leerling?
Leerlingen die beschikken over verslag BuO van CLB?
inschrijving onder ontbindende voorwaarde
school organiseert overleg met
ouders
klassenraad
CLB
= overleg over aanpassingen die nodig zijn
om leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum
om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum

Leerlingen ingeschreven in het gewone onderwijs die voldoen aan de voorwaarden van BuO
school organiseert overleg met
ouders
klassenraad
CLB

verslag BuO door CLB wordt afgeleverd

op basis van overleg twee beslissingen mogelijk:
leerling maakt op vraag van de ouders studievoortgang op basis van een individueel aangepast curriculum
inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar wordt ontbonden
ontwikkeling van alle leerlingen
problemen voorkomen door krachtige leeromgeving
systematisch opvolgen leerlingen
actief risicofactoren verminderen
versterken van beschermende factoren
De
leerkracht
differentieert, observeert, evalueert en remedieert.
De leerkracht doet een opvoedings- en onderwijsaanbod dat van bij de start tegemoet komt aan de diverse noden, sterktes, achtergronden en interesses van alle leerlingen
(universeel ontwerp).
Brede basiszorg
7. Samenwerking met de leerlingen:
Leerlingen betrekken als partners op school heeft een goede invloed op hun welbevinden op de school. Leerlingen die een gevoel van veiligheid hebben, eenduidige informatie ontvangen en zich betrokken weten, voelen zich beter op school, wat de kans op gewenst gedrag verhoogt.
Dit kan bijvoorbeeld door:
het hanteren van coöperatieve en/of klasdoorbrekende werkvormen;
op regelmatige basis te peilen naar het welbevinden van de leerlingen;
de leerlingen te betrekken bij het opstellen van de regels;
de leerlingen ruimte te geven om mee te denken over de inhoud van de verschillende projecten, zoals go4talent;
de leerlingen betrekken bij afspraken rond belonen
Voorbeeld uit prodia: gedrags- en emotionele problemen en vermoeden van ontwikkelingsstoornis
basiszorg volstaat niet
schoolteam voorziet extra zorg
bij voorkeur de leerkracht die deze zorg realiseert
binnen de normale klascontext
zo nodig ondersteund door het zorgteam
leerlingen en hun ouders worden
als ervaringsdeskundigen nauw betrokken.
indien nodig met ondersteuning door PBD en/of CLB
Verhoogde zorg
Onderwijs- en opvoedingssituatie:
Bram zit in het eerste leerjaar.
Zowel de leerkracht L.O. als de klasleerkracht merken op dat hij moeite heeft met het zich aan- en uitkleden.

Mogelijke aanpak:
Er wordt samen met de ouders en Bram afgesproken dat hij een zestal weken gericht gaat oefenen met het zich aan- en uitkleden. Elke dag noteert men of dit gelukt is of niet. Op dagen dat Bram sportactiviteiten heeft, wordt er met de ouders afgesproken om gemakkelijke kledij te voorzien.

Voorbeeld uit prodia: vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling en/of vermoeden van motorische ontwikkelingsstoornis
maatregelen die getroffen worden in verhoogde zorg volstaan niet
school vraagt tijdig medewerking van het CLB-team
CLB richt zich op:
de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de individuele leerling
de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en ouders
meestal handelingsgerichte diagnostiek nodig:
schoolteam, ouders, leerling en CLB gaan samen op zoek naar oplossingen
CLB neemt de regie op zich:
keuze van de interventies
conclusies
CLB draaischijffunctie ten aanzien van relevante externen
diagnostische
hulpverlenende
ondanks uitbreiding van zorg, blijvend inzetten op basiszorg en verhoogde zorg

Uitbreiding van zorg
Uitbreiding van zorg: voorbeelden
Na een HGD-traject komt aan het licht dat een leerling nood heeft aan een leerkracht die hem helpt om positieve gedachten te bedenken en op te roepen wanneer negatieve gedachten opduiken.
Na een HGD-traject wordt beslist om voor een leerling met ASS GON in te schakelen. Er worden concrete hulpvragen geformuleerd waarop door de GON-begeleider een antwoord geboden wordt.
Na een HGD-traject komt aan het licht dat Jan nood heeft aan feedback die hem met zichzelf vergelijkt (bijvoorbeeld grafiekje om vorderingen te visualiseren).

Uitgangspunt 1: Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
Uitgangspunt 2: Transactioneel (afstemming en wisselwerking)
Uitgangspunt 3: De leerkracht doet ertoe
Uitgangspunt 4: Positieve aspecten
Uitgangspunt 5: In constructieve samenwerking
Uitgangspunt 6: Doelgericht
Uitgangspunt 7: Systematisch en transparant
wat heeft de leerling nodig om een doel te bereiken?
onderwijs- en opvoedingsaanbod wordt beter afgestemd op de specifieke noden
wat heeft de leerling nodig qua aanpak? wat heeft een positief effect?
welke instructies, welke opdrachten, welke materialen, welke leeractiviteiten, welke feedback
t.o.v.: wat is er aan de hand met de leerling?
hoe doelgericht omgaan met verschillen?
wat heeft deze leerkracht nodig om deze leerling het gewenste onderwijs te kunnen bieden?
wat hebben ouders nodig om hun kind te helpen binnen de grenzen van wat voor hen haalbaar is?
voortdurend wederzijdse beïnvloeding en wisselwerking tussen de leerling en zijn context:
probleem in zijn context plaatsen: „deze leerling van deze ouders, in deze klas, bij deze leerkracht, in deze school heeft een moeilijkheid, hoe kunnen we dat aanpakken"?
context kennen geeft handvatten om te handelen
context gericht gebruiken bij formuleren van adviezen
respect hebben voor verschillen tussen leerkrachten, ouders, kinderen:
advies zal daarom altijd op maat zijn en komt tot stand in overleg
leerkracht realiseert passend onderwijs
leerkracht levert een cruciale bijdrage aan positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren
omgaan met de diversiteit in de klassengroep (bvb. preventie en differentiatie)
omgaan met meer specifieke behoeften van leerlingen
ondersteuningsbehoeften van leerkrachten krijgen duidelijke plaats in een handelingsgerichte werking
aandacht voor positieve en sterke kanten biedt tegengewicht tegen een te negatief beeld van kind – leerkracht – klas – school - ouders
positieve kenmerken van kind/leerkracht/ouders en ook situaties waarin de problemen niet voorkomen, bieden aangrijpingspunten om te handelen
positieve versterken leidt tot betere resultaten dan het zwakke of negatieve ombuigen
leerkrachten, ouders, leerlingen en CLB participeren actief en als partners, elk vanuit eigen deskundigheid:
alle vragen, zorgen en verwachtingen ernstig nemen en respecteren
belang van samenwerken verwoorden
leerkracht en CLB-medewerker als professionals, ouders en leerlingen als ervaringsdeskundigen
leerling is belangrijke partner:
manier waarop leerling zichzelf ziet, bepaalt zijn gedrag en motivatie om te veranderen
leerling heeft zelf vaak goede verklaringen en simpele oplossingen
praat niet alleen over en tegen leerling, maar ook mét leerling
elke handeling, elke stap moet nodig en nuttig zijn in functie van afgesproken doel:
bepalen waar we naartoe willen
bepalen waarom welke informatie nodig is om efficiënt te handelen
slechts onderzoeken wat strikt noodzakelijk is om deze vraag te beantwoorden
afnemen van methodeonafhankelijke toetsen en gebruik van leerlingvolgsystemen moet in verhouding staan tot informatie die ze opleveren betreffende onderwijsbehoeften
resultaat van een goed overleg is een advies dat:
antwoord geeft op de hulpvraag
voor alle partijen wenselijk en haalbaar is
door iedereen gedragen kan worden
eerst denken, dan doen:
nauwkeurigheid en volledigheid bij verzamelen van relevante informatie verhogen kans op goed advies
formulieren en documenten helpen om volledig en nauwkeurig te zijn:
doordacht en functioneel opgesteld
met de bedoeling steun te bieden en geen planlast te veroorzaken
overzichtelijk systematiseren van alle stappen komt een samenhangende en goed onderbouwde besluitvorming ten goede
systematisch werken geeft houvast, leidraad en geheugensteun voor zorgteam en CLB-medewerkers
transparantie (ouders, leerlingen, leerkrachten, CLB): iedereen kent, begrijpt en gebruikt de afgesproken werkwijze
ten voordele van:
sfeer, de relaties
proces van acceptatie
Geïntegreerd onderwijs (GON)
toegangspoort:
- gemotiveerd verslag (enkel door CLB):
aangeven welke compenserende en dispenserende maatregelen nodig zijn om gemeenschappelijk curriculum te volgen
- voldoen aan de criteria voor een type BuO (geen attest)
type 3 rechtstreeks GON
type basisaanbod: re-integratie: 9 maanden BuO vooraf
GON ASS correctiebudget met één schooljaar (2014-2015) verlengd)
Attest verworven bekwaamheden voor alle individuele curricula
Later eventueel extra beleidsmaatregelen GON-ION
betwisting?
betwisting?
betwisting?
betwisting?
Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
Transactioneel (afstemming en wisselwerking)
De leerkracht doet ertoe
Positieve aspecten
Constructieve samenwerking
Doelgericht
Systematisch en transparant
Bijkomende specificering
in opdrachtbepaling van CLB
Aanpassing in decr. clb art. 6:
‘Bij het vervullen van die opdracht :

4° werkt het centrum raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het centrum waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend;
+ Het centrum werkt hiervoor op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met de school en de ouders. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal.’

= Principes HGSW
Bijkomende specificering
in opdrachtbepaling van CLB
Aanpassing in decr. clb art. 23:

‘Het centrum ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling van een visie op zorgverbreding. Het centrum draagt bij tot de zorgverbreding voor de leerlingen.

+ In het bijzonder ondersteunt het centrum de scholen of centra bij het doen van gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen en verricht het handelingsgerichte diagnostiek naargelang de noden van de leerlingen.’
gewoon
onderwijs
Aandachtspunt gewoon onderwijs:
DISTICORDI-maatregelen behoren tot de proportionele aanpassingen: school voert beleid rond DISTICORDI
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/pedagogischeondersteuning/STICORDI/Pages/default.aspx
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/brochureCGKR.pdf
gewoon
onderwijs
Aandachtspunt gewoon onderwijs:
De school brengt in kaart wat voor haar brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding zorg betekent.
Men werkt planmatig aan de verbreding en verdieping van de brede basiszorg en verhoogde zorg.
vb. door “over het muurtje te kijken”
zie ook visieteksten leerbegeleiding BaO en SO van PBD GO!
gewoon
onderwijs
Aandachtspunt gewoon onderwijs:
Aantoonbaar maken van fasen zorgcontinuüm en DISTICORDI in functie van doorverwijzing BuO (zie verder)
leerlingendossier: wat reeds geprobeerd
groepsplannen
Buitengewoon onderwijs:
na een handelingsgericht traject binnen het zorgcontinuüm:
wanneer aanpassingen onvoldoende zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum
wanneer de nodige aanpassingen disproportioneel zijn
rekening houdend met de aanpassingen die reeds gebeurd zijn in het gewoon onderwijs
CLB
school
Aandachtspunt voor school en CLB:
School en CLB passen de uitgangspunten van handelingsgericht samenwerken toe in het zoeken naar redelijke aanpassingen in samenwerking met ouders en leerling en eventuele externen.
gewoon
onderwijs
BuO
Aandachtspunten voor gewoon en buitengewoon onderwijs:
Loopbaan van de leerkracht evolueert via loopbaanladder.
De school voert een professionaliseringsbeleid voor haar personeel.
Enkele nuttige instrumenten:
http://www.aspeditions.be/nl-be/book/PROFES657Q/professionalisering-op-school-annemie-schotanus-andries-valcke-koen-bollaert.htm
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/pedagogischeondersteuning/Documents/DOKK-tool%20(pdf-versie%2002122013).pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/pedagogischeondersteuning/Documents/DOKK-tool%20SO.pdf

BuO
Aandachtspunt voor buitengewoon onderwijs:
Herdenken van het aanbod binnen het buitengewoon onderwijs:
type basisaanbod
voorbereiding op terugkeer gewoon onderwijs
contact onderhouden met gewone school
overbrengen expertise naar gewone school
type twee
type negen

gewoon
onderwijs
Aandachtspunt voor gewoon onderwijs:
De school weigert een leerling niet meer op basis van draagkrachtafweging.
Men maakt een individuele afweging wat betreft de redelijkheid (proportionaliteit) van de nodige aanpassingen.
Aandachtspunt gewoon onderwijs:

CLB
Aandachtspunt voor CLB:
CLB doet in samenwerking met PBD aan schoolondersteuning met betrekking tot de brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg op school (tegenover CLB als controleur).
CLB
Aandachtspunt voor CLB:
In haar leerlinggebonden aanbod en schoolondersteunend aanbod deelt het CLB gerichte informatie over nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen inzake redelijke aanpassingen over hulpmiddelen pedagogisch-didactische knowhow over wat werkt in de onderwijspraktijk.
vb. nascholingsbeleid wordt op elkaar afgestemd
CLB
Aandachtspunt voor CLB:
CLB-medewerker heeft grondige kennis nodig van de diagnostische protocollen (en criteria oriëntering BuBaO en BuSO).
CLB
Aandachtspunt voor CLB:
Implementatie HGD in CLB’s wordt verder gezet.
Voorbeelden:
CLB-medewerker besteedt meer tijd aan brede beeldvorming.
CLB-medewerker koppelt onderwijsbehoeften van leerling aan nodig aanbod, en gaat na welke ondersteuningsbehoeften lkr en ouders hebben.
CLB-medewerker en school doen aan diagnostiek vanuit visie die de nadruk legt op verandermogelijkheden (positieve kansen i.p.v. statische percentielen).
misschien nood aan aangepast instrumentarium?
CLB
gewoon
onderwijs
Aandachtspunt voor school en CLB:
School en CLB hebben kennis nodig van gemeenschappelijk curriculum.
Lesgeven vanuit leerplandoelen vs volgen methodes
Kennis van flexibele leertrajecten
CLB
Aandachtspunt voor CLB:
Om de oriëntering accuraat te kunnen doen, en om ook correct te beoordelen of een leerling al dan niet kan terugkeren, dient CLB-medewerker voldoende kennis te hebben van:
het concrete aanbod binnen scholen die basisaanbod aanbieden
het mogelijke concrete aanbod binnen scholen voor gewoon onderwijs
Hogere administratieve druk voor CLB door evaluaties basisaanbod.
CLB
Aandachtspunten voor CLB:
CLB heeft nood aan kennis over basisdidactiek en klasmanagement.
(was de didactische aanpak in de klas voor deze leerling voldoende?)
Kinderen kunnen niet naar BuO enkel op basis van SES-kenmerken: schoolteam en CLB-medewerker hebben meer competenties nodig in omgaan met kansarmoede (= brede basiszorg) (+ faire diagnostiek).
CLB
Aandachtspunten voor CLB:
CLB-medewerker is alert voor leerlingen die niet meer voldoen aan de voorwaarden voor oriëntering BuO.
+ 2de lijns inclusienetwerk
vanaf 1 januari 2015
+ 6 bijkomende collega's
Leerlingen die beschikken over verslag BuO van CLB?
indien school disproportionaliteit van de nodige aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden
(op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven, en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit)
indien school de nodige aanpassingen wel proportioneel acht, is GON een mogelijkheid (zie voorwaarden voor GON)
Brochure ‘Klaar voor redelijke aanpassingen’ van Artevelde hogeschool:
http://buozrl.weebly.com/uploads/2/4/0/1/24012203/klaar_voor_redelijke_aanpassingen_een_leidraad.pdf

Protocol redelijke aanpassingen in België:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl

Website ouders voor inclusie:
http://www.oudersvoorinclusie.be/nl/nieuws/news-614.aspx

Smartweb voor CLB:
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/GOsmartweb/CLB/laenso/domeinoverstijgend/Mdecreet/Pages/default.aspx

Bijkomende informatie:
Full transcript