Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det långa 1800-talet

No description
by

Linus Kjellin

on 29 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet
"Det långa 1800-talet" sträcker sig ända från slutet av 1700-talet ända in i början på 1900-talet. Det var historikern Eric Hobsbawm som myntade begreppet för att lättare kunna synliggöra den utveckling som började med den franska revolutionen (1789) fram till första världskriget (1914).

Under denna period sker en stor politisk och ekonomisk utveckling, startskottet kan sägas vara revolutionerna (amerikanska, franska och industriella) och varade fram till 1914 då världen åter igen skulle komma att förändras på ett drastiskt sätt.

Denna period präglas av tidigare epoker och processer så
som upplysningen och slavhandeln.
Nationalism och imperialism
Efter Napoleonkrigen hölls Wienkongressen (1814-1815) där Europas karta ritades om för att säkerställa att ingen nation fick för mycket makt. Det togs ingen hänsyn till etnicitet vilket ledde till att en stark nationalism växte fram. Ländernas enande tog i vissa fall lång tid (Tyskland).

Den politiska utvecklingen ledde bland annat till att människor kände sig mer och mer delaktiga i nationen de tillhörde - de fick större inflytande. Här uppstår ett problem för de som inte kände att de kunde identifiera sig med sitt land.

Nationernas status var vid den här tiden beroende av kolonier för att säkra tillgången på billiga råvaror. Ur detta föddes en imperialism, det vill säga strävan efter att expandera.

Det utvecklades en mycket stark nationalism hos de etniska grupper som drabbades av uppdelningen. Serbien är ett av de viktigaste exemplen eftersom den nationalism som utvecklades där ledde fram till skotten i Sarajevo.
Industrialisering och arbetarklassens framväxt
Industrialiseringen gick under 1800-talet in i en mycket intensiv fas, städer växte snabbt och kommunikationer (både på land och till havs) blev fler. Jordbruket blev mer och mer effektivt vilket ledde till att människor flyttade in till städer (både från landsbygden men även migration från andra länder).

Förhållandena i industrin var ofta mycket dåliga, när människorna som arbetade där blev fler och fler till antalet så växte en arbetarklass fram som krävde bättre villkor och större politiskt inflytande. Fackföreningar växte fram och socialismen var en reaktion på arbetarnas svåra situation.

Den radikala socialismens mål var att förena sig över nationsgränserna samt genom revolution överta produktionsmedlen. Detta skrämde givetvis Europas regeringar vilket ledde till att de arbetade hårt för att stärka de egna nationernas identitet så att människor skulle känna samhörighet. Den imperialistiska tanken spädde även på konkurrensen mellan Europas stater.
Upptakten till första världskriget

Det långa
1800-talet

De politiska ideologiernas uppkomst
Tar sin början i den franska revolutionen där kungens och adelns auktoritet byts ut mot folkligt inflytande och en större folklig makt.

De politiska ideologierna sprids i Europa av de franska revolutionsarméerna och Napoleon.

På grund av detta så blev samhällsdebatten både större och mer högljudd. Både i skrift och genom politiska möten.
Slaveriet och triangelhandeln
Slaveri är något som alltid har förekommit i historien. Även fast en stor minskning inleddes under 1800-talet var det fortfarande något aktuellt.

När den nya tidens (1500-tal och framåt) handel tog fart på allvar under slutet av 1600-talet inleddes det som kommit att kallas för tringelhandeln.

Slaveriet förekom i huvudsak på bomulls- och sockerplantager i nord-, central och sydamerika.

Handeln gick till så att engelsmännen hämtade slavarna i Västafrika och fraktade dem till de europeiska kolonierna i Amerika. De fraktade sedan bomull, socker och tobak som odlats i kolonierna.

Slavarna hamnade först i Brasilien och Västindien men i och med den industriella revolutionen och den ökande efterfrågan på råvaror till textilindustrin så hamnade allt fler i USA.

Sverige deltar både genom att exportera järn och sedan genom den egna kolonin i västindien - Saint Barthélemy.
Liberalismen

...som främst hade sin förankring inom medelklassen angrep de gamla ståndsprivilegierna och förespråkade en marknadsekonomi utan statliga ingripanden.
Konservatismen

...varnade för att alltför snabba förändringar kunde leda till samhällets upplösning. Konservatismen vann mest stöd inom den traditionella överklassen och de rikaste i samhället.
Socialismen

...idéer upptogs av den framväxande arbetarklassen (se nedan). Dess talesmän menade att klassmotsättningen mellan arbetare och kapitalister skulle leda till ett nytt mer solidariskt samhällssystem där privategendomen inte hade så stor betydelse.
Vi kan i historien om det långa 1800-talet se en rad olika orsaker som på ett eller annat sätt ledde fram till det första världskriget:
Nationalismen, som drevs på av flera faktorer (socialism och imperialism), skapar en konkurrens mellan Europas stater.

Industrierna kunde vid krig användas för att mobilisera stora arméer.

Uppdelningen av Europa under Wienkongressen skapade friktion mellan vissa stater och vissa etniska grupper. Människor "kom i kläm" vilket ytterligare bidrog till nationalism, fast här bland folket (tillhörighet).
Sverige under 1800-talet
Viktiga drag & Industrialisering
Emigration
Under andra halvan av 1800-talet började människor emigrera till Nordamerika. Runt 325 000 människor sökte sig till bättre förhållanden under 1880-talet, mycket på grund av den då rådande jordbrukskrisen. Delstaten Minnesota var en populär destination. Totalt emigrerade 1,2 miljoner människor under åren 1850-1930.
Sociala villkor
Stockholm, 1800-tal
Smeder och gjutare i ett stålverk, målning av Carl Stilling
Tidningsnotis om resor till Amerika
Statare (lantarbetare)
Gustav IV Adolf trotsar Napoleon
Sverige förlorar Finland till Ryssland 1809, några år senare tvingas Norge in i en union som varar till 1905.
Jordbruket effektiviseras, skiftesreformerna och framväxten av ny teknologi gör både så att bönderna får det bättre och fler flyttar in till städerna.
I mitten av 1800-talet tar industrielsering fart på allvar, ångmaskinen blir en viktig faktor.
Järnvägsnätet byggs ut vilket underlättar transporter.
I slutet av 1800-talet växer den svenska verkstadsindustrin, "snilleindustrin", fram (Alfa-Laval, LM Ericsson)
Viktiga sociala förändringar under 1800-talet var
bland annat införandet av allmän folkskola och avskaffandet av ståndsriksdagen vilken byttes ut
mot tvåkammarriksdagen. Relationen mellan könen förändrades och kunde se olika ut beroende på vilken klass du tillhörde.
Full transcript