Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TRIF MARIANA prezentare lucrare grad I

No description
by

Dora Deac

on 22 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TRIF MARIANA prezentare lucrare grad I

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic
Specializarea: Educatoare

LUCRARE
METODICO-ŞTIINŢIFICĂ
PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I

Autor:
Trif Mariana

Gabriela

EDUCAREA LIMBAJULUI- EFICIENTIZAREA STRATEGIILOR DIDACTICE ABORDATE ÎN POVESTIRILE EDUCATOAREI
Conducător ştiinţific:
Prof. Univ. dr.
Florin Cioban

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3
Localitatea: Șimleu Silvaniei.
Județul: Sălaj

Oradea 2015
CAPITOLUL I

-
ASPECTE TEORETICO-METODICE PRIVIND ORGANIZAREA EDUCĂRII LIMBAJULUI LA PRESCOLARI

CAPITOLUL II
-
STRATEGII DIDACTICE ÎN ACTIVITATEA DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

CAPITOLUL III
-
LITERATURA PENTRU COPII ÎN VIAȚA PREȘCOLARULUI

CAPITOLUL IV
-
STUDIU EXPERIMENTAL
CONCLUZII
CUPRINS:
MOTIVAREA
ALEGERII
TEMEI


Mi-am orientat întreaga activitate instructiv- educativă spre aspectul formativ al dezvoltării personalității copilului, spre cultivarea capacității lui de cunoaștere și exprimare, spre formarea și dezvoltarea calităților de voință, caracter și a unor deprinderi de conduită morală prin mijloacele specifice actului educațional realizat în grădiniță.

Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul, cel care-i formează demnitatea, conduita etică și simțul estetic, îi dă împlinirea fizică și intelectuală.

Alegerea temei acestei lucrări este motivată de tendința de accentuare a laturii formative a procesului de învățământ, în detrimentul celei informative.

În activitatea cu copiii preșcolari, am constatat că cel mai important lucru este să-i învățăm pe copii să-și exprime gândurile, printr-o vorbire corectă, clară logic închegată și expresivă. În procesul instructiv- educativ povestirile au o mare valoare etică .Oricât de simplu ar fi conținutul lor, povestirile pe care le adresez copiilor sunt pline de învățăminte, ele scot în evidență calitățile eroilor pozitivi și influențează pe această cale formarea personalității copiilor și comportarea lor etică.Lucrarea se referă la unele preocupări în activitatea didactică în ceea ce priveşte rolul strategiilor didactice (metode tradiţionale şi moderne) în dezvoltarea şi educarea limbajului copiilor prin povestirile educatoarei.


SCOPUL EXPERIMENTULUI:
• Realizarea unor activităţi pe domenii experienţiale şi integrate într-o formă atractivă, flexibilă, mobilizatoare, care să conducă activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare şi aplicare practică a celor învăţate
• Dezvoltarea capacităţii copilului de a-şi manifesta creativitatea în domeniul limbă şi comunicare
• Dezvoltarea personalităţii copilului într-un mediu democratic.

OBIECTIVELE
CERCETĂRII
Obiectivele majore pe care mi le-am propus să le urmăresc vor fi reflectate în activităţile desfăşurate, utilizând metode moderne dar şi tradiţionale:
• cunoaşterea nivelului iniţial de pregătire al copiilor;
• realizarea unei comunicări interactive între preşcolari utilizând o tehnologie
informaţională modernă;
• însuşirea unor cunoştinţe, dar şi abilităţi de operare cu materialele puse la dispoziţie în condiţii de cooperare;
• evidenţierea efectelor produse desfăşurând activităţi în care sunt folosite metode activ- participative;
• înregistrarea progreselor copiilor la finalul demersului ameliorativ-formativ
• realizarea unor obiective interdisciplinare: să ştie cum să culeagă informaţii despre o temă dată; să identifice probleme diferite; să ştie cum să facă conexiuni;
• determinarea contribuţiei povestirii la consolidarea cunoştinţelor copiilor şi creşterea randamentului şcolar;
IPOTEZA ACESTEI CERCETĂRI a fost următoarea:
Utilizarea metodelor activ-participative în activităţile de învăţare a poveştilor contribuie la îmbunătăţirea semnificativă a performanţelor şcolare.
PREZENTAREA EŞANTIONULUI DE LUCRU
Acest experiment s-a desfăşurat pe parcursul unui an şcolar 2013-2014, iar probele au fost aplicate unui lot experimental format din: grupul experimental 10 preşcolari din grupa mare”A” de la Grădiniţa cu Program prelungit Nr. 3 Șimleu Silvaniei şi grupul de control-10 preşcolari din grupa mare” B”.

DESFĂŞURAREA EXPERIMENTULUI
Pentru verificarea ipotezei de la care am pornit în realizarea acestui experiment cu preşcolarii din grupa mare, am folosit metoda testelor, deoarece, fiind o măsură obiectivă şi standardizată, testul reuşeşte să ofere informaţii despre diferenţele individuale dintre subiecţi. Pentru că noul curriculum pentru învăţământul preşcolar prevede abordarea integrată a conţinutului în activitate, testele au fost concepute tot din perspectiva abordării integrate a cunoştinţelor. Testele vizează cunoştinţe din cadrul domeniului limbă şi comunicare. Astfel, am aplicat teste la începutul experimentului, pe parcursul lui şi la sfârşitul cercetării.


Etapele parcurse în desfăşurarea cercetării:
• ETAPA INIŢIALĂ cu caracter constatativ:
- Se aplică un test iniţial;

• ETAPA PROPRIU-ZISĂ CU VALOARE FORMATIVĂ:
-se desfăşoară activităţi atât pe domenii experienţiale cât şi integrate utilizând metode activ-participative în cadrul activităţilor instructiv-educative din domeniul limbă şi comunicare;
- se aplică teste formative;

• ETAPA FINALĂ CU CARACTER COMPARATIV:
-se aplică un test de evaluare finală.

Cunoscând obiectivele activităților de educarea limbajului la preșcolari, am tinut cont în elaborarea testelor de cunoștințele însușite în grupele mici și mijlocii.
I. TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ: „RECUNOAŞTE PERSONAJUL ”
(DLC: educarea limbajului
1. Obiectivele pe care le-am avut în vedere la aplicarea acestui test au fost următoarele:
- să recunoască personajele precum şi poveştile din care fac parte aceste personaje;
- să redea în propoziţii simple sau dezvoltate conţinutul unei poveşti sau întâmplări;
- să redea versuri din poveşti sau un dialog dintre două personaje;
- să asocieze personajele cu imaginile din povestea din care fac parte.

2. Conţinutul probei
I. Recunoaşte personajele din prima coloană şi spune din ce poveşti fac parte.
II. Povesteşte în cel puţin două propoziţii momentele din imagine.
III. Asociază fiecare personaj cu o imagine din a doua coloană, prin trasarea unor linii
între cele două coloane, redând versuri din povești sau un dialog dintre două personaje.
IV. Colorează personajul preferat.
Timp alocat: 30 minute

NIVEL DE PERFORMANŢA:
MAJORITATEA CA - NIVEL MAXIM MAJORITATEA CD - NIVEL MEDIU MAJORITATEA S - NIVEL MINIM
Pentru a evidenţia rezultatele celor două grupuri am realizat următorul grafic comparativ (vezi histograma 1):
histograma 1. Grafic comparativ privind rezultatele celor două grupe
II. ETAPA EXPERIMENTALĂ
În urma testărilor iniţiale am constatat că rezultatele obţinute de către copii au fost mulţumitoare, dar am decis să utilizez cât mai multe metode moderne în activităţile instructiv- educative din cadrul domeniului limbă şi comunicare pentru a putea observa efectul acestora. Consider că aceste metode pot îmbunătăţi rezultatele copiilor prin valenţele lor educative.
FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL EXPERIMENTULUI (grupul experimental / grupul de control.
DLC (educarea limbajului)

În elaborarea testului am folosit itemi obiectivi de tip pereche, cu alegere multiplă şi alegere duală precum şi itemi semiobiectivi cu răspuns scurt.
1. Obiectivele pe care le-am avut în vedere la aplicarea acestui test au fost următoarele:
- să recunoască personajele din poveşti;
- să completeze următoarele ghicitori făcând apel la memoria de lungă durată:
- să decopere din poveşti calităţile personajelor;
- să recunoască fragmente sau citate din poveşti;

Rezultatele obţinute de grupul experimental şi de control în urma testării pe parcurs
Pentru a evidenţia rezultatele celor două grupuri am realizat următorul grafic comparativ (vezi histograma 2):
III. FIŞĂ DE EVALUARE FINALĂ (grupul experimental/ grupul de control)
1. Spune mai departe şi recunoaşte din ce poveste fac parte următoarele expresii:
- Fată frumoasă şi harnică,
(fie-ţi milă de mine şi mă grijeşte, că ţi-oi prinde şi eu bine vreodată!)
- Oglindă, oglinjoară,
(Cine-i cea mai frumoasă din ţară?)
- tocul meu era un toc de scris, un toc subţirel,
( mic-mititel, cioplit din os, la un capăt ros)
2. Eu spun una, tu spui mai multe:
fată oglindă toc
3. Care este semnificaţia următoarei expresii: “Eu te iubesc ca sarea în bucate”.
4. In povestea Ţupa-Ţup personajul principal şi-a pierdut din ghiozdan tocul. Despre ce toc era vorba?
5. Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul toc să aibă mai multe înţelesuri.
2. Evaluarea se face aplicând descriptorii de performanţă din tabelul următor (vezi tabel 1)

Pentru a evidenţia rezultatele celor două grupuri am realizat următorul grafic comparativ:
histograma 3: Grafic test final- grupul experimental versus grupul de control
Analiza şi interpretarea datelor.
În grădiniţă nu se predau lecţii, ci se organizează activităţi: adevărate ocazii de învăţare instituţională. Forţa şi eficienţa actului didactic depinde, astfel, de capacitatea educatoarei de a reproduce o situaţie de viaţă pe care copilul să o găsească interesantă, atrăgătoare.

Progresul realizat de preşcolarii supuşi cercetării, comparând rezultatele obţinute la cele trei tipuri de teste (iniţiale, pe parcurs şi finale), poate fi observat în tabelul 16 şi histograma 4, histogramă care evidenţiază situaţia rezultatelor în funcţie de calificativele obţinute.

Tabelul 16: Progresul realizat de grupul supus experimentului
Rezultatul grupei experimentale în urma testelor (iniţiale, pe parcurs şi finale) sunt redate în următoarea histogramă:
Concluzii asupra cercetarii pedagogice
În urma experimentului pedagogic, preşcolarii au dobândit, prin participarea la activităţi integrate sau pe domenii experienţiale desfăşurate cu ajutorul metodelor moderne, operaţiuni durabile, mobile şi cunoştinţe uşor de reprodus. Grupa supusă experimentului( grupa mare A), a parcurs un drum lung, colectivul fiind orientat în permanenţă în procesul de dobândire a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, spre formarea gândirii logice, spre dezvoltarea mobilităţii, flexibilităţii gândirii, dezvoltarea creativităţii, folosirea unor strategii euristice de învăţare.
La grupa de control grupa mare” B”, activitatea s-a predat tradiţional uzându-se în special de metode clasice: expunerea, explicaţia, conversaţia, preşcolarii au fost mai pasivi, “ascultători”, cunoştinţele au fost predate fără ca cei mici să cerceteze, să investigeze, să descopere singuri. Activitatea a decurs monoton, activizarea copiilor fiind deficitară.
. Metodele moderne sunt mult mai aproape de copil decât cele clasice şi vizează stimularea curiozităţii, imaginaţiei, tenacităţii, perseverenţei, încrederii în forţele proprii, dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune, încurajarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate.
În urma activităţii de cercetare am constatat următoarele :
> Copiii foarte buni învaţă de la ceilalţi şi învaţă să-i aprecieze fără prejudecăţi;
> Prin intermediul metodelor moderne copiii învaţă să capete încredere în capacităţile proprii devenind motivaţi intrinsec şi îşi dezvoltă capacităţi de ascultare, cooperare, implicare activă în rezolvarea independentă a unei sarcini;
> La vârsta preşcolară, activitatea de învăţare are o mare încărcătură afectivă. Prezentarea poveştilor vor fi cu atât mai accesibile, cu cât vor fi prezentate în cadrul unei forme de activitate mai atractive, mai interesante.

Observaţiile pe care le-am cules de la grupa pe care am condus-o, îmi permit să afirm că dacă se desfăşoară activităţi utilizând metodele moderne în activităţile de educarea limbajului atunci influenţăm pozitiv dezvoltarea gândirii, a capacităţii de investigaţie a preşcolarilor, precum şi participarea lor activă la însuşirea cunoştinţelor.
Bibliografie:
1. Balint, M.(2008), Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar.
Didactica limbii şi literaturii române, Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca,
Facultatea de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei .
2. Bărbulescu, G., Beşliu, D.,(2009) Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint.
3. Bodiştean, F.,(2007) Literatura pentru copii şi tineret dincolo de story, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
4. Breben, S., Gongea, E., Rum, G., Fulga, M., (2002), Metode interactive de grup-ghid metodic, Editura Arves, Craiova.
5. Chergit, I., Metode de învaăţământ , Editura Polirom, Bucureşti, 1997
6. Chiş, V., (2002), Strategii de predare şi învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
7. Colceriu, L., (2010), Metodica pred predării activităţii instructiv educative în grădiniţe.
8. Culea , L., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M., Ionescu, D., Anghel, N., (2008), Activitatea integrată din grădiniţă, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti.
9. Dumitrana, M., (1999), Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, I. Comunicarea orală, Editura Compania, Bucureşti.
10. Gherghina, D., Turean, M., Buzaşi, I., Dănilă, I.,(2007), Literatura pentru copii: cu noţiuni de teorie literară, Editura Didactica Nova, Craiova.

11. Lespezeanu, M., (2007), Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc. O metodică a activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Omfal Esenţial, Bucureşti.
12. Ministerul Educaţiei şi Cercetării,(2002), Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Miniped, Bucureşti.
13. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar, (2008), Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
14. Rafailă, E., (2002), Educarea creativităţii la vârsta preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti.
15. Tomşa, Ghe., (2005), Psihopedagogie preşcolară şi şcolară - definitivat şi gradul II didactic, Editura C.N.I. Coresi S.A., Bucureşti.
16. Trif, L., Voculescu, E., (2013), Teoria şi metodologia instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti.
17. Voiculescu, E. (2003), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti.
18. Voiculescu, F. (2009), Metodologia cercetării în ştiinţele educaţiei - curs pentru programul de masterat Management educaţional, Seria Didactica.
19. http:// www.nou-nascuti.ro/educatie/rolul-povestilor-in-dezvoltarea-copiilor.html
20. http://www.gradinite.com/site/ Articole/ detalii/1067-care-este-rolul-psihologic-al- povestilor--psihologie.html
21. http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/ activitati-educative/Povestile-si-rolul-lor-in- educatia-copilului-a7234.html
22. http:// www.superbebe.ro/articol_129/anotimpul_povestilor.html23.
23. Barta, Andrei şi Dragomir, Petrică - Deprinderi motrice la preşcolari, Ed V &1 Integral, Bucureşti, 1995
24 Bizduna, Maria şi Alexandrina Neagu - Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari, Ed. PROGnosis, Bucureşti, 2000

25.Marcu V., Filimon L., Zdrehuş C., Hanga C:, Blându V., Ciot G., Marinescu M., Abrudan C., Orţan F., Cercel R., Filimon R., Bacoş M.,- Psihopedagogie pentru formarea profesorilor, ed.Universităţii din Oradea, 2003
26.Dumitrana, Magdalena - Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol. I şi II, Ed. Compania, Bucureşti, 1999, 2001
27.Dumitrana, Magdalena - Activităţile matematice în grădiniţă - ghid practic, Ed. Compania, Bucureşti, 2002
28.Dumitrana, Magdalena - Copilul, familia şi grădiniţa, Ed Compania, Bucureşti, 2000
29.Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta şi Breben, Silvia - Activităţi bazate pe inteligenţe Multiple, Ed. Reprograph, Craiova, 2002
30.Ionescu Miron – Instrucţie şi educaţie, ed.”Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007
17.Kolumbus, E.S. - Didactica preşcolară? ("It is tomorrow yet?" - titlu original, traducere în limba română de Magdalena Dumitrana), Ed V &1 Integral, Bucureşti, 1998
31.Landsheere, G. şi Landsheere V. - Definirea obiectivelor educaţionale (trad), E.D.P.
Bucureşti, 1979
32.Mitu, Florica-Metodica activităţilor de educare a limbajului, Ed. Pro Humanitas, Bucureşti,

33..Păişi, Lăzărescu, Emilia şi Ezechil, Liliana - Laborator preşcolar, Ed V &I Integral, Bucureşti
34.Popa, Valerica - Activităţile de educaţie plastică în grădiniţă, Ed V &I Integral, Bucureşti, 2000
35.Preda, Viorica - Copilul şi grădiniţa, Ed. Compania, Bucureşti, 1999
36.Preda, Viorica - Educaţia pentru ştiinţă, Ed. Compania, Bucureşti, 2000
37.Rafailă, Elena - Educarea creativităţii la vârsta preşcolară, Ed. Aramis, Bucureşti, 2003
38.Voiculescu, Elisabeta - Pedagogie preşcolară, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001
39.Voiculescu, Florea - Elaborarea obiectivelor educaţionale. Teorie, cercetări, aplicaţii, Ed. Imago, Sibiu, 1995
40.Vrămaş, Adina, Ecaterina - Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002
41.*** Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Ed V&I Integral, Bucureşti, 2000
42.*** Documentar metodic, Ed V&I Integral, Bucureşti, 2001
43.*** Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Ed V &I Integral, Bucureşti, 2002
44.*** Grădiniţa, altfel, Ed. V&I Integral, Bucureşti, 2003
46.Barbu H. Mateaş, Popescu E. Rafaila E.,

VĂ MULȚUMESC
!
Full transcript