Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

van DSM IV naar DSM 5

de belangrijkste veranderingen
by

Eline Muller

on 22 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of van DSM IV naar DSM 5

van DSM IV naar DSM 5
De DSM-IV (T-R) kende een aantal belangrijke problemen:
-
Symptoomoverlap
tussen de verschillende stoornissen
- Diagnoses op grond van het
aantal
aanwezige symptomen
- Beschrijvingen gebaseerd op
klinische consensus
in plaats van op wetenschappelijke evidentie
- Weinig oog voor de
context
waarbinnen de symptomen zich voordeden
- Wildgroei van de
restcategorie
(nao*)

Opbouw van DSM 5
sectie I: uitleg en instructies voor gebruik en
verantwoording
sectie II: beschrijving van de 20 categorieën en
de verschillende stoornissen
sectie III: veranderingen die eerst verder onderzoek
vereisen (bijv. persoonlijkheidsstoornissen)
belangrijkste veranderingen algemeen
- verdwijnen van het
5-assensysteem
- nieuw
codes
(A01, B10, etc)
- 2 jaar
proefperiode
- toevoeging van '
essential specifiers
':
– dystoon vs. syntoon
– mate van inzicht
– comorbiditeit en suicidaliteit
– invloed van leeftijd, geslacht en cultuur

ernstmaat
of bepaling van de mate waarin iemand is
beperkt (severity index of impairment)

Doelstelling van DSM 5
-
Accuratere definitie
van stoornissen
-
Empirische bewijs
als voorwaarde voor wijzigingen.
- Omvorming naar een systeem dat in
beweging
kan
blijven,
-
Dimensioneel model
om individuele verschillen in
verschijningsvorm en
ernst
op te nemen
- Afschaffen van de
dychotomie
(wel/geen stoornis)
- Terugdringen van de diagnoses in de
restcategoriëen

(nao)
- Meer aandacht voor het
beloop
van stoornissen over de
tijd
- Meer in lijn met de
ICD-10
,
- Meer focus op
risicofactoren
voor prognose en
behandeling
belangrijkste veranderingen sectie II
zwakbegaafdheid wordt intellectuele ontwikkelingsstoornis
communicatiestoornissen (taal-spraakstoornissen en sociale communicatiestoornis*)
autisme spectrum stoornis: de subtypen verdwijnen, een ernst maat wordt toegevoegd
ADHD (leeftijdsgrens voor eerste symptomen opgeschoven naar 12 jaar, ook ADHD volwassenen en mogelijk in combinatie met ASS.
specifieke leerstoornis: (lezen, rekenen, schrijven en nao in DSM IV)
stoornissen in de motoriek: tics, Tourette
schizofrenie spectrum en andere psychotische stoornissen
neurodevelopmental disorders
bipolaire stoornis: weinig veranderingen
depressieve stoornis; rouw verdwijnt als exclusie criterium voor depressieve episode
dystieme stoornis wordt chronische depressie
specifiers: 'angst' en 'suicidaliteit' (met handreikingen voor uitvragen) en 'mixed features' bij depressie
disruptive mood disregulation disorder (bij kinderen) snel wisselen uitbarstingen van negatieve emoties en gedragsproblemen
Bipolaire stoornis en Depressieve stoornissen
Angststoornissen
OCD, PTSS en acute stress stoornis verdwijnen uit categorie angststoornissen
paniekaanvallen als essential specifier voor alle stoornissen in DSM 5
paniekstoornis en agorafobie als aparte stoornissen
bij agorafobie, sociale angst en specifieke fobie verdwijnt het criterium dat volwassenen moeten erkennen dat de angst excessief of onredelijk is.
separatie-angststoornis toegevoegd, ook voor volwassenen *
selectief mutisme toegevoegd*
* (was voorheen kinder- en jeugd diagnose)
Obsessief-compulsieve stoornissen
hoarding (verzamelen, niet weggooien ongeacht de waarde)
skin-picking disorder en hair-pulling disorder (voorheen trichotillomanie)
dwangstoornis door middelen/medicatie of door een andere medische conditie
specifiers: 'met gebrekkig inzicht' /'afwezig inzicht, waanachtig' en 'tic gerelateerd'
body dismorfic disorder, met specifier: 'with muscle dysmorfia'
Trauma en Stress gerelateerde stoornissen
aanpassingsstoornis: geherdefinieerd als heterogene groep van stress- gerelateerde syndromen die optreden na blootstelling aan traumatische of niet-traumatische gebeurtenis, dus geen restcategorie
PTSS: geherdefineerd, meer expliciet en ook voor kinderen.
hechtingsstoornissen: reactieve hechtingsstoornis en 'disinhibited social engagement disorder als aparte stoornissen.
Dissociatieve stoornissen
derealisatie/depersonalisatiestoornis samengevoegd
dissociatieve fugue is specifier van dissociatieve amnesie ipv aparte stoornis
dissociatieve identiteitsstoornis: transities van identiteit kunnen geobserveerd of gerapporteerd worden, ook het kwijt zijn van alledaagse gebeurtenissen kan voorkomen
Somatoforme stoornissen
in DSM-IV veel overlap tussen somatoforme stoornissen en weinig wetenschappelijke evidentie voor de afgrenzing
In DSM 5 vindt een reductie plaats in het aantal beschreven somatoforme stoornissen.
De somatisatie stoornis, hypochondrie, pijnstoornis en de ongedifferentieerde somatoforme stoornis verdwijnen
vervangen door stoornis van somatische symtpomen(met pijn als specifier)
angst voor ziekte met somatische symptomen wordt stoornis van somatische symptomen
angst voor ziekte zonder somatische symptomen wordt illness anxiety disorder
conversiestoornis blijft gehandhaaft
Eetstoornissen
anorexia, boulimia en binge-eating disorder alleen kleine wijzigingen
Seksuele stoornissen
toevoegen van gender-specifieke dysfuncties
samenvoegen van female interest/arousal disorder en van vaginisme en dyspareunie (pijn): genito-pelvic/penetration disorder
onderscheid levenslang/verworven en algemeen/situationeel als specifiers
Genderdysforie
nieuwe categorie (voorheen gender identiteitsstoornissen, seksuele stoornissen en parafilieën)
gender incongruentie en gender dysforie wordt nu beschouwd als complex concept ipv dichotomie, uiteenlopende vormen en condities.
posttransition specifier
Stoornissen in (storend) gedrag en impulscontrole
nieuwe categorie (voorheen gedragsstoornis in kindertijd)
oppositionele gedragsstoornis: enkele wijzigingen: emotionele én gedragskenmerken
gedragsstoornis, specifier voor bijkomende beperkingen in prosociaal emotioneel functioneren (hogere ernst en andere behandelaanpak vereist)
intermitterende (periodieke) explosieve stoornis in DSM 5 ook verbale en niet schadelijke fysieke agressie
pyromanie en kleptomanie verdwijnen
beter beschreven onderscheid met ADHD en disruptive mood disorder
Middelen gerelateerde stoornissen en verslaving
gokken toegevoegd
onderscheid misbruik en afhankelijkheid verdwijnt (drempel van 2 of meer criteria)
craving opgenomen als criterium
criteria voor intoxicatie, onttrekking beter beschreven
onttrekking ook bij cannabis en cafeïne
ook tabak
ernstmaat opgenomen op basis van aantal aanwezige criteria (mild, matig ernstig)
specifiers (in een gecontroleerde omgeving en 'maintenance therapy' (onderhoudsdosering)
neurocognitieve stoornissen
delirium
major (dementie) en milde (of als voorloper) cognitieve stoornis
etiologische subtypes zoals vasculaire dementie, Alzheimer, parkinson, frontotemporale dementie zijn behouden en/of aangescherpt.
parafilie en parafile stoornissen
specifiers 'in een gecontroleerde omgeving' en 'in remissie' voor alle parafilieën
parafile stoornis veroorzaakt stress en beperkingen of schade aan zelf en/of anderen
Persoonlijkheidsstoornissen
In de DSM 5 zijn de voorstellen voor een meerdimensionele beschrijving van de persoonlijkheid, met een beschrijving op verschillende niveaus vooralsnog niet opgenomen in de sectie II. Het voorstel is wel opgenomen in sectie III en wacht op verdere wetenschappelijke onderzoek en onderbouwing alvorens deze benadering mogelijk geschikt wordt voorde klinische praktijk.
Vooralsnog zijn er geen grote wijzigingen in de categorie 'persoonlijkheidsstoornissen' in vergelijking met DSM IV-T-R
Er is nog geen officiële Nederlandse vertaling gemaakt van de DSM-5. De in de presentatie gebruikte termen, zijn niet de officiële of definitieve benamingen van de stoornissen, maar een eigen vertaling van de officiële tekst van DSM-5.
Eline Muller, klinisch psycholoog io
18 juni 2013

criterium voor bizarre inhoud verdwijnt
de subtypes verdwijnen
dimensionele benadering voor ernst symptomen in sectie III vanwege heterogeniteit in symptomen en ernst tussen individuen met psychotische klachten.
schizoaffectieve stoornis enkele wijzigingen
waanstoornis: criterium van niet-bizarre inhoud verdwijnt(bizarre inhoud wordt specifier)
folie a deux verdwijnt.
katatonie wordt specifier voor depressie, bipolaire en psychotische stoornis of een andere (medische) conditie bij 3/12 symptomen voor katatonie
Full transcript