Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

trial

No description
by

Katarzyna Misztela

on 11 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of trial

Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Wojewoda właściwy ze względu na miejsce aktualnego pobytu
INFORMACJA: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
ul. Piotrkowska 103
tel. (0-42) 664-17-22
www.paszporty.lodzkie.eu Właściwe organy za uwagę! Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej
Dziękuję Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej PESEL to "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności" (od 1979 r.)
zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno-technicznej.
Zbudowany jest z następujących elementów:
- daty urodzenia
- liczby porządkowej
- płci
- liczby kontrolnej Co to jest? Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ (ubezpieczyciel publiczny)
Ubezpieczyciele prywatni, np. Polski Zakład Ubezpieczeń (PZU) Ubezpieczyciele Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Ubezpieczenie zdrowotne Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej CUDZOZIEMIEC – każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego
WIZA – zezwolenie wydane cudzoziemcowi, uprawniające go do wjazdu na terytorium RP, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych
ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Podstawowe pojęcia Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Вопросы ? Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Praca w Polsce Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Numer PESEL nadaje się cudzoziemcom:
1) zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na
podstawie art. 26 ustawy;
2) obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu.
Nadanie numeru PESEL następuje za pośrednictwem urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – w przypadku studentów Politechniki Łódzkiej zamieszkałych na terenie Osiedla Akademickiego PŁ, urzędem właściwym jest Urząd Miasta Łódź Polesie.
Nadanie numeru PESEL może nastąpić za pośrednictwem administracji Domu Studenta, w którym zostałeś zakwaterowany. W tym celu należy złożyć wypełniony druk do zameldowania oraz paszport. Dokumenty te zostaną przekazane do Urzędu i w ciągu ok. 2 tygodni otrzymasz swój numer PESEL. Procedura nadania numeru PESEL Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Numer PESEL Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne są przekazywane na konto NFZ za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wysokość miesięcznej składki wynosi 46,80 zł (można opłacić ją za więcej niż jeden miesiąc) = 561,60 zł/rok Składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolne, jednak jego brak może stać się powodem ponoszenia wysokich kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w razie choroby lub konieczności uzyskania natychmiastowej pomocy lekarskiej. Ubezpieczenie to powinno pokrywać koszty leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej 4 egzemplarze wniosku,
4 fotografie,
ważny dokument podróży,
potwierdzenie zameldowania czasowego,
dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnych i regularnych źródeł dochodu (800 zł na każdy miesiąc pobytu przez okres 12 miesięcy + bilet powrotny do kraju),
ubezpieczenie zdrowotne,
dokument potwierdzający przesłankę pobytu (zaświadczenie z uczelni). Dokumenty: Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Komu się go udziela?
Kiedy należy wnioskować o jego udzielenie?
Jakie dokumenty należy złożyć?
Co to jest karta pobytu?
Do kogo się zgłosić?
Jakie są korzyści? Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Legalizacja pobytu na terenie RP
Ubezpieczenie zdrowotne
Numer PESEL
Praca w Polsce O czym mowa? Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej - informacja dla cudzoziemców


Katarzyna Misztela Formalności związane
z pobytem na terenie RP Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę.
Istnieją kategorie cudzoziemców, którzy mogą podejmować pracę w Polsce bez zezwolenia, np. obywatele UE lub cudzoziemcy posiadający zgodę na osiedlenie się.
Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec posiadający ważną Kartę Polaka.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Praca w Polsce Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Należy zgłosić się do jednego z oddziałów PZU w celu podpisanie umowy
Ubezpieczenie WOJAŻER PZU POMOC w PODRÓŻY
Dowolny okres ubezpieczenia (w przypadku karty pobytu ubezpieczenie powinno pokrywać okres, na jaki została wydana)
Składka roczna wynosi 338, 18 zł Jak ubezpieczyć się w PZU? Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
Zaświadczenie o statusie studenta
Po zawarciu umowy ubezpieczony powinien udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia poprzez złożenie druku ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) Jak ubezpieczyć się w NFZ? Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Możliwość podjęcia legalnej pracy w Polsce bez dodatkowych procedur (pod warunkiem, że studiujesz na studiach dziennych na wyższej uczelni);
Możliwość wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy;
Możliwość swobodnego podróżowania w strefie Schengen (przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6-miesięcznym);
Brak konieczności przedłużania wizy w okresie ważności karty pobytu. Jakie są korzyści karty pobytu dla studenta? Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Wzór karty pobytu Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Kartę pobytu otrzymuje cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
Ważna jest przez okres tego zezwolenia
Opłaty skarbowe:
- za udzielenie zezwolenia – 340 zł,
- za wydanie karty – 50 zł
Okres ważności – na czas nauki, nie dłużej jednak niż na 1 rok Karta pobytu Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony Termin na złożenie wniosku Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej zamierza podjąć lub kontynuować naukę;
posiada zezwolenie na pracę;
jest małżonkiem obywatela/ki polskiej;
jest naukowcem, który przybywa lub przebywa na terytorium RP w celu prowadzenia badań naukowych
(…) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który m.in.: Politechnika Łódzka Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Legalizacja pobytu
Full transcript