Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc

to explore and inspire
by

Bạch Hoàng Sơn

on 11 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc

Tính nhân văn
Phần mở đầu
mang tính nhân văn,
nhân đạo sâu sắc
mang tính hiện đại về dân trí, khoa học công nghệ
văn hóa truyền thống được đề cao
vấn đề có tính chất chiến lược, một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng.
văn hoá là một lĩnh vực rất quan trọng
xây dựng nền văn hóa nước ta vừa tiên tiến mà đậm đà bản sắc dân tộc????
Đặc điểm
12
Zoom outside the slide

Nhóm 7
Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
phần mở đầu
Nền văn hóa
tiên tiến
Nền văn hóa
đậm đà bản sắc dân tộc
phần kết
Nội
dung
phục vụ có hiệu quả
sự nghiệp cách mạng
Đặt vấn đề
Văn hóa
tiên tiến
khái niệm
đặc điểm
thành tựu
hạn chế
nền văn hóa yêu nước
và tiến bộ xã hội
tiền đề quan trọng
cho sự phát triển văn hóa
khái niệm
Yêu nước và tiến bộ

tính dân chủ đặc trưng
sự khoan dung
Tính nhân văn
tinh thần yêu nước
Tính hiện đại
cơ sở hạ tầng vững chắc
nền kinh tế phát triển
thành tựu
công tác bảo tồn di sản văn hóa


xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

các phong trào
việc ban hành chính sách văn hóa
thành tựu trong các lĩnh vực
Văn học nghệ thuật
khoa học, giáo dục
Thông tin đại chúng
giao lưu với văn hóa nước ngoài
mang tính nhân văn,
nhân đạo sâu sắc
mang tính hiện đại về dân trí, khoa học công nghệ
nền văn hóa yêu nước
và tiến bộ xã hội
tiền đề quan trọng
cho sự phát triển văn hóa
khái niệm
giải pháp thực hiện chưa hiệu quả
văn hóa vẫn chưa được đề cao
năng lực quản lí còn kém
hạn chế
nguyên nhân khách quan
Cơ chế thị trường và sự hội nhập quốc tế
khả năng đáp ứng còn hạn chế
Các thế lực thù địch ráo riết chống phá ta
nguyên nhân chủ quan
Đảng chưa lường trước được tiêu cực
chế tài xử lí còn chưa nghiêm
chưa phát huy được nội lực
Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
bản sắc???
sự thể hiện phẩm chất của một dân tộc trong tính riêng biệt, đặc trưng của dân tộc đó
nội dung bản sắc dân tộc
giá trị văn hóa truyền thống
sức sống cốt lõi dân tộc
phát triển cùng đất nước
lòng nồng nàn yêu nước
Thể hiện trong cách tư duy,
cách sống, cách dựng nước, giữ nước
tư duy
không e ngại
văn hóa phải đứng trong kinh tế chính trị
xuất phát từ tư duy phương Đông
có vay có trả
ý thức chính trị của dân tộc
tiếp thu có chọn lọc
cách sống
ẩm thực
nề nếp
lễ tết
ẩm thực
nề nếp
vợ chồng
cha con
ông cháu
phong tục lễ Tết
Dựng nước
qua các cuộc chiến của dân tộc,
Văn hóa đã trở thành một mặt trận
đấu tranh trên mặt trận đó cũng không kém phần cam go, phức tạp và quyết liệt.

Giữ nước
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"

Bản sắc dân tộc thể hiện trong cách sáng tạo
văn hóa, khoa học nghệ thuật
trong thơ ca văn học
Trong ẩm thực
trong trang phục
phong tục khác
Phát triển theo sự pháttriển
của thể chế kinh tế, xã hội và
chính trị, theo quá trình
hội nhập quốc tế
Giữ gìn bản sắc dân tộc
quan
điểm
của
Đảng

phương
hướng
hành
động

phương hướng
Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền

Phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Mọi chính sách phải gắn với cộng đồng dân tộc

Có phương pháp cách thức phù hợp

Gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên
và môi trường xã hội

Liên hệ sinh viên
Kết luận
Nền văn hóa Việt đang đứng trước
những cơ hội lớn đổi mới nền văn hóa để theo kịp với thời đại và tiến bộ xã hội.
mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là
thế hệ thanh niên, trí thức trẻ càng phải nhận thức được vai trò của bản thân trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng đã đề ra.

Chúng ta hãy góp phần xây dựng hình ảnh
đất nước Việt Nam thân thiện và đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế
chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Liên Xô
biểu hiện buông lỏng, né tránh, hữu khuynh
Bạch Hoàng Sơn
Nguyễn Trọng Tú
Nguyễn Tuấn Minh
Trịnh Văn Thanh
Đỗ Tuấn Anh
Kim Thị Lý
Nguyễn Thị Thu Hiền
Phạm Minh Hương
Full transcript