Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BISL een framework voor business informatiemanagement

Presentatie gemaakt tijdens (na/t.b.v.) het studeren van het BISL boek (o.a. Remko van der Pols, BISL een framework voor business informatiemanagement).
by

Ad Huige

on 22 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BISL een framework voor business informatiemanagement

BISL framework
De niveau's van business informatiemanagement
De richtinggevende laag:

wat is de visie t.a.v. informatie management.
- Rol: Informatie manager

De sturende laag:

kosten, opbrengsten, contracten en planning. Informatie benodigd voor sturing.
- Rol: Productmanager, systeem eigenaar

De uitvoerende laag:

Gebruik van informatie voorzieningen en het definiëren v/d eisen waaraan deze informatie aan moet voldoen.
- Rol: Functioneel beheerder
Gebruiksbeheer
Operationele IT-aansturing
Onderwerpen

waarop de operationele IT-aansturing plaatsvindt:
- Producten, die externe of interne leveranciers leveren.
- Opdrachten, die via externe of interne leveranciers gaan.
- Diensten, afgesproken met leveranciers.

Activiteiten:
Het
verstrekken/bewaken/plannen
van opdrachten naar de IT-leverancier.

Aspecten:
Beschikbaarheid/ capaciteit / continuïteit
van de benodigde hardware of netwerk structuur.
Gebruiksbeheer
Gebruikersondersteuning:
inrichten van het aanspreekpunt voor de eind gebruikers en de bij behorende communicatie.

Beheer bedrijfsinformatie:
beheer van de bedrijfsinformatie, zowel de opzet als inhoud.

Operationele IT-aansturing:
opdrachten aan de IT-dienstverlener verschaffen, t.b.v. de bewaking van IT (Beschikbaarheid/capaciteit en continuiteit)
Gebruikersondersteuning
Afhandelen van call-beheer:
Informatie vragen /opdrachten /wensen/ klachten / verstoringen

Pro-actieve communicatie:

opleidingen/instructies/uitgave nieuwsbrief/ algemene mededelingen/ gebruikers overleg / informeren van releases.

Resultaat:
Calls die naar tevredenheid zijn beantwoord en/of opgelost of een wijzigingsverzoek naar aanleiding van calls en doorgegeven + bijbehorende rapportages voor de sturende processen. Gebruikers organisatie is geïnformeerd.

Beheer bedrijfsinformatie
-
Geautomatiseerd:
(gegevens: bv bedrijfsgegevens opgebouwd in een CRM-pakket)
(parameters: bv netnummers altijd bekend, maar moeten goed bekend zijn voor functioneren )
-
Niet-geautomatiseerd:
Bedrijfsinformatie die bv via de post komt of in spreadsheets staat.

Resultaten:
Een informatie model dat volledig, actueel en bruikbaar is en daarmee inzicht geeft in de voor de organisatie relevante gegevens, gegevens definities en relaties tussen de gegevens.
Functionaliteitenbeheer
Het
initiëren en zorg dragen
voor de uitwerkingen en veranderingen van de
gewenste wijzigingen
aan de informatievoorziening.

Specificeren:
Vertalen van door wijzigingen beheer aangegeven wensen in functionaliteit tbv geautomatiseerde informatievoorziening (wat zijn de specificaties van deze info) Vertalen voor leveranciers.

Vormgeven niet-geaut. IV:
Vertalen van door wijzigingen beheer aangegeven
wensen in functionaliteit tbv niet-geautomatiseerde informatievoorziening (ondersteunende hulpmiddelen: bv. formulieren)

Toetsen en testen:
Voldoet de wijzigingen aan de vooraf gestelde eisen?

Voorbereiden transitie:
Zorg dragen dat de daadwerkelijke transitie een kortlopend en uitvoerbaar geheel is.

Functionaliteitenbeheer
Voorbereiden transitie
-
Plannen
van de activiteiten in voorbereiding (voor de transitie).

-
Uitvoeren
van de activiteiten in voorbereiding

-
Plannen
van de activiteiten tijdens de transitie
Vormgeven niet-geautomatiseerde informatie voorzieningen
Voorbeelden van niet-geautomatiseerde IV
Processen/DAP/werkinstructies of ondersteunende hulpmidellen zoals formulieren of excelsheets.

Activiteiten:
- Doelen/randvoorwaarden/uitgangspunten en oplossingsrichtingen
- Bepalen v/d relatie met geautomatiseerde IV
- uitwerken niet- geautomatiseerde IV proces
- Vastleggen v/h nieuwe werkproces

Specificeren
Behoefte:
Wat is de aanleiding? Wat zijn de gewenste doelen ? Wat zijn de randvoorwaarden van de wijziging?

Oplossing:
Wat is de speelruimte (deel v/d organisatie) waar de verandering moet worden gerealiseerd? IT-specificaties vanuit de interne IT-organisatie? IT-leveranciers aangeboden oplossingen vergelijken?

Validatie:
Wat is de impact voor de gebruikersorganisaties? validatie en accordering van de wijziging.

Toetsen en testen
-
Voorbereiden
van het toetsen en testen

- Het
uitvoeren
van de
acceptatie test

- Uitvoeren v/d test
voor de administratieve organisatie (AO)

- Het borgen v/h implementatie plan
/ transitie plan

- Bepaling v/d
impact
De verbindende processen
Wijzigingenbeheer:
Te besluiten over het aanbrengen van wijzigingen of vernieuwingen in de informatie voorziening. Het inventariseren, evalueren, prioriteren en ten uitvoer brengen van wijzigingen in de IV.

Transitie:
(uitvoer fase)
Is gericht op daadwerkelijk uitvoeren voor de eindgebruikers v/d verandering die tot dan toe is voorbereid in functionaliteiten beheer.


Verbindende processen
De sturende processen
Wijzigingenbeheer
Administreren en beslissen:
- Aanleiding
- Doelgroep
- Prioriteit
- Impact
- Kosten/baten
- Oplever termijn

Activiteiten:
- Inventariseren/registreren
- Beoordelen en besluiten
- Bewaken en bijstellen
Wijzigings kalander &
implementatie kalander
Transitie
Uitvoeren:
Activiteiten zoals beschreven in het transitieplan worden
uitgevoerd.

Bewaken:
controleren of voor alle objecten werkzaamheden juist en volledig zijn uitgevoerd en afgerond.

Bijstellen:
Aanvullende maatregelen op gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering of bewaking.

De sturende processen
Planning en control
Het bewaken en bijsturen van de activiteiten van de organisatie die te maken hebben met het verzorgen van de IV.

Financieel management
Onderhouden van een vanuit een financieel en bedrijfsmatig perspectief voor een goede kosten efficiency.

Behoefte-management
Het inventariseren van de behoeftes van informatie voorziening gericht op het bedrijfsproces.

Contract-management
Maken van goede en adequate afspraken over de geautomatiseerde IV en de dienstverlening door de IT-leveranciers.
Planning en control
Efficiënte aansturing vanuit de organisatie t.a.v. tijd en inzet van mensen. Niet alleen de planningn van de uitvoerende maar ook van de richtinggevend management.

Resultaten:
- Jaarplan IV
: projecten kalander waar alle activiteiten voor de informatie voorzieningen staan vermeld. Releases, verwachte wijzigingen, planning en capaciteit.
- Jaarplan business informatiemanagement:
Moet er t.a.v. de capaciteit juist meer of minder capaciteit (bv. personeel) worden gecreëerd en ingepland.
- Plannings- en inzet-overzicht:
Waarvoor, wanneer en waar word wie ingezet?
- Voortgangsrapportage en kengetallen:
KPI's en rapportagesFinancieel management
Financieel management is verantwoordelijk voor de kosten/baten kant van de IV en de geautomatiseerde IT-ondersteuning.

3 aspecten spelen een belangrijke rol:
1. de business case voor IV
2. Markt conformiteit v/d IT-dienstverlening
3. Het financieringsmodel

Jaarplan IV:
Plan wat er met het budget gaat gebeuren t.b.v. IV.
budgetten:
Reserveringen van de benodigde financiele middelen
Jaarplan business informatiemanagement:
Aanbeveling richting het management wat er moet gebeuren met het budget.
Begroting en factuuroverzicht:
Inzicht in de te verrichten IT-uitgaven en de verwachte baten.
Evaluatie en kengetallen:
Confrontaties tussen begrotingen en realisaties en andere ken getallen
Behoefte management
Behoefte management is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de IV, dit is de mate waarin de Organisatie (+management) tevreden zijn over de totale IV.

Verantwoordelijk voor het plannen/controleren en evalueren van de gewenste kwaliteit.

Jaarplan IV:
welke informatie voorzieningen hebben veel deelgedragen, prioritering.
Jaarplan business informatiemanagement:
Veranderingen van de kwaliteitseisen richting het management vertalen.
Kwaliteitsplan:
Hoe houden we de IV op peil
Statusrapportage:
problemen in de inhoud van IV
Evaluatie en kengetallen
Rapportages t.a.v. calls, # fouten in de bedrijfsgegevens, etc.

Contract-management
Centraal staan de afspraken die gerelateerd zijn aan de diensten die door de IT-leverancier worden geleverd. Verantwoordelijk voor goede adequate afspraken als voor verbeteren en naleven van deze afspraken.

Afspraken:

Het beheren van de contracten (signaleringsdatum etc.) / SLA (intern/extern)
Jaarplan IV
met name aandacht besteed aan de benodigde door IT-leveranciers te leveren ondersteuning (met een overzicht van de belangrijkste veranderingen en projecten en inzicht in toltae IT-dienstenafname voor de komende periode.
Dienstverleningsrapportages:

Service level rapportages (SLR) bv. kwaliteitsniveau v/d verleende IT-diensten.
De procescluster opstellen informatiestrategie
De procescluster opstellen informatiestrategie
De proces cluster opstellen informatie strategie richt zich, op de
toekomst
van de informatievoorziening binnen de organisatie. Ontwikkelingen info de IV: gebruikers, omgeving van de organisatie, technologie.

Wel of geen
webtechnologie
, wel of geen
outsoursing
.
Wat doet de markt en de actoren in de
IT
-
keten
. Het in de gaten houden wat de
bedrijfsprocessen
doen, zodat de IV hierop kunnen inspelen.
De procescluster opstellen informatiestrategie
De procescluster opstellen IV-organisatie strategie
Waar de vorige cluster ging over de toekomst van de informatie. Gaat deze cluster over hoe de organisatie (plus andere partijen) in te richten (besluitvorming/sturing en relaties van BU'S) om tot deze informatie strategie te komen
Leveranciers management
Bepalen welke partijen het meest geschikt zijn om de voor IV kennis en middelen in te brengen en daarnaast te bepalen welke rol en verandwoordelijkeden deze IT-leveranciesrs moeten hebben.
Assortiment
Verwachtingen/realisatie
verantwoordelijkheden
Afspraken
overlegvormen
Relatie
Onderwerpen
Dit leid tot een
leveranciersbeleid
met
leveranciersevaluatie
en
leveranciersselecties.
Relatiemanagement gebruikersorganisatie
Is het vormgeven en bewaken van de consistentie, de samenhang en communicatie tussen de informatie voorzieningsfuncties (IV-functie) en de gebruikers organisatie.
Het mandaat:
Business infromatiemanagement (de IV-functie) heeft voor aansturing van de informatievoorziening en de beslissingsbevoegdeheden op IV-gebied die blijven binnen de gebruikerrsorganisatie

Benadering:
Adviserend, beslissend, opererend

Communicatie:
Welke middelen van communicatie worden gebruikt.
Ketenpartnersmanagement
Maakt het mogelijk dat tussen verschillende organisaties informatie-uitwisseling plaatsvindt. Deze uitwisseling word mogelijk door samenwerkingsverbanden op het gebied van de IV te definiëren en deze samenwerkingsverbanden ook te onderhouden.
Onderwerpen
: (deze moeten tussen bedrijven in de keten worden afgesproken)
Doelen en baten
Individueel belang
Bijdragen
organisatie en samenwerking
sturing
Escalatie
Strategische inrichting IV-functie
Het doel van dit proces is het definiëren van de gewenste inrichting van de IV-functie: organisatievorm(en), verantwoordelijkheden, uitvoering en samenwerking tussen de verschillende betrokken organisatie onderdelen .

1) Structuur en opzet
- Een business informatiemanagement organisaties
- Diverse Business informatiemanagement organisaties
- Een corporatie business informatiemanagement organisaties
2) verantwoordelijkheden
3) Communicatie en afstemming
4) proces en werkwijze
Bepalen Keten-ontwikkeling
Het in kaart brengen van de ontwikkeling op het terrein van de informatisering over organisaties heen. Dus: Met de
ketenpartners afgestemde IV
. Waarom Ketenpartners (supply chain)? Voor een eindproduct moet er altijd processen op elkaar worden aangesloten (JIT) met bijbehorende informatie voorzieningen.

Onderwerpen:
(ontdekken van de
mogelijkheden
)
- Doelen
- Bedrijfsproces (over verschillende organisaties op elkaar aansluiten?)
- onderlingen informatiestromen
- invulling van de informatievoorziening
Bepalen bedrijfsproces ontwikkeling
Ontwikkeling op langere termijn binnen de organisatie en de bedrijfs processen, zodat over lange termijn de bedrijfs processen op een efficiënte, afgestemde en evenwichtige wijze ondersteund worden door IV.
Inventariseren
waar de ontwikkelingen plaats vind op bedrijfsprocessen. Wat de
impact
is van deze ontwikkeling?

Bepalen technologische-ontwikkeling
Welke technische ontwikkelingen zich voordoen die interessant kunnen zijn voor de organisatie en de IV.

1) Applicaties
2) Infrastructuur

Factoren zijn ontwikkelingen bij leveranciers en ontwikkelingen op de markt. Kansen en bedreigingen moeten in kaart worden gebracht ter ondersteuning voor de life-cycle en portfolio strategie.
Informatie-lifecyclemanagement
Het doel van Informatie- lifecyclemanagement is het maken van een
strategie voor de IV,
het vertalen naar acties en investeringen en het zorg dragen voor effectuering ervan.

Een
schets
en de bij behorende
scenario
zijn belangrijke facetten om de IT-mogelijkheden en Beleid/doelstellingen t.a.v. de applicatie en technische infrastructuur te bepalen.

Acties:
Inventarisatie (wat kan?)
opstellen van scenario (hoe kan dit?)
Afstemmen scenario (wat te doen?)

Resultaten:
Statusrapport:

Hoe doen de huidige informatiebeheergebieden het? (informatie, opzet, kosten, zaktes etc.)
Informatie strategie:

schets,scenario en relaties en kosten.


Informatie-portfoliomanagement
Is het zorgdragen voor een uit bedrijfsbrede optiek optimale inzet van
IV-objecten
dit gebeurt op hoofdlijnen.

Structuur van de informatievoorziening:
welke
doelgroepen
of BU spelen een belang. Wie mag
wat zien
.
Relaties
en
koppelvlakken
.

Veranderingen in de informatievoorziening:
Veranderingen in de aangeboden portfolie?

Middelen van de informatievoorziening:
welke technologie is nodig om deze portfolio te kunnen gebruiken. Infrastructuur-architect en ontwikkel architectuur.De verbindende processen (2) richtinggevende niveau
De verbindende processen (2) richtinggevende niveau
Binnen de verschillende niveaus van business informatiemanagement worden diverse soorten plannen en beleid ontwikkeld. Daarnaast worden vanuit het bedrijf ook nog allerlei business plannen en -beleid ontwikkeld. Het is belangrijk om al deze plannen voor de IV en de bedrijfsvoering onderling met elkaar in samenhang te brengen. Hiermee houdt het verbindende proces op het richtinggevende niveau van Business informatiemanagement, informatie coördinatie, zich bezig.

Afstemmen proces en inhoud
Afstemmen van de verantwoordelijkheden.

Bevoegdheden-matrix
openstaande beluitpunten
Full transcript