Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İŞÇİNİN BORÇLARI

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İŞÇİNİN BORÇLARI

Interests
İŞÇİNİN BORÇLARI
SADAKAT BORCU
İŞ GÖRME BORCU

HESAP VERME BORCU

İŞÇİNİN BORÇLARI
İŞ GÖRME BORCU
SADAKAT BORCU
Social
SOCIAL
SEO
CMS
İŞÇİNİN BORÇLARI
İş sözleşmesi işçi ve işverene birtakım borçlar yükler.Bu sözleşme ilikişinde temel borçlar işçinin iş görme ve işverenin de ücret ödeme borcudur.Bu temel boçlar yanında sözleşmeden kaynaklanan bir takım yan borçlar bulunmaktadır.İş Kanunu'nda işçinin boçları tek tek sayılmamış ancak iş görme ve sadakat borcuna aykırıklık halleri fesih nedeni olarak ele alınmıştır.Türk Borçlar Kanunu'nun 395 maddelerinde ise iş Kanunu'nun aksine işçinin borçları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İş Görme borcu yanında : özen ve sadakat borcu teslim ve hesap verme borcu fazla çalışma borcu fazla çalışma borç düzenlenmelere ve talimata uyma borcuna yer verilmiştir.
İŞ GÖRME BORCU
İşçinin iş sözleşmesinden doğan temel borcu iş görme borcudur. işçi iş görme borcunu kural olarak bizzat ve özenle yerine getirmekle yükümlüdür.Türk borçlar kanununun 395 maddesine göre ''Sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça işçi yüklendiği işi bizzat yükümlüdür.''işin bizzat ifası iş sözleşmesinin kişisel ilişki kurmasının ve sözleşmede içinin kişiliğinin önem taşımasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.Kural olarak işçini kişisel özelliklerini önemli olduğu kabul edilerek işçinin işi bizzat yapmakla yükümlü olduğu öngörülmüştür.Belirtmek gerekir ki,işin bizzat ifası yapılacak işin nitelikli işçi getirmesi halinde olduğu gibi niteliksiz işçi tarafından yerine getirilebilecek olması durumunda da geçerlidir.İş görme borcunun bizzat yerine getirilmesinin sonucu olarak işçinin ölümü halinde iş sözleşmesi sona erer.Mirasçılarla devam etmez. İşçi yüklendiği işi bizzat yapmakla yükümlü olmakla birlikte iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinden yada durumun gereğinden aksinin anlaşılması mümkündür.

Türk Borçlar Kanun'nun 396.maddesinde işçi yüklendiği işi özenle yapmak zorundadır ifadesiyle öncelikle özen borcu düzenlenmiş maddenin 2.fıkrasında ise işçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulune uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. Hükmü ile borcun içeriği somutlaştırılmıştır.Özen borcu işçinin işi ifasında kendisinden beklenen hertürlü dikkati, itinayi ve irade gücünü kullanmasını ifade eder.Özen borcunun içeriği öncelikle objektif olarak belirlenir.Sözleşmenin içeriği iş yerindeki uygulamalar o iş ve meslek dalında geçerli kurallar ve beklenen özenin derecesi ve sorumluluğunun belirlenmesinde dikkate alınacaktır.İşçinin yaptığı iş işçinin nitelikleri,işin uzmanlık ve eğitim gerektirip gerektirmemesi işçiden beklenen özenin ve aykırılık halinde sorumluluğun derecesini belirleyecektir.İşçi kusuruyla işverene verdiği hertürlü zarardan sorumludur.Bu zarar işçinin özensiz davranması nedeniyle ortaya çıkan bir üretim zararı olabileceği gibi işyeri araç ve malzemelerine verilen ve hatta müşterilere ait eşyalara,araçlara verilen zarar şeklindede olabilir.İşçinin fabrika bahçesinde forklifte mal taşırken malı müşterinin arabasının üzerine düşürülmesi işyerinin duvarını yıkması gibi.Özen borcu işçinin ifasında kendisinden beklenen hertürlü dikkati itinayi ve irade gücünü kullanmasını ifade eder.İşçi kusuruyla işverene verdiği hertürlü zarardan sorumludur.


SADAKAT BORCU
Türk Borçlar Kanun'nun da özen ve sadakat borcu birlikte ele alınmış ''İşçi,yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakat ile davranmak zorundadır.''hükmüne yer verilmiştir.Sadakat borcu;işçinin, işverenin korunmaya değer menfaatlerini güven ilkesinin gerektirdiği şekilde ve kendisinden beklenebilecek makul ölçülerde korunması ve bu menfaatlere zarar verebilecek davranışlarda kaçınılması şeklinde tanımlanabilir işverene zarar verebilecek davranışlar, maddi zarar verecek davranışları içerdiği gibi işyeri düzenini,iş barışını etkileyen davranışlarıda içerir. Sadakat borcunun sınırları ve içeriği;işçinin işyerindeki görevi konumu işin niteliği gibi hususlar dikkate alınarak her bir iş ilişkisi bakımından belirlenir.Örneğin,yönetici işçiler bakımından sadakat borcunun daha yoğun olduğu kabul edilir.Sadakat borcu işçinin, iş sözleşmesi devam ederken bir başka işte sadakat borcuna aykırı olarak çalışmasını ve kendi işvereni ile rekabete girişmesini de engeller. Haftada beş gün azami yasal haftalık iş süresi doldurulmadan çalışan bir iş yerinde istihdam edilen işçi haftanın altıncı günü bir başka işyerinde veya iş saatleri dışında başka bir yerde çalışabilir.İşyerinde şoför olarak çalışan işçinin iş saatlerinden sonra uzun süre bir başka işte çalışması iş güvenliğini tehlikeye düsürecektir.İş ilişkisinin devamı süresince rekabet yasağı mutlaktır.Diğer bi ifadeyle işçinin bu süre zarfında rakip bir işte çalışması her durumda sadakat borcuna aykırılık oluşturulacaktır.Sadakat borcu sır saklama yükümlülüğüde içerir.

İŞİN ÖZENLE YAPILMASI

HESAP VERME BORCU
Türk Borçlar Kanunun'da 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda yer almayan ''Teslim ve Hesap Verme Borcu'' düzenlenmiştir.Türk borçlar Kanunu'nun 397. maddesine göre ''işçi üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhal ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür.işçi hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhal işverene teslim etmekle yükümlüdür.''İşveren ve işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verilebilir.işçiler bunlara dürüstlük kuralların gerektirği ölçüde uymak zorundadırlar.''İşçinin düzenlemelere ve talimata uyma borcu işverenin yönetim hakkının karşısında yer alır.

DÜZENLEMELERE VE TALİMATLARA UYMA BORCU
Dinlediğiniz için
teşekür ederim :)
Full transcript