Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oportunitats laborals

No description
by

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oportunitats laborals

2-Oposicions
3-Borsa d'interins
Què és la borsa d'interins?
1-Centres privats o concertats
- Llibertat de contractació
Estratègies Borsa d'interins
Nomenaments
- Requisits:
Requisits per a Professorat de Secundària:

Què és la prova de capacitació?
- L'estableix el Departament d'Ensenyament.

- Certifica la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució per impartir determinats crèdits als cicles formatius de formació professional o determinats crèdits o matèries corresponents als cossos d'arts plàstiques i disseny o del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

-Les proves es realitzen en els centres on les persones interessades hagin estat nomenades per primera vegada.

- Si no es supera la prova, el nomenament no tindrà efectes i la persona candidata quedarà exclosa de la borsa de treball per aquesta especialitat.
En què consisteix la prova de capacitació?
La prova té caràcter teòric i pràctic i s'estructura en dues parts:

- La primera és de tipus test sobre continguts conceptuals.
- La segona és un exercici pràctic.

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fpEl sou
http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
- Llistat de centres educatius a Catalunya:
- Ser espanyol o europeu
- Tenir 16 anys i no estar en edat de jubilació
- Tenir la titulació necessària
- Tenir el Màster
- No patir malaltia incompatible amb la docència
- No haver estat expedientat ni inhabilitat per a la
funció pública
- No ser funcionari del mateix cos
Taxes:
- Taxa per als cossos de professorat d'ensenyament secundari, professorat d'escoles oficials d'idiomes i professorat d'arts plàstiques i disseny: 52,35 €
- Taxa per al cos de professorat tècnic de formació professional: 41,20 €
- Bonificacions
- Es reserva un 5% del total de places a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.

-El procediment selectiu comença el 17 de juny del 2011 (proves de coneixements de català i de castellà) i acaba abans del 16 de juliol del 2011.

- Almenys una setmana abans de l'inici de les proves, les comissions de selecció fan públics els criteris de correcció de la prova de la fase d'oposició i de valoració de l'informe de coneixements previst.

- El 17 de juny del 2011 es fa pública la qualificació de la prova de coneixements de català i de castellà al tauler d'anuncis de la seu de cada un dels tribunals.

- El 18 de juny del 2011, al matí, es fa l'acte de presentació davant els tribunals i, a continuació, s'inicia la fase d'oposició.


Oposicions 2011:
Distribució de places per especialitats:
- Un cop aprovades...
Com és l'examen?

Llista única
a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.
Qui forma part de la borsa?
- Personal que ha prestat serveis interinament ordenat segons el temps de servei.
- Persones que hagin superat les oposicions però que no hagin obtingut plaça.
Requisits:
- Nacionalitat espanyola o Unió Europea
- Tenir 18 anys i no superar els 65 anys
- No tenir cap malaltia ni incapacitat física ni psíquica incompatibles.
- No tenir cap expedient disciplinari ni inhabilitació.
- Certificat de nivell de suficiència de català.
- No ser funcionari
- Tenir la capacitació necessària `per impartir la matèria.
- Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
- Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008.
- La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:
. el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
• els títols d'especialització didàctica i
• el certificat de qualificació pedagògica (CQP).


Requisits per a Professorat de FP:

- Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
- Máster o CAP
- Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:Professors Superiors
• 503 Assessoria d'imatge personal

• 506 Hoteleria i turisme

• 507 Informàtica

• 511 Organització i processos de manteniment de vehicles

• 519 Processos i mitjans de comunicació

• 522 Processos i productes d'arts gràfiques

• 523 Processos i productes de fusta i mobles
Professors Arts Plàstiques i Disseny
• 701 Ceràmica

• 708 Dibuix tècnic

• 709 Disseny d'interiors

• 710 Disseny de moda

• 711 Disseny de producte

• 712 Disseny gràfic


Professors Tècnics
• 601 Cuina i pastisseria

• 603 Estètica

• 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

• 605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

• 609 Manteniment de vehicles

• 610 Màquines, serveis i producció


• 713 Disseny tèxtil

• 717 Joieria i orfebreria

• 718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

• 720 Materials i tecnologia: disseny

• 722 Mitjans informàtics

• 724 Vidre
• 611 Mecanització i manteniment de màquines

• 614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

• 615 Operacions de processos

• 618 Perruqueria

• 623 Producció en arts gràfiques

• 626 Serveis de restauració

• 627 Sistemes i aplicacions informàtiques

• 628 Soldadures

• 629 Tècniques i procediments d'imatge i so
Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny
• 804 Daurat i policromia

• 805 Ebenisteria artística

• 806 Enquadernació artística

• 808 Fotografia i processos de reproducció

• 809 Modelisme i maquetisme

• 814 Tècniques de gravat i estampació

• 815 Tècniques de joieria, bijuteria

• 817 Tècniques de patronatge i confecció
Excepcions de la Prova
-
Persones que tinguin una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formacióespecífica han d'acreditar-ho davant de la comissió de selecció el mateix dia de la prova.
Documentació per l'excempció de la prova de capacitació

Persones que han treballat com a assalariades:

. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social on consti l'empresa i el grup de cotització, actualitzat el mes de setembre del 2013.
. Certificat de l'empresa on consti la durada del contracte, les tasques desenvolupades, el CIF de l'empresa i el nom, el DNI i el càrrec de la persona que certifica.

Persones que han treballat com a autònomes

. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

. La liquidació de l'impost d'activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda on consta la descripció, el tipus i el grup d'activitat,

. Declaració personal de les activitats que realitzen.
Mèrits
PART A
Acte de presentació: Entrega de la Programació (part B)
- Planificació d'un crèdit relacionat amb l'especialitat
- Objectius
- Continguts
- Criteris d'avaluació
- Metodologia
- Atenció alumnat amb NE
- Desenvolupament d'1 tema d'entre 5 triats pel tribunal
- 2 hores per fer-la
- 40% nota
- Lectura davant del Tribunal
Demostració de coneixements específics
Criteris d'avaluació
80% Coneixements tècnics i científics de l'especialitat
20% Competències docents
PART B
- Defensa de la Programació
- Preparació, exposició i defensa d'una unitat didàctica
- 1 hora per fer-la
- 1 unitat entre 3 triades per la propia persona
Comprovació d'aptitud pedagògica i el domini de tècniques docents
B.1
B.2
- Es pot portar 1 còpia de la Programació i un guió màxim d'un full
- 20 minuts
- "Es pot consultar el material que es cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l’exterior."
Exposició:
Preparació:
- 45 minuts: 20' per a la defensa programació
20' per a l'exposició oral de la unitat didàctica
5' per al debat
Criteris d'avaluació
30%
30%
- Full d'autobarem

- Al·legar en sessió pública, comunicat amb 24 hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que es considerin oportuns.
- Fase de pràctiques durant un curs
- Avaluació per part d'inspecció durant el curs
- Programacions
- Observació
- ...

Per a ser considerat apte, cal l'avaluació d'inspecció i de direcció del centre

Si el resultat és no apte, es disposa d'un altre curs
OPORTUNITATS LABORALS PER A PROFESSORS
Flexibilitat
dedicació
llocs de treball específics
0,86
0,66
0,50
0,33
aula hospitalària
atenció domiciliària
aula d'acollida
presons
itinerància en ZER
...
aspectes normatius
Substitucions als 10 dies lectius d'absència
Cobrament baixes
Nomenaments a partir del 13 de setembre
Professor secundària
Professor tècnic d'FP
Mestre de primària


Director
Secretari
Tutor
2263
2113
1990


de 651 a 946
de 494 a 708
53
Complements
per càrrecs
eur bruts/mes (2010)
Augment jornada
centres amb característiques especials
centres adults
centres menors
EAP
...
55.000
Augment ràtios
Principi de curs
Curs començat
Substitucions de difícil cobertura
Les vacants i substitucions per les quals no hi ha candidats disponibles a la borsa de treball o que hagin quedat sense cobrir en els actes telemàtics o que per les seves característiques es constati que la seva cobertura comportarà dificultats, s'adjudicaran manualment i la sol.licitud es farà per correu electrònic.
Decret de Plantilles
Sistema actual
I want you !
- Diferents territoris
- Primària
- Núms. reservats
- Diferents especialitats
- Les propostes de direcció poden passar per sobre del Núm d'ordre.
- Fins al 50% dels professors nomenats per aquest mètode
-
Full transcript