Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Produktyviojo mokymosi įgyvendinimo ypatumai: integracija į bendrąjį ugdymą, individualus darbas, veikla praktinio mokymosi vietose

No description
by

MRU mokymai

on 6 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Produktyviojo mokymosi įgyvendinimo ypatumai: integracija į bendrąjį ugdymą, individualus darbas, veikla praktinio mokymosi vietose

.
Produktyviojo mokymosi įgyvendinimo ypatumai: integracija į bendrąjį ugdymą, individualus darbas, veikla praktinio mokymosi vietose
Ugdymo turinio samprata ir jo sandai
Produktyviojo mokymosi ugdymo turinio elementai
Ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas ir tarpdalykinė integracija
Individualus ugdymo planas ir individuali ugdymo programa
Mokymasis praktinio mokymosi vietose
2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio, vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą.

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais sudaromi kiekvienų mokslo metų mokyklos ugdymo planai.

UP patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V- 459
Literatūros šaltiniai
.
Auksė Petruškevičiūtė
Mykolo Romerio universitetas
Produktyviojo mokymosi Lietuvoje konsultantė
Produktyviojo mokymosi trikampis
PM planas
Ugdymo plano paskirtis – padėti mokyklai, įgyvendinančiai Produktyvaus mokymo modelį, savarankiškai bei veiksmingai planuoti ir organizuoti produktyviojo mokymosi įgyvendinimą.

Bendrųjų ugdymo planų uždaviniai:
pateikti gaires mokyklos ugdymo turiniui, planui ir mokymosi aplinkai kurti ir pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius;

nustatyti minimalų pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti.

PM uždaviniai, realizuojami per ugdymo planą :
padėti mokiniui išsikelti asmeninius mokymosi tikslus;
padėti pasirinkti tolesnį mokymosi ir profesijos įgijimo kelią;
sudaryti sąlygas tarpdalykinei integracijai;
sudaryti sąlygas ugdymo proceso individualizavimui.

PM ir tradicinio ugdymo turinio lyginamoji analizė (pagal A.Karlienę ir V. Mažeikienę)
Mokyklos diža 5 dienas per savaitę;
Moko 17-20 mokytojų;
Pamokos trukmė 45 min. ;
Bendri ugdymo planai;
Bendri tvarkaraščiai;
Keletas integruotų pamokų, suplanuotų veiklos planuose;
Pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal bendrą tvarką;
Bendros konsultacijos;
Klasės valandėlės.
Pagrindiniai teisiniai dokumentai:
PM ugdymo plano savitumas
Klasės vadovui skirtos valandos skiriamos PM mokytojui komunikacinei veiklai.
Socialinei veiklai skirtos valandos gali būti panaudotos PM veiklai.
Mokiniai mokosi iš mokytojo ir vieni iš kitų, dalijasi patirtimi, keičiasi nuomonėmis, diskutuoja.
Mokiniai atlieka projektus, atlieka stebėjimus ir tiria, analizuoja ir vertina.
Kartu aptardami, kaip suprato nagrinėjamas temas, šaltinius, mokymosi praktinėje veikloje rezultatus.
Ugdymo produktyviąjame mokymesi turinys turi būti:
prasmingas besimokančiajam,
pagrįstas mokinių poreikiais, lūkesčiais ir galimybėmis;
atitinkantis sociokultūrines mokinio aplinkas (turimas gyvenimo ir mokymosi patirtis);
orientuotas į kompetencijų įgijimą, o ne faktų išmokimą.
PM klasė mokosi 3 dienas mokykloje, 2 dienas – praktinio mokymosi vietose;
Moko 2 mokytojai;
Pamokos laikas pagal poreikį;
Individualūs planai;
Individualūs tvarkaraščiai;
Integruotos pamokos pagal individualų ugdymo planą;
Pasiekimų ir pažangos vertinimas individualiai, vertinant ir asmenybės tobulėjimo aspektu;
Individualios konsultacijos;
Bendravimas komunikacinėje grupėje;
Individualūs pokalbiai.
2014–2015 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ 106.6. punktas:

Galima perskirstyti Bendrųjų ugdymo planų 137 punkte nustatytą pamokų skaičių tarp dalykų iki 50 procentų, kai ugdymo turinio įgyvendinimas organizuojamas pagal produktyvųjį mokymąsi.

Perskirstytą laiką mokykla gali skirti mokinių mokymuisi praktinio mokymosi vietoje.
Produktyviojo mokymosi ugdymo turinio savitumas formuojasi veikiamas šių veiksnių:
Mokymasis yra ne tik individualus, bet ir socialinis bei komunikacinis procesas, todėl turi būti sukurtos galimybės šiems procesams vykti.
Mokymasis visada išsidėsto ir erdvėje, ir laike. Tai pareikalauja konkrečios ir savitos mokymo vietos bei laiko. Tai formuoja savitą dienos, savaitės ir metinį mokyklos tvarkaraštį.
Produktyvusis mokymasis mokyklose turi būti organizuojamas nurodytomis sąlygomis, todėl reikia atsižvelgti į turimų žmogiškųjų ir materialinių išteklių apribojimus, kurie turi įtakos ugdymo turinio proceso organizavimui.
PM ugdymo turinio proceso organizavimo aplinkos
Konstruojant ugdymo turinį produktyviajame mokymesi tarpdalykinė integracija, kai sujungiami dviejų ar daugiau mokomųjų dalykų tikslai, yra būtina, nes ji atliepia ir produktyviojo mokymosi tikslus (orientacija į praktines mokinio patirtis, visuminį pasaulio suvokimą) ir padeda išlaikyti į norminiuose dokumentuose apibrėžtą mokomųjų dalykų ir valandų skaičių.
Lietuvos mokyklos x tarpdalykinės integracijos pateiktis:
Geografija ir anglų k.
Muzika ir anglų k.;
Lietuvių k. ir dailė;
Chemija ir fizika; Dalis temų yra integruojamos, ypač, kai siejama su prakiniu pritaikomu, pvz. Kaip valyti langus be valymo priemonių
Lietuvių k. ir IT;
Istorija ir etika;
Istorija ir socialiniai mokslai;
Kūno kultūra ir šokis.
Individualus ugdymo planas ir individuali ugdymo programa
Individualus ugdymo planas ir individuali ugdymo programa yra pagrindinės priemonės, naudojamos įgyvendinti produktyviojo mokymosi ugdymo turinio koncepciją.
Individualus dalyvio ugdymo planas yra rašytinis susitarimas tarp mokinio ir pedagogo, kuriame išdėstytos suplanuotos produktyviojo mokymosi veiklos, pateikiama konkreti informacija apie temas ir užduotis, kurias paprastai mokinys pasirinkti, apie mokymosi metodus ir priemone.
30. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, gali būti sudaromas individualus ugdymo planas, kuris sudarytų galimybes stebėti mokinio pažangą. 31. Mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ugdymo programas, individualaus ugdymo plano turinį lemia numatomi artimiausi ir tolesni mokinio ugdymo(si) tikslai ir būdai. (Pvz., jame numatoma mokinio veikla gali būti siejama su mokymosi poreikiais, atskiro dalyko pasiekimų gerinimu, mokinio prisiimti įsipareigojimai orientuojami į mokymosi pasiekimų gerinimą: papildomų ar tikslinių užduočių atlikimą, darbą su kitokiomis mokymo priemonėmis ar kitokiais mokymosi metodais ir kt.). Mokykla susitaria dėl individualaus mokinio ugdymo plano sudarymo laikotarpio ir formos.
Individualūs planai gali būti:
PM prasideda orientaciniu laikotarpiu, kurio trukmė yra šešios savaitės.

Šiuo laikotarpiu sudaromas individualus ugdymosi planas, kuris nuolat koreguojamas

Individualus ugdymosi planas
http://www.smm.lt/uploads/documents/ugdymo-planai/BUP%2020130519.pdf

Individualūs planai yra sudaromi ir nuolat koreguojami (R.Urbanavičienė):
Mokymasis praktinio mokymosi vietose
Ugdymo turinio proceso organizavimas PM vyksta savitose ugdymo aplinkose: mokymasis mokykloje papildomas mokymusi praktinio mokymosi vietose.
Visas ugdymo turinys konstruojamas apjungiant mokymąsi mokykloje ir praktinio mokymosi vietose.
Diuji J. (2013). Demokratija ir ugdymas. Vilnius.
Jovaiša L. (2007). Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis.
Jensen E. (2001). Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO. P. 85
Kaip keisti mokymo praktiką. Ugdymo turinio diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių įvairovę (2006). Vilnius: Žara. psl. 18
Leontjeva O. (2009). Insights into Productive learning. IPLE.
Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 31 d. įsakymas nr. v-256.
2013-2014 ir 2014-2015 pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, 106 p.
Full transcript