Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

No description
by

Gjang Lemin

on 2 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Khái niệm và phân loại
- Khái niệm TKQĐ lên CNXH: là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, bắt đầu từ khi GCCN và nhân dân lao động giành được chính quyền Nhà nước cho đến khi tạo ra được những cơ sở của CNXH trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Phân loại: Có hai kiểu quá độ tuỳ thuộc vào điểm xuất phát của các nước khi đi lên CNXH.
+ Quá độ trực tiếp: từ xã hội TBCN lên CNXH
+ Quá độ gián tiếp: từ xã hội tiền TBCN lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN.

2. Tính tất yếu của TKQĐ lên CNXH
TKQĐ là một tất yếu lịch sử đối với tất cả các nước khi đi lên CNXH dù ở trình độ kinh tế nào, để cải biến cách mạng từ xã hội cũ sang xã hội mới, thực chất đó là quá trình cải tạo xã hội cũ, từng bước xây dựng xã hội mới – xã hội XHCN, vì:

- Xã hội CNXH không tự phát ra đời trong lòng xã hội cũ. Xã hội cũ (ngay cả CNTB) chỉ chuẩn bị những tiền đề vật chất cho sự ra đời của CNXH. Do đó cần phải có TKQĐ để tổ chức xây dựng các yếu tố bản chất của CNXH.
- Khi chính quyền của GCCN và nhân dân lao động được thiết lập thì giai cấp thống trị mới bị đánh bại về chính trị chứ chưa bị tiêu diệt, nó vẫn nuôi hy vọng hồi phục. Nhiều tàn dư của xã hội cũ còn in vết trong xã hội mới. Do đó cần có TKQĐ để cải tạo XHCN: trấn áp những hành động phá hoại của kẻ thù, xoá bỏ những tàn dư của xã hội cũ, từng bước xây dựng xã hội mới.

=> Như vậy, TKQĐ ở bất cứ nước nào cũng là sự kết hợp hai quá trình: xây dựng CNXH và cải tạo XHCN. Tuỳ thuộc từng loại hình quá độ mà nhấn mạnh quá trình xây dựng hay cải tạo.
Cải biến cách mạng trong TKQĐ = Xây dựng CNXH + Cải tạo XHCN

3. Những đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH.
- Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên CNXH đó là những nhân tố của xã hội mới và tàn tích của xã hội cũ đang tồn tại đan xen với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội bao gồm (chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, tập quán, thói quen …)
- Đặc điểm cụ thể:
+ Về chính trị: Trong thời kỳ quá độ nhà nước chuyên chính vô sản đã được thiết lập, củng cố và ngày càng được hoàn thiện.

+ Về kinh tế: Trong thời kỳ quá độ còn tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu, quan hệ sản xuất khác nhau, đan xen nhau, đối lập nhau.

+ Về cơ cấu xã hội - giai cấp: Gắn liền với nền kinh tế nhiều thành phần là một cơ cấu xã hội - giai cấp phức tạp, bao gồm nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp xã hội có lợi ích căn bản khác nhau, giữa các giai cấp vừa đấu tranh, vừa nương tựa và liên minh với nhau, tạo nên một cơ cấu xã hội - giai cấp phức tạp, đa dạng.

+ Về mặt xã hội: Trong thời kỳ quá độ còn có sự khác biệt cơ bản giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, lao động trí óc và lao động chân tay, vấn đề bình đằng và công bằng xã hội cần phải được xác lập dần dần.

+ Về mặt văn hóa, tư tưởng: Bên cạnh nền văn hóa mới, lối sống mới, vừa được xây dựng, hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân, còn tồn tại những tư tưởng, quan điểm, thói quen, tập quán, lối sống cũ, lạc hậu, thậm chí phản động, gây cản trở không nhỏ cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc sau khi mới được giải phóng.
Tóm lại: Những đặc điểm nêu trên nói lên tính chất phức tạp, khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ xét trên mọi phương diện, còn tồn tại nhiều yếu tố khác nhau, đối lập nhau, thâm nhập vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy vậy xét về tính tất yếu xu hướng XHCN ngày càng phát triển nhưng cũng không loại trừ ở những lúc, những nơi nhất định cái cũ tạm thời lẫn át cái mới. Trong đó tính tự phát TBCN còn có cơ sở rộng lớn.
THANKS
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
LIÊN HỆ VIỆT NAM
LIÊN HỆ Ở VIỆT NAM
- Xây dựng CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp khó khăn, lâu dài với nhiều chằng đường, nhiều hình thức tổ chức KT – XH có tính chất quá độ; đan xen giữa cái mới và cái cũ… Có nhiều hình thức sở hữu về TLSX, nhiều thành phần kinh tế, giai tầng xã hội.


- Mối quan hệ giữa các giai tầng là hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lợi ích GCCN thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung ĐLDT gắn liền với CNXH.


- Tiến hành CNH, HĐH đất nước. Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh giữa CN với ND và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của toàn xã hội.Trong giai đoạn hiện nay, “Để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân. vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch; vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. (VK Đại hội X tr.69)
Full transcript